M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


yaz)  d em işd i.  Ona  görə  bir  vərəq   Kağız  götü rü b   qarala-Yüklə 376 Kb.

səhifə67/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   95

yaz)  d em işd i.  Ona  görə  bir  vərəq   Kağız  götü rü b   qarala- 
maq  q əsd in ə  d üşd üm   Kİ,  bəİKƏ  filc ü m lə   özü m ü   о  d ilx ə- 
raş  x əy a la td a n  
Kənar 
edim .  Q ələm i  əlim ə 
a la n  
Kimi  qa- 
ziy i-v ic d a n ım ,  x a tiri-p ərişa n ım   rü m u zati-q eyb i  v ə  işara- 
ti-m ən əv i  ilə   m ənə  ilh am   etd i 
k İ ,  
bu  pəjm ürdə  h a lın   və 
əfsü r d ə  x ə y a lın   tə s ə w ü r ü n ü   Kağız  ü stə   qoyub,  M irzə 
M əcidin  x id m ə tin ə   təqdim  
etməK 
fayd ad an  
v ə  
m ünasi- 
b ətd ən   x a li  d ey ild ir.  Ə lbəttə,  bu  x ü su sd a   on u n la  m üşa- 
v ir ə 
etməK 
sa ir  K əslərdən  övladır.
«GərəK  həm cins 
ç ə k ə  
bir-birinin  qeyrətini,
Z əxm i-m iq razə  qcyar  su zən   onun  ü çü n   m ərhəm .»
In d i  bəradər  can!
BaKida  ru s  v ə  m üsəlm an   m əKtəblər  ço x d u r.  0  
m ə K - 
təb lərin   b ir isin ə   u a x il  olub,  bir  о  qədər  m əvacib  ilə   Kİ, 
g ü zəran ım   K eçsin,  d eyib,  İKtifa  edə  b illəm .  B ə zi  övqatda 
da  x ü s u s i  d ərslər  götü rü b ,  on u n la  bir  para  n əv a q isi 
təKm il  etməK  ola  b ilir.  B u n ların   zim n in d ə  də  BaKida 
olan  d ö v lə ti  m əK təblərdə  də  u şaq larım ı  v a sitə lə r lə   qoy­
ub,  o x u tm a q  
mümKÜndür.
İn d i  cən ab m ıza  m əlum   edib,  xəbərdar  olm aq  istə y i- 
rəm  Kİ, 
ə g ə r ç i  a ltı  aya 
Kimi, 
y ən i  sen tyab r  a y ın ın  
əvayi- 
nədəK 
m ən im   BaKida  m üqim   v ə  m ü stəx d im  
olm ağım  
mümKÜn 
olsa, 
in d id ən   о  v a x ta  
Kİmi 
təK İifim i 
b ilib ,  gəl- 
məK 
tədaKÜKÜnə 
d ü şü m .  Əgər  m əsləh ət  b ilsə n iz   bu  ba- 
rədə 
cənab 
T a ğ ıy ev ə  də  b ir 
K ağız 
y azım .  Ə lavə  b ərin ,  cə- 
nab  Ə hm əd  b əy  A ğ a y ev   v ə   Ə lim ərdan  b əy  ilə   qayibanə 
m ÜKatibəm iz 
olubdur. 
H əm çin in   onlara 
da  bu  barədə 
bir 
məKtub  gön d ərd im .  ÇünKİ 
bunlar 
şəh ər 
məKtəblərinin 
idarəsinin 
r ə is i  v ə   əz a sı  hesab 
olunurlar. 
B u  
barədə 
hər 
qədər  səy   v ə 
ehtim am  
v ə 
fədaKarlıq 
e tsə n iz  
bu  in sa f 
 
m ü r ü w ə t iııiz in   v ə  
m aarifə 
olan 
m eyl  v ə  rə ğ b ə tin izin  
səm ərəsi  v ə  təğ a za sıd ır.  B ənd ən izə 
dəxli 
y o x d u r.  Ü m id- 
varam   Kİ,  b u   babda  cavab  yazıb ,  m ən i  şadm an  v ə   т э т - 
n u n   edəcəK Sİniz...
B ir  də 
о 
gü n d ən  
Kİ, 
cənab  M əm m ədağam n  qəzetə- 
sin in   in tişa r ın a   r ü x sə t  v e r ild i,  artıq   şad  v ə  m əm nun 
id im   Kİ,  ged ib   T iflisd ə   bu  işə   m əşğ u l  olub,  zim n ən   oğ- 
la n la rım ı  da  oxudaram .  B ir  azdan  son ra,  y ə n i  y a n v a rın  
11-d ə  M əm m ədağa  m ənə  Kağız  yazıb  T iflisə   d əv ət  buyur- 
m u şd u .  Z im nən  y a zm ışd ı 
k İ ,  
(hər  qədər  p u l  la zım   olsa, 
teleq ra f  ilə   gön d ərim ,  əy a lın   yan ın d a  qoyub 
tezlİKİə 
g əl). 
C avabında  ya zd ım   Kİ,  m ənə  əy a l  v ə  ə tfa ls ız   m ücərrəd


halda  gəlməK 
mümKÜn 
ola 
bilm əz. 
ÇüıxKİ 
əhl 
və 
əyalım 
bisahib 
v ə 
p ə rəsta rsız  
qala 
bilm əzlər. 
M ən  g ə lsə m  
gərəK
əyal  v ə  ə t f a lı  da  g ətirəm .
İn d i  о  ta r ix d ə n   4 0   g ü n  
Keçir  Kİ, 
h ələ  M əm m ədağa 
m ənə  cavab  verm əyib d ir.  Q əzetənin   də  təb  v ə  in tişa r m a  
h ən u z  şü ru   etm əy ib d ir.  B ir  b u   qədər  tə x ir in   də  səbəbi 
m əlu m   d ey il.
K eçən   h ə ftə   n a x ç ıv a n lı  M irzə  N ə sr u lla   Ə m irov 
Kağız 
y a zıb ,  sən d ən   Kİtab  is tə y ir d i.  O nun  K ağızın m   zey- 
lin d ə  x id m ə tin iz ə   ix tis a r ə n   salam   edib  v ə   zim n ən   M əm- 
m əd a ğ a n ın   q ə z e tə si  xüsusunda_  cən ab ın ızd an   m əlu m at 
h a sil 
etməK  üçün 
işa rə  eləd im .  İn d i  y en ə  ərz  ed irəm  
kİ, 
aya,  b u   barədən  S izd ə  nə  əh v a la t  varV  M əm m ədağa  sən i 
də  d əv ət  edibdirm i?  D ə v ət  e td iy i  su rətd ə  T iflis ə   g etm əy ə 
m ey lin   varm ı?
H ərgah   b u   q əzetən in   t ə s is i  ən cam n əzir  o lsa y d ı  və 
hər 
İKİmiz 
də  bu  əm rə  m übaşir  olub,  b ir  yerd ə  əm rari- 
övq at  edib,  q əzetən in   tər v ic  və  tərəq q isin ə  v ə   b u   m illi 
x id m ə tin   ən cam ın a  sə rfi-h im m ət 
etsəydİK, 
zeh i-səad ət!
Onda  h ər  bir 
xəyalatdan  asudə  olub, 
T iflis  
iqamətl- 
n i  bu 
məsləKİ 
sa ir 
yerlərə 
v ə 
əlahiddə  məşğələyə 
tərcih  
v er ib , 
zimnən  məqsudumun 
da  h ü su lu n a  
çalışardım.
Ə lh a sil,  acizan ə  təvəqqe  b ud u r 
kİ, 
m ən im   bu  məK- 
tu b u m a  cavab  y a zıb ,  p ərişän   x a tir im i  m əsru r  v ə  т э т - 
nun  ed əsin iz.
M irzə  M ahm ud  sabah  azim   olacaqdır.
M əlum dur  Kİ,  m əhərrəm   ayınd an   ir ə li  v ə  bəİKƏ  əy- 
y a m i-ey d i-n ö v ru zd a   oraya  varid   olacaq.  M ü sib ət  əyya- 
m m d an   m üqəddəm   bir  neçə  g ü n   m əhəbbətə  b a x ıb ,  b izim  
ey şd ə  M irzə  M ahm udun  seg a h ın a   qulaq  asm aq  da  m üna- 
sib ə tsiz   d e y il.  Ə lb əttə,  ibtid ayi-b aharda  tə ğ y ir i-h a lə t  v ə  
təbdili-əfKar, 
h üzuri-qəlb 
və 
sə fa y i-x a tir   la zım d ır.
Çü  ba  h ə r if  n ə şin i  və  badə  p eym ayi,
B e-yad  ar  h ərifan i-b ad ə  peym a  ra.
Bəradəri-m ÜK ərrəm ,  m öhtərəm   cənab  M irzə  Ə li  İs- 
Kəndər  əfən d im   h əzr ətlərin in   h ü z u ri-a lilə rin ə  m ən  sə- 
m im   ü l-q əlb ,  ix la s li  v ə   m əhəbbətli  salam   ed irəm .  H əm işə 
tə v ə c c ö h a tm ız ın   v ə  fə r m a y işa tm ız ın   m ü şta q ı  v ə   m üntə- 
z ir i varam .
M ü şta q i-liğ a ,  m ü x lisi-b ir iy a
M əm m a d ta ğ ı  Sidqi
Dostları ilə paylaş:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə