M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə79/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   95

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
т
Y ən i  ö zü   g ər  yan m asa,  yandırm az  p ərvan ən i.
B u  m ətləb ə  d əlilim   və  bu 
müddəaya  isbatım  
h əm in  
0  m üxtəsər  məKtubun  vüsuludur  kİ,  bəndənizi  m üfəssəl 
b u   v ərəq ən i 
yazm ağa 
m əcbur  ed ir. 
DeməK 
o lu r 
Kİ:
Q am çıladın,  a tım   tərp ən d i.
Ə lb əttə,  bu  da  m əlum dur 
Ki,  b izim   ədəmi-mÜKati- 
bəm iz 
ürəKdə 
olan  b iriya  və  b im ən zu r  m eyl  v ə   m əhəbbət 
v ə  ira d ət  v ə  q ü d rətim izin   əsa s  rza y ətin ə  b ir  x ilə l  y etirə  
b ilm əz.  ÇünKİ  bu  həm   x əy a l  v ə 
həməfKarlıq 
m əhəbbəti 
d ün yad a  heç  b ir  m əhəbbətə  v ə  heç  b ir  ü lfə tə   təşb ih   və 
q iy a s  olu n m az.  О  b ir  m əhəbbətdir 
k
İ,  n ə  onu  qəsd  və 
irad ə  ilə   artırm aq  v ə  nə  də  zor  v ə   cəbr  ilə   ƏKsiltməK 
olu r.  О  b ir  m əhəbbətdir 
k
İ,  nə  d o stla rm   tə sd iq i  v ə   xey- 
ir x a h la r ın   tə şv iq ilə   кагпИ  v ə  nə  d ü şm ən lərin   tərd id   və 
m ü n a fiq lərin   tə h d ilə   za y il  olur.
Qurban  olu m   о  y ığ ın c a ğ a  
Kİ,  orada  y o x su lla   v a rlı 
ü zb əü z  o tu rm u şla r.
B u n u n la   b elə,  yen ə  yadavərlİK  v ə   d ilcu lu q   m əh zu n  
q əlb lərin   a y n a sm a   u zaq   m əsafəd ən   h a sil  olan   m öhnət 
q ü b arın m   sey q əlid ir.  B u  atəşi-m əh əb b ətlə  şö ləv ər  olan 
sin ə lə r i  eleKtrİK  v a s itə s ilə   hərəKət  edən  b ir  teleq ra f  ma- 
K inasına  təşb ih  
etməK 
m ü n asib ətd ən   x a li  d ey il 
kİ, 
bir 
tə r ə fin ə   hərəK ət  verən də  о  b iri  tərə fin d ə  b ir  cü n b iş  h a sil 
olu r.  Odur  Ki,  h əm işə  dua  və  salam , 
məKtub 
v ə 
Kəlam 
m əhəbbət  r iş tə s in i  v ə  irad ət  s ils ilə s in i 
hərəKətə 
g ə tir ir . 
B u n a  görə  m ən  də  m ütəvəqqe  oluram  
kİ, 
cən ab ın ız  da 
gah  v ə   g ah   bu  b ən d əyi-arzu m ən d i  bir  n am əyi-m əsərrət 
əlaqə  ilə   y ad   v ə  d ilşa d   m üzayiqə  b u y u rm a y a sın ız.
E y 
dost,  məKtub  məhəbbətin  yarısıdır.
Ə g ərçi  m ən im  
hasili-Kəlamım 
odur 
kİ, 
h əm işə 
rüsum i-m Ü K atibəni  icr a   edib,  b ir-b irim izə 
Kağız 
yazm ağı 
m ü zayiq ə 
etməyəK. 
A m m a  yen ə  sonra  x ə y a la   bu  g ə lir  
к1, 
b u   g ü n ə  (belə)  m ü t ə w ə l  (uzun)  v ə   m ü fə ssə l 
Kağızları 
yazm aq da  sərfi-ö v q a td a n   savay  bir  şey   h ü su la   g əlm əy ir. 
Y ən i  əld ə  b ir  ü n v a n   v ə  bir  d əsd əvu z  y o x d u r  Kİ,  on u n   ba- 
rəsin d ə  təatiyi-əfK ar  olu n su n  
kİ, 
ta  
bəİKə 
a x ırd a   о  т э к -  
tu b lar  cəm   olub,  «M əhəbbətnam ə»  n am ın d a  m ü x tə sə r   bir 
Kİtab  şəKİində  çap  o lu n su n  
kİ, 
ə sr im iz in   K itabından  heç 
o lm asa  b ir  vərəq   p arəsincə  gələcəK də  ə b n a y i-m illə tin   və 
ərbabi-maarifin 
n əzərin d ə 
bir 
a y in ey i-ib rətn ü m a   o lsu n . 
B u n u   da  x ə y a l  edəndə  о  qədər  m əvane  h ü cu m avər  olur 
Ki, 
yazm am aq  yazm ağa  qələbə  edir.  Y ən i  n ə 
əlim iz d ilim iz  açıq d ır  v ə   nə  qələm im izdə  v ə  q əd əm im izd ə  yara 
v ə   təv a n a   v ə   n ə  də  h ü rriyyəti-əfK arım ız  v a r.  B u   m əhdud 
x ə y a la tın   için d ə  n ə  deyib  yazm aq  olur?  H a fiz   n ə  g ö zəl 
d eyib d ir 
k İ ;
M ənim   ü rəyim d ə  elə  bir  dərd  v ar 
k
İ,  d esəm   ağzım  
y a n a r.........
B u   sö z ləri  yazm aqdan  yen ə  axırd a  о  əq id əyə  g əli- 
rəm   Kİ,  y a zm a ğ ıın ız  y a x şıd ır   Kİ,  h a m ısm ı  dərK  olunm a- 
sa,  b ari  h a m ısı 
tərK 
olu n m asm .
Gər  d o st 
yanına  getməK  mümKÜn  olmasa,
D o stlu q   şə r ti  b ud u r  Kİ,  v ə fa lı  olasan.
s.  V. 
30
N a x ç ıv a n d a n   m əKİub
«Sürəyya»  və  «Pərudriş»  qdzetldrinin  m üdiri  və  ка- 
tibi 
( r e d a K t o r u )  
m ərhum  M irzə  Əlimdhdmmdd Kaşani-
n in   vdfatı  münasibdtilə  başsağlığı
A y   yarım d an   artıq   olardı  Kİ,  «H əb lu lm ətin »  qəze- 
t in i  alm ırd ım .
İndİKİ 
zam anda  fa r s 
dilində 
olan  q əzetlər  arasın d a 
b elə  b ir  q əzetin   əld ə  ed ilm əm əsi 
böyüK 
tə ə s s ü f  doğurur. 
Çox  n ig a ra n   q alm ışd ım .  Elə  bu  h ə ftə   9 -cu   n ö m rəsi  gəlib  
ç ıx d ı.  Çox  sev in d im .  İI
k
  növbədə  m ü n d ərica tım n   feh ri- 
stin ə   n əzər  sa ld ım .  « T əəssü f,  m in  təəssü f!»   b a ş lığ ı  nəzə- 
rim i  cəlb  e td i.  B ird ən   özüm dən  a s ılı  olm ayaraq  halım  
d ə y işd i.  Ü rəy im   döyünm əyə  b a şla d ı,  b aşım   g ic ə llə n d i, 
əh v a lım   d ə y işd i.  Ö z-özüm ə  dedim :
-  İla h i,  y en ə  g ö rəsən   n ə  h a d isə  baş  verm işd ir? 
«H əb lü lm ətin »  ju rn a lın ın   baş  Katibi  b ir  tə ə s s ü f  əv əzin ə 
m in  tə ə s s ü f b a ş lığ ı  a ltın d a   y a zı  dərc  etm işd ir?
ju rn a lın   v ərəq lərin i 
çox  təcili  və  tələm-tələsİK  və- 
rəqləm əyə  b aşlad ım .  N əzh a y ət,  g əlib   ça td ım .  G ördüm   kİ, 
yazılıb :
«H əq iq ətən,  fa r s d illi  q əzetlərin   ən   y a x ş ıs ı  olan 
«Sürəyya»  v ə  «P ərvəriş»  q əzetlərin in   redaK toru,  v ətən - 
p ərvər  a lim ,  m aarifp ərvər  in sa n   d ü n y a sın ı  d ə y işm işd ir » .
E lə  b u n u   oxu d u m .  S on rasm ı  o x u y a   b ilm əd im ,  çox 
tə ə s sü flə n d im ,  ix tiy a r s ız   ağlam ağa  b a şla d ım .  Y en ə  də 
öz-özü m ə  təKrar  etdim :
-  A h .  ah!  T əəssüf!  M in  təəssü f!
Dostları ilə paylaş:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə