M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


h ə m sin if  h a lın d a   oxu du q .  Ə ləlx ü su s  yatamda  ta x tıfm ızYüklə 376 Kb.

səhifə70/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   95

h ə m sin if  h a lın d a   oxu du q .  Ə ləlx ü su s  yatamda  ta x tıfm ız  
qoşa  y a tır d ıq .  B u  sayaq,  yavu q   olm ağım ız  b iz i  daha  da 
yavu q laşd ırm aq d an   nə  ü çü n   belə  u zaq laşd ırıb d ır.  T əhti- 
id a rəsin d ə  o la n   məKtəbdə  m ənim  
Kİtabımın  iste m a lın ı 
caiz  g ö rm əy i  ey n i  m ətləb im d ir.Ü m id im   budur  Ki,  M irzə 
ƏləKbər  Ç erniyayevsK İ,  ya  L azeryev  isim lərin d ən   başqa- 
ların a  fərq   q oym ağı  la zım  b ilib ,  m ənə  ilt if a t   edər.
Bəradəri-m ÜK ərrəm ,  «M ü sah ib eyi-islam iyyə» 
Kİmi 
əsərlər  b iz im   ü lam alara  əsər  etm əz.  M adam 
kİ, 
əvam ün- 
nas  o n la rm   p ənahından  on ların   ü m id in i  biz 
KəsməsəK, 
bu  da  b izə  m ü y əssər  olacaq  (in şaalah ).  Ə vam ün-nasi 
məKtəb 
v a s itə s i  ilə   x əv a s  edənə 
Kİmi. 
B u n a  görə  b iz  çalı- 
şaq  o x u m a ğ a ,  oxu m ağa,  o x u m a ğ a ... 
O xu tm ağa,  oxu t- 
m ağa,  oxu tm ağa!  V əssalam !
H əqiri-K əm təriniz  R əşid   Ə fəndizadə
30  OKtyabr  1 9 0 2 -c i  il 
Qori  şəh əri
B Ə R A B Ə R I-M U K Ə R R Ə M
M ƏM M ƏDTAĞI  SİD Q İ  HƏZRƏTLƏRİ
«
K əm ali-təK rim   v ə   təzim   ilə   h ü zu ri-p ü rn u ru n u za  ər- 
z i-ə h v a l  ed irəm  
kİ, 
bu  il  tə zə  çapdan  ç ıx m ış  əsərim   «Bə- 
s ir ə tü lə tfa l  nam ında  məKtəblərdə  oxunm aqdadır.  Zati- 
a lilə r in iz in  
sabiqdə 
n əzərin ə  ça tm ış  «U şaq 
bağçası» 
kİ- 
ta b ın ın   haqqında  Kəm rəğbət  o lm ağı  m ən i  vadar  eləd i 
kİ, 
y e n i  ə sə r in   x ü su su n d a   S iz i  p iş  əz  v a x t  istim z a h   edim , 
bəİKə  təh ti-id a rən izd ə  olan  məKtəb  Kİtab  cəh ətd ən   m üs- 
tə fn id ir   v ə   y e n i  ç ıx m ış 
Kİtabları 
lü zu m su z  b ilir sin iz . 
B u n a  b in aən   təvəqqe  edirəm  
kİ, 
ə lə m i-ə x iv ə td ə   bəndəyə 
it t ila   v er m ə y i  m üzayiqə  buyurm ayıb,  həm   «U şaq  bağ- 
çası»  x ü su su n d a   v ə  həm   təzə  əsər-q iraət  Kİtabım  barə- 
sin d ə  tə s ə w ü r ü n ü z ü   y a za sın ız.
M əndən  M irzə  ƏləKbər  S ü leym an ova  salam   söylə-
yin.
Sizə  xeyirxah  Qori  sem inariyasm ın
elmi'ilahi  müəllimi
RƏŞİD
N a x ç ıv a n d a n   həqiqi  dostunuz M d m m əd ta ğ ı  Sidqi 
tarəfindBn  «Müzəffəri»  qəzetinin 
r e d a K s i y a s ı n a


« M u zəffəri»   q əzetin in  
m ü d i r i n ə  
ç o x lu   salam lardan 
son ra 
b i l d i r i r ə m   k İ ,  
m ənim  
sizinlə 
ta n ış lığ ım  
v ə   h e ç  
bir 
m u n a sıb ətim   v ə   y azışm am   o lm a d ığ ı  h ald a,  y en ə  bəzən 
s ız ın   q ə z e tın ız i  n əzərd ən   K eçirirəm .  Çox  tə ə ssü flə n ir ə m  
Ki, 
b u  
qəzetin  İKİ 
b ö y Ü K   e y i b i  
olm aqla 
öz  məqsədinə  nail 
olm ayacaq dır, 
inKİşaf 
da  etm əyəcəK dir.
B ir in c i,  q əzetin   adı  « M ü zəffəri» d ir.  E şid ən   elə  bi-
ləcəK dir 
K i ,  
b u   q əzet  v ə z ir in   (n azirin )  adı  ilə   b a ğ lıd ır   və
on u n   rəy  v ə  fİK İrlərini  təb liğ   ed ir. 
İkİhcİsİ, 
g ö stə r ilə n
q əze tın   Iran ın   d a x ilin d ə  n əşr  o lu n m a sıd ır.  B u   h ald a  qə-
z e t  m ıllə tə   ed ilən   x ə y a n ə tlə r i  necə  g ö stə r ə   bilər?  D övlət
^ r ə f ın d ə n   ed ilən   x əy a n ətləri  necə  açıb  g ö stə r ə   bilər?
DənızdəKİ  ləp ələr  Kimi  hərəKət  etməK  la zım d ır.  SaKİt 
otu rm aq   olm az.
«Səyyahi-U rupa»  v ə  «M ü zəffəri»  q ə z e tlə r in in   nəş-
rın d ən   m əq səd in iz  m illə tin   m ən a fey in i  qorum aq 
v ə   ö I k ə -
n ın   ış lə r ın ı  ıs la h  
etməKdirsə,  əzab-əziyyətlərə  dözüb 
k ə -
sə r lı  m əq alələr  yazm aq  lazım d ır.  Y azıq 
ö I k ə  
6 0  
i l l İ K  
borc
yuKU  a ltın d a   m əh v  olur,  son  n ə fə slə r in i  a lır .  B u n a  bəs
n ə  v a x t 
bır 
əlac  etməK  lazım dır?  X ə stə   can ın d an  
Keçib 
ış-ış d ə n  
Keçıb.
Məşədi  Tağı  Sidqi 
4  ram azan  1320-ci  il
M E H R İB A N IM   MƏMMƏDƏLİ!
Ф
görə 
Kağızın  cavabı 
tə x ir ə
d u şd u .  S ız  m ərh u m   S id q in in   y a d ig a rı  olm ağa  görə  mə-
n ım   ə z ız lə n m d ə n s in iz .  Ə gər 
k İ ,  
ə w ə l   m ən im   m ərh u m   ilə  
ta n ış lıg ım   y o x   id i,  v ə li  qayibanə  ona  ix la s ım   v ar  id i.  О 
da  m əm   ıste y ə n lə r d ə n   id i.  B una  b ir  neçə  şa h id lərim   var-
.  * 
rəh m ət  e lə sin   v ə  siz ə   də  səlam ətlİK   ver-
sın.  ü   Ki 
qaldı  q a rd a şın ızın  
sem inariyaya  girm əyinə, 
in- 
a ıd ə n   о  barədə  v əd ə  verə  b ilm ən əm .  A m m a  əlim d ən   gə- 
lən  
KoməKİıyi 
m ü zayiq ə  etm ən əm .  Ona 
lazım dır 
y a x şı 
h azırlaşm aq .  B u ran ın  
Kursunu 
n u ri-d id əm   Ə li  Q asım ov 
yaxşı 
b ılır .  Y a zısın d a   da,  o x u m a ğ m d a   da 
qüsur  olsa 
KoməK  gostərə 
b ilər,  Y a x şı  h azırlaşm aq   on u n   ü çü n   çox 
la zım d ır.  B u  a x ır   v a x tla rd a   im tah an a  g ə lə n in   həddi- 
d esab ı  y o x d u r.  B ır  vaK ansiyanın  (boş  y e r in -İ.H .)  ü stü n -
Dostları ilə paylaş:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə