Kas 1 – explanatory noteYüklə 153,09 Kb.
tarix05.02.2018
ölçüsü153,09 Kb.
#24831

SKK 1 – SHËNIME SHPJEGUESE
Standardet e Kontabilitetit të Kosovës (SKK) janë zhvilluar në atë mënyrë që të jenë në përputhje me Standardet Ndërkomëtare të Kontabilitetit (SNK). SNK-të janë të publikuara nga ana e Komitetit Ndërkomëtare të Standardeve të Kontabilitetit (KNSK). SNK-të ose standardet e pergatitura ne perputhje ne SNK-te perdoren ne shume shtetet te botes për të ndihmuar përdorimin e pasqyrave financiare, për të zvogluar kostot e kontablitetit dhe auditimit, për të përmirësuar alokimin e resurseve, dhe për të eliminuar kostot e panevojshmetë të sistemimit.

Dobitë e sistemit financiar kontabël të pranuar ndërkombëtarisht përfshijnë zvoglimin e rrezikut për investitorët dhe kreditorët, ngritjen në vlerës se entitetit i cili nxjerr pasqyrat financiare, aftësinë e entitetit për të marrë borxhe ose kapital ekuiteti me kosto më të ulta të kapitalit, dhe realizueshmëri më të ngritur të entitetit në të ardhmen.


Zbritja e rrezikut rezulton nga pasqyrat financiare të cilat janë të kuptueshme dhe të besueshme. Rreziku i raportimit kontabël dhe financiar paraqitet kur investitorët dhe kreditorët nuk kanë besim në informatat kontabël të përdorura për të vlerësuar rrjedhën e parasë së gatshme dhe profitabilitetin.
Vlera e entitetit i cili nxjerr pasqyra financiare ngritet në bazë të zbitjes së përceptuar të rrezikut kur paraqitet pasqyra e vlefshme financiare.

Investitorët insistojnë në fitim më të lartë për ato investime të cilat janë të përceptuara si investime me rrezik më të madh se sa alternativat tjera për investim.


Kostoja e borxhit ose kapitalit të ekuitetit të entitetit ulet kur përceptohet ulja e rrezikut. Rreziku është i shoqëruar drejtpërdrejt me pasigurinë e rrjedhës së parasë dhe profitabilitetin. Kreditorët ngarkojnë me tarifa më të larta të interesit entitetet të cilat kanë rrjedhë të pasigurtë të parasë së gatshme ose të cilat raportohen si të pabesueshme. Investitorët kërkojnë tarifa më të larta të fitimit për investimet profitabiliteti i të cilave është i luhatshëm.
Realizueshmëria e entitetit përmirësohet kur ka një strukturë të brendshme të kontabilitetit e cila siguron një zotim që pasuritë janë të mbrojtura dhe që raportimi financiar është i besueshëm. Pasqyrat financiare të cilat janë të përgatitura në përputhje me standardet e pranuara ndërkombëtarisht dhe të verifikuara nga ana e auditorit të pavarur, kuptohen të kenë rrezik më të ultë të raportimit kontabël dhe financiar se sa pasqyrat financiare të përgatitura duke përdorur metoda më pak të pranuara.
Qëllimi i pasqyrave financiare është sigurimi i informatave për pozitën financiare, performancën financiare dhe ndryshimet në pozitën financiare, sigurimi i informatave lidhur me përdorimin e pasurive dhe resurseve të ndërmarrjes nga ana e menaxhmentit, sigurimi i informatave për investitorët lidhur me vendimet se a do të mbajë ose shes investimet, dhe sigurimi i informatave të dobishme për marrjen e vendimeve ekonomike të bazuara në rezultatet financiare të raportuara dhe rrjedhën e parasë së gatshme të ndërmarrjes.

Parimi akrual i kontabilitetit

Pasqyrat financiare të përgatitura sipas SKK-ve duhet të përdorin parimin akrual të kontabilitetit. Kjo ndikon në raportimin financiar si vijon: • Njohja e transakcioneve dhe ngjarjeve janë të raportuara kur ato të ndodhin e jo kur paraja e gatshme është pranuar ose paguar.

 • E drejta për të pranuar para të gatshme ose burime tjera financiare është raportuar si një pasuri në pasqyrën e bilancit.

 • Obligimet per te paguar ne para te gatshme ose per te siguruar sherbime jane te raportuara ne pasqyren e bilancit sikur detyrime.

 • Të hyrat dhe shpenzimet në pasqyrën e të ardhurave raportohen në peridhën të cilës i përkasin.

Pasqyrat financiare të përgatitura sipas parimit akrual i informojnë përdoruesit jo vetëm për transakcionet në të kaluarën, por poashtu për obligimet për t’u paguar në para të gatshme në të ardhmen si dhe për burimet të cilat paraqesin parabë e gatshme e cila pritet për t’u pranuar në të ardhmen. Sipas SKK-ve, kostot dhe shpenzimet të cilat të cilat kanë ndodhur në fund periudhës duhet të shtohen. Në disa raste mund të jetë e domosdoshme të vlerësohet shuma e detyrimit.


Për të përcaktuar të ardhurat neto sipas parimit akrual, është e domosdoshme të bëhen përshtatjet para se të përgatiten pasqyrat financiare. Përshtatjet për aplikimin e parimit akrual për raportim financiar përfshijnë: zërat e parapaguar ose të shtyer, zerat e shtuar dhe zërat e vlerësuar.
Shpenzimet e shtyra ose të parapaguara dalin kur paraja e gatshme është paguar para se artikulli, shërbimi ose benefiti është përdorur. Keta zëra janë regjistruar fillimisht sikur pasuri, me vlerën e pasurisë në rënje dhe shpenzimet përkatëse të njohura gjatë periudhës së benefitit.
Për shembull, nëse pagesa është bërë në avans për kontratën për sigurim një vjeqarë, shuma e gjithmbarshme e paguar regjistrohet si një pasuri.

Debi: Pasuria e parapaguar


Kredi: Paraja e gatshme
Gjatë vitit të mbuluar përmes sigurimit, në mënyrë të rregullt, vlera e pasurisë zvogëlohet, me të dhënat korresponduese, për të harmonizuar shpenzimet për periudhën përkatëse.
Debi: Shpenzimet e sigurimit

Kredi: Pasuria e parapaguar


Të hyrat e shtyera dalin kur është pranuar pagesa ne avanc para se e hyra nga një artikull, shërbim ose dobi faktikisht është fituar.
Këta zëra fillimisht janë regjistruar si detyrime, pastaj detyrimi është larguar dhe të hyrat regjistrohen gjatë periudhës në të cilën artikulli, shërbimi ose dobia faktikisht është fituar. Për shembull, nëse është pranuar pagesë në avanc për një kontratë për qirramarrje gjashte mujore, shuma e gjithmbarshme e pranuar është regjistruar si detyrim.
Debi: Para e gatshme

Kredi: Detyrim i shtyrë i të hyrave


Gjatë periudhës së qirramarrjes, në mënyrë të rregullt, shuma e detyrimit zvoglohet, me të dhëna korresponduese për të harmonizuar të hyrat për periudhën në të cilën janë fituar.
Debi: Detyrimi i shtyer i të hyrave

Kredi: Të ardhuar nga qirajaincome


Shpenzimet e grumbulluara dalin kur një shpenzim shkaktohet në një periudhë para se të është bërë pagesë. Këta zëra janë regjistruar si shpenzime kur kanë ndodhur, me detyrimin korrespondues, në mënyrë që të harmonizojnë shpenzimet për periudhën e dobisë. Kur bëhet pagesa, eliminohet detyrimi.
Shpenzimet të cilat zakonisht faturohen në periudhën pasi që ato të ndodhin duhet të grumbullohen. Shembuj të këtyre shpenzimeve përfshijnë shërbimet publike, telefoni, interesi bankar, dhe rrogat.
Në mënyrë që të aplikohen SKK-të, akrualet duhet të bëhen për të gjitha detyrimet të cilat janë të një shume materiale dhe të cilat ende nuk janë regjistruar në sistemin kontabël. Kjo praktikë aplikon parimet e përmbushjes dhe maturisë dhe rezultatet në pasqyrat fnanciare të cilat tregojnë pozitën e vërtetë financiare të ndërmarrjes.
Nëse punëtorët kanë kryer punet për të cilat ende nuk janë paguar, para përgatitjes së pasqyrave financiare ndërmarrja duhet të njoh shpenzimet:
Debi: Shpenzimet e rrogave

Kredi: Rrogat e pagueshme


Kur rrogat paguhen, ngjanë:
Debi: Rrogat e pagueshme

Kredi: Paraja e gatshme


Të hyrat e grumbulluara dalin kur e hyra e fituar në një periudhë para se të pranohet pagesa. Këta zëra regjistrohen si të hyra kur ato të fitohen, me një të arkëtueshme korresponduese, në mënyrë që të harmonizoj të hyrat për periudhën përkatëse të dobisë. Kur pagesa të jetë pranuar, shuma e arkëtueshme eliminohet.
Nëse një ndërmarrje ka bërë njuë depozit në bankë në të cilën fiton interes por interesi nuk është pranuar ende, para përgatitjes së pasqyrave financiare ndermarrja duhet të njoh të hyrën:
Debi: Interesi arkëtueshëm

Kredi: E ardhura nga interesi


Kur pranohet pagesa e interesit, ndodhë si vijon:
Debi: Paraja e gatshme

Kredi: Interesi i arkëtueshëm


Një ndërmarrje duhet të bëjë vlerësimet sipas nevojës në mënyrë që të harmonizoj të hyrat dhe shpenzimet sa më afër që të jetë e mundshme për peirudhën në të cilën ndodhin. Për shembull, para përgatitjes së pasqyrave financiare, një ndërmarrje duhet të vlerësoj shumat e të arkëtueshmeve dhe të bëjë një vlerësim të shumës e cila nuk do të mblidhet. Shumat të cilat janë vlerësuar si të pamblidhura do të njihen si shpenzime.
Shembuj të aplikimit të kontablitetit akrual

1. Nëse një ndërmarrje paguan 12,000 me 1 tetor për sigurim prej 1 tetorit, xxx2 deri me 30 shtator, XXX3 të vitit të ardhëshë, prej me 31 dhjetor, XXX2, 3,000shpenzimet e sigurimit njihen në pasqyrat financiare për vitin XXX2 dhe bilanci i kontos së pasurive ka parapaguar sigurimin prej 31 dhjetorit, XXX2 është 9,000.


2. Nëse një ndërmarrje pranun 18,000 në avans më 1 shtator, XXX2 për shërbime për gjashtë muaj e ardhëshëm prej 1 shtatorit, XXX2 deri me 1 mars XXX3, 6,000 prej të hyrave nga shërbimet do të njihen në pasqyrat financiare për vitin e dytë, XXX3.
3. Nëse një ndërmarrje ka huazuar 60,000 nga banka më 1 dhjetor, XXX2 për tre muaj me një tarifë vjetore të interesit prej 20%, 1,000 prej shpenzimeve të interesit duhet të njihen gjate vitit XXX2 dhe bilanci i detyrimit të interesit të pagueshëmements që prej 31 djetorit, XXX2 duhet të jetë 1,000.
Lista e akrualeve

Në mënyrë që të sigurohet përputhja dhe përpikëria gjatë përgatitjes së transakcioneve kontabël, mund të përdoret lista. Për të bërë këtë, çdo ndërmarrje do të duhej të analizonte dhe përgatite një list të llojeve të aktiviteteve të cilat janë të përbashkëta me me operacionet e saj dhe kërkojnë regjistrime kontabël. Lista mund të përdoret për të dy funkcionet si përkujtues i transakcioneve të cilat duhet të regjistrohen dhe si mekanizëm për rishikim për të konfirmuar nëse të gjitha transakcionet e nevojshme janë regjistruar në kontot e duhura.


Për shpenzime, ndërmarrja duhet të grumbuloj vetëm zerat të cilat kanë ndodhur mirëpo ende nuk janë reflektuar në konto, siç janë shpenzimet e rrogave për të cilat punëtorët kanë punuar por nuk janë paguar ende.
Më poshtë janë të shënuara disa zëra të cilat përgjithësisht kërkojnë grumbullim apo harmonizim të transakcioneve.

 • Të ardhura nga interesi në depozite

 • Të ardhura nga interesi në hau

 • Të ardhura nga interesi në investime

 • Zbritje dhe ngritje amortizimi në investime

 • Dividendët e arkëtueshëm

 • Lejesat për borxhet e këqija

 • ardhurat nga qiraja

 • Të ardhurat financiare ose lizingët financiar

 • Tarifat dhe ngarkesat bankare

 • Shpenzimet e rrogave

 • Shpenzimet e tatimit

 • Shpenzimet e telefonit dhe komunikimit

 • Shpenzimet e shërbimeve komunale

 • Shpenzimet e interesit

 • Shpenzimet e qirasë

 • Shpenzimet financiare dhe lizingët financiarë

 • Shpenzimet e sigurimit

 • Shpenzimet e tatimit

 • Amortizimi


Parimi i vazhdueshmërisë

Sipas SKK pasqyrat financiare pretendojnë që entiteti është një vazhdimësi e afarizmit, dhe do të vazhdoj me afarizmin e vet në të ardhmen e paraparë. Kjo nënkupton:
 • Pasuritë e menduara për rishitje, siç janë stoqet, do të shiten me veprimtaritë normale.

 • Pasuritë e blera me qëllimë të përdorimit në veprimtari, siç janë pasuritë fikse, do të përdoren gjatë jetës së tyre të përdorimit.

 • Shumat e pagueshme palëve tjera do të paguhen në përputhje me marrëveshjen e kreditorit.

Nëse një ndërmarrje planifikon ose do të jetë e detyriuar të likuidohet, atëherë pasqyrat financiare mund të kërkohet të përgatiten në përputhje me SKK. Nëse një ndërmarrje nuk mund të konsiderohet si një vazhdimësi, duhet të shpalosen parimet e përdoruta për raportim financiar.


Karakteristikat kualitative

Karakteristikat kualitative të pasqyrave financiare sipas SKK-ve përfshijnë kuptueshmërinë, rendesinë, sigurinë, dhe krahasueshmërinë.


Informata financiare nuk është e dobishme nëse nuk është e kuptueshme. Niveli i kuptueshmërisë i supozuar sipas SKK-ve nënkupton që lexuesi ka njohuri themelore të biznesit, ekonomisë dhe kontabilitetit dhe ka aftësi të analizoj informatat financiare të prezentuara.
Informatat financiare duhet të jenë të lidhura me vendimet në mënyrë që të jenë të rëndëishme. Informata është e rëndësishme kur ndikon në vendimet ekonomike të përdoruesve duke ju ndihmuar atyre për të vlerësuar të ngjarjet në të kaluarën, tashmen dhe në të ardhem ose duke u lejuar atyre të konfirmojnë ose korrigjojnë vlerësimet e mëparshme.
Në mënyrë që informata të ketë rëndësi për përdoruesit e pasqyrave financiare, të dhënat duhet të presentohen në kohë dhe të dhënat duhet të jenë materiale për marrësin e vendimeve. Nëse ka ndonjë vonesë të paarsyeshme ne raportimin e informatave mund të humbin rëndësinë e tyre. Për shembull, nëse pasqyrat financiare të një ndërmarrje për XXX1 nuk janë të zbatueshme për XXX3 informatat financiare janë aq të vjetra sa që nuk janë të rëndësishme për përdoruesit për marrjen e vendimeve ekonomike.
Informata është material nëse heqja ose deklarimi i gabuar i saj mund të ndikoj ne marrjen e vendimeve ekonomike duke u bazuar në pasqyrat financiare. SKK-të nuk specifikojnë shumat të cilat konsiderohen materiale ose jo materiale pëe përgatitjen e pasqyrave financiare. Është qështje e gjykimit. Materialiteti mvaret mvaret prej madhesisë së zërit ose gabimit siç gjykohet në rastet të veçanta të raportimit financiare dhe aktiviteve të ndërmarrjes.
Shembuj të materialitetit

Sipas SKK-ve kërkohet që zërat e caktuar të shpalosen në shënimet e pasqyrave financiare nëse ato janë materiale. 1. Një restorant ka zbuluar që punëtorët e saj kanë përvetësuar një shume të përgjithshme prej 1,000 gjate një periudhe dy vjeqare.të ardhuar vjetore neto të kompanisë janë përafersisht 500,000. Shuma e përvetësuar nuk është materiale për pasqyrat financiare dhe nuk kërkohet të shpaloset ndarazi.

 2. Një kompani ka zbuluar me 10 janar që një konsumator i madh i cili blen 25% të produkteve të saj ka bankrotuar. Konsumatori ka blerë një sasi të madhe të mallit me kredi me 5 janar dhe kompania nuk parashikon kthimin e shumës e cila duhet t’i paguhet. Kjo situate është materiale dhe duhet të shpaloset në shënimet e pasqyrave financiare.

 3. Gjatë muajit shkurt, para lëshimit të pasqyrave financiare të ndërmarrjes, 80% të stoqeve të ndërmarrjes janë shkatërruar nga zjarri. Kjo situatë është materiale dhe duhet të shpaloset në shënimet e pasqyrave financiare.

Infornata financiare është e besueshme nëse pasqyron në mënyrë të vërtetë ate që dëshiron të paraqes. Përdoruesit duhet të jenë në gjendje të mbështeten në saktësinë e informatave. Informata është e besueshme kur nuk përmbanë gabime materiale dhe të njëanshme. Kualiteti i besueshmërisë përfshinë mundësinë për kompletim, verifikim, neutralitet, maturi dhe pasqyrim të besueshëm.


Kompletueshmëria do të thot që të gjitha informatat e rëndësishme duhet të shpalosen në pasqyrat financiare dhe shënimet, dhe duhet të paraqiten në mënyrë të qartë që të e çorientoj lexuesin. Nëse informata mungon, pasqyrat financiare mund të jenë të pasakta dhe çorientuese.
Verifikueshmëria do të thote se informatat financiare mund të auditohen për saktësi.Kërkohet që burimi i të dhënave financiare në pasqyra të jetë i dokumentuar në mënyrë adekuate.
Neutraliteti do të thotë që informatat financiare të raportuara janë të liruara nga njëanshmëria. Informtatat duhet të jenë të regjistruara dhe të prezentuara në mënyrë objektive në mënyrë që të jenë kredibile dhe të shërbejnë si bazë e besueshme për vendim marrje ekonomike.
Maturia dotë thotë që dihet të ketë kujdes gjatë regjistrimit dhe prezentimit të informatave financiare. Maturia është posaqërisht e rëndësishme gjatë marrjes së vlerësimeve në kushte të pasigurta. Maturia poashtu kërkon që të gjitha humbjet dhe shpenzimet të parashihen në raportim financiar, përderisa dobitë dhe fitimet janë shtynga raportimi derisa të realizohen. Aplikimi i maturisë do të thotë që pasuritë nuk do të mbivlerësohen, detyrimet nuk do të nënvlerësohen, të hyrat nuk do të mbivlerësohen dhe shpenzimet nuk do te nënvlerësohen.
Shembuj të maturisë

 1. Një automobil është vlerësuar të jetë 40,000 dhe kompania ka ofruar 60,000 për t’a shitur.Kurfarë korrigjimi apo përfitimi nuk njihet përderisa nuk shitet automobili.

 2. Një konsumatorë ofron të fillon të bëjë pagesat për tremuaj për huanë prej 5,000 të cilën kompania e ka shlyer nga bilancet kontabel. Kurfar korrigjimi apo të hyra nuk njihen përderisa pagesat nuk pranohen.

 3. Mungesë e parave të gatshme prej 200 është zbuluar gjatë numrimit të befasishëm të parave të gatshme. Punëtori përgjegjës premton të kthej paratë në aratë e gatshme në arkë brenda dy javësh. Bilanci i paravë të gatshme duhet të korrigjohet menjëherë dhe humbja duhet të regjistrohet përderisa të bëhet pagesa. Kompanija nuk duhet t’i regjistonë ato si të arkëtueshme përpos nëse duhët të zbriten nga shumat të cilat nuk u janë paguar punëtorit për rroga.

Përfaqësimi i besuëshëm do të thotë që informata duhet të përfaqësoj me saktësi transakcionet dhe ngjarjet tjera të cilat përfshine ose mund në mënyrë të arsyeshme të pritet të përfaqësohen.


Krahasueshmëria do të thotë që pasqyrat financiare mund të krahasohen në mës të periudhave kohore në mënyrë që të idëntifikohet dhe analizohet pozita financiare dhe performanca si dhe në mes entiteve të ndryshme në pozitë të njejtë në kohën e njejtë për të vlerësuar për të vlerësuar pozitën financiare dhe performancën relative.
Marrëdhënjet

Qëllimet e pasqyrave financiare të përgatitura sipas SKK-ve janë qëtë shërbejnë nevojave të përdoruesve intern dhe të jashtëm përmes lëshimit të pasqyrave financiare dhe shpalosjeve të bazuara në supozime të caktuara fundamentale.


Supozimet fundamentale përfshijnë parimin akrual dhe parimin e vazhdueshmërisë, të cilat së bashku ma karakteritikat kualitative të kontabilitetit siq janë relevanca dhe siguria shërbejnë si konceptet themelore të kontabilitetit.
Koncepted themelore janë konzistente dhe udhëheqin zhvillimin e standardeve specifike të kontabilitetit. Standardet e kontabilitetit shërbejnë si udhëzime për aplikim në përvojat praktike.
Marrëdhënjet ndërmjet standardeve, politikave dhe procedurave janë si vijojnë:

Standardet e Kontabilitetit të Kosovës përfshijnë alterativat e pranueshme të kontabilitetit. Për shembull, lejohen lloje alternative metodave të vlerësimit të stoqeve të lejueshme. Zgjedhja e alternativave bëhet nga ana e ndërmarrjes dhe përfshihet në politikat e saj kontabël.


Politikat kontabël përfshijnë metodat e zgjedhura të kontabilitetit, të cilat duhet të shpalosen dhe aplikohen nëmënyrë konsekuente në praktikën e kontabilitetit. Për shembull, ndërmarrja mund të zgjedh vlerësimit te stoqeve sipas metodës së identifikimit specifik. Politikat specifike të adoptuara nga ndërmarrja është baza e për procedurat interne kontabël.
Procedurat kontabël janë të zhvilluara përbrenda dhe dokumentojnë instrukcionet kontabël për sistemin kontabël të ndërmarrjes. Për shembull, procedurat kontabël të stoqeve duhet të dokumentohen për vlerësim, blerje, harmonizim dhe shitje.
Shpalosjet

Shpalosjet e pasqyrave financiare iu referohen shpalosjes së informatave të cilat janë të neojshme për të prezentuar një përfaqësim gjithpërfshirës të situatës financiare të një ndërmarrjeje dhe rezultatet e aktiviteteve të saja.në Përgjithësi, çdo gjë që është materiale duhet të shpaloset. Kjo përfshinë informatat kualitative dhe kuantitative të cilat mund të konsiderohen si ndihmë për përdoruesit e pasqyrave finaciare.


Shpalosjet zakonisht përfshihen vetëm në pasqyrat financiare të përgatitura për shpërndarje publike. Për standarde individuale nevojiten informata detale për shpalosjet specifike të cilat janë të ndërlidhura me temën e standardit. Per shëmbull, SKK 3 “ Patundshëmrit, impiantet dhe pajisjet” diskuton shpalosjet e kërkuara për pasuritë fikse.
Sheno qe ne te gjitha ilustrimet ne vijim, shenimet shpjeguese te nderlidhura me SKK specifike duhet te referohen si te domosdoshme per informata plotesuese.
Të gjitha informatat të cilat janë të domosdoshme që pasqyrat financiare të jenë më të qarta do të duhej të shpaloseshin. Për shembull, një listë e cila detalizon përbërësit e një shume të prezentuar në pasqyrën e bilancit si të arkëtueshme kurente i ofron përdoruesit informata të rëndësishme lidhur me përbërësit e shumës totale të të arketueshmeve.
Pasqyrat financiare dihet të sigurojnë informatat korresponduese për periudhat paraprake në mënyrë që personat të cilat i përdorin ato mund me lehtësi t’i krahasojnë rezultatet financiare të kompanisë në mes periudhave raportuese. Për shembull, pasqyra e bilancit me daten 31/12/X3 do të paraqiste informata për datën 31/12/X2 poashtu.
SKK-të kërkojnë informatat vijuese, të cilat në mënyrë tipike prezentohen në titullin dhe formatin e pasqyrave financiare:

 • Emri i ndërmarrjes

 • Monedha raportuese

 • Niveli i rounding employed. Për shembull: 000s të emetuara

 • Data e pasqyrës financiare dheperiudhat e raportuara

Shpalosjet duhet të tregojnë aktivitetet speciale të cilat kanë ndikim në rezultatet financiare të ndërmarrjes. Shpalosjet e domosdoshme janë : • Kontigjencitë dhe detyrimet

 • Ngjerjet pas datës së pasqyrës së bilancit

 • Informatat e ndërlidhura me ndryshimet në politikat kontabël siç është ndryshimi i metodës së vlerësimit të stoqeve

 • Informata lidhur me palët e ndërlidhura siç janë: identifikimi, marrëdhënja dhe transakcioni

Shpalosjet e përgjithshme shpjegojnë rrethanat kur cilado prej supozimeve fundamentale në vijim NUK janë në përputhje me: • Me parimin e vazhdueshmërisë së ndërmarrjes

 • Kontabiliteti dhe raportimi financiarë janë në përputhje me, ose

 • Përdoret metoda e parimit akrual

Kur supozimet fundamentale të kontabilitetit përcjellen në pasqyra financiare, shplaosjet e supozimieve fundamentale nuk kërkohen.


Teknikat e shpalosjes

Edhe pse SKK-të nuk kërkojnë informata specifike për shpalosje në pasqyra financiare, disa teknika themelore të shpalosjes po përdoren shumë shpesh.

1. Shpjegimet ne kllapa:

Kjo është jnë prezentim i informata plotësuese në kllapa në pasqyrën financiare


Shembull:

Aksion i zakonshëm (1 vlerë nominale, 100,000 aksione të autorizuara, 85,000 të lëshuara)


2. Fushënotat:

Informata në pasqyrë financiare e numëruar për referim për më shumë ishpjegime të detalizuara.


Shembull:

Stoqet (shiqo shënimin 2)


Shënimi 2: Stoqed janë deklaruar sipas kostos më të ulët. Kosoja është përcaktuar sipas metodës së mësatarës së ponderuar, ndërsa tregu është vlerësuar sipas vlerës neto të realizuar. Në datën e pasqyrës së bilancit, vlera e tregut të stoqeve është 160,000 më 31.12.X2, ndërsa 145,000 më 31/12/X3.
3. Listat përkrahëse:

Plotësimi i detalizuar në përbërësit e rëndësishëm sigurohet për zërat të cilët janë të prezentuara në pasqyrat financiare në shuma totale.


Shembull:

Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative(lista 4)


Lista 4

Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative


Rrogat dhe benifitetet 41,000

Riparimi dhe mirembajtja e pasurisë fikse 3,000

Telefoni dhe shërbimet publike 8,000

Të tjera 6,000

Totali 58,000
4. Reference e tërthortë

Kur ka një marrëdhënje të drejtpërdrejtë në mes dy kontove në pasqyrën e bilancit atëherë ato janë në referencë e tërthortë.


Për shembull, nëse një ndërtesë është lënë peng si garanci për një hua të marre prej banke:
Ndërtesa-peng si garanci për huanë nga banka 80
Huaja bankare e pagueshme-e siguruar me ndërtesë 50
5. Ilustrimi i llogarisë vlerësues

Llogaria vlerësuese zvoglon apo ngrisin shumat e evidencuara të pasurive dhe detyrimeve të caktuara në pasqyrat financiare.


Për shembull, amortizimi i akumuluar zvoglon vlerën e evidencuar të pasurive fikse, dhe lejesat për humbje nga huaja zvoglon vlerën e llogarive të arkëtueshme:
Pasuritë fikse 180

Minus amortizimi i akumuluar -60 120


Llogari të arkëtueshme 30

Minus lejesa për humbje nga huaja 27


Shpalosjet e politikave kontabël

Shpalosja e politikave kontabël tregon alternativat e politikave kontabël të cilat janë përdorur nga ndërmarrja, kërkon shpalosje të plotë të të gjitha politikave kontabël, dhe përfshinë disa lloje primare të politikave kontabël.


Politikat kontabël përfshijnë parimet, marrëveshjet , rregullat dhe procedurat e adoptuara nga menagjmenti i ndërmarrjes për të përgatitur dhe prezentuar pasqyrat financiare. Për arsye se politika të ndryshme kontabël mund të jenë në dispozicion për një lloj aktiviteti, me vëmendje duhet të zgjidhet dhe aplikohet ajo politikë. Poltikat e zgjedhura në mesin e alternativave në dispozicion sipas SKK do të duhej të shpaloseshin dhe të prezentonin rezultatet e aktiviteve të ndërmarrjes.
Pasi që SKK lejon metoda alternative të kontabilitetit për lloje të caktuara të aktivitetit, një ndërmarrje do të duhej të shpaloste politikat financiare kontabël të cilat i aplikon kur alernativat janë në dispozicion. Shembuj të disa aktiviteve të cilat normalisht kërkojnë shpalosje të politikës përfshijnë:

 • Politikën e njohjes ëe të hyrave

 • Vlerësimi i stoqeve

 • Llojet e anortizimit, jetën, metodat e vlerësimit

Një shpalosje e qartë dhe koncize duhet të bëhet për të gjitha politikat e rëndësishme kontabël të përdorura nga ana e ndërmarrjes.


Shpalosjet e politikave kontabël do të duhej normalisht të vendoset duke përcjellur shpalosjet e përgjithshme të bëra në fusnota të pasqyrave financiare.
Nëse aktivitetet janë llogaritur gabimisht ose në mënyrë të papërshtatshme nga ana e ndërmarrjes, shpalosja e poltikave të përdorura ose duket plotësuar informata shpjeguese në fusnota NUK mjafton.
Shpalosjet e pasqyrave të bilancit

Zërat në vijim jnë shpalosjet kryesore të cilat duhet të përfshihen në pasqyrën e bilancit: • Përgjithshëm

 • Stoqet

 • Pasuritë fikse

 • Investimet afatgjata

 • Të arkëtueshmet afatgjata

 • Pasuritë tjera afatgjata

 • Instrumentet financiare

 • Lizingët

 • Ekuiteti i aksionarit

 • Kontigjencitë dhe angazhimet

Shpalosjet e përgjithshme, për të gjitha pasuritë, përfshijnë shënime lidhur me cilat do restrikcione ndaj ndërmarrjes për të fut në përdorim të plotë pasuritë. Kjo do të përfshinte restrikcionet siç janë bilancet minimale të kërkuara në llogaritë bankare, hipotekat në patundshmëri, ose pasuritë e lëna peng si garanci për huatë.


Një shembull i shpalosjes do të ishte “Kërkohet nga kompania të mirëmbajë një bilanc minimal prej 20,000 në llogari në bankë në përputhje me marrëveshjen huamarrëse.
Shpalosjet e stoqeve
Shpalosjet e stoqeve përfshijnë si vijon:

 • Metodat e vlerësimit të stoqeve

 • Shuma e evidencuar sipas klasifikimit të stoqeve, siç janë lënda e parë dhe produkti final dhe stoqet e përgjithshme.

 • Shuma dhe arsyet për çfardo anulimi të stoqeve të shlyera

 • Kostot e stoqeve të njohura si shpenzime në pasqyrat e të ardhurave për raportim financiar

 • Bilancet e stoqeve sipas vlerës së arkëtueshme

Shembull i shpalosjes së stoqeve

Kompania aplikon metoden e mesatares së pondëruar për vlerësim të të gjithë përbërësve të stoqeve. Ne datën e pasqyrës së bilancit, stoqet përbëhen prej:

Lëndës së parë 1,250,000

Puna në progres 8,750,000

Produkti final 3,800,000

Total i stoqeve 13,800,000

Bilancet e stoqeve janë mirëmbajtur sipas kostos më të ulët ose vlerës së arkëtueshme. Kostoja e mallrave të shitura poashtu përfshinë koston e produkteve finale prej 14,975,000 të cilat janë shitur gjate periudhës raportuese.


Shpalosjet e pasurive fikse

Shpalosjet e pasurive fikse kërkojnë që shpalosje për secilin lloj të pasurisë të bëhet si vijon: • Parimi i matjes, për shembull, kostoja historike ose rivlerësimi

 • Metoda e amortizimit

 • Jeta e përdorimit ose shkalla e amortizimit

 • Amortizimi fillestarë dhe përfundimtarë i akumuluar i pasurive fikse ose kostot për periudhën raportuese

 • Harmonizimi i bilanceve fillestare dhe perfundimtare duke treguar çdo ndryshim

 • Angazhimet për blerje të pasurive fikse, nëse ka ndonjë

 • Të dalat nga ndërtimet në progres, nëse ka ndonjë

 • Informata lidhur me rivlerësime, duke përfshirë datën, metodën e vlerësimit, tepricën e rivlerësimit, dhe koston historike, nëse ka ndonjë

Shembull i shpalisjes së pasurive fiske

Kompania A përdorë koston historike për të vlerësuar pasurit e saja fikse. Ndërtesat janë amortizuar duke përdorë metodën lineare gjate periudhës njëzet vjeqare dhe pritet të mos ketë vlerë të mbetur. Të gjitha pasuritë tjera fikse janë amortizuar duke përdorë mëtodën lineare gjatë një periudhe pesë vjeqare dhe pa vlerë të mbetur
Kostoja Amortizimi Vlera e

Historike akumuluar llogaritur

Bilanci me 31djetor, XXX1, 1,200,000 500,000 700,000

Plotësimet 250,000

Heqjet nga përdorimi -50,000

Amortizimi neto për periudhën 170,000

Bilanci më 31 djetor XXX2 1,400,000 670,000 730,000
Shpalosjet e investimeve afatgjata

Për investime afatgjata, shpalosin: • Emrin, shtetin, dhe përqindjen e interesit të pronësisë për subvencione të rëndësishme, të cilat janë ato që përfaqësojnë 10% ose më shumë të të hyrave, pasurive ose të ardhurave neto të totalit të ndërmarrjes.

 • Kompanitë e lidhura dhe të rëndësishme, që do të thotë, ato të cilat përfaqësojnë 10% ose më shumë të të hyrave, pasurive ose të ardhurave neto të totalit të ndërmarrjes. Shpalosjet do të duhej të përfshinin përshkrimin, interesin e pronësisë dhe metodën kontabël.

 • Investimet tjera , duke përfshirë metodat e vlerësimit, një tregues i vlerës së tregut, dhe rivlerësimi i informatave.

Investimet afagjata perfshijne ato ne subvencione dhe kompani te shoqeruara. Subvencionuesit jane ndermarrjet te cilat jane te kontrolluara nga ndermarrja raportuese. Informatat financiare te subvencionuesve duhet te perfshihen ne pasqyrat financiare te ndermarrjes raportuese dhe duhet te raportohen sipas konsolidimit. Komplanite e shoqeruara jane ato ndermarrje mbi te cilat ndermarrja raportuese ka nje ndikim te rendesishem por me pak se kontrolle.


Shpalosja e të arkëtueshmeve afatgjate

Për të arkëtueshmet afatgjata shpalosë: • Llogaritë dhe borxhet e arkëtueshme nga tregtimi

 • Të arkëtueshmet nga drejtorët

 • Të arkëtueshmet në mes kompanive

 • Të arkëtueshmet nga kompanitë e lidhura

Shembull i shpalosjes së të arkëtueshmeve afatgjata

Bilanci i të arkëtueshmeve afatgjata përfshinë të vijueshmet:

Të arkëtueshmet nga llogaritë ga tregtimi 1,350,000

Të arkëtueshmet nga borxhlinjtë 4,900,000

Të arkëtueshmet nga drejtori 360,000

Të arkëtueshmet nga kompania e lidhur 850,000

TOTALI i të arkëtueshmeve afatgjata 7,460,000Shpalosjet e pasurive tjera afatgjata

Për pasurite tjera afatgjate shpalosë: • Goodëill, nëse ka ndonjë

 • Pasuritë tjera të paprekshme, nëse ka ndonjë

 • Tatimet e shtyra, të cilat janë shpalosur duke u prezentuar ndarazi pasqyrën e bilancit si pasuri ose detyrime


Shpalosjet e pasqyrave financiare

Qëllimi kryesor i shpalosjeve për investime është t’u ofroj lexuesve të pasqyrave financiare mundësinë për të vlerësuar rezikun e ndërmarrë nga ndërmarrja. Reziqet e lidhura me investimet përfshijnë rezikun e çmimit, rezikun e kredisë, rezikun e likuiditetit dhe rezikun e rrjedhës së parasë së gatshme. SKK 14 përfshinë një diskutim tëplotë mbi rezikun e investimit.


Në përgjithësi ndërmarrja duhet të siguroj informatat e nevojshme për të vlerësuar rezikun e ndërmarrë nga ana e ndërmarrjes. Informtata e kërkuara përfshijnë të dhënat lidhur me kushtet dhe karakteristikat e investimeve të ndërmarrjes, si dhe një diskutim se si ndërmarrja menaxhon rezikun e nderlidhur me investime.


Shpalosjet e instrumenteve financiare specifike përfshijnë:

 • Informata lidhur me kushtet dhe rrethanat e pasurive financiare, detyrimeve dhe instrumenteve të ekuitetit

 • Tarifat efektive të interesit

 • Data e ndrrimit të interesit në kontratë para skadimit ose data e skadimit

 • Eksponimi maksimal rezikut kreditor nëse pagesat e kontaktuara nuk bëhen


Shpalosjet e lizingut

Për lizingët, lizingmarrësi shpalosë: • Shuma e evidencuar e pasurisë së marrë në lizing sipas lizingut financiar

 • Shuma e pagesave minimale të lizingut deri në datën e skadimit

 • Përshkrimi i marrëveshjeve specifike të lizingut, përfshirë opcionet dhe restrikcionet e lizinbute financiar

Për lizingët, lizidhënësi shpalosë: • Harmonizimin e bilanceve të lizinut të dhe të aktiviteteve të shoqëruara në fillim dhe në fund të periudhës raportuese për lizing financiar

 • Përshkrimin e marrëveshjevë të rëndësishme të lizingut

 • Për lizingët operativ, informatat në bilance dhe amortizimin e akumuluar të pasurisë së dhënë në lizing


Shpalosjet e ekuitetit të aksionarëve

Shpalosjet e ekuitetit të aksionarëve përfshijnë: • Përshkrimi, natyra dhe qëllimi i bilancit të rezervave

 • Shuma e dividendëve të propozuar

 • Për çdo klase te aksioneve te zakonshme dhe te preferuara:

 • Numri i aksioneve të autorizuara

 • Numri i aksioneve të emetuara, përfshirë bilancet e paguara dhe të papaguara

 • Nlera nominale

 • Harmonizimi i bilanceve të papaguara në fillim dhe në fund të periudhës

 • Të drejtat, preferencat dhe restrikcionet, nëse ka ndonjë

 • Shuma e aksioneve të thesarit, nëse ka ndonjë

Shembull i shpalosjeve të ekuitetit dhe llojeve të aksioneve


Lloji A Lloji B

Aksion i zakonshëm Aksion i preferuar

Numri i aksioneve të autorizuara 1,000,000 200,000

Vlera nominale 2 5

Numri i kasioneve të emetuara dhe të 750,000 120,000

paguara më 31/12/X1

Aaksionet e emetuara gjate XXX2 50,000 5,000

Numri i aksioneve të emetuara dhe 800,000 125,000

paguara më 31/12/X2
Bilanci i aksioneve 31/12/X1 1,500,000 600,000

Ngritja në bilancin e aksioneve 100,000 25,000

Bilanci i aksioneve 31/12/X2 1,600,000 625,000
Premiumet e aksioneve 31/12/X1 3,800,000 1,650,000

Ngritje në premiumet e aksioneve 600,000 100,000

Bilanci i premiumeve të aksioneve 31/12/X2 4,400,000 1,750,000
Aksioni i thesarit 31/12/X2 325,000 85,000
Shëno që kompania e cila bën shpalosjen nuk bën shpalosje të bilancit të rezervave në këtë shembull. Nëse një ndërmarrje nuk mirëmbanë bilancet e rezervave, shpalosjet e rezervave nuk janë të domosdoshme.

Shpalosjet e kontingjencive dhe angazhimeve

Për kontingjencitë dhe angazhimet shpalosë:
 • Përshkrimin, vlerësimet dhe pasiguritë financiare të lidhura pasuritë kontigjente dhe detyrimet kontingjente

 • Angazhimet për shpenzimet kapitale të ardhëshme


Shpalosjet e provizioneve

Për provizione, shpalosë: • Një harmonizim të bilancit fillestar dhe mbyllës, duke treguar ndryshimet gjatë periudhës

 • Një përshkrim i shkrurter dhe faza e pritur e rrjedhës ekonomike

 • Treguesit e çfardo pasigurie dhe kompenzimet e prituraShpalosjet e pasqyrës së të ardhurave

Vetëm aktiviteti i cili ka ndodhur duhet të shpaloset. Për shembull, një ndërmarrje nuk ka zëra të jashtzakonshëm, linja për zëra të jashtzakonshëm do të paraqitet në pasqyrën e të ardhurave.


Shpalosjet e investimeve

Shpalosjet e investimeve të ndërlidhura me pasqyrën e të ardhurave përfshijnë: • Shumat e rëndësishme prej interesit, të drejtat e autorit dhe qiramarrjet

 • Përfitimet dhe humbjet nga shitjetet e investimeve

 • Ndryshimet ne vlerën në dispozicion për shitje dhe tregtim të investimeve

 • Më shume se reduktim të përkohshëm të investimeve afatgjata

Informata në vijim është një shembull për shpalosjet e investimeve të ndërlidhura me rezultatet e shitjeve gjatë vitit raportues:


Fitimet në shitje të investimeve kurente 2,750,000

Humbjet në shitje të investimeve kurente 1,650,000

Fitimi neto në shitje të investimeve kurente 1,100,000
Spalosjet e Tatimit mbi të ardhurat

Shpalosjet e tetimit mbi të ardhuart perfshijnë: • Përbërësit kryesor të shpenzimeve të tatimit

 • Shpenzimet e tatimit për zërat e ngarkuar ose kredituar të tatimit

 • Shpenzimet e tatimit të ndërlidhura me zërat e jashtzakonshëm

 • Harmonizimi i shpenzimeve të tatimit, tatimi i shtyrë dhe tarifat e aplikueshme tatimore

 • Informata lidhur me ndryshimet e përkohshme përfshirë llojin, shumën, tatimin e ndërlidhur dhe datën e skadimit.

Më poshtë është një shembull për përbërësit kryesor të shpenzimeve të tatimit dhe fitimin kontabël duke përdorur tarifat statutore të tatimit:


XXX1 XXX2

Shpenzimet kurente të tatimit 85,500 97,600

Shpenzimet e tatimit të shtyrë në prejardhjen 13,800 2,100

neto të ndryshimeve të përkohshme

Totali provizionit të tatimit për periudhën 99,300 99,700
Harmonizimi i shpenzimeve të tatimit dhe fitimin kontabël duke përdorur tarifat statutore të tatimit:

XXX2 XXX3

Tarifat statutore te tatimit 25% 25%

Efekti i tatimit për shpenzimet e pazbritshme:

gobat qeveritare 1.5% --

Totali provizionit nga tatimi për periudhën 26.5% 25%

*Shiqo shenimin shpjegues per SKK 12 per diskutim dhe ilustrim te dallimeve te perkohshme dhe kalkulimit te tatimit te shtyre.
Shpalosjet e zërave të jashtzakonshëm

Shplaosja e zërave të jashtzakonshëm kërkohet nëse një zë i tillë paraqitet në pasqyra financiare. Çdo zë kërkon shpalosje të ndarë. Spalosjet përfshijnë: • Llojin e fitimit ose humbjes së jashtzakonshme

 • Shumën e secilit zë të jashtzakonshëm

Shembull i shpalosjes së zërave të jashtzakonshëm

Më 2 shtator , XXX1 objekti për distribuim i kompanisë është dëmtuar plotësisht pas një tërmeti. Kompania nuk ka pasë polsë sigurimi për këtë objekt. Humbja e jashtzakonshme ishte kalkuluar duke përdorur shumën e evidencuar të pasurisë neto, të zvogluar për shumën e arkëtuar nga shitja e artikujve të shpëtuar dhe e ngritur nga kostot e mënjanimit të mbeturinave. Shuma totale e humbjes është 850,000.
Shpalosjet e hulumtimeve dhe zhvillimit

Shplaosjet e kërkuara të hulumtimeve dhe zhvillimitquired përfshijnë: • Shumën e kostove të shpenzuara gjatë periudhës raportuese

 • Për kostot e zhvillimeve të kapitalizuara informata lidhur me metodën dhe tarifat

Shembull i shpalosjes së hulumtimeve dhe zhvillimit

Të dalat e hulumtimit dhe zhvillimit gjatë periudhës raportuese janë si vijon:

Hulumtimi Zhvillimi

Shumat e shpenzuara 580,000 125,000

Shumat e kapitalizuara 800,000

Totali i të dalave 580,000 925,000
Të dalat e zhvillimit të kapitalizuar amortizohen sipas parimir linear gjatë periudhës pesë vjeqare.
Shplaosjet e palëve të ndërlidhura

Palët e ndërlidhura indentifikohen nga marrëdhënja në të cilën njëra palë ka aftësinë të kontrolloj ose të ketë ndikim të rëndësishëm ndaj palës tjetër në marrjen e vendimeve financiare ose operative.


Palët e ndërlidhura përfshijnë:

 • Ndërmarrjet të cilat janë të kontrolluara nga një ndërmarrje tjetër

 • Ndërmarrjet e lidhura

 • Individëd të cilët kanë marrëdhënje me ndërmarrjen e cila u jep atyre ndikim të rëndësishëm mbi vendimet ekonomike dhe financiare nga ana e ndërmarjes

 • Personeli kryesor i menxhmentit të cilët janë përgjegjës për planifikimin, drejtimin dhe kontrollimin e aktiviteteve të ndërmarrjes

 • Anëtarët e familjes së ngushtë të personelit kryesor të menaxhmentit të ndërmarrjes

Transakcionet e palëve të ndërlidhura janë të zakonshme në biznes. Është me rëndësi për palët e ndërlidhura që transakcionet të shpalosen në mënyrë që përdoruesit e pasqyrave financiare të kenë mirëkuptim të plotë të pasqyrave financiare të ndërmarrjes.


Pasi që palët e ndërlidhura mund të afektojnë vëllimin ose vendosjen e çmimeve të transakcioneve në mes të entiteve të ndërlidhura, informatat lidhur me këto marrëdhënje dhe transakcione shpaloset.
Shpalosjet e kërkuara:

 • Treguesit e vëllimit të transakcionit

 • Shumat e zërave të papaguar siç janë të pagueshmet dhe të arkëtueshmet në datën e pasqyrës së bilancit

 • Politikat e vendosjes së çmimeve të përdorura për transakcione me palët e ndërlidhura

 • Për marrëdhënjet e palëve të ndërlidhura të cilat përfshijnë kontrollin, edhe nëse nuk ndodhin transakcione në mes të palëve gjatë periudhës raportuese, marrëdhënia duhet të identifikohet

Shembull i shpalosejs së palëve të ndërlidhura

Kompania A ka shitur 20% të produkteve të veta kompanisë B në XXX1. Kompania B është në pronësi të plotë të drejtorit pëe menaxhim të kompanisë A. Shitjet e kompanisë B janë sipas normave normale të tregut. Nuk ka të arkëtueshme të papaguara nga kompania B deri më 31 dhjetor, XXX1.

Identifikimi i marrëdhënjeve në mes të palëve të ndërlidhura


Lista në vijim mund të përdoret për të identifikuar marrëdhënjet në mes të palëve të ndërlidhura.

Për një ndërmarrje, marrëdhënjet e poshtshënuara konsiderohen palë të ndërlidhura: • Ndërmarrjet të cilat kontrollojnë ose janë të kontrolluara nga ndërmarrja raportuese

 • Ndërmarrjet të cilat kontrollojnë ose janë të kontrolluara nga ndërmarrja raportuese përmes ndërmjetësuesve siç janë subvencionuesit

 • Ndërmarrjet e lidhura

 • Individët të cilaët zotërojnë në mënyrë të drejtpërdrejt ose të tërthort mjaft vota në ndërmarrje për të pasur ndikim të rëndësishëm mbi vendimet ekonomike

 • Aënatarë të familjes së ngusht të cilët zotërojnë në mënyrë të drejtpërdrejt ose tërthorazi vota të mjaftueshme për të pasur ndikim të rëndësishëm mbi vendimet ekonomike

 • Personeli kryesor i menaxhmentit të ndërmarrjes

 • Anëtarë të ngusht të familjes së përsonelit kryesor të menaxhmentit

 • Ndërmarrje të tjera votat e rëndësishme janë në zotërim të:

 • Individëve të cilët në mënyrë të drëjtpërdrejt ose tërthorazi zotërojnë me vota të mjaftueshme ne ndërmarrje për të pasur ndikim të rëndësishëm mbi vendime ekonomike

 • Anëtarë të familjes së ngushtë të cilët zotërojnë në mënyrë të drejtpërdrejt ose tërthorazi vota të mjaftueshme për të pasur ndikim të rëndësishëm mbi vendime ekonomike

 • Personeli kryesor i menaxhmentit të ndërmarrjes

 • Anëtarë të falijes së ngushtë të përsonelit kryesor të ndërmarrjes

 • Drejtorët e kompanisë raportuese

 • Aksionarët kryesor të ndërmarrjes raportuese

Marrëdhënjet në vijim janë përjashtuar në mënyrë specifike nga mundësia për të qenë palë të ndërlidhura: • Dy kompani pa marrëdhënje tjera përpos drejotr të zakonshëm, duke pasë parasysh që drejtorët nuk kanë ndikim të rëndësishëm mbi marrëveshjet në mes të dy ndërmarrjeve

 • Marrëdhënjet me enitetet vijuese:

 • Ofruesit e kredive për ndërmarrjen siç janë bankat ose kreditorët

 • Shërbimet publike

 • Agjencitë dhe departamentet qeveritare

 • Marrëdhnjet në vijim ku aktivitet tjeter përpos biznesit normal duarlirë nuk ndodhë:

 • Një konsumatorë i vetëm

 • Një furnizues kryesor

 • Një distributorë


Shpalosjet e fitimit për aksion

Shpalosjet e fitimeve për aksion përfshijnë: • Fitimet ose humbjet për aksion

 • Harmonizimi i aksioneve dhe fitimeve të përdorura në kalkulimin e fitimeve për aksion, siç janë kalkulimet e aksioneve të zakonshme dhe shumave të paguara të dividendëve të preferuar, nëse ka ndonjë


Shpalosjet e dividendëve për aksion

Shpalosjet e dividendëve për aksion përfshijnë shumat e dividendëve të deklaruar ose të për aksion për periudhën raportuese.


Renditja e prezentimit

Renditja e prezentimit lidhur me shënimet e pasqyrave financiare është:

1. Deklarata e përputhjes me SKK-të

2. Deklarata e politikave kontabël dhe parimet e kostos të përodura për matje

3. Informatat përkrahëse për zërat në pasqyrat financiare

4. Shpalosjet tjera, përfshirë angazhimet, kontingjencitë dhe zërat jofinanciar siç janë identifikimi i palëve të ndërlidhura


Deklara e ndryshimeve në ekuitet

Historikisht, pasqyra e të ardhurave është përdorur për të matur performancën ekonomike të një entiteti. Për të përllogaritur për aktivitete të caktuara, SKK lejon metoda kontabël të cilat rezultojnë në transakcione të cilat ndikojnë direkt në ekuitet dhe nuk raportohen në pasqyrën e te ardhuarve. Keto përfshijnë, për shembull, rivlerësimin e pasurive fikse dhe investimeve.


Pasi qeë këto ndryshime nuk janë raportuar ne pasqyrën e të ardhurave, pasqyra e të ardhurave nuk mund dhe nuk paraqet të gjitha ndryshimet ekonomike në ndërmarrje për periudhën raportuese.
Pasqyra e të ardhuarve ka për qëllim që t’i shërbej funckionit të të ardhurave të raportuara të cilat rezultojnë nga aktivitete e biznesit dhe të shërbej si një parashikues i fitimeve dhe përfortmancës. Ndryshimet të cilat ndikojnë në ekuitet, siç janë rivlerësimet, përjashtohen nga pasqyra e të ardhuarve sepse ato nuk konsiderohen të jenë parashikues të dobishëm për performancën ekonomike në të ardhmen.
Megjithatë, është me rëndësi për përdoruesit e pasqyrave financiare të kenë informatat që tregojnë ndryshimet e përgjithshme në pozitën e ekuitetit të ndërmarrjes. Prandaj, një deklaratë e veqantë dhe shpalosjet të cilat paraqesin këto ndryshime është e kerkuar nga SKK-të.
Raportimi i ekuitetit paraqet për përdoruesit e pasqyrave financiare një fushëveprim të plotë të ndryshimeve në pozitën ekonomike, për shak të:

 • Zërave tradicional të të ardhuarve dhe shpenzimeve

 • Fenomeneve tjera siç janë rivlerësimet e pasurive të impiantit, investimeve, dhe përkthimeve të pasqyrave financiare të një entiteti të huaj

SKK 1 kërkon që një ndërmarrje do të duhej të presentonte nja deklaratë soe shpalosje e cila raporton ose harmonizon ndryshimet në të gjith përbërësit e ekuitetit. Kjo kërkesë ka për qëllim që t’i ofroj përdoruesve të pasyrave financiare informata më t ë hollësishme lidhur me ndryshimet në pozitën ekonomike të ndërmarrjes. Si plotësim përfshirjes së rezultateve të aktiviteteve normale të ndërmarrjes dhe të ardhurave neto të rezultuara, deklarata kërkohet të siguroj informata lidhur me aktivitetet të cilat janë të njohura direkt ne ekuitet.


Komponentët e deklaratës së kërkuar përfshijnë:

 • Ato të cilat rezultojnë prej të ardhurave neto siç raportohen në pasqyrën e të ardhurave

 • Ato të cilat rezultojnë prej transakcioneve direkte në llogarite e ekuitetit

Transakcionet e caktuara afektojnë direkt llogaritë e ekuitetit. Si rezultat, pasqyra e të ardhuarve nuk shpjegon plotësisht pozitën ekonomike. Në mënyrë që të siguron një pasqyrë komplete të aktiviteve të ndërmarrjes, transakcionet të cilat afektojnë direkt llogaritë e ekuitetit janë shpalosur në deklaratën e kërkuar nga SKK-të. Trasnakcionet në vijim ilustrojnë aktivitetet e ndermarrjes të cilat janë regjistruar direkt në llogaritë e ekuitetit dhe të cilat nuk afektojnë pasqyrën e te ardhuarve: • Emetimi dhe riblerja e të gjitha formave të aksioneve

 • Efekti kumulativ i ndryshimeve në politikat kontabël, nëse fitimet e mbetura ndikohen nga transakcioni

 • Korrigjimi i gabimeve fundamentale, nëse fitimet e mbetura ndikohen nga transakcioni

 • Ndryshimet nga fpërvetësimet e fitimeve të mbetura

 • Ndryshimet në rezervat për rivlerësim

 • Pagesat e dividendëve

SKK 1 kërkon që deklarata e ndryshimeve në ekuitet raporton si vijon: • Shumën e gjithmbarshme të fitimeve dhe humbjeve të njohura, përfshirë fitimin ose humbjen neto prej pasqyrës së të ardhurave dhe të atyre të raportuara direkt ne llogarite e ekuitetit.

 • Ndryshimet tjera në llogaritë e ekuitetit, se bashku me harmonizimin e bilancit fillestar dhe përfundimtarë.

Komponentë specifik të deklaratës përfshinjnë: • Neto fitimin ose humbjen për periudhën

 • Zërat e të ardhuarve dhe shpenzimeve të cilat janë njiohur në ekuitet, dhe totali i këtyre zërave. Kjo përfshinë fitmiet dhe humbjet.

 • Efekti kumulativ i ndryshimeve në politikat kontabël dhe korrigjimi i gabimeve fundamentale, kur këto afektojnë llogarinë e fitimeve të mbetura

 • Transakcionet kapitale dhe shpërndarjet me apo për pronarët e ndërmarrjes, Për shembull, emetimi i aksioneve të reja.

 • Bilanci i fitimit apo humbjes së akumuluar në fillim të periudhës dhe në datën e pasqyrës së bilancit, dhe levizjet për periudhën. Për shembull, fitimi neto do te ngritë bilancin e akumuluar dhe dividendët për kasionarët do të ulin bilancin e fitimit ose humbjes së akumuluar.

 • Harminizimi në mes shumavë të evidencuara të cdo klase të kapitalit të ekuitetit, premiumeve të aksioneve dhe secila rezerve në fillim dhe në fund të periudhës, duke shpalosur ndarazi cdo lëvizje. Për shembull, nëse një dnërmarrje ka me shumë se një klasë të kapitalit të ekuitetit, secila do të paraqitet ndarazi ne deklaratë. Ngjashëm, nëse ndërmarrja ka më shume se një lloj të llogarisë së rezervave, secila do të paraqitet ndarazi në deklaratë.

Kopmania A

Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet

Për vitin që përfundon më 31 dhjetor, XXX3

Kapitali Rezerva Fitimi

Aksionit rivlerësuar i akumuluar totali

Bilanci më 31 djetor, XXX1 1,000 200 100 1,300

Ndryshimet ne politikat kontabël 50 50

Bilanci fillestar, i rishpallur 1,000 200 150 1,350


Teprica prej rivlerësimit

Të ndërtesës 100 100

Neto fitimet ose humbjet 100 100

Të njohura në pasqyrën e të ardhurave


Neto fitimi për periudhën 100 100


Emetimi i kapitalit të aksioneve 100 100

Bilanci më 31 dhjetor XXX2 1,100 300 250 1,650


Deficit në rivlerësim të

investimeve (50) (50)

Neto fitimi dhe humbja e (50) (50)

Panjohur në pasqyrën e të adhruraveNeto fitimi për periudhën 200 200
Dividendët (50) (50)
Bilanci më 31 dhjetor , XXX3 1,100 300 350 1,750

====================================

Yüklə 153,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə