"Kommersiya fəaliyyətinin əsasları"fənnindən test bankı cavabsızYüklə 32,36 Kb.
tarix04.01.2022
ölçüsü32,36 Kb.
#82550
Kommersiya fəaliyyətinin əsasları testler cavabsız
müasir fiziki kimyəvi imtahan cavabları, 3713 ticaret 29az

“Kommersiya fəaliyyətinin əsasları”fənnindən test bankı cavabsız

1.”Kommersiya “ sözünün mənası hansıdır?

a) ticarət

b) müəssisə

c)sahibkarlıq

d)sənaye
2.Kommersiya fəaliyyətinin əsaslarının obyekti hansidir?

a) marketinq

b) alqı-satqı

c)menecment

d)sahibkarlıq


3.Kommersiya fəaliyyətinin məqsədi hansılardır?

a) tələb,ticarət

b) təklif,sənaye

c)) mənfəət,ticarət

d) ticarət,sənaye
4. Kommersiya fəaliyyətinin prinsiplərini göstərin:

a) bazarın maraqlarını öyrənmək

b) bazarda şəraiti dəyişmək

c) qərar qəbul etmək

d) ticarət
5.Kommersantın vəzifəsini göstərin:

a) rəqabət

b) reklam

c) satış


d) Ticarət
6.İstehsal əməliyyatı hansıdır?

a) istehsal prosesi

b) kommersiya işi

c) nəqliyyat xidməti

d) ticarət əlaqələri
7. Kommersiya fəaliyyətində yerinə yetirilən əməliyyatlar iki növə bölünür:

a) istehsal və kommersiya əməliyyatları

b) ticarət və marketinq əməliyyatları

c) reklam və satış əməliyyatları

d)istehsal və nəqliyyat əməliyyatları
8.Kommersiya əməliyyatı hansıdır?

a) ticarət

b) alqı-satqı prosesi

c) nəqliyyat

d) bazar
9.Kommersiya uğurunu göstərin:

a) satış,servis,

b) vasitəci,ticarətçi

c) reklam,bazar

d) bazar, mənfəət
10. Kommersiya prosesinin kontragentlərini bir-biri ilə çalışdıran hüquqi və yaxud fiziki şəxs?

a) marketoloq

b) ticarətçi

c) broker

d)vasitəçi
11. Kommersiya vasitəçilik fəaliyyətinin vacib amillərindən biri:

a) pul kapitalı

b) dövriyyə vəsaitləri

c) əsas fondlar

d) nəqliyyat xidməti

12.Komitent kimdir?

a) xidmət gıöstərən

b) ticarətçi

c) vasitəçi

d) malın sahibi


13.Komisyoncu kimdir?

a) marketoloq

b) sahibkar

c) broker

d) ticarət vasitəcisi
14. Təkrar istehsal prosesini göstərin:

a) satış,servis,

b) anbar xidməti

c) reklam işi

d)istehsal və istehlakın vəhdəti
15.Əmtəə tədavülü hansıdır?

a) mübadilə forması

b) dövriyyə vəsaitləri

c) əsas fondlar

d) nəqliyyat xidməti

16.Bazar mexanizmi hansıdır?

a) əmtəə və pul

b) tələb və təklif

c) maddi təchizat

d) sosial inkişaf

17. Bazar mexanizmilərinin inkişafı hansıdır?

a) mal hərəkətinin dolğunluğu

b) təkrar istehsal

c) satış prosesi

d) əmtəə bölgüsü


  1. .Kommersantın iş vaxtı nəyə sərf olunur?

a) ticarət və marketinq əməliyyatlarına

b) işgüzar danışıqlara

c) reklam və satış əməliyyatlarına

d) istehsal və nəqliyyat əməliyyatlarına


19.”Marketinq” sözünün mənası hansıdır?

a) bazar münasibətlərinin inkişafı

b) təkrar istehsal

c) satış prosesi

d) əmtəə bölgüsü

20.”Xidmət anlayışı” hansı mənadadır?

a) ticarət

b) təsərrüfat rahatlığı

c) istehsal

d) satış
21. Kommersiya sirri nəyə deyilir?

a) gizli saxlanılan iqtisadi maraq

b) maliyyə vəsaitləri

c) xidmət sahəsi

d) texnologiya avadanlıqları


22.Əmtəə üzrə qiymət və keyfiyyət :

a) tərs mütənasibdir

b) birbaşa əlaqədardır

c) əlaqəli deyil

d) rəqabətdir
23. Kommersantın etik kodeksini gıstərin:

a) maliyyə vəsaitləri

b) nizamnamə aktı

c) mədəniyyət müddəaları

d) təsərrüfat bacarığı
24. Malların alışını hansı sahibkarlar həyata keçirir?

a) hüquqi və fiziki şəxslər

b) istehsalçılar

c) istehlakcılar

d) vasitəcilər
25. Alıcılıq tələbinin tədqiq olunması və proqnozlaşdırılması:

a) malgöndərənlərin fəaliyyətidir

b) marketinqin fəaliyyət sahəsidir

c) mal alışı fəaliyyətidir

d) alıcılıq qabiliyyətidir
26.Tələbnamə hansıdır?

a) sifaris

b) ticarət

c) mal məlumatı

d) mal alışı
27.Sifariş sənədini gıstərin:

a) mal siyahısı

b) tələb

c) təklif

d) satış
28. Kontrakt sənədini gıstərin:

a) satiş sənədi

b) müqavilə sazişi

c) alqı-satqı sənədi

d) ödəniş çeki
29.Reklam necə ifadə olunur?

a) alqı-satqı

b) informasiya

c) malgöndərən

d) müqavilə

30. Reklam fəaliyyətinin ən geniş yayılmış sferası hansıdır?

a) ticarət reklamı

b) sosial reklam

c) internet reklamı

d) baner reklamı

31.Reklam vasitələrinin növlərini gıstərin:

a) marketinq,menecment, satış

b) informasiya,təbliğat,marka, satış

c) ticarət,müqavilə,sifariş

d)vitrin.marketinq, ticarət
32.Reklamın formalarını göstərin:

a) informasiya,təbliğat,marka, satış

b) ticarət,müqavilə,sifariş,informasiya

c) vitrin.marketinq, ticarət.xidmət

d) tanışedici,təbliğedici,müqayisəedici,xatırladıcı,möhkəmləndirici
33.Reklam vasitələrinin əsas təşkilat əlamətləri hansıdır?

a)mətbuat ,radio;televiziya;ünvanlı poçt;xarici reklam;

b) müqavilə,ticarət,poçt,baner reklam, mətbuat

c) alqı-satqı,kommersiya,mətbuat,radio

d)ödəniş,təklif, ünvanlı poçt;xarici reklam
34.Xarici ticarət əməliyyatlarında idxalatçılar və ixracatçılar arasında iqtisadi-maliyyə əlaqələrinin formallarını göstərin:

a) barter, klirinq

b) ixrac ,idxal

c) gömrük ,idxal

d) ixrac barter

35.Xarici bazara çıxmaq və orada fəaliyyət göstərmək necə adlanır?

a) müstəqil vasitəcilik

b) beynəlmiləlçilik

c) birbaşa ixrac

d) birbaşa idxal

36. Danışıq yolu ilə alıcı və satıcı arasında iri partiyalarla mal alışı üzrə razılaşdırılan qiymət:

a) bazis qiyməti

b) bazar qiyməti

c) barter sazişi

d) məhsul mübadiləsi

37. Məhsul mübadiləsinin pulsuz həyata keçirildiyi ticarət sövdələşməsi növü hansıdır?

a) beynəlmiləlçilik

b) barter sazişi

c) birbaşa ixrac

d) birbaşa idxal

38.Bazar iqtisadiyyatlı ölkələinrdə, rəqabət mühitinin mühafizə edilməsi üçün, inhisarçılığın və haqsız rəqabətin qarşısını alan hüquqi aktlar kompleksi hansıdır?

a) malgöndərənlərin fəaliyyəti

b) marketinqin fəaliyyət sahəsi

c) mal alışı fəaliyyəti

d) antiinhisar qanunculuğu

39. Nəzərdə tutulmuş layihənin əsaslandırılmasında lazım olan sənədi göstərin:

a) biznes –plan

b) barter sazişi

c) mal alışı

d) məhsul mübadiləsi

40. Müəssisənin digər müəssisəyə borcunu necə adlanır?

a) idxal


b) ixrac

c) debet


d) bazar qiyməti

41. Ölkəyə mal ixracı və idxalına qoyulan qadağa hansıdır?

a) devalvasiya

b) embarqo

c) emissiya

d) diler


42.Malları son istehlakçıya satmaq məqsədilə alan müstəqil topdansatış vasitəçisini göstərin:

a) diler


b) distirübütör

c) vasitəci

d) kommersant

43. Malıyyə-kommersiya xidməti, bank istehsal edilən malın dəyərini qabaqcadan ödənilib, mallar alıcıya daxil olarkən alıcıdan pulun alınmasına nə deyilir?

a) faktorinq

b) distiribitör

c) emissiya

d)embarqo

44.Pul və qiymətli kağız buraxılışı necə adlanır?

a) səhm


b) emissiya

c) diler


d) pul

45. Sazişin yerinə yetirilməsinə imkan verməyən şərait hansıdır?

a) fors-major

b) emissiya

c) embarqo

d) faktorinq

46. İdxal və ixracı zamanı gömrük rəsmi sənədləşdirilməsi üçün yük sərəncamının yazılı müraciəti necə adlanır?

a) fücers

b) hedjinq

c) gömrük deklorasiyası

d) fraxt

47. Sazişə uyğun kommersiya əsasında yerinə yetirilən

mühəndis-məsləhət xidməti hansıdır?

a) injenerinq

b) barter sazişi

c) mal alışı

d) məhsul mübadiləsi

48.Maddi ziyan, itki verə biləcək situasiya necə adlanır7

a) fücers

b) hedjinq

c)kommersiya riski

d) fors major

49. Mulların satış prosesinin fasiləsizliyini təmin etmək üçün istehsalçılarda və ticarət təşkilatlarında olan hazır əmtəə necə adlanır?

a) mal ehtiyatları

b) mal anbarları

c) material tutumu

d) manitorinq

50.Alqı-satqı müqavilələrinin bağlanması zamanı, eləcə də malın rəqabət qabiliyyətinin hesablaşması zamanı əmtəənin keyfiyyətini müəyyən etmək üçün etalon hansıdır?

a) opsion

b) nümunə

c) fücers

b) hedjinq

51. Malda hiss edilən çatışmazlıq haqda şikayətə nə deyilir?

a) pretenziya

b) hedjinq

c) kommersiya riski

d) fors major

52.Sənaye məhsullarının uzunmüddətli satışını həyata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxs?

a) vasitəçi

b) diler


c) makler

d) satış agenti


53.Spesifikasiya nədir7

a) mülkiyyətdə istifadə hüququ

b) göndərilən malların siyahısı

c) müəssisənin maliyyə vəziyyəti

d) mülkiyyət növü

54.Malların tədavülü ilə əlaqədar və özündə malların

daşınması, binaların, qurğuların və nəqlıyyat vasitələrinin saxlanması, anbar və idarə personalının əməyin ödənilməsinə, kredit faizləri və s. xərcləri birləşdirən ictimai xərclərin məcmuusudur:

a) tədavül xərcləri

b) mülkiyyətdə istifadə hüququ

c) göndərilən malların siyahısı

d) müəssisənin maliyyə vəziyyəti

55. Müxtəlif növ malların iri partiyalarla alışı və satışı zamanı müstəqil tərəfdaş seçmək şəraitində kontragentlər arasında iqtisadi, təşkilati, hüquqi münasibətlərin məcmuusu:

a) göndərilən malların siyahısı

b) topdanticarət

c) müəssisənin maliyyə vəziyyəti

d)mülkiyyət növü

56. Hüquqi və ya fiziki şəxs olub, kommersiya prosesinin kontragentləri arasında münasibət yaradan şəxs:

a) vasitəci

b) diler


c) makler

d) satış agenti

57.Dövrü fəaliyyət göstərən maşın, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri və s. mallar bazarı hansıdır?

a) bazar


b) yarmarka

c) auksion

d) fond

58.Bu və ya digər iqtisadi proseslərin təmin edilməsi və qorunması, onların dəyişilməsi üçün dövlətin iqtisadi metodlar sistemi vasitəsilə təsir formasını göstərin:

a) mülkiyyətdə istifadə hüququ

b) göndərilən malların siyahısı

c) müəssisənin maliyyə vəziyyəti

d) dövlət tənzimlənməsi

59. Dövlət qurumlarına təqdim edilən, özündə müəyyən göstəriciləri əks etdirən sənəd hansıdır?

a) deklarasiya

b) divident

c) aksiz


d) valyuta

60.Malın qiymətinə daxil edilən və alıcı tərəfindən ödənilən dolayı vergi

a) auksion

b) valyuta

c) pul vəsaiti

d) aksiz


61. Müəssisənin aktiv və passivi arasında nisbətini pul vasitəsilə göstərən sənəd:

a) balans

b)barter

c)aksiaya

d)saziş

62.Əmtəə iqtisadiyyatının zəruri atributunu göstərin:

a) beynəlxalq ticarət

b) bazar infrastrukturu

c) maliyyə vəziyyəti

d) pul vahidi


63.Səhmdarların səhmlərdən aldığı gəlir hansıdır?

a) divident

b) barter

c) aksiaya

d) saziş


64. Xaricdə istehsal olunmuş malların ölkəyə gətirilməsinə nə deyilir?

a) valyuta

b) aksiz

c) idxal


d) ixrac

65. Ölkədə istehsal olunmuş malların hər hansı ölkə hüdudlarına çıxarılmasına nə deyilir?

a)) ixrac

b) idxal


c) imic

d) innovasiya

66. Məsləhətvermə fəalıyyəti nədir?

a) konsaltinq

b) kontrakt

c) lizinq

d) patent

67.Üçtərəflı razılaşma olub, özlüyündə istehsalçıdan müştərinin sifarişi əsasında əmlak almaq və sonuncuya icarəyə vermək proseslərini ehtiva edir:

a) mülkiyyətdə istifadə hüququ

b) göndərilən malların siyahısı

c) müəssisənin maliyyə vəziyyəti

d) lizinq razılaşmaları

68. Dövlətsizləşdirmə, dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinin şəxsə verilməs

a) özəlləşdirmə

b) patent

c) təqaüd

d) tədavül

69.Mal növü, müəssisə və digər məhsulların geniş kütlələrə təqdimatı:

a) reklam

b) pretenziya

c) yarmarka

d) auksion

70.Mülkiyyətdən istifadə hüququ haqda sənəd, malın keyfiyyət nişanı:

a) sertifikat

b) aksiya

c) müqavilə

d) patent

71. Qapalı auksion necə adlanır?

a) yarmarka

b) sərgi


c) tender

d) hərrac

72. Dövrü fəaliyyət göstərən maşın, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri və s. mallar bazarını göstərin.

a) yarmarka

b) auksion

c) müəssisə

d) hərrac

73. Risklə bağlı olan, texniki yeniliyə yönəldılmış müəssisə necə adlanır?

a) vençur müəssisə

b) kompaniya

c) sənaye sahəsi

d) bazar mexanizmi

74.Müəyyən prinsiplər əsasında müəssisələrin birləşməsi necə adlanır?

a) barter

b) assosiasiya

c) kompaniya

d) korporasiya

75.Açıq şəkildə satış necə alanır?

a) yarmarka

b) auksion

c) bazar

d) barter

76. Müəyyən risk nəticəsində mənfəət gətirən iqtisadi fəaliyyət hansıdır?

a) biznes

b) müəssisə

c) bazar


d) yarmarka

77.Nəqlıyyat sahibinə yükün və ya sərnişin daşımaq üçün ödənilən haqq:

a) pul

b) aksiz


c) fraxt

d) investisiya

78. Sərmayə, gəlir əldə etmək məqsədilə vəsait qoyuluşu hansıdır?

a) investisiya

b) aksiz

c) səhm


d) kapital

79. Sazişə uyğun kommersiya əsasında yerinə yetirilən mühəndis-məsləhət xidmətini göstərin:

a) kommersiya aktı

b) muqavilə sənədi

c)investisiya

d) injenerinq

80. Müəyyən fəalliyyəti həyata keçirmək üçün verilən icazə necə adlanir?

a) lisenziya

b) investisiya

c) sertifikat

d) patent

81.Kommersiya fəaliyyətinin məqsədi hansılardır?

a) tələb,ticarət

b) təklif,sənaye

c) mənfəət,ticarət

d) ticarət,sənaye


82. Kommersiya fəaliyyətinin prinsiplərini göstərin:

a) bazarın maraqlarını öyrənmək

b) bazarda şəraiti dəyişmək

c) qərar qəbul etmək

d) ticarət etmək

83.İstehsal əməliyyatı nədir?

a) istehsal prosesi

b) kommersiya işi

c) nəqliyyat xidməti

d) ticarət əlaqələri


84. Kommersiya fəaliyyətində yerinə yetirilən əməliyyatlar iki növə bölünür:

a) istehsal və kommersiya əməliyyatları.

b) ticarət və marketinq əməliyyatları

c) reklam və satış əməliyyatları

d)istehsal və nəqliyyat əməliyyatları

85.Xarici ticarət əməliyyatlarında idxalatçılar və ixracatçılar arasında iqtisadi-maliyyə əlaqələrinin formallarını göstərin

a) barter, klirinq

b) ixrac ,idxal

c) gömrük ,idxal

d) ixrac barter

86.Xarici bazara çıxmaq və orada fəaliyyət göstərmək necə adlanır?

a) müstəqil vasitəcilik

b) beynəlmiləlçilik

c) birbaşa ixrac

d) birbaşa idxal

87.Spesifikasiya nədir7

a) mülkiyyətdə istifadə hüququ

b) göndərilən malların siyahısı

c) müəssisənin maliyyə vəziyyəti

d) mülkiyyət növü

88.Malların tədavülü ilə əlaqədar və özündə malların

daşınması, binaların, qurğuların və nəqlıyyat vasitələrinin saxlanması, anbar və idarə personalının əməyin ödənilməsinə, kredit faizləri və s. xərcləri birləşdirən ictimai xərclərin məcmusunu göstərin:

a) tədavül xərcləri

b) mülkiyyətdə istifadə hüququ

c) göndərilən malların siyahısı

d) müəssisənin maliyyə vəziyyəti

89. Müxtəlif növ malların iri partiyalarla alışı və satışı zamanı müstəqil tərəfdaş seçmək şəraitində kontragentlər arasında iqtisadi, təşkilati, hüquqi münasibətlərin məcmuusu:

a) göndərilən malların siyahısı

b) topdanticarət

c) müəssisənin maliyyə vəziyyəti

d) mülkiyyət növü

90. Risklə bağlı olan, texniki yeniliyə yönəldılmış müəssisə:

a) vençur müəssisə

b) yarmarka

c) hərrac

d) auksion

91.Müəyyən prinsiplər əsasında müəssisələrin birləşməsi necə adlanır?

a) barter

b) assosiasiya

c) kompaniya

d) korporasiya

93. İdxal və ixracı zamanı gömrük rəsmi sənədləşdirilməsi üçün yük sərəncamının yazılı müraciəti necə adlanır?

a) fücers

b) hedjinq

c) gömrük deklorasiyası

d) fraxt

94. Sazişə uyğun kommersiya əsasında yerinə yetirilən

mühəndis-məsləhət xidməti hansıdır?

a) injenerinq

b) barter sazişi

c) mal alışı

d) məhsul mübadiləsi


95. Kommersiya prosesinin kontragentlərini bir-biri ilə çalışdıran hüquqi və yaxud fiziki şəxs?

a) marketoloq

b) ticarətçi

c) broker

))vasitəçi


96. Kommersiya vasitəçilik fəaliyyətinin vacib amillərindən biri:

a) pul kapitalı

b) dövriyyə vəsaitləri

c) əsas fondlar

d) nəqliyyat

97. Danışıq yolu ilə alıcı və satıcı arasında iri partiyalarla mal alışı üzrə razılaşdırılan qiymət:

a) bazis qiyməti

b) antiinhisar qanunculuğu

c) barter sazişi

d) məhsul mübadiləsi

98. Məhsul mübadiləsinin pulsuz həyata keçirildiyi ticarət sövdələşməsi növü:

a) beynəlmiləlçilik

b) barter sazişi

c) birbaşa ixrac

d) birbaşa idxal

99.Reklam fəaliyyətinin ən geniş yayılmış sferası hansıdır?

a) ticarət reklamı

b) sosial reklam

c) internet reklamı

d) baner reklamı

100.Reklam vasitələrinin növlərini gıstərin:

a) marketinq,menecment, satış

b) informasiya,təbliğat,marka, satış

c) ticarət,müqavilə,sifariş

d)vitrin.marketinq, ticarət

101.Bazar iqtisadiyyatlı ölkələinrdə, rəqabət mühitinin mühafizə edilməsi üçün, inhisarçılığın və haqsız rəqabətin qarşısını alan hüquqi aktlar kompleksi hansıdır?

a) malgöndərənlərin fəaliyyəti

b) marketinqin fəaliyyət sahəsi

c) mal alışı fəaliyyəti

d) antiinhisar qanunculuğu

102. Nəzərdə tutulmuş layihənin əsaslandırılmasında lazım olan sənədi göstərin:

a) biznes –plan

b) barter sazişi

c) mal alışı

d) məhsul mübadiləsi

103.Dövrü fəaliyyət göstərən maşın, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri və s. mallar bazarı hansıdır?

a) bazar

b) yarmarka

c) auksion

d) fond


104.Bu və ya digər iqtisadi proseslərin təmin edilməsi və qorunması, onların dəyişilməsi üçün dövlətin iqtisadi metodlar sistemi vasitəsilə təsir formasını göstərin:

a) mülkiyyətdə istifadə hüququ

b) göndərilən malların siyahısı

c) müəssisənin maliyyə vəziyyəti

d) dövlət tənzimlənməsi

105. Dövlət qurumlarına təqdim edilən, özündə müəyyən göstəriciləri əks etdirən sənəd hansıdır?

a) deklarasiya

b) divident

c) aksiz

d) valyuta


106. Qapalı auksion necə adlanır?

a) yarmarka

b) sərgi


c) tender

d) hərrac

107. Dövrü fəaliyyət göstərən maşın, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri və s. mallar bazarını göstərin.

a) yarmarka

b) auksion

c) müəssisə

d) hərrac

108. Risklə bağlı olan, texniki yeniliyə yönəldılmış müəssisə necə adlanır?

a) vençur müəssisə

b) yarmarka

c) hərrac

d) auksion

109.Üçtərəflı razılaşma olub, özlüyündə istehsalçıdan müştərinin sifarişi əsasında əmlak almaq və sonuncuya icarəyə vermək proseslərini ehtiva edir:

a) mülkiyyətdə istifadə hüququ

b) göndərilən malların siyahısı

c) müəssisənin maliyyə vəziyyəti

d) lizinq razılaşmaları

110. Dövlətsizləşdirmə, dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinin şəxsə verilməsini göstərin:

a) özəlləşdirmə

b) patent

c) təqaüd

d) tədavül

111.Mal növü, müəssisə və digər əqli (intelektual) məhsulların geniş kütlələrə təqdimatı:

a)reklam


b) pretenziya

c) yarmarka

d) auksion

112.Əmtəə iqtisadiyyatının zəruri atributunu gıstərin:

a) beynəlxalq ticarət

b) bazar infrastrukturu

c) maliyyə vəziyyəti

d) pul vahidi


113.Səhmdarların səhmlərdən aldığı gəlir hansıdır?

a) divident

b) barter

c) aksiaya

d) saziş


114.X aricdə istehsal olunmuş malların ölkəyə gətirilməsinə nə deyilir?

a) valyuta

b) aksiz

c) idxal


d) ixrac

115. Mulların satış prosesinin fasiləsizliyini təmin etmək üçün istehsalçılarda və ticarət təşkilatlarında olan hazır əmtəə necə adlanır?

a) mal ehtiyatları

b) mal anbarları

c) material tutumu

d) manitorinq

116.Alqı-satqı müqavilələrinin bağlanması zamanı, eləcə də malın rəqabət qabiliyyətinin hesablaşması zamanı əmtəənin keyfiyyətini müəyyən etmək üçün etalon hansıdır?

a) opsion

b) nümunə

c) fücers

b) hedjinq

117. Malda hiss edilən çatışmazlıq haqda şikayətə nə deyilir?

a) pretenziya

b) hedjinq

c)kommersiya riski

d) fors major

118. Xarici investorlar kimi kimlər çıxış edə bilərlər?

a) xarici hüquqi şəxslər,xarici vətəndaşlar,xarici dövlətlər;beynəlxalq təşkilatlar

b)Azərbaycan vətəndaşları,sahibkarlar,menecerlər,marketoloqlar

c)mülkiyyətcilər,istehsalşılar,hüquqi şəxslər,fiziki səxslər

d) menecerlər,sənaye sahibləri,təşkilatlar,hüquqi səxslər

119. İxracat-idxalat əməliyyatlarının həyata keçirilmə texnologiyası neçə dövrü nəzərdə tutur?

a)bir-iki-uç

b) sifir-bir-iki-üç-dört-beş-altı

c) bir-iki-üç-dört

d) sıfır-bir-iki-üç-dört-beş

120. Xarici tərəf-müqabilləri ilə birgə sahibkarlıq fəaliyyəti əsasında həyata keçirilən beynəlxalq kommersiya aşağıdakı formalarda olur:

a)istehsalat kooperasiyası,kontrakt üzrə istehsal,idarəetmə kontraktı,lisenziyaların satışı,françayzinq

b) xarici hüquqi şəxslər,xarici vətəndaşlar,xarici dövlətlər;beynəlxalq təşkilatlar

c) hüquqi və fiziki şəxslərlə yaradılan müəssisələrdə pay hesabı, müəssisələrin, əmlak komplekslərinin, qiymətli kağızların əldə edilməsi,torpaqdan və digər təbii resurslardan istifadə hüququnun əldə edilməsid) xarici bazarın və onun konyukturunun öyrənilməsi,xarici bazarda reallaşdırmaq məqsədi ilə ixrac resurslarının formalaşdırılması,müqavilələr bağlamaq üçün kontragentlərin axtarışı və seçilməsi
Yüklə 32,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə