Lüğətə danışıq dilində ən çox işlənən 2500-dən çox Azərbaycan və Türk dillərində mənaca fərqli olan, qeyri ekvivalent sözlər seçilib daxil edilmişdirYüklə 0,58 Mb.
səhifə1/6
tarix10.11.2017
ölçüsü0,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Kaynak:

http://parlaq.net/islam/turk-az_luget.htm

http://parlaq.net/islam/turk-az_luget.exe

Lüğətə danışıq dilində ən çox işlənən 2500-dən çox Azərbaycan və Türk dillərində mənaca fərqli olan, qeyri ekvivalent sözlər seçilib daxil edilmişdir.

Sözlər əlifba sırası ilə düzülmüşdür.

Tərcümə mətnin quruluşu:

– əsas söz böyük hərflərlə verilmişdir;

– əsas sözdən sonra mötərizədə sözün tələb etdiyi müvafiq şəkilçi verilmişdir;

ASIT(-di) – Turşu

Əlifbaya görə eyni olan və mənaca üst-üstə düşən sözlər vergüllə ayrılmış və eyni tərcümədə verilmişdir:

ÖZERLİK, ÖZERLİLİK (-ği) – muxtariyyət

Tərcümə mətnində sözün mənasını daha dəqiq çatdırmaq üçün kursivlə əlavə izahat verilmişdir:

ADAY – namizəd; aday göstermek – namizəd göstərmək.

Lüğətdə omonimlər, formaca eyni, mənaca müxtəlif sözlər, rum rəqəmləri ilə ayrılmışlar:

BEN I – mən

BEN II – xal

BEN III – tələ yemi

Tərcümə mətnində əsas sözün müxtəlif mənaları bir-birindən ərəb rəqəmləri ilə ayrılmışdır:

AJAN – 1) agent, nümayəndə, müvəkkil; AJAN – 2) casus

Tərcümədə yaxın sinonimlər vergüllə ayrılmışdır:

ACIKLI – qəmli, qüssəli, kədərli, hüznlü, yaslı;

Mənası geniş oxucu kütləsinə məlum olmayan bəzi sözlərin, həmçinin sözün mənasını bəzən daha dəqiq çatdırmaq üçün mötərizədə əlavə izahat verilmişdir:

AKDETMEK – bağlamaq, imzalamaq (müqavilə saziş və s.)

İSKONTO – 1) güzəşt; 2) maliyyə diskont (veksellərin uçotu)

A
ABANMAK – söykənmək, dirsəklənmək

ABARTMAK – mübaliğə etmək, şişirtmək

ABLA – 1) böyük bacı; 2) bacı (xitab)

ABLUKA – mühasirə, blokada; abluka ikticadi – iqtisadi blokada

ABONE – 1) abunə; 2) abunəçi; abonman – abunəçi; abone bedeli (fiatı) – abunə qiyməti; ABONE olmak – abunə yazılmaq

ABSTRE – abstrakt, mücərrəd

ACELE – təcili, tələsik

ACEMİ – təcrübəsiz, naşı, xam, təzə işçi; ben bu sanatın acemisiyim – mən bu işdə təzəyəm.

ACENTA, ACENTE – agentlik, agent, büro; seyahet acentesi – səyahət bürosu

ACI – acı, ağrı, əzab, əziyyət, dərd, kədər; diş acısı – diş ağrısı; acısını paylaşmak – halına yanmaq, kədərinə şərik olmaq

ACIKLI – qəmli, qüssəli, kədərli, hüznlü, yaslı; acıklı haber – qəmli xəbər

ACIKMAK – acmaq, acımaq

ACIMA – mərhəmət, insaf

ACİL – tez, tələsik, təcili, təxirə salınmaz; acil tedbirler almak – təcili tədbirlər görmək

ACİR – icarəyə verən, kirayə verən, borc verən

AÇI – bucaq; on derece açı ile – on dərəcə bucaq altında

AÇIKÇI – birja, dəllalı

AÇIKLAMA – izah, şərh

AÇIKLAMAK – izah etmək, aydınlaşdırmaq

AÇMALIK(-ğı) – yuyucu maddə, açmalıq

ADAK(-ğı) – vəd, əhd

ADAMAK – həsr etmək

ADALE – əzələ

ADAMAKİLLİ – əsl, möhkəm, layiqli, necə lazımdır; adamakilli bir yağmur – möhkəm yağış

ADAY – namizəd; aday göstermek – namizəd göstərmək

ADDETMEK – 1) hesab etmək, qəbul etmək, qiymətləndirmək; 2) saymaq, hesablamaq

ADESE – 1) linza, ədəsə 2) göz bülluru

ADET(-di) – ədəd

ADET(-ti) – adət

ADLI – hüquq, hüquqi; adlı tababet – tibbi ekspertiza

AF(affı, afvı) – 1) üzr, əfv; affınızı rica ederim! – üzr istəyirəm!; 2) amnistiya; genel af – ümumi amnistiya

AFET(-ti) – fəlakət; tabii afet – təbbi fəlakət

AFFEDERSİNİZ – bağışlayın, əfv edin

AFFETMEK – əfv etmək, bağışlamaq, günahından keçmək

AFİYET(-ti) – sağlamlıq; afiyet olsun – 1) nuş olsun 2) sağlıqla; afiyetteyim – mən sağlamam

AFYON – tiryək

AĞ(ağı) – tor, şəbəkə

AĞABEY(-i, -si) – 1) böyük qardaş; 2) qardaş (xitab)

AĞAÇÇİLEĞİ(-ni) – qoruq

AĞIL(-lı) – 1) ağıl, arxac; 2) halə, şəfəq, parıltı

AĞIM – ayağın üst tərəfi

AĞIRBAŞLI – təmkinli, ciddi, ağır

AĞIRLAMAK – səmimi qarşılamaq, yaxşı qarşılamaq

AĞRANDİSMAN –böyütmə, böyütmək

AĞRANDİSÖR – böyüdücü

AĞUSTOS – avqust

AHBAP(-bı) – dost-tanış; ahbaplik – dostluq

AHDI – müqaviləli; ahdı tarife – konvension tarif; ahdı vecibeler – müqavilə öhdəlikləri

AHENGER – dəmirçi

AHİTNAME – müqavilə, konvensiya, pakt

AHŞA – daxili orqanlar, içalat

AHŞAP(-bı) – 1) taxta, taxtadan hazırlanmış; ahşap körpü – taxta körpü; 2) ağac (material)

AHTAPOT(-tu) – səkkizayaqlı ilbiz

AHUDUDU(-nu) – moruq

AİDAT(-tı) 1) – üzvülük haqqı; aidat almak – üzvülük haqqı yığmaq; 2) gəlir, mədaxil

AJAN – 1) agent, nümayəndə, müvəkkil; 2) casus, agent

AJANS – agentlik, nümayəndəlik; anadolu ajansı – anadolu xəbər agentliyi; ticaret ajansı – ticarət agentliyi

AKAMET(-ti) – 1) sonsuzluq, qısırlıq; 2) müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq; akamete uğramak – müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq

AKARYAKIT(-tı) – duru yanacaq; akaryakıt borusu – yanacaq borusu

AKÇAAĞAÇ(-cı) – ağcaqayın

AKÇE – sikkə, pul

AKDETMEK – bağlamaq, imzalamaq (müqavilə, saziş və s.)

AKIM kalmak – puça çıxmaq

AKIT taraflar – saziş bağlayan tərəflər, müqavilə bağlayan tərəflər

AKİDE(şekeri) – nabat (şirni)

AKLISELİM – sağlam düşüncə, aydın fikir, ağıl, kamal

AKORTÇU – kökləyici

AKRAN – yaşıdlar, hamaşlar

AKTARMAK – 1) bir şeyin yerini dəyişdirmək; 2) bir şeyin yolunu, yönünü dəyişdirmək; 3) iqtibas etmək; 4) tərcümə etmək

AKTÜALİTE – 1) aktuallıq; 2) kinoxronika

ALA – əl-əlvan, rəngbərəng; 2) xallı, zolaqlı; ala sığın – xallı maral; 3) açıq-qəhvəyi

ALABALIK(-ğı) – qızıl, balıq

ALABİLDİĞİNE – çox, hədsiz; fırtına alabildiğine kudurmuştu – fırtına çox güclənmişdi

ALABÜMİN – zülal

ALACA – al-əlvan

ALACAKLI – kreditor, borc verən

ALAFRANGA – avropasayağı; alafranga müzik – qərb musiqisi; alafranga yemekler – avropa mətbəxi

ALAKA – 1) əlaqə, maraq, mənafe; alaka çekmek – maraq oyatmaq; 2) münasibət, aidiyyət, iştirak

ALAN – 1) sahə, ərazi, meydan; savaş alanı – hərb meydanı; 2) sahə, bölmə; ilim alanında – elm sahəsində

ALARM – həyəcan siqnalı

ALAŞIM – xəlitə, ərinti

ALAY I – 1) izdiham, yığnaq, dəstə, güruh; mitingciler alayı – mitinq iştirakçılarının izdihamı; 2) nümayiş, mərasim; cenaze alayı – matəm mərasimi; 3) alay

ALAY II – zarafat, istehza

ALAYCI – istehza edən, rişxənd edən, masqaraçı

ALBAY – polkovnik

ALÇAKGÖNÜLLÜ – təvazökar, sadə adam, iddiasız

ALÇI – gips

ALÇILAMAK – gips qoymaq

ALDATI – hiylə, saxta

ALDIRMAMAK(-gı) – əhəmiyyət verməmək, fərqinə varmamaq, qulaq ardına vurmaq, fikir verməmək; aldırma! – fikir vermə, özünü üzmə!

ALDIRMAZ – laqeyd, etinasız

ALDIRMAZLIK(-ğı) – laqeydlik, etinasızlıq

ALENİ – açıq, aşkar; aleni mahkeme – açıq məhkəmə

ALFABE – əlifba

ALFABESİZ – savadsız

ALIKO(Y)MAK – 1) saxlamaq; yemeğe alıkoymak – nahara saxlamaq; 2) tutub saxlamaq, qoymamaq, mane olmaq; işinden alıkoymak – işindən ayırmaq

ALINGAN, ALINGAÇ – küsəyən

ALIŞIK – adət etmiş

ALIŞTIRMA – məşq, təlim

ALIŞTIRMAK – öyrətmək, alışdırmaq

ALLAHAISMARLADIK – xudafiz

ALLAK BULLAK: kafam allak bullak oldu – başım hərlənir

ALTYAPI – bazis

AMAÇ(-cı) – 1) məqsəd, niyyət, məram; benil amaçlar – qərəzli məqsədlər; bu amaçla – bu niyyətlə; 2) hədəf, nişan; askerı amaç – hərbi obyekt

AMATÖR – həvəskar; amatör ressam – həvəskar rəssam; amatör fotoğraf – həvəskar fotoqraf

AMBALAJ – qab, tara

AMBALAJ YAPMAK – qablaşdırmaq

AMBERBALIĞI(-nı) – kaşalot

AMBULANS – 1) poliklinika, ambulatoriya; 2) təcili yarım maşını

AMCA – əmi; amca kızı – əmi qızı; amca oğlu – əmi oğlu

AMELE – fəhlə

AMELİ – təcrübi; ameli usul – təcrübi üsul

AMPUL(-lü) – 1) elektrik lampası; 2) ampula

ANAHTAR – açar; şifre anahtarı – şifrəli açar; ingiliz anahtarı – qayka açarı; anahtarını bulmak – çarə qılmaq

ANARŞİ – anarxiya

ANASON – cirə

ANAYASA – konstitusiya, əsas qanun; anayasa türesi – konstitusiya hüquqları; Birleşmiş Milletler Anayasası – Birləşmiş Millətlər təşkilatının əsas qanunu

ANDAÇ(-cı) – yadigar, xatirə

ANGARYA – məcburi iş

ANI – xatirə; anılar – memuar

ANIT(-tı) – abidə, monument

ANITSAL – monumental, möhtəşəm, əzəmətli

ANLAM – məna

ANLAMDAŞ – sinonim, eyni mənalı

ANLAMSIZ – mənasız

ANSIZIN – gözlənilmədən, birdən-birə, qəflətən

ANTLAŞMA – müqavilə, saziş, pakt, konvensiya; barış antlaşması – sülh müqaviləsi

ANTRENMAN – məşq, təlim; antrenman uçağı – təlim təyyarəsi

ANTRENÖR – məşqçi, təlimçi; baş antrenör – baş məşqçi

APARTMAN – ev

APTAL(-lı) – abdal, səfeh, axmaq

APTES – dəstəmaz; aptes almak – dəstəmaz almaq

ARABULUCU(-ğu) – vasitəçi, münsif; arabuluculuk – vasitəçilik, münsiflik

ARAÇ(-cı) – vasitə, alət

ARALIK(-ğı) – dekabr

ARAMAK – axtarmaq

ARAPSAÇI – qıvrım saçlar

ARAPSAÇINA dönmek – dolaşmaq, dolaşıb qalmaq (işlər və s.)

ARAŞİT(-ti) – araxis, yer fındığı

ARAŞTIRMA – tədqiqat; bilimsel araştırma enstitüsü – elmi tədqiqat institutu

ARIZA – xarab yer, nöqsan, nasazlıq, zədə, qəza; arıza lanıp durmak – dayanmaq, işləməmək; arızaya uğramak – qəzaya uğramaq

ARKADAŞ – yoldaş, dost

ARMA – gerb; devlet arması – dövlət gerbi

ARNAVUT(-du) – alban; arnavut dili – alban dili

ARSA – tikinti üçün ayrılmış torpaq sahəsi

ART(-dı) – 1) kürək; 2) arxa, arxa tərəf, arxa hissə; aralık kapı – arxa qapı; biribiri artından – bir-birinin ardınca

ARTI – üstəgəl; iki artı üç – iki üstəgəl üç

ARTIKYIL – uzun il (365 gün)

ARTIRMA – 1) çoxaltma, artırma; 2) auksion, müzaidə, hərrac; artırma ile satmak – auksiondan satmaq; açık artırma – açıq satış

ARZ ETMEK – 1) bildirmək, ərz etmək, nəzərinə çatdırmaq; 2) doğurmaq, yaratmaq; tehlike arz etmek – təhlükə yaratmaq

ASALAK(-gı) – 1) parazit; asalak bilimi – parazitologiya; 2) tüfeyli, müftəxor

ASALET(-ti) – alicənablıq

ASANSÖR – lift

ASGARI – 1) minimum, ən kiçik; asgarı ücret – minimum əmək haqqı; 2) minimum

ASILSIZ – əsassız, əsaslanmamış

ASİ – qiyamçı, üsyançı

ASİT(-di) – turşu

ASSUBAY – unter zabit

ASTEĞMEN – kiçik leytenant

ASTRAGAN – qaragül dərisi; astragan kalpağı – qaragül papaq

ASTROPİKAL – subtropik; astropikal iklim – subtropik iqlim

AŞAMA – dövr, mərhələ

AŞÇI – aşpaz

AŞI – 1) peyvənd, aşı; 2) aşı, aşı masası, vaksin

AŞIRI – 1) hədsiz, çox, olduqca çox; aşırı yoksulluk – hədsiz yoxsulluq; 2) ifrat, qatı; aşırı sağcı – ifrat sağçı; 3) aşırı, sonra; gün aşırı – gün aşırı; bizden bir ev aşırı oturuyor – bizdən bir ev sonra yaşayır

AŞIRMA – plagiat, ədəbi oğurluq

AŞIRMACI – plagiator, ədəbi oğru

AŞIRMAK – oğurlamaq, çırpışdırmaq

AŞIRTI – israf

ATAMAK – vəzifəyə təyin etmək

ATEŞÇİ – ocaqçı, ocaq qalayan; ateşçi yeri – ocaqxana

ATKI – 1) arxac; 2) örpək, şal, şərf, kaşne; 3) balaca qayış, toqqacıq

ATLIKARINCA – karusel

ATMACA – qırğı

AVANTAJ – xeyir, mənfəət, səmərə, fayda, qazanc; maddi ve manevi avantajlar – maddi və mənəvi xeyir

AVİZE – çilçıraq, lüstr

AVLI, AVLU – həyət

AVUKAT(-tı) – vəkil

AYAKLANMA – qiyam üsyan

AYAKLANMAK – üsyan etmək, qiyam etmək

AYAR – 1) vaxt; 2) əyar 3) yoxlayın düzəltmə, nizama salma, tənzim etmə

AYARLAMAK – 1) tənzimləmək; 2) standartlaşdırmaq, kalibrləmək

AYÇA – aypara, hilal

AYÇİÇEĞİ(-ni) – günəbaxan

AYGIT(-tı) – aparat; telefon aygıtı – telefon aparatı; sindirim aygıtı – həzm orqanı; solunum aygıtı – tənəffüs orqanı

AYIKLAMAK – bir-bir seçmək, bir-bir seçib ayırmaq, çeşidləmək

AYIRICILIK(-ğı) – separatizm

AYIRIM – ayrı-seçkilik

AYIRTMAN – ekspert, yaxşı bilən, mütəxəssis

AYIRTMANLIK(-ğı) – ekspertiza

AYKIRI – zidd

AYLAK(-ğı) – tənbəl, avara

AYRAÇ(-cı) – mötərizə

AYRICALIK(-ğı) – müstəsna hüquq, imtiyaz

AYRIM – fərq

AYRINTI – təfsilat, təfərrüat

AZAMI – 1) ən böyük, ən hündür, ən yüksək; 2) maksimum

AZARLAMAK – danlamaq, məzəmmət etmək

AZGELİŞMİŞ – zəif inkişaf etmiş

AZIK(-ğı) – ərzaq ehtiyatı, azuqə

AZIMSAMAK – az hesab etmək, kafi hesab etməmək

AZMAYİŞ – təcrübə sınaq


B
BABA – ata

BACAK(-ğı) – ayaq

BADANA – əhəng

BAĞDAŞMAK – razılığa gəlmək, uyğun gəlmək; bu teklif tüzük ile bağdaşmiyor – bu təklif nizamnaməyə uyğun gəlmir

BAĞIL – nisbi; bağılık – nisbilik

BAĞIMLI – asılı, tabe

BAĞIMLILIK(-ğı) – asılılıq, tabeçilik

BAĞIMSIZ – müstəqil, sərbəst, azad

BAĞIMSIZLIK(-ğı) – müstəqillik, sərbəstlik, istiqlaliyyət; bağımsızlıkına kavuşmak – müstəqilliyə nail olmaq; ekonomik bağımsızlık – iqtisadi müstəqillik

BAĞIŞ – ianə; bağış toplama – ianə toplama

BAĞIŞIK – azad edilmiş (vergidən və s.)

BAĞIŞIKLAMA – immunizasiya

BAĞIŞIKLIK(-ğı) – immunitet

BAHARAT(-tı) – ədviyyat

BAHÇIVAN, BAHÇESİ – bağban

BAHİS – 1) danışıq, söhbət; 2) mövzu, tema; 3) mərc, bəhs

BAKAN – nazir; bakanlar kurulu – Nazirlər Soveti; devlet bakanı – dövlət naziri; baş bakan – baş nazir; diş işleri bakanı – xarici işlər naziri

BAKANLIK(-gı) – nazirlik; adalet bakanlığı – ədliyyə nazirliyi; milli savunma bakanlığı – milli müdafiə nazirliyi; ulaştırma bakanlığı – nəqliyyat və rabitə nazirliyi

BAKIR – mis

BAKLA – paxla

BALTALAMA – təxribat, sabotaj

BAMTELİne basmak – yaralı yerinə toxunmaq

BAND – lent (maqnitofon üçün)

BANDO – orkestr (nəfəsli)

BANMAK – batırmaq, salmaq

BANYO – 1) vanna; 2) vanna otağı; banyo almak – vanna qəbul etmək

BARAJ – 1) sədd; 2) su hövzəsi

BARDAK(-gı) – stəkan

BARINAK(-ğı) – sığınacaq, sığınaq

BARINMAK – 1) daldalanmaq, sığınacaq tapmaq; 2) yola getmək, dil tapmaq

BARIŞ – sülh

BASAMAK(-gı) – pillə

BASIM – çap, çap etmə

BASIMEVİ(-ni) – mətbəə

BASIN – mətbuat, dövri mətbuat

BASINÇ(-cı) – təzyiq

BASİRET(-ti) – bəsirət, fərasət, ağıl

BASKI – 1) təzyiq, sıxıntı; 2) ekonomik baskı – iqtisadi təzyiq; 2) tiraj; 3) nəşr, çap, cap etmə

BASMAKALIP – şablon, standart, basmaqəlib, çeynənmiş; basmakalıp sözler – şablon ifadələr

BASTON – əl ağacı, əsa

BAŞARI – uğur, müvəffəqiyyət

BAŞARILI – uğurlu, müvəffəqiyyətli; başarılılı bir deneme – uğurlu təcrübə

BAŞBAKAN – baş nazir

BAŞDELEGE – daimi nümayəndə (BMT-də)

BAŞKAN – sədr, rəhbər, prezident; başkanlık – sədrlik, rəyasət heyəti

BAŞKENT(-ti) – paytaxt

BAŞKOMUTAN – baş komandan

BAŞVURU – müraciət

BATI – qərb; batı memleketleri – Qərb ölkələri

BATTANİYE – ədyal (yun)

BAVUL(-lu) – çamadan

BAYAĞI – 1) sadə, adi, hər günkü; bayağı gün – adi gün; 2) vulqar, bayağı

BAYAN – xanım

BAYINDIR – abad

BAYLAÇ(-cı) – gömrük rüsumu

BEBE, BEBEK(-ği) – 1) südəmər, körpə; 2) kukla

BEDAVA – pulsuz, havayı

BEDDUA – lənət

BEDEL – dəyər, qiymət; malın bedeli – malın qiyməti

BEKAR – subay

BEKÇİ – gözətçi, keşikçi, qarovulçu

BEKLEME – gözləmə; bekleme odası – gözləmə zalı

BEKLEMEK – 1) gözləmək; biraz bekle işin sonu iyi olacak – bir az gözlə işin axırı yaxşı olacaq; 2) qorumaq, keşiyini çəkmək

BEKTAŞİÜZÜMÜ(-nü) – qarağat

BELGE – sənəd; belge filmi – sənədli film

BELİRLEMEK – təyin etmək, müəyyən etmək

BELİRLİ – müəyyən, aşkar, bəlli; belirli belirsiz – güclə seçilən, nəzərə çarpmayan

BELİRMEK – 1) görünmək, görsənmək; 2) müəyyən olmaq, aydın olmaq

BELİRSİZ – qeyri-müəyyən, naməlum

BELİRTİ – əlamət, nişanə, təzahür

BELİRTMEK – bildirmək, müəyyən etmək

BELİT(-ti) – aksioma

BELKEMİĞİ(-ni) – 1) onurğa sütunu, onurğa; 2) əsas, dayaq

BELLEK(-ği) – yaddaş, hafizə

BEN I – mən

BEN II – xal

BEN III – tələ yemi

BENCİL – xudbin, eqoist

BENCİLİK(-ği) – xudbinlik, eqoistlik

BERE – beret

BERELEMEK – 1) zədələmək, əzmək 2) cırmaqlamaq, sıyırmaq

BERRAK – şəffaf, təmiz

BERZAH – boyun, bərzək

BESBELLİ – 1) tam bəlli, tamamilə aydın; 2) aydındır, bəllidir, məlumdur; besbelli artık gelmiyecek – təmamilə aydındır ki, o daha gəlməyəcək

BESİN – qida, ərzaq

BESTE – musiqi

BETİM – təsvir

BETONARME – dəmir-beton

BEYEFENDİ – cənab, ağa (xitab)

BEYGİR – at, axta at

BEZ – vəzi; kalkan bezi – qalxanvari vəzi

BEZELYE – noxud, göy noxud

BIKMAK – təngə gəlmək, bezikmək, usanmaq; biktim! – cana gəldim!

BİBLO – bəzək-düzək

BİÇERDÖĞER – kombayn

BİLAKİS – əksinə, tərsinə

BİLANÇO – balans; bilanço yapmak – balans tutmaq

BİLDİRİ – məlumat, xəbər, bəyanat, kommunike, birgə rəsmi məlumat, məruzə; bildiri özetleri – məruzənin tezisləri

BİLDİRİK(-ği) – bəyanat, deklarasiya, elan; insan hakları bildiriği – insan hüquqları haqqında deklarasiya

BİLEMEK – itiləmək

BİLEŞİK – mürəkkəb, qarışıq

BİLGE – müdrik

BİLGELİK(-ği) – müdriklik

BİLGİ – bilik, məlumat; bilgiler elde etmek – məlumat əldə etmək

BİLGİLİ – bilikli, məlumatlı, təhsilli

BİLGİN – alim, mütəxəssis; tiyatro bilgini – teatrşünas

BİLGİSİZ – savadsız, cahil

BİLİM – elm

BİLİMSEL – elmi

BİLİNÇ(-ci) – şüur, düşüncə, ağıl, dərrakə

BİLİNÇLİ – şüurlu, düşüncəli, ağıllı, dərrakəli; bilinçli şekilde – bilə-bilə

BİLİRKİŞİ – ekspert, ixtisasçı, mütəxəssis

BİLİRKİŞİLİK(-ği) – ekspertiza

BİLİT(-ti) – afişa, reklam, elan

BİNBAŞI(-yı ) – mayor; deniz binbaşısı – 3-cü dərəcəli kapitan

BİNİCİ – atlı, atsürən

BİNİCİLİK – at çapmaq, minicilik

BİRA – pivə

BİREY – fərd, şəxs, nəfər

BİRİKMEK – toplanmaq, yığılmaq; borç birikti – borc yığıldı

BİRİKTİRMEK – yığmaq, toplamaq; para biriktirmek – pul yığmaq

BİRKAÇ(-cı) – bir neçə, bir qədər, qismən; birkaç kelime ile – bir neçə sözlə

BİRTAKIM – bir qədər, bir az, bir sıra, bir qrup, bəzi

BİSİKLET(-ti) – velosiped

BİSKÜVİ, BİSKÜVİT(-ti) – biskvit, peçenye

BİTEK – münbit

BİTEVİ(ye) – aramsız, ara vermədən, durmadan

BİTEY – flora

BİTPAZARI(-nı) – şeytanbazar, alver meydanı, köhnə şey satılan meydan

BİZZAT – özü, şəxsən, şəxsən özü

BODRUM – zirzəmi

BODUR – alçaqboy

BONBON – konfet

BONCUK(-ğu) – muncuq

BONO – bon, qəbz, talon, adi veksel

BONSERVİS – zəmanət, rəy

BORAZAN – 1) şeypur, truba ;2) şeypurçu, trubaçı

BORDRO – 1) bordero, cədvəl; maaş bordrosu – maaş cədvəli; 2) reyestr, siyahı; senelik bordro – illik hesabat

BORNOZ, BORNUZ – hamam xalatı

BORSA – birja; iş borsası – əmək birjası

BOT(-tu) – kater, qayıq; hücum botu – hücum kateri

BOYLAM – uzunluq

BOYUNBAĞI(-nı) – qalstuk

BOYUT(-tu) – ölçü

BOZDURMAK – 1) pozdurmaq, dağıtdırmaq; 2) pulu xırdalamaq

BOZGUN – məğlubiyyət, darmadağın edilmə, darmadağın etmə

BOZKIR – 1) çöl, düz; 2) açıq boz (at haqda); bozkır antilopu – sayqak

BOZMAK – 1) pozmaq, riayət etməmək; elhapı bozmak – oyunun qaydasını pozmaq, sükutu pozmaq; 2) xırdalamaq (pulu)

BOZUK(-ğu) – 1) xarab, nasaz, yarasız, pis; 2) xırda (pul)

BÖBREK(-ği) – böyrək

BÖĞÜRTLEN – böyürtkən

BÖLGE – 1) rayon, zona, bölgə 2) nahiyə; bel bölgesi – bel nahiyəsi

BÖN – axmaq, ağılsız, sarsaq

BÖREK(-ği) – piroq, pirojok

BRANŞ – sahə, bölmə; spor branşları – idman növləri

BRONŞ – bronx (tibb)

BUÇUK(-ğu) – yarım; dört buçuk – dörd yarım; saat iki buçuk – saat üçün yarısı

BUDALA – axmaq, səfeh, gic; budala yerine koymak – axmaq yerinə qoymaq

BUDUNBİLİM – etnologiya

BUFA – ilanbalıq

BUJİ – şam

BUKLE – zülf, tel

BULAŞIK(-ğı) – 1) yolxucu; bulaşık hastalik –yolxucu xəstəlik; 2) çirkli, bulaşıq; bulaşık makinesi – qabyuyan maşın

BULGU – kəşf, ixtira

BULMACA – krossvord, bilməcə

BULUNMAK – 1) tapılmaq; 2) olmaq, yerləşmək; siz akşamları nerede bulunursunuz? Siz axşamlar harada olunursunuz?

BULUNTU – tapıntı

BULUŞ – kəşf, ixtira

BULUŞMA – görüş

BULUŞMAK – görüşmək

BUNALIM – böhran; riyasada bunalım baş gösterdi – bazarda böhran başladı; para bunalımı – valyuta böhranı

BUNALMAK – təngnəfəs olmaq, tövşümək

BURS – təqaüd

BUZDOLABI(-nı) – soyuducu

BÜNYE – 1) struktura, quruluş; sosyal bünye – ictimai-sosial quruluş; 2) qamət

BÜYÜ – cadu, sehr, tilsim, əfsun; büyücü – cadugər, sehrkar

BÜYÜLEMEK – ovsunlamaq, sehrləmək, məftun etmək

BÜYÜLEYİCİ – məftunedici, ovsunlayıcı

BÜYÜTEÇ(-ci) – böyüdücü

C
CADDE – prospekt

CAM – şüşə

CAMBAZ – akrobat, canbaz, kəndirbaz

CAMEKAN – vitrin; dükkan camekanı – mağaza vitrini

CAMİ(-ii, -si) – məscid, cümə məscidi

CAMLI – şüşəli;camlı dolap – servant; camlı kapı – şüşəli qapı

CANKURTARAN ARABASI – təcili yarım maşını

CAYMAK – boyun qaçırmaq, imtina etmək; sözündən caydı – sözündən imtina etdi

CEKET(-ti) – jaket, pencək, gödəkcə

CELPNAME – çağırış vərəqəsi

CELSE – iclas; açık celse – açıq iclas

CENGEL – cəngəllik

CERAHAT(-tı) – yara, irin

CETVEL – 1) xətkeş; 2) cədvəl

CEVHER – 1) mədən; bakır cevheri – mis mədəni; 2) cavahirat, daş-qaş

CEZVE – qəhvədan

CIMBIZ – maqqaş, pinset

CIVIK(-ğı) – sulu, sıyıq; cıvık kar – sulu qar

CİLA – lak; tırnak cilası – dırnaq lakı

CİLDİYECİ – dermatoloq

CİMRİ – xəsis; cimrilik – xəsislik

CİRİT(-di) – mızraq, cıda

CİVAR – ətraf, şəhər kənarı, civar

CİVCİV – ətcəbala, quş balası

CİVCİVLİ – səsli-küylü, hay küylü

COP(-pu) – dəyənək, kötək

CUDA – dzyudo (idman növü)

CUMARTESİ(-yi) – şənbə

CUMHURBAŞKANI(-nı) – prezident; cumhurbaşkanı yardımcısı – vitse prezident;

CUMHURİYET(-ti) – respublika

CURNAL – çuğul, danos

CÜCE – cırtdan, liliput (çox kiçik adam); cüce çam – cırtdan şam

CÜPPE – mantiya (hakimin və s. üst geyimi)

CÜRÜM(-rmü) – cinayət; cürüm delili – maddi sübut; cürüm işlemek – cinayət törətmək

CÜZDAN – 1) pulqabı, portmanet; 2) qovluq, papka; 3) vəsiqə, şəhadətnamə, kitabça; askerlik cüzdanı – hərbi vəsiqə; hesap cüzdanı – əmanət kitabçası

Ç
ÇABA – səy, cəhd; çaba harcamak – cəhd göstərmək

ÇABALAMAK – cəhd etmək, çalşmaq, səy etmək; nafile çabalama! – boş yerə səy etmə!

ÇABUK – tez, yeyin, cəld, iti, çevik

ÇAĞANOZ – krab

ÇAĞDAŞ – müasir

ÇAĞIRMAK – 1) çağırmaq, dəvət etmək; düğüne çağırmak – toya çağırmaq; hastaya doktor çağırmak – xəstəyə həkim çağırmaq; 2) oxumaq; türkü çağırmak – mahnı oxumaq

ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN – şəlalə

ÇAĞRI – 1) dəvət; çağrılı – dəvət olunmuş; 2) çağırış, müraciət; çağrıda bulunmak – müraciət etmək

ÇAĞRILIK(-ğı) – dəvətnamə

ÇAKAR – balıq toru

ÇAKI – cib bıçağı, qatlama bıçaq

ÇAKIL – çınqıl, xırda çay daşı

ÇAKIM, ÇAKIN – ildırım

ÇAKMAK – 1) çaxmaq, vurmaq; 2) anlamaq, başa düşmək, sezmək, duymaq; işi çakmak – işi anlamaq; 3) sırımaq, ötürmək; kalp parayı çakmak – saxta pul sırımaq

ÇALAR – zəngli; çalar saat – zəngli saat

ÇALCENE – boşboğaz, çərənçi

ÇALDIRMAK: saatını caldırdı – saatını oğurlatdı

ÇALI – kol, kolluq

ÇALIKUŞU – torağay

ÇALIM: çalım satmak – özünü çəkmək, lovğalanmaq

ÇALIMLAMAK – fənd işlətmək

ÇALIŞMA EMNİYETİ – əmək təhlükəsizliyi texnikası
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə