M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə68/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   95

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________w
2.  Sənə  fəda  olum,  ya  Sidqi!
N ə  o ld u   sən ə 
Kİ, 
n axoş  oldun?  M əgər  bu  n axoşlu q  
bir  başqa  b əlam ıd ır 
kİ, 
orada 
sən 
olasan?  Sən  y a zıq , 
sən 
fa ğ ır   Kİ,  sa la m a tlığ ın   həm   ona,  həm   cocuq larm a,  həm  
məKtəbə  la zım d ır.  Sən  n eyçü n   n axoş  olursan?  D ünən 
m ənə  d ed ilər 
k İ ,  
cən ab ım z  zö v cən iz  ilə   b irg ə  m əriz  ol- 
m u su n u z.  Səbəb  b ud u r 
Kİ, 
q ab ağın ıza  g ö rü şə  g ə lə  bil- 
m əm işəm .  A lla h d a n   is tid a   edirəm  
k
İ,  s iz i  v ə   zö v cən izi 
hər  bəladan   h ifz   e ts in .  Ə m razi  la y iq   v ə   la zım   olan  yerlə- 
rə  g ö n d ərsin .  Ü m idvaram  
k
İ,  bu 
məKtub 
g ələn d ən   sonra 
cən ab m ız  h a li-səh h ətd ə  v a ra sın ız.  A lla h   к о т э к   e tsin .
S iz in   m ü x lisin iz  
Ə səd u lla  K ən g ərli
3.  Ya  Sidqi,  fəda  olum sənə!
K eçən   p oçtd a  M əm m ədin  m əKtubu  ilə   birlİKdə  bir 
məKtub 
gön d ərd im .  M əşədi  Ə li  cü m ə,  y a   şənbə  g ü n ü   bu- 
radan  y o la   düşəcəK .  B u  g ü n   onu  bazarda  görd ü m .  İstə- 
dim   ona  p a lta r  alam , 
istəmədi. 
D edi 
kİ, 
təz ə  p altarım  
v a r.  A yaqqabı  alm aq 
istə d im .  Q oym adı.  Cib  x ə r c liy i 
verm əK  
istə d im ,  d ed i 
kİ, 
v a rım d ı.  D ed i 
Kİ, 
cü m ə,  ya 
şənbə  g ü n ü   y o la  
düşəcəK . 
MəKtubu  tə c ili  y a zd ım .  X uda- 
h a fiz .
Q urbanəli  Ş ərifza d ə  (E revandan)
1 9 0 0 -cü   il
4.  Əzizəbvücuda,  cənab  Sidqi!
M əşəd i  Q urbanəli  N a x çıv a n a  
gələndə 
m ən  ona  de- 
dim  
Kİ,  Kİtabların 
İKİsini 
də  oxu yu b   q u rtarm ışam   və 
mümKÜndü  hər  İKİsiııi  göndərm əK.  A m m a  M əşəd i  Qur- 
b a n əlid ən   təvəq q ü   eləd im  
Kİ, 
Kİtablarm 
b ir is in i  siz ə   ye- 
tir s in   v ə   son ra  hərçənd  çox  cəsa rətd ir,  soru şu b   b ilsin   , 
əg ər  «K litabi-heyəti-cədid»  sizd ə  y en ə  v a rsa ,  y ən i-  hərg- 
ah  m ən   g ö tü rd ü y ü m   artıq d ır  v ə  siz   sa tm a ğ a   rza  verir- 
s in iz   q iy m ə tin i  b ilib ,  m ənə  y a zın  
Kİ, 
p u lu n u   gön dərim . 
Ə gər  bu  qeyri-m üm K Ünsə,  Kitabı  gön d ərim .  M əşədi  Qur- 
b a n əli  m ənə  söz  serd i 
Kİ, 
ə w ə l   ərz  olu n an   m ətləbdən 
ö trü   ça lışa r  v ə   hər  b ir  su rətd ə  tezlİKİə  y a za r.  L ihaza 
m ən   də  in d iy ə   Kİmi  onun  cavab ını  g ö zətləy u b ə  cü rət  edib 
Kİtabın 
g ö n d ərm əy in i  tə x ir ə   sa lım şam .  X ü la sə ,  iltif a t ı-  
n ız a   təşəKKÜr  edib,  cənab ınıza  a rtıq   r a z ıh ğ ım ı  təqdim  
ed ən d ən   son ra  qusurum a  q a lm a ğ m ızı  v ə  təq sirim i  ə fv


e tm ə y in iz i  is te d a   edirəm .  H əq iq ət  M irzə  C əlil  m ətləb in i 
m ənə  d eyən d ə  çox  sıx ıld ım .
Ə n n iyan   təb iət  ü l-işa n   b a şla y m .
A B B A S  FƏRZƏLİYEV
2 8   y a n v a r  1 9 0 2  
E revan  şə h ə ri
M a h ə m m a d   T a ğ ı  S id q i  h ə zra tlə rin ə !
M əşədi  can ,  sən in   m əhəbbətlə  d olu  
məKtubunu 
al- 
d ım . 
TəbrİKƏ 
görə  çox  sa ğ   ol.  İn şaalah ,  bu  x e y ir   işd ə 
əlim d ən   g ə lə n i  əsirgəraəyəcəyəm .  S iz in   b ild iy in iz   m ənə 
m əlu m d u r.  T iflisə   g ə lsə n iz   çox  m in n ətd ar  olaram .  B izim  
q əzetd ə  işləm əK   is tə y ir s in iz s ə ,  b ir in ci  d əfə  siz ə   8 0   m anat 
m aaş  v erə  b ilərəm .  G et-gedə  raaaşinız  artar.  M ənə  ina- 
ШП, 
T iflis ə   g ə lsə n iz   əl-ələ  verib   ça lışa rıq .  P u l  la zım   ol- 
sa,  xəb ər  v e r in   gön d ərim .  Əhm əd  ilə   g ə lin  
k
İ,  b ild iy i- 
m iz i  öz  h əm d in   v ə  h əm d illərim izə  öyrədəK.  O nları  elə 
tərb iy ə  edəK 
kİ, 
b izd ən   sonra  x e y ir li  ö v la d la r  o lsu n la r. 
Ordubad  q a x ı  yem əyən   azəri  a lim i  ola bilm əz!
K islovodsK İdə  old u ğu m   v a x t  yayd a  s iz in   məKtubu- 
n u z a   ətr£iflı  cavab  yazd ım .  M ənim   m əK tubum la  siz  
Ş e y x ü lisla m a   məKtub  y a zm ışd ın ız,  0  
məKtubu 
dərhal 
Ş e y x ü lisla m a   (Q acura)  göndərdim .  Ondan  da  cavab  al- 
d ım .  Ş e y x   də  S iz in   x a h iş i  yerin ə  y e tir d i.
Cavab  g ö zləy irəm  
S iz i  qəlbdən  sevən: 
M əm m əd  ŞahtaxtinsK İ
A r x .  7  (2 7 4 )
Y a rv a rın   14-d ə,  BadKubə
C ən abi-bü zü rgü vari,  F ə zilə tli  b a ra d ə rim  
M ir z 9   M a m m ə d ta ğ ı  h ü z u r u n a  
Ə rzi-salam d an   sonra  yen ə  m ü ra silətd ə  tə x ir ə   qal- 
d ığ ım ın   ü zrü n  
istə y ir ə m .  M əm m ədağa  r ü s x ə t 
olmaq 
x əb ərin   ancaq  ru s  q əzetlərin d ə  o x u y u b ,  daha  özü n d ən  
b ir  sərih   əh v a la t  b ilm irəm .  OKtyabr  ayın d a  M əm m ədağa 
ö zü   BadKubədə  id i  v ə  q əzetə  əh v a la tın  
Kəmahu 
m ənə  da- 
n ışm ış d ı 
v ə  
v əd   e tm işd i 
kİ, 
r ü sx ə t  oln  
K im i 
BadKubəyə
Dostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə