M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə69/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   95

g əlib ,  baş 
ÇƏKƏCƏK. 
A m m a  bu  halaca  xəbər  y o x d u r  və 
m ən  h ərçən d   xəbər  çıx a n   gü n lərd ə  teleqram   ilə  m ü x təsə- 
rən  tə h n iy y ə t  y a zm ışd ım sa   da  yenə  Kağız  yazm am ışd ım . 
A n ca q   isr a ğ a g ü n  
Kağız 
yazm ışam .  Ü m idvaram  
kİ, 
bu 
g ü n lərd ə  cavab  ola.  İn şallah   aqibəti  x e y ir   olar.
Ə lavə 
alişan 
B əhram   x an   h ü zu ru n a  dörd  cild  
Kİtab- 
ça  gön d ərd im .  N ə c ə f  bəy  V əzirovu n   tə sn ifa tıd ır   və  mə- 
n im   x a h işim   о  id i 
kİ, 
m ü ft  olsu n .  Ə ləlx ü su s 
kİ, 
n iy y əti- 
h ü sn iy y ə   ü çü n   səbəb 
olacaqdır. 
A m m a  N ə c ə f 
b əy in   xa- 
h iş i  odur 
Kİ,  m üft 
olm asın .  Zira 
Kİ, 
bu 
Kİtablardan 
h a sil 
olan  m əb ləğ  g u y a  
sonraKi 
tə sn ifa tın   in tişa r ın a   m aya 
olacaq dır.  X ü la sə ,  sa h ib i-ix tiy a r  odur.
M ü sib ətzad ə  bəradərlərin  dərdinə  yan an   n a x çıv a n lı 
q ard aşları  öz  nəcibanə  h ü m m ətlərilə  təbrİK  edirəm .
B u 
yolda 
h üm m ət  v ə 
həm m iyyəti-benəfsi 
hər 
biri- 
m izə  borc  olduqda  heç  Kİmsənin  heç  Kİmsəyə  şÜKÜr  haq- 
qı 
yoxdur. 
A n caq  
Kənarı  tam aşaçılar  Kİmi  gözəllİK 
görü b , 
təh sin   ediriz.
ParuçİK  B abunçeva  ü çü n   yadım da  qalan  odur 
Kİ, 
Kİtab  g ö n d ərın işd im   v ə  p u lu n u   da  əda  etm işd i.  A m m a 
siz ə   təKrar  y a zm a ğ ın ıza   görə  yen ə  bir  cild   lü ğ ə t  v ə   bir 
cild   is tila h   göndərdim .  A m m a  rus  d ilin in   d ilm a cı  daha 
y o x d u r.  H a m ısı  fir u ş   olub  qurtarıb.  Bu  h ald a  təzəd ən  
çap  olu n m aq dad ır.  Ona  b in aən   g ön d ərilm əd i.  M əndən  öz 
b a la la rın ıza   salam   d ey in iz.
Ə li 
İsKəndərin 
ərzi-sa la m ı  var.
İmza:  S.M .Q ənizadə
A x u n d   M o l l a   M ə h ə m m ə d   T a ğ ı  S id q i  əfandim
К эггэН эН пэ
B ərad əri  həqiqim ,  əfən d im   h əzrətləri!  H eç  b ir 
kəs 
ilə   m əra siləy ə  m ü d avim ətim   olm ad ığın d an   m əK tublar  ilə  
h ə lli 
işKal 
eləm əyə  ancaq  fü r sə t  edirəm .  О  cü m ləd ən   za- 
ti-a lin iz   Kİmi  m illətp ərv ər  in sa n la rım ız  ilə   başqa  bir  mə- 
ta lib i-m ü h ü m lərə  d air  m əqalat  yazm aq v ə  
fİKİr  dəyişməK 
d ə x i  ə fs ü s   m ənə  m ü yəssər  d ey ild ir.  K aş  haqq-taala  gör- 
ü şm ə y im iz i  m ü y əssər  eyləyə.  T əşrif  g ə tir ə s in iz   Qoridə 
(Ə lə lx ü su s  Q orid ə...  h a ...)  b izim   d id e y b iştiy a ğ ım ız a   tu- 
tiy a  
hesab 
tu tu la r sın ız . 
Ə fəndim , 
z a ti-a lilə r in iz i 
«A xund»  lə fz i  ilə   m üləqqəb  qılm aq  о 
siİKƏ 
d a x il  olan   əş- 
x a sın   g ö rn əy in d ən   s iz i 
müKəddər 
ed ib m iş.  B ə li,  ...m ü -


Kəddər  o lm a lıd ır.  LaKİn  x ər i-İsa   ə g ə r  Ь е т э к к е   rəvəd   baz 
gərdəd  h ən u z  xərbaşə.
İsa n ın   u zu n q u la ğ ı  М эккэуэ  Ketsə,  q ayıd an da  yenə 
u zu n q u laq d ır.  B u  cəh ətə  görə,  d ə x i 
bilməK 
la zım d ır 
kİ, 
əg ər  MəKKəyə  sə fə r   edən  eşşəy ə  d ə x i  eşşəK  desəK  ,  nə 
şə r a fə ti  itm ə z   v ə  nə  eşşəK  başqa  bir  dərəcə 
Kəsb 
eləm əz. 
B əs  ə fə n d i  v ə   A x u n d   d ed iy im iz 
Kovdənlər 
о  qələblərdə 
m övcu d   olan   şə r a fə ti  itir ə   b ilm əyib lər.  Və  n ə  ö zlərin ə 
başqa  b ir  d ərəcə 
Kəsb 
ed əm iyib lər.  B u  n ö q tey i-n əzər  ilə  
x a ti-a lin iz i  sa h ib i  b əsir ət  v ə   x a d im i-m illə t  b ərad ərləri- 
m izi  h a n sı  b ir  əlq ab i-h əsən ə  ilə   zİKr  etsəK ,  səza d ır  zən- 
n in d əyəm .  M ərhum   Qubah  A bbasqulu  A ğ a  
T əbrizdə 
sö y lə d iy i  n əzm i  x əy a lım a   g ə ld i...  A dam   ç o x   az  g ö rü n ü r, 
izd ih a m   K əsirətdir.  A x u n d   ilə   x ə r  v ə  x a n   b ih əd d ü   n ih ay- 
ə td ir .,.  A b b asq u lu   ağan ın   x id m ətin d ə  b ir  n ə fə r   a r if  m ol- 
la  v ar  im iş .  B ir  d əfə  b un u n   hərəK əti  A bbasqulu  ağam n  
q əlb in i  d a rıx d ırır.  B u  cəh ətə  görə  d ey ir 
k
İ,  ay  eşşəK 
m olla.  M olla  deyir:
-  A bbasqulu  ağa,  məri  sən i  q əvaid i-ərəb iyyəd ən   ba 
xəb ər.  M əru f  bir  adam  zənn  ed ird im .  Z ən n i-fa sid im   var 
im iş .  A b b asq u lu   ağa  təəccüm bü  su a l  edib:
-  M olla,  d ey ir 
kİ,  eşşəK  və 
m olla 
bir 
m ən a n ı 
ifadə 
ed ir.  TəKrar  qəbih  d eyilm i?
İn d i  gəlƏK  m ətləb   ü stə.  M ən 
« B ə sir ə tü l-ə tfa l»  
k
İ- 
tab ın d an   bu  anacan  Kim səyə  h əd iy y ə  təriq i  ilə   göndər- 
m əm işəm .  Ə ləlx ü su s  İrəvan  v ə  N a x ç iv a n   tə r ə fə   heç  bir 
n ü sx ə   g etm əy ib d ir.  N ə  sözd ü r 
Kİ, 
M irzə  N ə sr u lla h   İrə- 
v a n a   g e tm iş  o lsa ,  d oğru d u r,  m ən  ona  dörd  ilə   bundan 
qabaq  b ir  n ü sx ə   «U şaq bağçası»  g ö n d ərm işəm .  V ə  «B əsi- 
rətül-ətfal>>  Kİtabı  h əd iy y ə  olaraq  g e ts ə ,  qabaqca  siz  bə- 
rad ərim izə  gərəK  g e ts in   (X id m ətin izə  bir  n ü sx ə   göndər- 
d im ).  S izd ən   təvəq q ü   edirəm ,  x ah   «U şaq  b a ğ ça sın ın »   və 
x ah   «B ə8İrətül-ətfal)>ın  haqqında  o lsu n   s ə r p a . o x u y u b , 
tən q id   v ə   tə q r iz in iz i  ix tisa r ə n   b izə  b ild ir ə sin iz .  Əgər 
fa y d a lı  ta p d ığ ın ız   m üddətdə  q iy m əti  s iz in   tərə fd ə  nə 
qərarda  o lsa ,  siz ə   əl  verər,  onu  d əx i  m ənə  y a zıb ,  in tişa - 
rın a   h ü m m ət  sə r f  e tm ə y in iz i  iltim a s   ed irəm .  H ər  bir 
m iqdarda  g ü z ə ş t  etm əy i  m ünasib  b ilsə n iz ,  Kİtabın  in ti- 
şar  ta p m a ğ ın a   ü m id   edib,  m əm n u n iy y ət  ilə   h azıram .
M əndən  b ərad əri-əzizim   M irzə  ƏləKbər  Süleym an o- 
v a   salam   y e tir ib ,  d iyəsən  
kİ, 
on u n la  h aq salam ım ız  ifr a t 
dərəcədə  gərəK  o lsu n .  ÇünKİ  Qori  sem in a riy a sın d a   ü ç  il
Dostları ilə paylaş:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə