M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə72/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   95

M .S.O rdubadi
Ordubaddan
MADDEYİ-TARİXİ-MƏŞƏDİ  TAĞI  SİDQİ 
ORDUBADİ
H əq iq ət  əh lin ə  ey   çərxi-d u n   bu  nə  əd avətd ir,
O lur,  m əlum   o lu r  əbsarh  çün  h in g a m i-firq ətd ir. 
Ç ıxıb  m a h i-siy a n   eyd  oldu  m əxlu q ə,  b izə  m atəm , 
Ə gər  y ü z  eyd   ola  dərd  əh lin ə  m ah i-m ü sib ətd ir. 
P o z u ld u   g ü lşə n ,  ey şim   tÜKəndi,  b ü lb ü lü m   g e td i, 
İşim   a h -fəğ a n , 
fİKri-xəyalım 
d ərd i-m öh n ətd ir.
Əcəb 
xoş 
v a x t 
im iş  dünyada 
S id q ilə 
Keçən  günlər, 
N ecə  S id q i 
sədaqət 
Kanıdır, 
dəryayi-hİKmətdir. 
Ə cəl 
qıldı  m in ə w ə r   m ərifət  bəzm ini  elm  ilə, 
G ünüm  
tar 
o ld u , 
axır  ağlım  
b ir 
Künci-zülmətdir.
0   g ü n d ən  
Kİ, 
gedib  Sidqi  m ü q im i-N a x çıv a n   old u , 
B iz  b u   O rdubadm  
müİKÜ 
b illa h   d a m i-q iflətd ir.
A çıb 
məKtəb,  çəKib bir 
məKtəb ü stə 
doqquz 
il  zəhm ət, 
N ə 
məKtəb,  m ətləbu-əslisi  tərqimi-Kİtabətdir.
О  sə r v i-m ə r ifə t  ol  qədr  Kİm  n işv ü -n əm a   q ıld ı,
S ö zü   d illərd ə  daim ,  elm i  m əşh u ri-v ila y ətd ir.
S ən i  elm i  a x ır  sa ld ı  səyyad ı-əcəl  dam ə,
Q arabağlar 
müİKÜ,  ol 
qəribə  ca y i-rih lətd ir.
D əm i  söh b ətd ə,  al  h a sil  y etib   peyKİ  əcəl  q a fil,
K i,  e y   S id q i,  bura  n əcayi-söh b ət,  v əq ti-h icrə td ir. 
G edəndə  y ar  əhbab  ilə  əy ləşm işd i  fa y to n a ,
G ələndə  tə x te y i-ta b u t  ona b ir  ça y i-rah ətd ir. 
X əbərdar  e td ilə r  ol  g ü n ,  bu  işd ən   N a x çiv a n   əh lin , 
S ən i  həqq b ir  t ə s ə w ü r   ilə   gÖr  onda  n ə  h a lətd ir. 
Ç ıxıbd ır  şəh ərd ən   d işrə,  cəm aat  izd ih a m la ,
K ön ü l  b ir  ləh zə 
fİKr 
e t,  gör  nə  q erətli  cam aatdır. 
Q ılıb  p işv a z  n əşin   x a lq   о  dəm   vam ö h n əta   gu yan , 
G örən  sö y lərd i  b ilq ət  yəq in   ru zi-q iy a m ətd ir. 
Ə m irov  Ordubadı  qoydu  heyran  telq ram   ilə ,
D u ru n   q a fil  oturm adan  bu  n ə  ey ş-istir a h ə td ir . 
Ç ıxıb 
əflaKƏ 
şiv ə n ,  hər  tərəf. 
ətfali-məKtəbdən,
B u  ə h li-N a x ç ıv a n   yarəb,  nə ba 
tərriKİn-himmətdir. 
Q ılıb  m ə ftu n   m ü rb əti-n əşi  ракш   eh tira m   ilə , 
M ə z a n   m ə r ifə t  əh lin ə,  b ir  ca y i-ziy a rətd ir. 
S əid i-b in əv a   daim   yazar  bu  m öh n ət  əfra d ın ,
D ey in  b içarə  gü n d ə  elə b ir  Kəlmə  K İfayətdir.


Y a zın   b u   m isrəy i  qəbrinə  ta r ix i  v ə fa tın d a n , 
(FələK  e y   d il,  im a n ım   a ld ı,  dərdim   b in əh a y ətd ir).
M ə h ə m m a d d li  S id q iz a d a   h ü z u r u n a
M öhtərəm   əfəndim !  On-on  beş  g ü n   olar 
k
İ,  siz  cə- 
n a b ın ızın   d ilg u şa   m əK tubunu  alıb  ox u m u şa m .  LaKİn 
şim diyədəK   cavab  yazm ağa  m ü q təd ir  olraam ışam .  0   sə- 
bəbdən  m a a f  olu n m am ı  rica  edirəm .  Ü m id  
k
İ, 
pəK 
iy i 
(y a x şı)  im ra ri-h əy a t  ed irsin iz.  S ən in   о  n ö v   d o la n ışa ca ğ ı- 
m ,  m avacib  a lm a ğ ın ı,  g ö zəl  şəhərdə  y a şa m a ğ ın ı  oxudu- 
qda  ürəKdən  nə  qədər  şad  old u ğu m u   qələm   b elə  yazm a- 
qdan  a cizd ir,  ÇünKİ 
о  elə 
b ir  h isd ir  
kİ, 
in sa n  
nə 
qədər 
ç a lışsa   h is s iy y a tm ı  qələm lə  izh a r  ed əm iyor  g ö zə lc ə.  B ah, 
ədə  d ey əsən   u ru s  sö zlərin i  m ü səlm an a  tərcü m ə  etməK 
Kİmi 
y a zıra m .  N ecə 
Kİ, 
b izlərd ə  ad ətd ir  d a n ışırla r  (M ən 
istəm ərəm   yeməK,  m ən  istəm ərəm  
deməK, 
gəlm əK ).  Əl- 
qərəz,  bəndə  əlh əm d ü lla h   m olla  dem işK ən,  səh ah -salam at 
ö m r i-şə r ifim iz ə   d u agu   varam .  K efim   x e y li  sa zd ır.  Bu 
sa a t  U çK İlsənin 
İKİ 
v e r stliy in d ə   G ü la n ı-A ra lıx  
Kəndində 
sm a tr ite lə m .  H ər  g ü n   d ərslərim lə  m əşğu lam .
G ü la n ı-A ra lıx   ü ç  y ü z  evdən  ib a rət  b ir 
Kənddir. 
H a m ısı  m ü səlm an lar  v ə   cam aatı  d ö v lətm ən d d irlər.  İçin- 
də  y a x ş ı  dÜKanları,  ham am ı  v ə   bir  dənə  g ö z ə l,  şayani- 
tərif 
m əscid i  v a rd ır.  H an sı 
Kİ, 
N a x ç iv a n  
m əscidlərindən 
m in   d əfə  g ö zəl 
yapılm ış. 
G ü lan i-A ralıx  (Içm iyad zin ) 
v a q za h n d a n  
İKİ 
v e r s t  bu  tərəfəd ir.  M aşın   ged ən d ə  b izim  
otaq lar  titr ə y ir .  K ənddə  fa y to n   da  v a rd ır.  trəv a n a   g et- 
m əyə  b ir  m an at, 
ÜçKİlsəyə 
20  qə^,  v a ğ z a la   2 0  
qəpeyK- 
d ir.  H açan   is tə y ir s ə n   m in ,  g e t. 
ÜçKİlsəyə 
t e z 4 e z   gedi- 
rəm .  M avacib  alm ağa  v ə  qeyr 
prazdnİK 
g ü n lərin d ə  də 
g ed irəm .  E rm ən ilərin   d a rü lfü ım n u   hər  gördÜKCə 
insan 
o la n ın   ü r ə y i  qana  dönür.  B ir  im a rət  tİKdxriblər 
k
İ,  T if- 
lisd ə   ço x   az  elə  im a rət  olar.  İm arətin   dörd  tə r ə fi  g ü lü - 
sta n d ır .  X ü la sə ,  n ə  y azım .  A lla h   m ü səlm an lara  in s a f 
v e r sin .  B u  yeKəlİKdə  Kənddə  v a r-y o x   ə w ə l   a ltı  şagird  
v a r 
idi. 
tm d i  on 
İ K İ  
olubdur.  GörəK 
gələcəKdə 
a rtıra   bi- 
ləcəyəm m i?  YeməK-içməK  x ü su su n d a   şəh ərd ən   m in  d əfə 
g ö zə l  K eçirdirəm .  Y üz  ə lli  m anata  b ir  d ə st  im a rət  tu t- 
m uşam .  I
k
İ  otaq, 
İKİ 
q əh fəx a n a sı 
v ə  
bir  baİKonu  vard ır. 
Özüm   3 9  
manat 
66 
qəp. 
m avacib  alıram .  30 
manat 
33 
qəp.  Kəndim 
ü çü n   v ə  8 
manat 
33 
qəp. 
şə r iə t 
m üəllim inin
Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə