Kərimov Erkin İnqilab oğlu Kommersiya banklarında veksel əməliyyatlarıYüklə 1,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/22
tarix08.09.2018
ölçüsü1,65 Mb.
#66888
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


 

 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 

 

MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ 

Əlyazması hüququnda 

Kərimov Erkin İnqilab oğlu 

 

Kommersiya banklarında veksel əməliyyatları 

Mövzusunda 

 

 MAGİSTR DİSSERTASİYASI 

 

 İxtisasışifri və adı    060403, “Maliyyə”   İxtisaslaşma                “Bank işi” 

 

 Elmi rəhbər:                              Magistr porgramının rəhəri:  i.e.d  prof. Sadıqov.E.M                     prof. Rzayev.R.M 

 

 

Kafedra müdiri: 

i.e.d Ələkbərov.Ə.Ə 

 

BAKI-2016 


 

MÜNDƏRĠCAT   

GİRİŞ.......................................................................................3-6 

FƏSIL 1. Kommersiya banklarında veksellərin mahiyyəti. 

1.1

 

Vekselin yaranma tarixi............................................................6-14 1.2

 

Vekselin səciyyəvi əlamətləri,növləri,rekvizitləri..................14-28 1.3

 

Vekselin hesablaĢma vasitəsi kimi kommersiya kreditində 

rolu..........................................................................................

28-33 

FƏSIL 2. Kommersiya banklarının veksellə əməliyyatları. 

2.1 

Kommersiya banklarının veksellə əməliyyatların 

təsnifatı..............................................................................................33-44 

2.2 Kommersiya banklarının veksel üzrə girov əməliyyatları..........44-50 

FƏSIL 3. Müasir dövrdə kommersiya banklarının qiymətli 

kağızlarla əməliyyatların təkmilləşdirilməsi. 

3.1 Azərbaycanda Qiymətli kağızlar bazarının formalaĢması 

istiqamətləri......................................................................................50-64 3.2 Kommersiya banklarının Bakı fond birjasında həyata keçirdiyi  

əməliyyatlarının təkmilləĢdirilməsi...................................................64-71 Nəticə və təkliflər.............................................................................71-73 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat.............................................................73-75 

  

Giriş M

ö

vzunun  aktuallı ğ ı

.    Kommersiya  bankları  iqtisadi  və  sosial  sferada 

aktiv  

əməliyyatlar  aparmaqla  əvəzsiz  xidmət  göstərirlər.  Bu  əməliyyatlardan  biri  də 

qiymətli kağızlardan olan veksellə aparılan əməliyyatlardır. Dünya təcrübəsi göstərir 

ki  iqtisadiyyatın  dayanıqlı  inkiĢafı  stabil  olması  qiymətli  kağızların  inkiĢaf  və 

yayılma tempi ilə əlaqəlidir.Respublikamızdada bu siyasətin yeridilməsi kommersiya 

banklarının  veksellə  əməliyyatlarının  geniĢlənməsi  və  dövlətin  bu  sahədə  qəti 

addımlar atması labüddür.Kommersiya bankların bu əməliyyatları  həm dolayı yolla, 

həm də birbaĢa olaraq ölkənin inkiĢafına təsir edir.Kommersiya banklarının veksellə 

əməliyyatlarının təkmiləĢdirilməsi zamanı ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində 

inkiĢaf  perespektivliyi  labüddür.Bu  əməliyyatlar    maliyyə  vəsaitlərinin  cəlb 

olunmasına,iqtiasdiyyatda canlanma yaranmasına və dayanıqlı inkiĢafa yol açır .Ona 

görə də bu mövzu bu gün aktual olaraq qalır. 

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri.

 Burada əsas məqsəd ölkə iqtisadiyyatının 

inkiĢafında  bankların  aktiv  əməliyyatlarının  nə  qədər  mühüm  rola  malik  olduğunu 

göstərməkdir,dünya və valyuta bazarında,pul resurslar bazarında,banklararası bazarda 

maliyyə  münasibətlərinin  mövcud  vəziyyətini  kompleks  araĢdırmaq  və  onun 

təkmilləĢdirilməsinə  dair  elmi  cəhətdən  əsaslandırılmıĢ  təklif  və  tövsiyələr 

hazırlamaqdan  ibarətdir.Eyni  zamanda  Respublikamızda  stabil  inkiĢafı  təmin  etmək 

üçün  veksel  əməliyyatlarının  təkmiləĢdirilməsi  yollarının  araĢdırılması,  vekseldən 

ödəniĢ  vasitəsi  kimi  istifadənin  perspektivlərini  nəzərdən  keçirmək  bu  tədqiqatın 

məqsədlərinə  daxildir.Büdcə  defisitinin  baĢ  verdiyi  zaman,  iri  Ģirkətlər  tərəfindən 

vəsaitlərin  cəlb  edilməsi  məqsədi  ilə,  keçniĢ  qarĢılıqlı  borcların  veksellə 

rəsmiləĢdirilməsi  zamanı,  hüquqi  və  fiziki  Ģəxslərin  hesablaĢmalarında  veksellərdən 
 

ödəniĢ  vasitəsi  kimi  istifadənin  perspektivlərini  araĢdırmaq  və  bunlarla  bağlı əsaslandırılmıĢ təkliflər hazırlamaqda tədqiqatın məqsəd və vəzifələrindəndir.

 

Tədqiqat  obyekti  və  predmeti.

  Bu  dissertasiya  iĢində  tədqiqat  obyekti 

kommersiya  banklarının  veksellə  olan  əməliyyatlarıdır  tədqiqat  predmetini  isə 

maliyyə  bazarında,valyuta  bazarında,qiyməti  kağızlar  bazarında  kommersiya 

banklarının 

veksellə 

əməliyyatlarının 

inkiĢaf 


mərhələləri 

və 


onların 

təkmilləĢdirilməsi,səmərəliyinin  qiymətləndirilməsi  kimi  məsələlərinin  öyrənilməsi 

təĢkil edir.Stabil inkiĢafı təmin etmək üçün veksel əməliyyatlarının daha geniĢ hansı 

sahələrdə  tətbiq  olunması  və  bunun  inkiĢafa  təkan  perespektivliyinin  öyrənilməsi 

tədqiqatın əsaslarındandır.

 

Tədqiqatın  informasiya  bazası.   

Dissertasiyanın  araĢdırılması  zamanı 

Azərbaycan 

Respublikasının 

qanun 

və 


sərəncamlarından, 

“Azərbaycan 

Respublikasının  Mərkəzi  Bankı”  Statistik  bülletenlərindən,  Maliyyə  Nazirliyinin 

məlumatlardan,  Bakı  Fond  Birjasının  məlumatlarından,  Mərkəzi  Bankın  təlimat  və 

hesabatlarından, Azərbaycan və xarici ölkə iqtisadçılarının əsərlərindən, mövzuya aid 

jurnal  və  bülletenlərdən,  elmi  araĢdırmalardan,  Qlobal  Ġnternet  Ģəbəkəsinin 

informasiya  resurslarından  geniĢ  istifadə  olunmuĢdur.  Tədqiqat  prosesi  zamanı 

iqtisadi  təhlil,  müqayisə,  məntiqi  ümumiləĢdirmə,  statistika  qruplaĢdırma,  iqtisadi-

riyazi və s. metodlardan istifadə edilmiĢdir.

 

Tədqiqatın elmi yeniliyi.

  

-Kommersiya banklarında qarĢılıqlı ödəmələr problemi yarandığı zaman kommersiya bankı  hər bir müĢtərinin veksel üzrə borc öhdəliklərinin ayrılıqda uçotunu aparmalı 

və həmin veksellər üzrə müĢtərilərə ödəniĢlərə bir ay qalmıĢ xəbərdarlıq etməsi zəruri 

olardır. 

       -

Ġqtisadi inkiĢafın dayanıqlı olması üçün bankların veksellə əməliyyatlarının                            

geniĢləndirilməsi perspektivləri müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

        -Borcların veksellə restrukturizasiyası. Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1

Yüklə 1,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə