Kibris Türk Federe Meclisi'nin 20 Ekim 1977 tarihli birlesiminde kabul olunan " Kamu Alacaklarinin Tahsili Usulü Yasasi ", Anayasa'nin 74'üncü maddesi gereginceYüklə 181,8 Kb.
səhifə1/4
tarix30.12.2017
ölçüsü181,8 Kb.
#18572
  1   2   3   4

Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Ekim 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan " Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası ", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de yayınlanmak suretiyle ilân olunur.


Sayı : 48/1977

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA

(28/1985; 31/1988; 31/1991; 23/1997;54/1999 ; 35/2005; 59/2010 ve 13/2017 sayılı değişiklik yasaları ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)
MADDE DİZİNİ:

Madde 1. Kısa İsim.


BİRİNCİ KISIM – GENEL İLKELER, YASANIN KAPSAMI, DEYİMLER,

GÖREVLER, YETKİLER VE YETKİLİ DAİRELER,

ZAMANINDA ÖDEME

Birinci Bölüm – Yasa Kapsamı, Deyimler, Görevler, Yetkiler ve Yetkili Daireler.

Madde 2. Kapsam.

Madde 3. Tefsir.

Madde 4. Görev, Yetki ve Sorumluluklar.

Madde 5. Takibata Yetkili Tahsil Dairesi.


İkinci Bölüm – Zamanında Ödeme

Madde 6. Ödeme Zamanı, Önce Ödeme ve Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi.

Madde 7. Ödeme Yeri.

Madde 8. Ödeme Şekli.

Madde 9. Özel Ödeme Şekilleri.

Madde 10. Çekle Yapılan Ödemelerde Ödeme Tarihi.

Madde 11. Ödemenin İspatı.
İKİNCİ KISIM – ZORLA TAHSİL, ANA İLKELER.

Birinci Bölüm – Zorla Tahsil ve Takip İlkeleri, Ödeme Emri Gönderilmesi ve Diğer

İşlemler.

Madde 12. Zorla Tahsil Şekilleri.

Madde 13. Ödeme Emri.

Madde 14. Mal Bildirimi.

Madde 15. Mal Bildiriminde Bulunmayanlar.

Madde 16. Ödeme Emrine İtiraz.

Madde 17. Teminatlı Alacaklarda Takip.
İkinci Bölüm – Haciz.

Madde 18. Haciz.

Madde 19. Haciz Varakası.

Madde 20. Köylerde Haciz.

Madde 21. Haczedilemeyecek Mallar.

Madde 22. Paraya Çevirme.

Madde 23. Hapislik Cezası.

Üçüncü Bölüm – Taşınır Malların Haczi ve Satışı.

Madde 24. Taşınır Malların Haczi.

Madde 25. Haciz Sırasında Bulunacaklar ve Haciz Tutanağı.

Madde 26. Alacak ve Haklar ile Üçüncü Şahıslardaki Malların Haczi.

Madde 27. Zor Kullanma.

Madde 28. Hacizde Değerleme.

Madde 29. Haczedilen Taşınır Malların Korunması.

Madde 30. Taşınır Malların Satışı.

Madde 31. Taşınır Malların Satış Şekli, Açık Artırma ve İlan.

Madde 32. Müşterinin Malı Almaktan Vazgeçmesi.

Madde 33. Satılamayan Taşınır Mallar.


Dördüncü Bölüm – Taşınmaz Malların Haczi ve Satışı.

Madde 34. Haczin Yapılması.

Madde 35. Satış Komisyonu.

Madde 36. İlan.

Madde 37. Hisse Sahiplerinin Öncelik Hakkı.

Madde 38. Teminat

Madde 39. Satışın Yapılması.

Madde 40. Borçlunun Korunması.


Beşinci Bölüm – İflas Yoluyla Takip.

Madde 41. İflas Yoluyla Takip.


ÜÇÜNCÜ KISIM - İDARECE TECİL, GECİKME ZAMMI, YARGI

ORGANINCA TECİL.

Madde 42. Tecil İlkeleri.

Madde 43. Yargı Organınca Tecil.

Madde 44. Gecikme Zammı.

Madde 44A.Tahsilat Harcı.

Madde 45. Takibatın Durdurulamayacağı.

Madde 46. Kamu Alacağının Önceliği.

Madde 47. Kamu Alacağını Kesip Ödemek Zorunda Olanlar.

Madde 48. Tabii Afetler Nedeniyle Terkin.

Madde 49. Yoksulluk Nedeniyle Terkin

Madde 50. Sırrın İfşası.

Madde 51. Artırmaya Katılamayacaklar.

Madde 52. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma.

Madde 53. İstenilecek Bilgiyi Vermeyenler.

Madde 54. Sonradan Mal Sahibi Olma.


DÖRDÜNCÜ KISIM – SON KURALLAR.

Madde 55. Yürürlükten Kaldırma ve Saklı Tutma

Madde 56. Vakıf Alacağı.

Madde 57. Geçici Kurallar.

Madde 58. Yürütme Yetkisi.

Madde 59.. Yürürlüğe Giriş.Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar :
Kısa İsim

1

Bu Yasa, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası olarak isimlendirilir.


Birinci Kısım

GENEL İLKELER

YASANIN KAPSAMI, DEYİMLER., GÖREVLER, YETKİLER VE

YETKİLİ DAİRELER, ZAMANINDA ÖDEME


Bölüm I

YASA KAPSAMI, DEYİMLER, GÖREVLER, YETKİLER VE YETKİLİ DAİRELERKapsam

2.23/19972.

(1) Devlete, belediyelere, köy idarelerine ve köy idarelerinin kurdukları birliklere ait vergi, resim, harç, verilen hizmetlerden doğan asli alacak ve/veya özel yasa ile kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarına ait herhangi bir nedenden doğan asli alacak ve/veya yasa dışı olarak tasarrufa geçirilen para gibi asli alacak, ceza, dava masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli alacaklar ile kira, gecikme zammı, faiz ve taksitle satılan taşınır ve taşınmaz malların taksit bedelleri gibi diğer alacaklar ve bunların takibat giderleri hakkında bu Yasa kuralları uygulanır.

(2) Devletle kira sözleşmesi imzalanmaması ve/veya kira sözleşmesinin sona ermesi hallerinde, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık bünyesinde

oluşturulan Kira Takdir Komisyonu ve/veya Komisyonlar tarafından

takdir edilen taşınmaz mal kira bedellerinin tahsilatı ve takibat giderleri

hakkında bu Yasa kuralları uygulanır.

Kira Takdir Komisyonları ile İtiraz Komisyonlarının Kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar Tüzükle belirlenir.
(3) Çeşitli yasalarda belirtilen her türlü kamu alacakları ve Kamu İktisadi

Teşebbüslerine ait kira alacaklarının tahsili de bu Yasa kurallarına

bağlıdır.


Tefsir

13/2017


3.23/1997

13/2017


3.

Bu Yasada metin başka anlam verilmesini gerektirmedikçe:

" Alacaklı Kamu İdaresi ", Devleti, belediyeleri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu, köy idarelerini ve köy idarelerinin yasa uyarınca kurduğu birlik ve dernekleri, yasa ile kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarını, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesini,

" Vergi Dairesi Müdürü " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelir ve Vergi Dairesi Müdürünü,

" Kamu Alacağı " deyimi, Yasanın 2’nci maddesi kapsamına giren alacakları,

" Kamu Borçlusu veya Borçlu " deyimi, kamu alacağını ödemek zorunluluğunda olan gerçek ve tüzel kişileri ve bunların yasal temsilcisi veya mirasçılarını ve vergi yükümlülerini veya sorumlusunu, kefili ve yabancı kişi ve kurumlar temsilcilerini,

" Mal " deyimi, taşınır veya taşınmaz mallar ile gemiler ve her çeşit hak ve alacakları,

" Para cezaları " deyimi, kamu tazminatı, inzibati nitelikte olsun olmasın bütün para cezalarını,
" Tahsilattan Sorumlu Daire " deyimi alacaklı kamu idaresinin bu Yasayı uygulamakla görevli dairesini, servisini, kamu görevlisini veya görevlilerini,

" Tahsildar " deyimi, Tahsilattan sorumlu dairece kamu alacağının tahsiline yetkili kılınan memuru,

" Takibat Giderleri " deyimi, alacağın tahsili için zorunlu ilân, haciz, nakil ve muhafaza giderlerini , anlatır.

“Vergi Güvenlik Belgesi”, gerçek ve tüzel kişilerin alacaklı kamu idareleri nezdindeki borç durumlarını gösteren yazılı belgeyi,

anlatır.


Görev,

yetki ve sorumlu-luklar
4.

Kamu idarelerinin bu Yasanın uygulanmasına yetkili kıldığı kamu görevlilerinin görev ve sorumlulukları, teşkilât Yasalarında mevcut kurallara, yoksa bu Yasada belirtilen kurallara göre tespit ve tayin edilir.

Takibata yetkili tahsil dairesi

4.23/19975.

Alacaklı kamu idaresi, uygulamakta olduğu mevzuata uygun olarak doğmuş alacağın usulüne uygun tebliğlerini yaptıktan sonra, kamu alacağı ile ilgili

tüm evrak ve tebliğlerin de bulunduğu dosyayı, kamu borçlusunun

bulunduğu yerdeki Tahsilattan Sorumlu Daireye gönderir. Bundan

sonraki takibat, Tahsilattan Sorumlu Dairece yapılır.

İlgili kamu görevlileri ve daireler, Tahsilattan Sorumlu Dairelerce

bu Yasa kurallarına uygun olarak yapılan tebliğ ve verilen emirleri derhal

yapmaya ve sonucunu Tahsilattan Sorumlu Daireye bildirmekle

yükümlüdürler.”
Bölüm II

ZAMANINDA ÖDEME
Ödeme zamanı,

önce ödeme ve taksitlerin zamanında ödenme-mesi6.

(1)

Kamu alacakları özel yasalarında veya mukavelelerinde veya mahkeme hüküm veya kararlarında saptanan zamanlarda ödenir. Özel Yasalarında ve mukavelelerinde ödeme zamanı belirtilmemiş kamu alacaklar .Maliye Bakanlığınca belirtilecek yöntemlere göre yapılacak tebliğden başlayarak bir ay içinde ödenir.


3.31/1988
(2)

(A) Maliye işleri ile görevli Bakanlık bünyesinde oluşturulan

Kira Takdir Komisyonu ve/ veya Komisyonları tarafından

takdir edilecek taşınmaz mal kira bedellerinin, ilgiliye

tebliğinden başlayarak on beş gün içerisinde ödenmesi

gerekir.


 1. Takdir edilen kira bedellerinin (A) bendinde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi ve / veya aynı süre içerisinde itiraz edilmemesi halinde, kira alacağı kesinleşir ve bu Yasa kuralları uyarınca tahsilâtı yapılır.

 2. Kira bedeline itiraz edilmesi halinde itîraz on beş gün içinde İtiraz Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz Komisyonunun Kararı kesin olup ilgiliye tebliğ;inden başlayarak on beş gün içerisinde ödenmesi gerekir. Belirtilen süre içerisinde ödenmeyen kira bedeli bu Yasa kuralları uyarınca tahsil edilir.


(3)

Ödeme süresinin son günü, kamu alacağının ödenmesi zorunlu gündür.(4)

Kamu borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir.(5)

Taksitle ödenmesi gereken kamu alacağının taksitleri vadesinde ödenmezse alacağın tamamı tahsil edilir hale gelir.(6)

Taksitli alacağın tamamının tahsili için yapılan haciz sırasında borçlu, taksit borcunu, yapılan haczin masraflarını, varsa gecikme zammını ödemek şartıyla, diğer taksitler asıl ödeme sürelerinde tahsil olunur.


Ödeme yeri

7.

Özel yasalarında ödeme yeri gösterilmemiş kamu alacakları, borçlunun ikâmetgâhının bulunduğu yerdeki tahsilattan sorumlu daireye veya tahsildara ödenir.

Borçlu vergi dairesindeki hesap numarasını bildirmek kaydıyla borcunu ikâmetgâhının dışındaki herhangi bir tahsilâttan sorumlu daireye de ödeyebilir.
Ödeme şekli

8.

(1)

Ödeme, tahsilattan sorumlu dairenin yetkili ve sorumlu kamu görevlileri tarafından verilecek makbuz karşılığı yapılır.

Makbuz karşılığı yapılmayan ödemelerle yetkili ve sorumlu kamu görevlilerinden başkalarına yapılan ödemeler kamu alacağına mahsup edilemez.

(2)

Kamu alacaklarının tahsilinde kullanılan makbuzların şeklini Maliye Bakanlığı saptar ve bastırır.(3)

Makbuzlar kıymetli evrak hükmünde olup seri numaraları takip eder ve zimmet karşılığı sorumlu kamu görevlilerine verilir.

5.23/1997
(4)

Borçlular, makbuzlarını kamu alacağının tahsil zamanaşımı süresi sonuna kadar saklamak ve yetkili kamu görevlilerine istendiğinde göstermek zorundadırlar.


Özel

Ödeme


Şekilleri

13/2017


9.

(1)

Devlete ait gelirlerin tahsilinde, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık, banka ve postaneleri de görevlendirebilir; ödemelerin çekle yapılması halinde, yükümlülerin banka hesaplarından Tahsilattan Sorumlu Dairenin, Merkez Bankası veya diğer bankalarda bulunan hesaplarına aktarma yapılması, Gelir ve Vergi Dairesinin hesabı bulunan bankalara ödeme yapılması, banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılması ve yükümlülerin Devletten olan alacakları ile kamu borçlarının birbirine takas edilmesi suretiyle de tahsilatı düzenleyebilir.(2)

Çekle yapılan ödemeler yürürlükteki mevzuat kurallarına bağlıdır.(3)

Çekle veya banka hesabından aktarma, banka hesabına ödeme, banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanmak suretiyle yapılacak ödemelerde, herhangi bir nedenle ödeme yapılamaz ise, kamu alacaklısının borçluya karşı rücu hakkı saklıdır.(4)

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem tarihini takip eden günden itibaren yapılan ödemelerin hangi sürelerde ve şartlarda Tahsilattan Sorumlu Dairenin hesabına aktarılacağı hususunda bankalar ile sözleşme ve/veya protokoller yapmaya Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık yetkilidir.(5)

Yükümlüler, Devletten olan alacakları ile kamu borçlarını aşağıdaki bentlerde öngörülen koşullar uyarınca takas etmek suretiyle ödeyebilirler:

 1. Gerçek ve tüzel kişi yükümlülerinden, yeterli miktarda ödeme emrinin bulunması koşuluyla bütçeye gider kaydedilmek suretiyle yapılacak ödemeler veya bütçe emanetinde kayıtlı doğrudan mal ve hizmet tesliminden doğan alacaklar dolayısıyla hem Devletten alacaklı hem de vergi borçlusu olanların takas talepleri yerine getirilir.

 2. Tahsilattan Sorumlu Daire, yukarıdaki (A) bendinde belirtilen şartlara uyulması koşuluyla, yükümlünün Devletten olan alacakları ile kamu borçlarının takas edilmesi talebini kabul eder.

 3. Takas suretiyle ödemenin yapılabilmesi için hem vergi borcunun hem yükümlünün alacağının muaccel olması zorunludur.(6)

Bu madde tahtında, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü takas talebine ilişkin form düzenler.(7)

Yükümlülerin Devletten olan alacakları ile kamu borçlarının takası ve mahsup işlemleri aşağıdaki bentlerde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır:

 1. Kamuya borcu olan yükümlüler, takas talebine ilişkin formun kendisine ait bölümünü doldurup Tahsilattan Sorumlu Daireye başvururlar. Tahsilattan Sorumlu Daire, takas talebine ilişkin formun ilgili bölümünü, vergi aslı ve varsa gecikme zammı ile cezalarını gösterecek şekilde doldurup onayladıktan sonra yükümlüye iade eder.

 2. Tahsilattan Sorumlu Daire tarafından onaylanıp yükümlüye iade edilen takas talebine ilişkin form yükümlü tarafından Hazine ve Muhasebe Dairesine verilir. Hazine ve Muhasebe Dairesi, alacaklılar tarafından kendilerine ibraz edilen takas talebine ilişkin formda istenilen bilgilerin eksiksiz olduğunu gördükten sonra tahakkuk ettirilen ve muaccel hale gelen ödemeye ilişkin bir belge düzenler ve bu belgede vergi borcuna mahsup edilecek tutarı da ayrıca belirtir.

 3. Tahsilattan Sorumlu Daire, Hazine ve Muhasebe Dairesi tarafından takas talebine ilişkin form ve kanıtlayıcı belgelerle birlikte kendilerine intikal eden ve mahsup edilecek tutarın da gösterildiği belge ve kanıtlayıcı diğer belgeleri de inceledikten sonra ödeme ve mahsubunda sakınca görülmeyenler ile ilgili işlemleri gerçekleştirip, tahsilat makbuzunu düzenler.(8)

Bu madde tahtında özel ödeme şekilleri ile ilgili diğer hususlar, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.


Yapılan Ödemelerde Ödeme Tarihi

2.54/1999

13/2017


10.

(1) Bu Yasanın 9’uncu maddesine göre yapılan ödemelerde, çekin Tahsilattan Sorumlu Daireye verildiği veya paranın Tahsilattan Sorumlu Dairenin banka hesabına yatırıldığı veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar ile yapılan ödemelerde işlemin kartla yapıldığı veya aktarma emri üzerine paranın Tahsilattan Sorumlu Dairenin hesabına geçtiği ve takas suretiyle yapılan ödemelerde belgenin Tahsilattan Sorumlu Daireye ibraz edilip makbuzun düzenlendiği gün, ödeme yapılmış sayılır.

Ancak;


 1. Çekle yapılan ödemelerde, çekin karşılıksız olması nedeniyle banka tarafından iade edilmesi halinde, ödeme yapılmamış kabul edilir ve kamu alacaklısının uygun göreceği şekilde çekin karşılığı, bu Yasanın 44’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasında öngörülen gecikme zamlarıyla birlikte ödenir.

 2. Banka hesabından aktarma, banka hesabına ödeme, banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanmak suretiyle yapılacak ödemelerde, herhangi bir nedenle ödemenin gerçekleşmemesi veya alacağın tahsil edilememesi halinde, yapılan ödeme karşılığında borcun ödendiğini gösteren tahsilat makbuzunun, tek taraflı iptal edildiği ve ödemenin gerçekleşmediğini belirten bir ihbar yazısı borçluya tebliğ edilerek, kamu alacağı aslına döndürülür ve bu Yasanın 44’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasında öngörülen gecikme zamlarıyla birlikte tahsil edilir.(2) Çekler, Tahsilattan Sorumlu Daireye verildiği tarihte veya en çok bir gün önceki tarihle tanzim edilmiş olmalıdır. Daha eski veya daha ileri tarihli çek kabul edilmez.”


Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar

13/2017


10 A

Kamu alacağına karşılık yapılan ödemeler ile kamu alacağına karşılık zorla tahsil olunan paralar, alacağın aslı ile gecikme zammının toplamını karşılamaması halinde, yapılan ödeme, alacağın aslı, gecikme zammı ve gecikme faizinden orantılı olarak yapılır.”

Ödemenin ispatı

11.

Kamu alacağının ödendiği, yetkili ve sorumlu kamu görevlileri tarafından verilen makbuzlarla, banka ve postahanelerin kayıtları ile ispatlanabilir.


Bölüm III

KAMU ALACAKLARININ KORUNMASIİkinci Kısım

ZORLA TAHSİL ANA İLKELER


Bölüm I

ZORLA TAHSİL VE TAKİP İLKELERİ, ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ VE DİĞER İŞLEMLER

Teminat İstenmesi

13/201711A

Bu Yasa kapsamında yer alan tüm kamu alacakları için gerek görülmesi halinde Tahsilattan Sorumlu Daire tarafından teminat istenebilir.

Teminat Hususlarına İlişkin Kural

13/2017


39/2001

59/200211B

Tahsilattan Sorumlu Daire tarafından, teminat olarak kabul edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası uyarınca kurulmuş bankalar tarafından verilen banka çeki,

 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası uyarınca kurulmuş bankalar tarafından verilen teminat mektubu,

 3. Kamu borçluları veya kamu borçluları lehine üçüncü şahıslar tarafından teminat olarak verilen ve alacaklı kamu idaresi tarafından teminat olarak kabul edilip Tapu ve Kadastro Dairesi ve/veya diğer sicil kayıtlarının tutulduğu kamu kurumları tarafından sicile şerh düşülerek satışı alacaklı kamu idaresinin izniyle yapılabilecek sicile kayıtlı mallar.

Ancak teminat olarak verilen sicile kayıtlı mallar, sonradan kısmen veya tamamen değer düşüklüğüne uğrar veya borç miktarında herhangi bir artış olursa, alacaklı kamu idaresi teminat miktarının tamamlanmasını veya bu teminat yerine başka teminat verilmesini isteyebilir. Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başka mallarla değiştirebilir.


Yüklə 181,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə