КитабханашцнаслыгYüklə 3,64 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/78
tarix14.01.2018
ölçüsü3,64 Kb.
#20608
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78


 
 
 
KİTABXANAŞÜNASLIQ 
VƏ 
BİBLİOQRAFİYA 
 
 
 
 
№2  *   2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI –2011 
 


İ
SSN 2079-4150
 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 
KİTABXANAÇILIQ-İNFORMASİYA FAKÜLTƏSİ 
 
KİTABXANAŞÜNASLIQ 
VƏ 
BİBLİOQRAFİYA 
 
 
 
Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal 
 
№2 (29)   *     2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997-ci ilin 
oktyabrından çıxır 
 
 
 
 
 
 
BAKI –2011 


KBT- 78 
K 73 
 
 
 
Təsisçi və baş redaktor:           professor Xəlil İSMAYILOV 
 
 
                Məsul katib:             dosent Knyaz ASLAN 
 
             REDAKSİYA HEYƏTİ: 
 
Professor Abuzər XƏLƏFOV 
Professor Zöhrab ƏLİYEV 
Professor  Bayram ALLAHVERDİYEV 
Dosent  Nadir İSMAYILOV 
F.e.d.  Aybəniz ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ 
T.f.d.  Kərim  TAHİROV   
Tamella İSMİXANOVA  
Mələk HACIYEVA 
T.f.d.  Solmaz SADIQOVA  
               
 
 
 
 
 
 
K 73     Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və 
təcrübi jurnal.-B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2011.-№2.-186 s. 
 
 
Redaksiyanın ünvanı: 
AZ-1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23, 
 2№-li tədris korpusu, IV mərtəbə, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi, 
«Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya»  jurnalının redaksiyası 
Telefonlar: 510-17-60 
 
 
© «Kitabxanaşünaslıq  və biblioqrafiya», 201
1
 


İ
SSN 2079-4150
 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ  
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
БАКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ  
И 
 БИБЛИОГРАФИЯ  
 
Научно-теоретический, 
методический и практический журнал 
 
 
№2 (29)   *    2011 
 
 
 
 
 
 
Выпускается 
 с 1997 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
БАКУ-2011 
 


ББК-78 
К   73 
 
 
Учредитель и  
главный редактор:                    профессор Халил ИСМАИЛОВ
 
 
 
Ответственный секретарь:            доцент Князь АСЛАН           
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:  
 
Профессор Абузар Халафов 
Профессор Зохраб Алиев 
Профессор Байрам Аллахвердиев 
Доцент Надир Исмаилов 
Д.ф.н.  Айбениз Алиева-Кенгерли  
                   К.и.н. Керим Тахиров 
 Тамелла Исмиханова  
                   Мелек Гаджиева 
                   
К.и.н
. Солмаз Садыгова  
                    
 
 
 
 
 
К 73      Библиотековедение и библиография: Научно-теоретический,    
          методический и практический журнал .- Б., Изд-во Бакинского Университета, 
2011.-№2.-186 с. 
 
Адрес редакции: 
 
АZ –1073/1 г. Баку, ул. Захида Халилова, 23, 
учебный корпус №2, этаж IV, Библиотечно-информационный факультет, редакция журнала 
«Библиотековедение и библиография». 
Тел.: 
510-17-60 
 
© «Библиотековедение и библиография», 2011  
 
 
 


İ
SSN 2079-4150
 
 
 
MINISTRY OF EDUCATION OF AZERBAIJAN REPUBLIC 
 
BAKU STATE UNIVERSITY  
LIBRARIANSHIP AND INFORMATION DEPARTMENT 
 
 
LIBRARIANSHIP AND BIBLIOGRAPHY 
 
 
 
Scientific and theoretical, methodical and practical journal 
 
 
 
 
№2 (29)   *    2011 
 
 
 
 
 
 
Issued in 1997 
 
 
 
 
 
 
 
BAKU-2011 
 


LBC-78 
К   73 
 
 
Founder and editor in chief:           professor Khalil ISMAILOV 
  
 
Executive secretary:                                  docent  Knyaz ASLAN 
 
 
 
Editorial Board: 
 
Professor Abuzar Khalafov  
Professor Zohrab Aliyev  
Professor Bayram Allahverdiyev 
Docent Nadir Ismailov, 
Ph.D. Aybeniz Aliyeva Kengerli  
Ph.D. Kerim Tahirov  
Tamella Ismihanova 
Melek Hajiyeva  
Ph.D. Solmaz Sadigova 
 
 
 
К  73   
Librarianship  and  bibliography:  The  scientific-theoretical, 
methodical and practical journal.- B., Publisher of Baku University, 2011 
.- № 2.-186 p. 
 
 
Editorial address: 
 
AZ -1073 / 1, Baku, st. Zahid Khalilov, 23, an educational building № 2,  
Floor IV, Librarianship and information department,  
Edition of “Librarianship and bibliography” journal;  
Tel.: 
510-17-60
 
 
 
 
© «Librarianship and bibliography”, 2011 Yüklə 3,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə