M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


H əq iq ətən   hər  d əfə  çapYüklə 376 Kb.

səhifə74/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   95

H əq iq ətən   hər  d əfə  çap 
etdirdiyiniz  Kitabları 
m ənə 
göndərm əKİə 
v ə  
məni  yada  salmaqla  özünüzün  mənə 
qarşı  olan  mehr  və  məhəbbətinizi  bildirirsiniz  və  eyni 
zam anda 
məni  sevindirirsiniz. 
S izə  öz 
minnətdarlığımı 
və 
təşəKKÜrlərimi  bildirirəm. 
B u 
qədər 
b ö y Ü K  
n em əti 
mənə  bəxş  etdiyinizin  müqabilində  öz  ürəyimin  səmimi 
sözlərini  çatdırmaqdan  heç bir  şey fİKİrləşə  bilmirəm.
K ita b ı  aldıqda  İKİ  əl  ilə   onu  götü rü b ,  öpüb  v ə  göz- 
lərim in   ü stü n ə   qoydum   v ə  dedim:
B əzən   bağdan  b ir  m eyvə  (bar)  m ənə  q ism ət  olu r, 
Y en isin d ən   daha  y e n isi  m ənə  q ish ıət  olur.
B u  zəm anədə  tsla m   d in in in   d ü şm ən ləri  hər  tərəf- 
dən  baş  qald ırıb   v ə  d övri  m ətbuatda  işa rə  v ə  eyham la 
m ü səlm a n la rm   b irləşm əsi  haqqında  öz  fİK İrlərini  çap  et- 
d irirlər.  E y ıü   zam anda,  b izim   aram ızı  vu rm aq   istə y ir lə r . 
H ər  y erd ə 
Kafir  adamları 
b izim   aram ıza  salıb lar 
(Qurda 
qoyun  d ə r isi  g ey d irm işlər)  v ə  isla m iy y ətd ən   v ə   im andan, 
d in d ən   x əb əri  olm ayan  adam ları  salıb lar.  HalbuKİ  bu 
adam lar 
nə 
şəriətdən 
xəb ərləri 
var, 
nə  Q uranı  b ilirlər. 
O nlar  b əzən   Iran  v ə   ira n h la rm   cəh a lətin i  ələ  sa lır  v ə  t s ­
lam   m ə d ən iy y ətin ə  rişx ən d   edirlər.
LaKİn  b ilm irlər  Kİ;  ............................
H əq iq ətən  
bu  Kİtab  onlara  bir  növ  cavabdır. 
X ü su - 
silə  İKİnci  fəsildə  kİ,  dünyanın  sirləri  barəsində  yazıl- 
mışdır.
A lla h   taalad an   x a h işim   budur 
kİ, 
buna  b ən zər 
kİ- 
tablar  n əşr  edib  İslam   m ətb u a tm ı  daha  da  zin ətlən d irə- 
sin iz .
Sidqi


«Tərbiyə»  məKtəbindən
Hörm dtli  və  dziz  qardaşım  M əşədi  H asən  cənabla-
rına!
20
  rəcəb  1 3 1 3 -cü   il
(8  y a n var  1 8 9 6 -c ı  il)
«E tm ə, 
etm ə 
k İ ,  
yaxşı  adamlara  bu  hərəKət  yaraş-
maz!»
D o stlu ğ u m u za   və  aram ızda  olan 
m ehribançılığa 
xə- 
l ə l  
g ə lm ə sin   deyə  öz  fİKrim i  ifa d ə  etm əy ə  çətinlİK 
ç ə k İ -  
rəm . 
İstəm irəm   Kİ,  aram ızda  incİKİİK  o lsu n .  E yn i  za- 
m anda, 
dedİKİərimi 
sə n ə  
sü b u t  etməK  istə y ir ə m .  «Cavabı 
rədd 
etməK 
v ə 
Kİtabı 
Kİtabla 
m ü q ayisə  etməK>>  Kİtabı 
şə r iə t  fə r z lə r in d ə n   v ə   ir fa n ı  vacib lərd ən   b irid ir.  LaKİn 
S iz  cənablar 
b u n la rın  
h a m ism i  tam am ilə  arxaİKİəşdirib 
v ə  öz  iş iııiz lə   m əşğ u lsu n u z.
«Bu  da  Keçər.  Y a  hu!»  (A m an  A llah!)
Q ardaşım ,  siz  m əd ən iy y ət  ətra fın d a   m ən im lə  söhbə- 
tin iz   əsn a sın d a ,  x ü su silə   səy  və  tə la ş,  cid d ü   cəh d   barə- 
sin d ə  m ən im lə  m übahisə  ed ird in   v ə  deyirdin:
M əşədi  Tağı!  B u  puç  söh b ətləri b u ra x ,  nə  olar,  olar!
D ö v lət  n əd ir,  m əd ən iy y ət  nədir?
Ciddü  cəh d i  n eyləyirlər?  S əy  v ə  tə la ş  n əy ə  lazım -
dır?
D ü n yaya  necə  diqqət  y e tir sə n ,  elə  də  olacaqdır. 
D ü n ya  b iv ə fa d ır.  B elə-belə  söz-söh b ətlərd ən   iıey   d an ışır- 
d ın .  Sonra  a x ırd a   H a fiz in   bu  b e y tin i  sö zlərin ə  şa h id   ola- 
raq  sö y ləy ird in :
«M ənim  
d o stlara  m əsləhətim   b u d u r  kİ,  h ə r  b ir 
iş i 
b u ra x ıb ,  g ö z ə lin   zü lfü n d ən   y a p ışsın la r» .
LaKİn  in d i 
şÜKÜrlər 
olsuıx  A lla h   ta a la y a  
kİ, 
dünya- 
n ın   iş lə r i  s iz i  elə  m əşğ u l  edib 
k
İ,  h ə tta  b a şın ız ı  qaşım ağa 
b elə  m acal  qalm ayıbdır.  N ecə 
kİ, 
S iz  X acə  H a fizd ən   bir 
b ey t  m isa l  g ə tir ir d in iz ,  in d i  icazə  v erin   b u n a  m ünasib 
Ş ey x   S əd i  h əzrətlərin d ən   bu  d y n y a n ın   iş i  b arəsin d ə  bir 
b ey t  sÖyləyim .  H əq iq ətən   çox  g ö zəl  v ə  m ən alı  b ir  beyt- 
dir.  Y a x şı  d em iş,  bəİKƏ  də  in c ilər  yaratm ışd ır:
«X alqa 
inzivaya  çəKİlməK  öyrədirlər,
Ö zləri  is ə   m al-d övlət  to p la y ırla r» .
(H ə r fi  tərcü m əsi  gü m ü ş  v ə  ta x ıl  top layırlar).


İn d i  is ə   in s a f  g ö zü   ilə   b ax,  gör  düz  d ey irəm ,  ya 
y o x .  Ə gər  tə sd iq   etm əsən ,  həqiqətən  in sa isız sa n .
Ü m id  edirəm   Kİ,  təsdiq  edəcəKsən.  İndi  mən  vəziy- 
əti  belə 
görü rəm  
Kİ,  vaxtın   da  olsa  məKtub  yazmayacaq- 
san.
Ona  görə 
Kİ, 
d ün yan ın   iş lə r i  sən in   b a şın ı  elə  qatıb 
Kİ,  h ə tta   b ir  vərəq   K ağızı  da  Korlamaq  (qaralam aq)  istə - 
m irsən .  H ə tta  b u n u   da  m üzayiqə  ed irsən .
D o stla r ı  yad a  salm aq  günahdırm ı?
H a l-əh v a l 
etməK 
gü n ah   sayılırm ı?  MəKtub  yazm aq 
böyÜK  x əta d ırm ı?
Y azışm aq   qadağandırm ı?
«E tm ə,  etm ə 
kİ, 
y a x şı  adam lar  b elə  etm əzlər» .
S ən in   işlə r iiiin   sonundan  xəbərim   y o x d u r.  B ilm i- 
rəm   n ecə  q u rtard ı.  H acı  M əm m ədtağı  ağaya  gön d ərd iy- 
im  
Kitab 
ona  ça tıb d ır,  y a  yox?
Onu  o x u y u b sa n m ı,  ya  yox?  Ə lb əttə,  y a x ş ı  olar 
Kİ, 
b u   barədə 
İKİ 
cü m lə  yazasan .  K ərbəlayi-C abbara  verd iy - 
in   p u l  v ə   sırğ a y a   x ə rcləd iy in   cəm i  doqquz  m anat  edir. 
M əşədi  Ibrahim   Üə  göndərdim .  Ç atdım ı?  О  barədə  də 
y a z.  Qalan  p u lu   da bir  təh ər  düzəldərəm .
Q ərəz,  h əm işə  sə n in   q u llu ğ u n d a   h azıram .  MəKtu- 
b u n u   g ö zləy irəm .
S ən in   səm im i  d ostu n   M əhəm m əd  T ağı  Sidqi
MəKtubu  fars  dilinddn A r i f  R am azanov
tərcüma  etmişdir.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə