"Klin" yazısı harada yaranıb? a Babilistanda b Vaviloniyada c Fələstində d YunanıstandaYüklə 185,18 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix17.11.2018
ölçüsü185,18 Kb.
#80965
növüYazı


1

“Klin” yazısı harada yaranıb? a)Babilistanda 

b)Vaviloniyada c)Fələstində d)Yunanıstanda

2

“Psalmlar” harada yaranıb? a)Babilistanda b)Vaviloniyada c)Fələstində d)Yunanıstanda

3

Fələstində yaranan oxuma növü hansıdır?a)Respanzor b)Lamento c)Reçitativ 

deklomasiyalı d)Lirik 

4

Tragediya janrı harada yaranmışdır? a)Yunanıstanda b)Romada c)Çində d)Hindistanda 

5

Homer dövrü neçənci əsrləri əhatə edir? a)b.e.ə 13-9 b)b.e.ə 9-8 c)b.e.ə 8-6 d)b.e.ə 12-8 

6

Etos elmi harada yaranıb?a)Yunanıstanda b)Romada c)Misirdə d)Çində

7

Satira draması harada əmələ gəlib? a)Yunanıstanda b)Romada c)Vaviloniyada d)Fələstində

8

Roma papası I Qriqori neçənci əsrdə xoralları toplayıb nəşr etdirir? a)IV b)V c)VI d)VII

9

XII əsrdə Almaniyada şair müğənnilər necə adlanırdı? a)Janqlyor b)Şpilman c)Skomorox d)Trubadur

10

XII əsrdə Rusiyada şair müğənnilər necə adlanırdı? a)Janqlyor b)Şpilman c)Skomorox d)Trubadur

11

İntibah dövrü neçənci əsrləri əhatə edir? a)10-12 b)13-14 c)14-17 d)14-16

12

XII əsrdə Fransada şair müğənnilər necə adlanırdı? a)Janqlyor b)Şpilman c)Skomorox d)Trubadur  

13

XIII əsrdə Şərqdə ilk, nisbətən mükəmməl tabulaturanın yaradıcısı hansı Azərbaycan 

musiqişünasıdır? a)Ə.Maraği b)S.Ürməvi c)Ə.Fərabi 

d)İ.Sina 

14

İlk operanın müəllifi? a)A.Skarlatti b)J.Depre c)O.Lasso d)Y.Peri

15

İlk opera necənci əsrdə,harada yaranıb?a)XVI Florensiyada b)XV Afinada c)XIV Niderlandda  d)XVII. 

Neopolda 

16

Opera-seriya nə deməkdir? a)komik opera b)ciddi opera c)qarışıq opera d)kiçik opera

17

Opera seriyanın yaradıcısı kimdir? a)Skarlatti b)Lasso c)Düfai d)Lülli 

18

İlk ingilis operası hansıdır? a)“Orfey” b)“Dafna” c)“Didiona və Eney”  d)“Don Juan”


19

İntibah dövründə Fransa opera məktəbinin 

nümayəndəsi? a)Persel b)Kayzer c)Skarlatti d)Lülli

20

Venesiyada səhnələşdirilən II opera hansıdır? a)“Orfey” b)“Evridika” c)“Dafna” d)“Armida”

21

İntibah dövründə Roma opera məktəbinin ən görkəmli nümayəndəsi? a)Persel b)Skarlatti 

c)Monteverdi d)Lülli 

22

Hansı operanın müəllifi K.Monteverdidir? a)“Evridika” b)“Dafna” c)“Açis və Qalateya” 

d)“Poppeyin tac qoyma mərasimi”

23

Opera ariyasının “Lamento” növünü kim yaradıb? a)K.Monteverdi b)B. Lülli c)H.Pörsell d)A. Skarlatti

24

İlk opera teatrı Venesiyada necenci ildə acılıb? a)1637 b)1643 c)1675 d)1656

25

Venesiya opera məktəbinin nümayəndəsi hansıdır? a)K. Monteverdi b)H.Pörse c)A.Skarlatti d)Mark 

Antonio Çessi

26

XVII əsrdə hansı şəhərdə konservatoriya mövcud idi? a)Romada b)Venesiyada c)Neopolda  d)Florensiyada

27

Neopol məktəbinin ən görkəmli nümayəndəsi? a)Skarlatti b)Çessi c)Kavalli  d)Perqolezi

28

“Poeziya və musiqi Akademiyası” necənci ildə və harada yaranıb? a)1548 Almaniya b)1584 İtaliya 

c)1567 Fransa d)1589 Yunanıstan

29

İlk dəfə operaya balet nömrələri daxil edən bəstəkar hanısıdr? a)Skarlatti b)Çessi c)Kavalli  d)Lülli

30

Hamburqda “Opera teatrı” neçənci ildə açılıb? a)1576 b)1678 c)1690 d)1550

31

İntibah dövründə Alman operasının ən görkəmli nümayəndəsi hansıdır? a)Kayzer b)Lülli c)Çessi 

d)Pörsel


32

İntibah dövründə İngilis operasının ən görkəmli 

nümayəndəsi kimdir? a)Kayzer b)Lülli c)Çessi d)Pörsel

33

H. Pörselin operası hansıdır? a)“Evridika” b)“Didiona və Eney” c)“Açis və Qalateya” d)“Poppeyin tac 

qoyma mərasimi”

34

Hansı bəstəkar Borokko dövründə yaşayıb yaratmışdır? a)İ.S.Bax b)J.Depre c )O.Lasso d)Y.Peri


35

  İ.S.Bax harada anadan olmuşdur? a)Hamburq 

b)Leypsiq c)Eyzenax d)Ordruf                                                                                 

36

 İ.S.Bax neçənci ildə anadan olmuşdur? a)1678 b)1685 c)1654 d)1750

37

İ.S.Bax Arnştat şəhərində olduğu zaman hansı kilsədə işləyit a)Bonifes b)Mixayel c)Foma d)Paris Notrdam

38

İ.S.Bax neçənci ildə Lüneburq şəhərində yaşamağa başlayır? a)1700 b)1668 c)1675 d)1732

39

İ.S.Baxın yaradıcılığında “Veymar dövrü” neçənci illəri əhatə edir? a)1717-1723 b)1723-1750 c)1708-

1717 d)1685-1708

40

42 “Veymar dövründə” İ.S.Bax daha çox hansı alət üçün əsərlər yazmışdır? a)Klavir b)Skripka c)Violonçel 

d)Orqan


41

İ.S.Baxın yaradıcılığında “Köten dövrü” neçənci illəri 

əhatə edir? a)1717-1723 b)1723-1750 c) 1708-1717 

d)1685-1708

42

Köten şəhərində olarkən İ.S.Bax daha çox hansı yaradıcılıq sahəsinə üstünlük verir? a)klavir b)orqan 

c)vokal d)kilsə musiqisi

43

İ.S.Baxın yaradıcılığı hansı sahələrə bölünür? a)orqan, klavir,vokal b)orqan, klavir,opera 

c)vokal,opera,simfonik d)klavir,vokal,opera

44

İ.S.Baxın yaradıcılığında “Leypsiq dövrü” neçənci illəri əhatə edir?a)1708-1717 b)1723-1750 c)1740-1750 

d)1700-1750

45

 Leypsiq şəhərində Bax hansı kilsədə fəaliyyət göstərib? a)Bonifes b)Mixayel c)Foma(Tomas) d)Paris 

notrdam


46

Leypsiq şəhərində olarkən İ.S.Bax daha çox hansı 

yaradıcılıq sahəsinə üstünlük verir? a)klavir b)orqan 

c)vokal d)kilsə musiqisi

47

Collegium Musicum(Musiqi kollegiyası) dərnəyi neçənci ildə yaradılmışdır? a)1720 b)1725 c)1729 

d)1730


48

İ.S.Bax neçənci ildə vəfat etmişdir? a)1730 b)1750 

c)1690 d)1700

49

“İnvensiya” nə deməkdir? a)çoxsəslilik b)həmahənglik c)ixtira d)rəqs

50

Polifoniya nə deməkdir? a)çoxsəslilik b)həmahənglik c)ixtira d)təqlid

51

İmitasiya nə deməkdir? a)çoxsəslilik b)həmahənglik c)ixtira d)təqlid


52

L.V.Bethovenin “Harmoniyanın atası” adlandırdığı 

bəstəkar kimdir? a)Mosart b)Qluk c)Bax d)Hendel

53

Hansı bəstəkar “İohanın əzabları” əsərini ifa etməklə Baxı bütün dünyaya tanıtmışdır? a)Mendelson 

b)Mosart c)Şopen d)Şuman

54

“Yaxşı temperasiya olunmuş klavir” (“YTK”) əsərinin müəllifi kimdir? a)Hendel b)Qluk c)Bax d)Haydn

55

Baxın neçə invensiyası var? a)10 b)20 c)30 d)4056

Süita nə deməkdir? a)çoxsəslilik b)həmahənglik 

c)təqlid  d)ardicilliq,sıra

57

Ardıcıllığı tamamlayın. Allemanda, Kuranta, .... , Jiqa a)sarabanda b)prelüdya c)intermesso d)menuet

58

Qədim süitalara neçə rəqs daxil idi? a)2 b)3 c)4 d)559

Allemanda rəqsi hansı xalqa məxsusdur? a)fransız 

b)alma c)ingilis d)italyan

60

 Jiqa rəqsi hansı xalqa məxsusdur? a)fransız b)alman c)ingilis d)italyan

61

İlk dəfə bütün major və minor tonallıqlarında prelüd və fuqa yazan bəstəkar hansıdır? a)Mosart b)Bax 

c)Bethoven d)Hendel

62

Baxın “YTK” əsəri neçə cilddən ibarətdir? a)1 b)2 c)3 d)4

63

“İtalyan konserti” Baxın yaradıcılığının hansı sahəsinə aitdir? a)klavir b)orqan c)vokal d)opera

64

 Kuranta hansı xalqa məxsus rəqsdir? a)alman b)fransız c)italyan d)ingilis

65

Solo klavir konsertinin yaradıcısı hansı bəstəkardir? a)Hendel b)Qluk c)Haydn d)Bax

66

Baxın iki səsli fuqası hansıdır? a)c-moll b)d-moll c)h-moll d)g-moll

67

Prelüdya və fuqa a-moll Baxın yaradıcılığının hansı sahəsinə aitdir? a)orqan b)klavir c)vokal d)simfonik

68

Bu əsərlərdən hansı Baxın orqan yaradıcılığına aiddir? a)prelüdya fuqa cis-moll b)prelüdya fuqa C-

dur c)tokkata fuqa d-moll d)prelüdya fuqa E-dur

69

Borokko üslubunda əsərlər yazan bəstəkarı kimdir? a)Haydn b)Hendel c)Mosart d)Bethoven


70

K.V.Qluk neçənci ildə anadan olmuşdur? a)1710 

b)1711 c)1713 d)1714

71

“Orfey” operasının müəllifi hansı bəstəkardır? a)Bax b)Qluk c)Hendel d)Haydn

72

Operada əsasən daramaya üstünlük verən islahatçı bəstəkar hansıdır? a)Qluk b)Bax c)Hendel d)Bethoven 

73

Operaya Balet nömrələri daxil edən bəstəkar hansıdır? a)Bax  b)Hendel c)Qluk d)Skarlatti

74

“Alsesta” operasının müəllifi kimdir? a)Lülli b)Pörsel c)Qluk d)Bax

75

“Opera yazmağa başlamazdan əvvəl çalışıram ki, musiqiçi olduğumu unudum” sözləri hansı bəstəkara 

aitdir? a)Bax b)Qluk c)Hendel d)Haydn

76

“İfiqeniya Tavriddə” operasının müəllifi kimdir? a)Kayzer b)Lülli c)Qluk d)Bax

77

Qlukun ilk operası hansıdır? a)Demetri b)Tiqrana c)İfiqeniya Tavriddə d)Artakserks

78

“Don Juan” rəqs dramının müəllifi hansı bəstəkardır? a)Qluk b)Bax c)Kayzer d)Pörsell

79

Hendel neçənci ildə anadan olmuşdur? a)1650 b)1674 c)1685 d)1700

80

Messa h-moll əsəri Baxın yaradıcılığının hansı sahəsinə aitdir? a)orqan b)klavir c)vokal d)simfonik

81

Baxın Messa h-moll əsəri neçə hissəlidir? a)2 b)3 c)4 d)5

82

Ardıcıllığı tamamlayın.1.“Kyrie eleison”, 2.“Gloria”, 3.“Credo”,  4.“....”,  

5.“Agnus dei”

a)Jiqa b)Sanctus Benedictus c)Sarabanda 

d)Allemanda

83

Hansı Baxın oratoriyası deyil? a)İohanın əzabları b)Matfeyin əzabları c)Maqnifikat d)Sual

84

Bax hansı musiqi janrına heç vaxt müraciət etməmişdir? a)oratoriya b)messa c)opera d)konsert

85

“Samson” oratoriyasındakı obrazları hansılardır? a)Dalila,Xaraf b)Fiqoro,Süzanna c)Orfey,Evridika 

d)Karmen,Hoze

86

Fələstin və Yəhudilər arasındakı mübarizə hansı əsərdə əks olunub? a)Maqnifikat oratoriyası b)Saul 

oratoriyası c)İzrail Misiridə oratoriyası d)Samson 

oratoriyası87

“Samson” oratoriyası necə başlayır?  a)kiçik orkestr 

girişi ilə  b)girişsiz c)üvertüra ilə d)prelüdya ilə

88

Borokko dövrünün məşhur alman bəstəkarı hansıdır? a)Mosart b)Hendel c)Bethoven d)Qlyuk

89

“Orfey” operasındakı obrazları hansılardır? a)Evridika,Amur b)Samson,Dalila c)Fiqoro,Süzann 

d)Aida,Radames

90

h-moll Messasını, “İohanın əzabları”, “Matfeyin əzabları” əsərlərini Bax hansı şəhərdə olarkən 

yazmışdır?  a)Leypsiq b)Köten c)Veymar d)Ordruf

91

Boşluğu dolduraraq ardıcıllığı tamamlayın.“Sual”, “İuda Makkovey”, .... a)“İsrail Misirdə” b)“Altsina” 

c)“Orfey” d)“Rinaldo”

92

Oksford universitetinin “Musiqi doktoru” fəxri adına laiq görülən bəstəkar hansıdır? a)Haydn b)Motsart 

c)Bethoven d)Bax

93

Altı “Paris simfoniyası”nın müəllifi hansı bəstəkardır? a)Hendel b)Bax c)Qluk d)Haydn

94

Cəmi 36 il yaşamış yaşamış Vyana Klassiki hansıdır? a)Motsart b)Haydn c)Bax d)Hendel 

95

Ardıcıllığı tamamlayın “Bastyen və Bastyena”, “Fiqaronun toyu”, “Don Juan”, “....” a)Seralyadan 

qaçırılma b)Orfey c)Alsesta d)Artakserks

96

“Alsesta” operasının müəllifi kimdir? a)Lülli b)Pörsel c)Qluk d)Bax

97

Homer dövrü neçənci əsrləri əhatə edir? a)b.e.ə 13-9 b)b.e.ə 9-8 c)b.e.ə 8-6 d)b.e.ə 12-8

98

Oksford universitetinin “Musiqi doktoru” fəxri adına laiq görülən bəstəkar hansıdır? a)Haydn b)Motsart 

c)Bethoven d)Bax

99

“Poeziya və musiqi Akademiyası” necənci ildə və harada yaranıb? a)1548 Almaniya b)1584 İtaliya 

c)1567 Fransa d)1589 Yunanıstan

100

Operada əsasən dramaya üstünlük verən islahatçı bəstəkar hansıdır? a)Qluk b)Bax c)Hendel d)Bethoven 

101


İ.S.Bax hansı ölkənin bəstəkarıdır? a)Fransa 

b)Almaniya c)İtalya d)Avstrya
102

Messa h-moll əsəri Baxın yaradıcılığının hansı 

sahəsinə aitdir? a)orqan b)klavir c)vokal d)simfonik

103


Kral musiqi akademiyası adlı opera teatrı hansı 

ölkədə açılmışdır?a)Fransa b)İtalya c)London 

d)Almaniya

104


Musiqi tarixində opera-refarmatoru hansı 

bəstəkardır? a)V.A.Motsart b)R.Vaqner c)C.Verdi 

d)K.V.Qlyuk

105


Don Juan baleti hansı bəstəkrın əsəridir? a)K.V.Qlyuk 

b)V.A.Motsart c)G.F.Hendel d)Ş.Quno

106

İ.S.Bax hansı ölkənin bəstəkarıdır? a)Fransa b)Almaniya c)İtalya d)Avstrya

107


G.F.Hendelin hansı əsəri dini mövzudadır? a)Samsun 

oratoriyası b)Yuli Sezar c)Rinaldo d)Radriqo

108

Sağlığında şöhrət qazanan bəstəkar kimdir? a)İ.S.Bax b)G.F.Hendel c)K.V.Qlyuk d)İ.Haydn

109


İ.S.Baxın hansı əsəri dini nəğmələr toplusudur? 

a)Messa h-moll b)İohanın əzabları c)Matfeyin 

əzabları  d) Xoral prelüdləri

110


K.V.Qluk neçənci ildə anadan olmuşdur? a)1710 

b)1711 c)1713 d)1714

111

Samson oratoriyası hansı bəstəkarın əsəridir? a)V.A.Motsart b)K.V.Qlyuk c)G.F.Hendel d)İ.Haydn

112


İ.S.Baxın hansı əsərində prelüdya və fuqalar 

xrammatik ardıcıllıqla sıralanmışdır? a)İtalyan 

konserti b)Suitalar c)İnvensiyalar d) Y.T.K

113


K.V.Qlyuk ilk dəfə hansı operasında özünün opera 

islahatının xüsusiyyətlərini əks etdirmişdir? a)Don 

Juan b)Nəhənglərin süqutu c)Orfey d)Armida 

114


G.F.Hendelin instrumental yaradıcılığı neçə əsas 

sahəyə bölünür? a)5 b)2 c)1 d)3

115

İ.S.Baxın hansı əsərini orqan simfoniyası da adlandırırlar? a)Prelüdya və fuqa a-moll b)Passionlar 

c) Xoral prelüdlər d)Tokkata və fuqa d-moll
116

G.F.Hendel yaradıcılığında  daha  çox hansı janra 

müraciət etmişdir? a)Simfoniya b)Balet c)Opera 

d)Vokal 


117

İ.S.Baxın hansı əsəri opera-oratoriya musiqisinə 

yaxındır? a)Tokkata və fuqa d-moll b)Fantaziya və 

fuqa g-moll c)Xoral prelüdləri d) Messa h-moll 

118

Yaxşı temperasiyalı Klavir məcmuəsi hansı bəstəkarın əsəridir? a)L.V.Bethoven b)V.A.Motsart c)İ.S.Bax  

d)K.V.Qlyuk

119

Qədim Şərq ölkəsi olan Vaviloniyada hansı alətlər ixtira olundu?а) Skripka və pianino b) Barabanların 

yeni növü və sistr adlanan  alətlər  c)Arfa və qitara 

d)Piano və qitara                                                                                                                                      

120


Psalmalar hansı növdə ifa olunur? a)Estrada 

xarakterli b)Caz xarakterli c)Reçitativ xarakterli 

d)Mahnı xarakterli 

121


İ.S.Baxın yaradıcılığı neçə sahəyə bölünür? a)3 b)5 

c)2 d)1


122

Responzor nədir? a) Bir nəfər oxumağa başlayır, xor 

onun oxuduğunu davam edir  b)Xor oxuyur sonra bir 

nəfər xorun oxuduğunu təkrar edir c)Kontrapunkt 

deməkdir d)3 nəfər oxuyur      

123


“Humanizm” nə deməkdir? a) Xəyalpərəst b) 

Müdriklik c) İncəlik d) İnsanpərvərlik

124

Çinlilərdə neçə pilləli səs sırasından istifadə edirlər? a) 3 pilləli b) 5 pilləli c) 7 pilləli  d) 4 pilləli                                                                                                 

125


Qədim şərqin mədəniyyəti əsas etibarilə...... a) 

İbtidai quldarlıq cəmiyyətinin mədəniyyətidir b) 

Feodalizm cəmiyyətinin mədəniyyətidir  c) İntibah 

dövrünün mədəniyyətidir d)Daş dövrünün 

mədəniyyətidir

126


İ.S.Baxın musiqisi hansı bəstəkarın təbliğatı 

sayəsində tanınır? a)F.Şopen b)V.A.Motsart 

c)R.Vaqner d)F.B.Mendelson

127


Yeni eradan əvvəl IV-III min illiklərdə bizə məlum 

olan Misir qullarının mahnıları......  a)Xoş əhval-

ruhiyyəni tərənnüm edirdi  b)Xalqı döyüşə səsləyirdi   

c)Onların ağır zəhmətlərini, yaşayışlarını təsvir edirdi  

d)Qulların əməyini tərənnüm edirdi128

 Aşağıdakılardan hansı məşhur italyan rəqsidir?a) 

Vals, serenada b) Potsamesto, saltarello  c) Tanqo, 

ispanyol     d) Saltarello, brek                                                                                    

129

Sarayda  kök salıb , həyat keçirən janqlyorlara nə deyirlərmiş?a) Menestrel   b)  Kulon   c) Suntala d) 

Cənavərlər                                                                                      

130

Trubadur və Truverlər ilk dəfə harada meydana gəlib? a) İtaliyada b) Cənubi Provansda   c) Romada    

d) Şimali İrlandiyada                                                                          

131

İ.S.Baxın musiqisi neçə il sonra tanınmışdır? a)90 b)50 c)100 d)40

132


Xoralları hansı qədim yazı ilə yazırdılar? a)Kril hərfləri 

ilə b) Şrixlərlə  c) Nevmalarla d) Latın hərfləri ilə 

133

Yubiliyatsiya nədir? a)Mahnıların sonlarında sözsüz melodiya   b)Tədbirlərdə çalınan musiqi c)Dini 

melodiya   d)Xorların girişi                                          

134

 XIII əsrdə məşhur “Dies İrai” sekvensiyası kim tərəfindən yaradılıb?  a) Foma Çelanski  b) I Qriqoriy 

c)Bax  d)Motsart                                                                                

135

“Sirvent” adlanan mahnılar özündə nəyi əks etdirirdi? a) Cəngavərlər öz vəfalığını və 

qulpərəstliyini    b) Azadlıq və xoşbəxtliyini   c) Xalqın 

çətin güzəranını  d) Vətənpərvərliyi                                                           

136


İ.S.Baxın orqan yaradıcılığına hansı əsər aiddir? 

a)Passionlar b)Messa h-moll c)İnvensiyalar 

d)Fantaziya və fuqa g-moll

137


“Solmizasiya” nə deməkdir? a) Yəni  soldan miyə 

keçmək b) lyadan doya keçmək c) Sidən faya keçmək 

d) Redən faya keçmək

138


Diafoniya neçə səsli olur?a) 3 səsli olur   b) 2 səsli 

olur  c) 7 səsli olur d) 1 səsli olur

139

“Humanizm” intibah dövrü adlanır?a) XIV-XVI əsrb) XIV-XX əsr c) XX-XVI əsr d) XVI-XIII əsr

140


Palestrinanın üslubu necə adlanır?a) Monofoniya b) 

Akkordlu polifoniya  c)İmitasiyalı polifoniya  

d)Heterofoniya                                                                                            

141


İ.S.Baxın klavir yaradıcılığına hansı əsərlər aiddir? 

a)Xoral prelüdlər b)Y.T.K c)Kantatalar d)Messa h-moll
142

“Humanizm” nə deməkdir?a) Xəyalpərəst b) 

Müdriklik c) İncəlik d) İnsanpərvərlik

143


Vaviloniyada tarixdə 1-ci dəfə olaraq hansı yazı 

əmələ gəlmişdir?a) Kiril  b) Klin   c) Yunan d)Misir                                                                                                                       

144

Niderland bəstəkarlarının hansı əsərləri 10, 20, 30, 40 səsli olurdu?a)Monofonik b) Polifonik c) Piesləri 

d) Valsları                                                                                                                      

145

XII əsrdə Fransada şair müğənnilər necə adlanırdı? a)Janqlyor b)Şpilman c)Skomorox d)Trubadur 

146


İ.S.Baxın orqan yaradıcılığına hansı əsərlər aid deyil? 

a)Xoral prelüdlər b)Prelüdya və fuqa a-moll 

c)İnvensiyalar d)Fantaziya və fuqa g-moll

147


Orta əsrlərdə neçə dini lad nəzəriyyəsi mövcud 

idi?a)5 b)7 c)8 d)10

148

İlk not yazısı  nevmalar  neçənci əsrdə yazılmışıdr? a)IV-V  b)V-VII c)III-IV   d)VI-VII                                                                                                                  

149


Qərb musiqi tarixində “Humanizm” intibah dövrü 

hansı əsrlərə təsadüf edir?a)XI-XII b)XII-XIII c)XIII-XIV  

d)XIV-XVI                                                                                                                    

150


Avropa tarixində xalqların dil mədəniyyəti və 

millətlərin meydana gəlməsi tarixi?a)XIV-XVI b)XII-XIII c)XIV-XV d)XIII-XIV                                                                                                                      

Yüklə 185,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə