Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvarosYüklə 134,88 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü134,88 Kb.
#36602


2.pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 12.marta

noteikumiem Nr.139 

Platību maksājumu iesniegums ____.gadā

Platību maksājumu iesniegumu ____.gadā iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (turpmāk – LAD RLP) līdz kārtējā gada 15.maijam (ieskaitot).

Platību maksājumu iesniegumiem, kas iesniegti pēc kārtēja gada 15.maija, bet ne vēlāk kā 25 kalendāra dienas pēc šī termiņa, atbalstu samazina viena procenta apmērā par katru nokavēto darbdienu. Iesniegumi, kas iesniegti ar kavēšanos, kura ilgāka par 25 kalendāra dienām, tiks noraidīti, ja vien iesniegumu līdz kārtējā gada 15.maijam nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu dēļ.

Šis iesniegums ir par pamatu, lai pieteiktos uz vienoto platības maksājumu (turpmāk –VPM), atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par laukaugu platībām, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par platībām, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par pienu, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par liellopiem, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par kartupeļu cieti, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, īpašo atbalstu par pienu, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem, īpašo atbalstu par liellopiem, maksājumu lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas (turpmāk – MLA), Natura 2000” maksājumu un maksājumu, kas saistīts ar Direktīvu 2000/60/EK un noteikts saskaņā ar Regulas Nr.1698/2005 38.pantu” (turpmāk – LIZ platība „Natura 2000” teritorijā), Natura 2000” maksājumu (meža īpašniekiem) un pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumu atbalstu. Iesnieguma B daļā, C daļā un pielikumā „Atbalsta iesniegums „Natura 2000" maksājumiem (meža īpašniekiem)” vai „Atbalsta iesniegums Agrovides apakšpasākumiem” norādiet savu izvēli, atzīmējot attiecīgo atbalsta veidu, un E daļā aplieciniet to ar parakstu.

Iesniegums obligāti jāaizpilda ar drukātiem burtiem. Ja kļūdījāties, nepareizo informāciju izlabojiet un blakus parakstieties. Labojumu izdarīšanai aizliegts lietot korektoru.

Pievienojot pielikumu „Atbalsta iesniegums „Natura 2000” maksājumiem (meža īpašniekiem)”, esmu pieteicies atbalstam „Natura 2000” maksājumi (meža īpašniekiem).A. Informācija par klientu

 LAD klienta reģistrācijas numurs

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Firma (nosaukums)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Vārds

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Uzvārds

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Kontaktinformācija

Tālruņa numurs

  

  

  

  

  

   

 Mobilā tālruņa numurs

  

  

  

  

  
  
 

Papildu informācija

Ja ir, atzīmēt ar “krustiņu” Saimniecībā ir lauksaimniecības dzīvnieki

 Jā
 

B
Vajadzīgo atzīmēt ar “krustiņu”
. Citas atbalsta shēmas


Piesakos               

 Uz MLA atbalstu

  

 Uz atbalstu lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai

  

 Uz atdalīto pārejas posma valsts atbalstu īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem

  

Uz īpašo atbalstu par liellopiem
C. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes uzskaite


Atzīmēt ar “krustiņu” 
Lauka numurs

 Bloka numurs

 Platība (ha)

 Kultūras kods

 VPM

 Platība bez atbalsta

 Agrovides atbalsts (aizpildiet pielikumu)

 LIZ platība „Natura 2000” teritorijā (ha)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

7

8
-

,

,
-

,

,
-

,

,

 

D. Saistības

 D1. Apliecinājums

 D2. Apņemšanās

 Ar parakstu apliecinu, ka:

1) iesniegumā esmu deklarējis visu manis apsaimniekoto lauksaimniecībā izmantojamo zemi (turpmāk – LIZ);

2) attiecībā uz pieprasīto atbalstu, ievērošu prasības un nosacījumus spēkā esošajos normatīvajos aktos:

– Padomes 2009.gada 19.janvāra Regulā Nr. 73/2009 (EK), ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas Nr.1290/2005, (EK) Nr.247/2006, (EK) Nr.378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr.1782/2003;

– normatīvajos aktos par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;

– Padomes 2005.gada 20.septembra Regulā Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA);

– normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai;

– Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulā Nr.1310/2013, ar ko nosaka konkrētus pārejas posma noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1305/2013 attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2014.gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1307/2013, Nr.1306 un Nr.1308 attiecībā uz to piemērošanu 2014.gadā.

3) iesniegumā esmu sniedzis pilnīgu un patiesu informāciju (ziņas) par manis apsaimniekoto LIZ;

4) atbalstam pieteiktā LIZ būs manā tiesiskā valdījumā (lietošanā) pēc stāvokļa š.g. 15. jūnijā;

5) manis apsaimniekotā LIZ, par kuru vēlos saņemt atbalstu, ir uzturēta labā lauksaimniecības stāvoklī;

6) veicu lauksaimniecisko darbību saskaņā ar Regulas Nr.73/2009 2.punkta „c” apakšpunktu. Ar parakstu apliecinu un apņemos:

1) ja mainīsies informācija par klienta datiem, iesniegt to LAD RLP;

2) sniegt papildu informāciju attiecībā uz šo iesniegumu pēc LAD pieprasījuma;

3) atļaut LAD darbiniekiem vai to pilnvarotiem pārstāvjiem pārbaudīt manis apsaimniekoto zemi un saimniecību, kā arī uzrādīt pieprasītos dokumentus, lai varētu pārliecināties par iesniegumā sniegtās informācijas precizitāti;

4) saglabāt jebkuru dokumentāciju, kas attiecas uz šo iesniegumu, un pēc pieprasījuma uzrādīt LAD RLP darbiniekiem vai to pilnvarotiem pārstāvjiem;

5) rakstiski paziņot LAD RLP par ārkārtas apstākļiem, sniedzot attiecīgus pierādījumus 10 darbdienu laikā no dienas, kurā spēju to darīt;

6) atmaksāt nepamatoti izmaksāto atbalstu un, ja nokavēts samaksas termiņš, kavējuma procentus pēc LAD pirmā pieprasījuma;

7) ievērot laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus un obligātās pārvaldības prasības.Piesakoties uz Agrovides apakšpasākumu atbalstu, iesniedziet aizpildītu (-us) pielikumu (-us), jo citādi atbalsts netiks izmaksāts.

Piesakot atbalstam LIZ, kurā audzē kultūraugus, ko paredzēts izmantot biogāzes ražošanai, iesniedziet aizpildītu 3.pielikumu pie normatīvā akta par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros.

Piesakoties uz VPM par kaņepju platībām, iesniedziet aizpildītu 4.pielikumu pie normatīvā aktu par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, jo citādi atbalsts netiks izmaksāts.

Ar parakstu apliecinu, ka esmu izlasījis un pilnībā ievērošu normatīvajos aktos spēkā esošās prasības un nosacījumus, kas minēti šī iesnieguma D sadaļas 1.ailes 2.punktā attiecībā uz VPM, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par laukaugu platībām, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par platībām, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par pienu, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par liellopiem, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par kartupeļu cieti, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, īpašo atbalstu par pienu, atdalīto pārejas posma valsts atbalstu īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem, īpašo atbalstu par liellopiem, MLA atbalstu, LIZ platību „Natura 2000” teritorijā, „Natura 2000” maksājumu (meža īpašniekiem) un Agrovides apakšpasākumu atbalstu, kā arī esmu informēts par visiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un par to, ka atbalsts tiek izmaksāts daļēji vai netiek izmaksāts, ja apzināti vai nolaidības dēļ ir sniegta nepatiesa informācija (ziņas).Pretendējot uz īpašo atbalstu par pienu, piekrītu, ka atbalsts tiks aprēķināts saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra datiem, kas apkopoti pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā par iepriekšējā kvotas gadā (laika posmā no iepriekšējā gada 1.aprīļa līdz kārtējā gada 31.martam) atbilstoši pieejamai tiešās tirdzniecības un piegādes piena kvotai realizētām vismaz 30 tonnām piena.

E. Datums un paraksts*

 


Datums

  

 .

  

 .

  

  

  

 .

 

 Vārds, uzvārds

  

  

 Paraksts

  

Iesniegumu paraksta lauksaimnieks vai tā pilnvarots pārstāvis (jāiesniedz notariāli vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināta pilnvaras kopija, uzrādot oriģinālu).

 

* Dokumenta rekvizītus „datums” un „paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Dati var tikt izmantoti statistikai un tiks publiskoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai. Saglabājiet aizpildītu iesnieguma, lauku bloku kartes (-šu) kopiju (-as)!

 Pielikums

Platību maksājumu iesniegumamAtbalsta iesniegums Agrovides apakšpasākumiem ____.gadā

 Agrovides apakšpasākuma lauka numurs (atzīmēts ar „krustiņu” platību maksājumu iesnieguma 7.ailē)

 Vienā rindā drīkst būt tikai viena atzīme

  

 10.–12.ailē atzīmēt tikai vienu „krustiņu” 

 14.–16.ailē atzīmēt tikai vienu „krustiņu”

17.–18.ailē atzīmēt tikai vienu „krustiņu” 

 bioloģiskās lauksaim-niecības attīstība (BLA)1

 bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)2

 buferjoslu ierīkošana (BI)

 inte-grētās dārz-kopības ieviešana un veici-nāšana (IDIV)

 rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)3

  

 vēlā pļau-šana

 ekstensīvā ganīšana2

 Bufer-joslas garums (m)

 tīruma bufer-josla

(4 m platums) novad-grāvju bufer-josla (4 m platums)

 gar ūdens-tilpēm (10 m platums)

  

  

9

10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Piezīmes.1 Piesakoties uz Agrovides apakšpasākumu BLA, lūdzu, norādiet, kurā sertificējošā institūcijā tiek veikta sertifikācija (atbilstošo atzīmēt ar „krustiņu” ):

  

 Sertifikācijas institūcija Vides kvalitāte: sertifikācijas Nr.__________

 

  

 VSIA Sertifikācijas un testēšanas centrs: sertifikācijas Nr.________

 

2 Piesakoties uz ekstensīvo ganīšanu, aizpildiet Lauksaimniecības dzīvnieku uzskaites tabulu.

3 Izņēmums. Piesakot lauku BLA atbalstam 10.ailē, to pašu lauku var pieteikt arī uz RLZP atbalstu 18.ailē.

Lauksaimniecības dzīvnieku uzskaites tabula

 


 Dzīvnieki

 Dzīvnieku skaits īpašumā (gab.)

 Dzīvnieku skaits nomā (gab.)

 1

 2

 3
Slaucama govs, zīdītājgovs

  

  

Jaunlops līdz 12 mēn.Jaunlops no 12 līdz 24 mēn.

  

  

Bullis no 24 mēn.

  

  

Tele no 24 mēn.

  

  

Citas govis (jebkura vecuma), tai skaitā sumbrs, savvaļas govs (taurgovs)Kaza (jebkura vecuma)Aita (jebkura vecuma)

  

  

Zirgu dzimtas dzīvnieks, tai skaitā ēzelis, savvaļas zirgs (tarpāns, kiangs)

  

  

Briedis (staltbriedis)

  

  

Dambriedis

  

  

Muflons

  

  

Stirna, Amerikas briedis (baltastes un melnastes briedis)Lama, alpakaKamielis (visa vecuma) 

 Norādiet intensīvai ganīšanai* paredzēto kopplatību hektāros**

  

 

Piezīmes.Par intensīvi noganītajām platībām atbalstu neizmaksā.

** Šajā laukā norādiet intensīvajai ganīšanai paredzēto platību hektāros (ha), ja lopu ir vairāk par 0,90 liellopu vienības uz 1 ha bioloģiski vērtīgā zālāja. Tā jūs norādīsiet platību, kur tiek ganīti pārējie dzīvnieki.

 

Saistības Agrovides apakšpasākumiem

 

Apliecinu, ka:1) LAD RLP sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Esmu informēts, ka par apzināti vai neapzināti sniegtu nepatiesu informāciju pilnībā vai daļēji zaudēšu atbalstu, kā arī būs jāatmaksā līdz šim saņemtais atbalsts;

2) parakstot iesniegumu un iesniedzot to LAD RLP, turpinu piecu gadu saistības vai par vienu gadu pagarinu apakšpasākuma saistību periodu par mazāku (bez iepriekš saņemtā atbalsta atmaksas) vai tādu pašu platību, kāda apstiprināta 2012.gadā pasākumā “Agrovides maksājumi” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai.

 

Ar parakstu apliecinu un apņemos:

1) glabāt un, ja nepieciešams, uzrādīt visu nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta saņemšanu, saistību periodā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

2) saimniecībā ievērot laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus, obligātās pārvaldības prasības, kā arī minimālās mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai;

3) katru gadu visā saistību laikā iesniegt LAD RLP atbalsta iesniegumu par deklarētajiem Agrovides apakšpasākumiem, kā arī nesamazināt norādīto saistību platību un nemainīt tās atrašanās vietu, izņemot apakšpasākumos IDIV un RLZP, kur, piesakoties uz atbalstu, apņemos nesamazināt pasākuma apakšpasākuma saistību kopējo platību.


Pārskatīšanas klauzula saskaņā ar Regulas Nr.1974/2006 46.pantu:

Atbalsta saņemšanas nosacījumi Agrovides saistībām, kuru saistību periods turpinās pēc 2014.gada, var tikt mainīti, lai tos pielāgotu tiesiskajam regulējumam nākamajā plānošanas periodā no 2015. līdz 2020.gadam.

Ja atbalsta saņēmējs nevar izpildīt attiecīgās izmaiņas, saistību piemērošanu pārtrauc un par laikposmu, kurā saistības bija spēkā, atbalsta atmaksa netiek prasīta. 

1. Ja atbalsta saņēmējs neievēros atbalsta saņemšanas nosacījumus vai apzināti vai nolaidības dēļ sniegs nepatiesu informāciju (ziņas), atbalsta apmērs tiks samazināts vai atbalsts netiks piešķirts, kā arī iepriekš saņemtais atbalsts būs jāatmaksā.

2. Ja apakšpasākuma saistību platība tiek samazināta vai mainīta tās atrašanās vieta, tad saistības par attiecīgi samazināto apakšpasākuma saistību platību tiek pārtrauktas un par to iepriekš saņemtais atbalsts ir jāatmaksā LAD pēc pirmā pieprasījuma.

3. Saistību nodošanas/pārņemšanas gadījumā saistību pārņēmējam un saistību devējam pienākums ir informēt LAD RLP, iesniedzot Saistību nodošanas/pārņemšanas veidlapu.

E. Datums un paraksts*

 


Datums

  

 .

  

 .

  

  

  

 .

 

 Vārds, uzvārds

  

  

 Paraksts

  

Iesniegumu paraksta lauksaimnieks vai tā pilnvarots pārstāvis (jāiesniedz notariāli vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināta pilnvaras kopija, uzrādot oriģinālu).

* Dokumenta rekvizītus „datums” un „paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

Dati var tikt izmantoti statistikai un tiks publiskoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai. Saglabājiet aizpildītu iesnieguma un lauku bloku kartes (-šu) kopiju (-as)!Pielikums

Platību maksājumu iesniegumam

 

Atbalsta iesniegums „Natura 2000” maksājumiem (meža īpašniekiem) ____.gadā

1. „Natura 2000” maksājumu par meža zemēm var saņemt atbalsta pretendents, kurš ir meža zemes īpašnieks un kura īpašuma tiesības ir nostiprinātas Zemesgrāmatā atbilstoši Civillikuma 995.pantam.

2. „Natura 2000” maksājumu meža īpašnieki var saņemt par meža zemju (izņemot purvus) platībām, kuras atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību pēc stāvokļa kārtējā gada 1.aprīlī noteikts kāds no šādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, aizliegta galvenā cirte vai aizliegta kailcirte, un par tām nav saņemta kompensācija saskaņā ar likumu „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”, izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu.

3. Lauka robežām jāsakrīt ar nogabalu robežām, un tām ir jābūt identificējamām dabā. Vienā laukā var apvienot vairākus nogabalus, kam ir kopējas robežas.

4. Pie iesnieguma obligāti jāpievieno arī karte – zemes robežu plāna kopija – un meža zemju plāna kopija, kurā ir iezīmētas lauku robežas. Meža zemes uzskaite
Atzīmēt ar krustiņu

 Lauka numurs

 Kadastra vienības apzīmējums

 Platība, ha

 Vēlos saņemt atbalstu

Platība bez atbalsta

 1

 2

 3

 4

5

  

  

  

  

  

-

 

  

  

-

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,

  

    

-


-

  

  

  

  

 ,

  

   

Iesniedzot iesniegumu, obligāti jāpievieno meža zemju plāna (-u) kopija (-as)!

  

SAISTĪBAS

 

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) esmu izlasījis un pilnībā ievērošu normatīvajos aktos spēkā esošās prasības un nosacījumus, kas attiecas uz atbalsta „Natura 2000” maksājumi (meža īpašniekiem) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai, kā arī esmu informēts par visiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un par to, ka atbalsts tiek izmaksāts daļēji vai netiek izmaksāts vispār, ja apzināti vai nolaidības dēļ ir sniegta nepatiesa informācija (ziņas);2) esmu informēts, ka „Natura 2000” maksājumus (meža īpašniekiem) piešķirs par tām platībām, kurās saimnieciskās darbības ierobežojumi ir spēkā kārtējā gada 1.aprīlī;

3) sniegšu papildu informāciju par šo iesniegumu pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma;

4) glabāšu un, ja nepieciešams, uzrādīšu visu nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta saņemšanu, kā arī piekrītu kontrolēm, ko veiks Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvji pirms iesnieguma apstiprināšanas un piecus gadus pēc maksājuma saņemšanas;

5) rakstiski paziņošu Lauku atbalsta dienestam par ārkārtas apstākļiem, sniedzot atbilstošus pierādījumus, 10 darbdienu laikā no dienas, kurā spēju to darīt;

6) atmaksāšu nepamatoti izmaksāto atbalstu un, ja nokavēts samaksas termiņš, kavējuma procentus pēc Lauku atbalsta dienesta pirmā pieprasījuma.

 

Esmu informēts, ka par apzināti vai neapzināti sniegtu nepatiesu informāciju pilnībā vai daļēji zaudēšu atbalstu, kā arī būs jāatmaksā līdz šim saņemtais atbalsts.

 

Datums un paraksts*


Datums

  

 .

  

 .

  

  

  

 . Paraksts

  

  

 Vārds, uzvārds

  

Iesniegumu paraksta meža īpašnieks vai tā pilnvarots pārstāvis (jāiesniedz notariāli vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināta pilnvaras kopija, uzrādot oriģinālu).

* Dokumenta rekvizītus „datums” un „paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Dati var tikt izmantoti statistikai un tiks publiskoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai. Saglabājiet aizpildītu iesnieguma un kartes (-šu) kopiju (-as)!

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2018.04.08. 3:36

2463

Ruļuka


67027412, Indra.Ruluka@zm.gov.lv


ZMNotp2_180214; Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. marta noteikumos Nr.139 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”

Yüklə 134,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə