M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


q u llu ğ u n d a n   yan aYüklə 376 Kb.

səhifə73/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   95

q u llu ğ u n d a n   yan a. 
İKİncisi 
də  özüm   if a   edirəm .  K ülfə- 
tim   N a x çıv a n d a d ır.  Nahaqq  yerə  götü rm əd im .  B ir  oğ- 
lum   olacaq.  G özün  aydın  olsu n .  X ü la sə,  Kənd  y a x ş ı  кэп- 
ddir.  B ir 
nəfər 
allah   b ən d əsi  tap ılm az, 
erm əni 
Kəndi 
k İ -  
m i  h əm işə  şəra b içən ləri  də  m övcuddur.  K ən d in   İKİ  payı 
içir.  A m m a  çe  fa y d a  
Kİ, 
elm ə  о  qədər  rağib  d ey illər .  Mə- 
nim   q u llu q d an   x a ric  olm ağım   ü çü n   də  bir  az  d an ışalım .
M ən  sen ty a b r  a y ın ın   5-də  direK tordan  birdən  bir 
Kağız  ald ım .  H am an  g ü n ü   də  cəm i  tədarÜKÜmü  görüb 
h a zır  olm u şd u m   Kİ,  ged im   C əhriyə.  B u d u r  ha,  açdım  
o x u d u m ,  y a zıb d ır,  h əm in   aym   ə w ə lin d ə n   sən   qulluqdan 
ix r a c sa n .  Səbəb  nə  o ld u ğ u n u   am m a  heç  izh a r  etm əyib . 
B u  m əzm u n d a b ir  yazıdı:
(На основании без спорных данных вы уволены). 
M ü b a h isəsiz  səbəblərə  görə.
B u  K əlm əni  nə  qədər  oxu d u m ,  heç  zad  qanm adım . 
G etdim  
evə, 
şe y lə r i  açdım  
və 
xəbər  v erd im  
Kİ,  daha 
g etm əy im   olm ad ı, 
İkİ 
g ü n   sonra  götü rü b   ya zd ım  
Kİ, 
bəndə  cən ab ııu za 
izhari-təşəKKÜr 
edib  təvəq q ü   edirəm  
m ən im   doK um entlərim i  g eri  g ö n d ərəsin iz.  On  g ü n   sonra 
E revan a  im ta h a n   tu tm a q   ü çü n   gedən  g ü n ü   p ostad an   do- 
K um entləri  ald ım .  İrəvanda  id im .  M irzə  ƏləKbər  S üley- 
m a n o v g il  g ə ld ilə r   ora.  S ü leym an ov  m ənə  d ed i 
k
İ, 
gedəK 
direKtor 
a ğ a n ın   h ü zu ru n a,  bəİKƏ  b ilə.  G etm irdim .  D edi- 
lər 
Kİ,  gedəK. 
D eg in ən   g əlm işəm  
doKumentləri  dalı  alam. 
A ld ığ ın ı  b oyn u n a  alm a.  DireKtor  Özü  m ərh əm ət  ü zü n ü  
m ənə  tu tu b   buyurdu:
«M ən  sə n i  Cəhridə  heç  v əch lə  qoya 
bilm əzdim  
 
qoya 
bilmərəra 
d ə».  H ərgah  istə m ə sə n   sə n i 
mən  bir 
yerə 
dübarə  tə y in   edərəm .  A ncaq  gərəK  ca n fəşa n h q la   iş   görə- 
sən   v ə  
doKumentlərin  yanındadırsa,  burada 
b ir  ər iz ə  də 
y a z.  P işn əh a d   elə  m ənə.  M ən  sən i 
bu 
g ü n   tə y in   edim .
D ed im ,  x e y ir   alm am ışam .  B u yu rd u ,  -  y o lla m ışa m . 
D ed im ,  -  əcəb.  0 ,   g ü ld ü ,  m ən  g ü ld ü m ,  cəm i  u ç ite llə r  
g ü ld ü .  B u   da  b elə  Keçdi.  Im tah an ı  tu tu b   g e td im   N a x çı- 
van a.  Ə rizən i  p işn əh ad   eləd im .  B eş  gü n d ən   son ra  təy i- 
nam əm   g ə ld i.  İn d i  burada  sm o triteləm .  A lla h ın   işin ə 
b a x .  B u   il  m ən  ra zı  olardım   ə lli  m anat  x ər c  ed əyd im . 
M əni  C əhridən  dəyxşərdilər.  İş  elə  old u   Kİ,  öz-özünə 
avanda  d ü şd ü .  X aric  olm ağım m   səbəbin i  sonra  qandım  
Kİ, 
Ə b d ü ləzim lə  b oğu şan   q a fa sı  q alın   sm o tr ite l  m əndən 
yan a  о  Kİ  v ar  direK tora  yalan-palandan  sö y lə m iş.  Elə


in a n d ırm ış 
Kİ, 
g u y a   m ən  heç  zad  b ilm irəm   v ə  b ü tü n   il 
orada  h eç  iş   görm əm işəm .  B u  za lım   o ğ lu   g u y a  
kİ, 
m ü səlm a n la rı  görəndə  b ir  ila n   görü r.  Y a x u d   m üsəlm an- 
lara  d olaşan da  bir  səfa   a lır.  tn d iy ə  Kİmi  ü ç  m ü səlm an  
ü ç ite lin i  x a ric  etd irib .  A lla h   ö zü   d iv a n ın   e ts in .  İnşaalah 
m öm in in .  C ırt-qoz  adam a  adam   q u llu q   ed ən d ə  bıından 
a rtıq   eh tira m a   m inm əz.  Çox  u zu n   old u ,  b a ğ ışla .  B u   saat 
m avacib 
Kağızlarını 
yazıb 
q u rtarm ışd ım .  Istə y ir d im   ya- 
tam ,  sən   yad ım a  d üşdün.  D edim   in d i 
qəzəbnaK 
olarsan. 
Y azım   v er im   storoj  ap arsın .  İn d i  y a ta  b ilərəm .  Ix tiy a rım  
v a r.  Y u x u d a   qara-qura  görm əsəm   y a x şıd ır .  ÇünKİ  çox 
y a zd ım .  M ü fəssəl  ə h fa la tın ı  y a z.  H ü sey n   T iflisd ə d ir .
A dresim :  B aqarşapat,  y a x u d   (İçm iyad zin   ErevansKİ)
Q uberniya  G ülaru-A ralıx  sm o tr ite lin ə
X ü d a h a fiz .  T ez-tez  yaz.
B a ğ i-səm im iy y ət: 
Ə lirza
Kağız  olmadığından  rəsmi  Kağıza  yazdım,  bağışlal
13  noyabr  1 9 1 2
Смотритель  Келани-Аралыхского училища
Naxçıvandan
N iza m   ü l-ü ləm a   cənablarına!
B a şın a   dönüm ,  sən ə  qurban  olum .
Şer:
M ən  Kİməm  Ki,  sə n in   ə tir li
xatirindən  vaz  Keçim?
Sən  m ənə  m əhəbbətlər  ed irsən ,  sən in
qapın  mənim  başımm  tacıdır.
N eçə  g ü n   bundan  qabaq  M irzə  H ü sey n   x a n   ad lı  bir 
adam la  m ən im   ü n van ım a  g ö n d ərd iy in iz  b ir  n ü sx ə   «Fə- 
van d i-n isab »  (M əcalisi-n izam iyyə) 
Kİtabını 
ald ım .  H əqi- 
q ətən ,  elm   v ə   ədəb  m əclisin in   m ü n is  v ə  iz z ə t   v ə   şərəfi- 
d ir.  Z əhm ət  çəKİb,  m ən i  bu  h əd iy y ə  ilə   sərəfra z  e td in iz . 
B a şım ı  u ca  e td in iz .  S izin   g ö n d ərd iy in iz  bu  Kİtab  m ənim  
K İtabxanam a  z in ə t  b əx ş  ed ir.  D aim   siz ə   d u alar  edlrəm .
A lla h  
taala çoxlu  mÜKafatlar versin.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə