M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə95/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   95

rəsindən  «Prixod  müəllimi»  adına  b ir  a tte s ta t  alır. 
Ö m rünün  a x ırın a   qədər,  1904-cü  ilə  qədər  həm in  məK- 
təbdə  müəllimliK  edir.
Sidqi  O rdubadda  olduğu  zam an  hələ  gənc  yaşlarm - 
da  İKən  farsca  bir  çox  qəsidələr,  türKCƏ  qəzəllər  və  sinə- 
zənlər  yazm ışdır.  İstanbuldan  aldığı 
«Əxtər» 
qəzetəsinin 
idarəsinə  fars  dilində 
İKİ 
təbrİK 
şeri 
yazm ışdır. 
«Tərc- 
üman»  qəzetəsinin  on  illiy i  m ünasibətilə  bir  təbrİK  şeri 
yazıb  göndərm işdir.
Sidqinin  əsl  yaradıcılıq  illə ri  N axçıvanda  olmuş- 
d u r.  B urada  «НеукэИ-insanə  b ir  nəzər»  əsərin i  yazmış- 
d ır.  B undan  başqa,  «Kəlbə  Nəsir»  mənzum   əsərini,  Puş- 
Kİnin  anadan  olm asım n  100-cı  illiy i  m ünasibətilə  cəşni- 
m əclisində  oxuduğu  n itq i  və  sairləri  yazm ışdır.  F arsca 
yarım çıq qalm ış  «M əsnəviyyati-m ədəniyyə»ni yazm ışdır.
KəİKÜttədə  (H indistanda)  çıxan  «Həblül-m ətin»  qə- 
zetəsinə  (10-11-ci  il  nəşrlərinə)  b ir  neçə  məqalə  yazm ış, 
«Tərcüman»  qəzetində  dəxi  yazılarla 
iştiraK 
etm işdir. 
M isirdən  aldığı  «Əl-Hilab>  (ərəb  dilində,  naşiri:  Cürci- 
Zeydan),  M irzəli  Məhəmməd  xan  K aşaninin  n əşr  etdir- 
diyi  «Sürəyyə»  və  «Pərvəriş»  qəzetələri  ilə  əlaqə  saxla- 
m ışdır.
Istan b u ld an   N axçıvana  b ir  çox  dərs  və  ədəbiyyata 
aid 
Kitablar 
g ətirtm iş  və  məKtəbdə  onlardan  çox  istifa- 
də  etm işd ir.  MəKtəb  şagirdləri  üçün 
sadə 
A zərbaycan 
dilində  coğrafiya  risaləsi  yazm ışdır.  B undan  başqa,  ərəb 
sə rf  və  nəhfinə  aid  A zərbaycan  dilində  dərs  Kİtabı  yaz- 
m ışdır.
Sidqi  N axçıvanda  olduğu  m üddət  ərzində  incəsənət 
işlərin ə  həvəs  edib,  M irzə  Fətəli  A xundovun,  Əbdürrə- 
hlm   bəy  H aqverdiyevin,  Nəcəf  bəy  V əzirovun  əsərlərini 
N axçivan  həvəsK arları  (Cəlil  M əm m ədquluzadə,  M irzə 
Cəlil  M irzəyev,  M irzə  Məhəmməd  Xəlilov  və  sairləri)  tə- 
rəfin d ən   səhnəyə  qoyulm asında  yaxm dan 
iştiraK 
edlb, 
rejisso rlu q   və  sufliyorluq  etm işdir.  Cəlil  M əmmədqulu- 
zadə  ilə  yaxından  tan ış  olub,  b ir  çox  v a x tın ı  onunla  ке- 
çirm işd ir.  B undan  başqa,  Sidqinin  yaxın  d o stu   Məşədi 
Q urbanəli  Şərifzadə,  y u ris t  Əsədağa  KəngərlinsKİ,  Şah- 
bazağa 
KəngərlinsKİ, 
Bəhram   xan  NaxçıvansKİ  və  qeyri- 
iə ri  olm uşdur.
N axçıvanda  olan  y u ris t  F aşa  ağa  S ultanov  ilə 
A zərbaycan,  ru s,  fa rs   və  ərəb  diliuuə  b ir  lü ğ ət  yazm aq


ü stə  illə r  ilə  işləm işdir.  Həmin  yarım çıq  qalm ış  lüğət 
N axçıvanda  Paşa  ağanın  oğlu  Əliqulu  ağa  Sultanovda-
dır.
Cəlil  M əmmədquluzadə  о  zaman  yazdığı  əsərlərini 
Sidqiyə  oxuyub,  onunla  m əsləhətləşm iş,  h ə tta   «Poçt  qu- 
tu su » n u n   Cəlil  Məmmədquluzadə  tərəfindən  yazılm ış 
əlyazm asını  Sidqi  oxuyub,  bəzi  yerlərin i  öz  x ə tti  ilə  re- 
daKtə  etm iş  və  su rə tin i  öz  x əttilə  yazıb  Cəlil  Məmməd- 
quluzadəyə  verm işdir.
Sidqinin  yaxm   dostlarından  b iri  də  C ulfada  yaşay- 
an 
Kəlbə  N əsrulla  Şeyxov  olm uşdur.  Kəlbə  N əsrulla  Ki- 
çİKxan  zam anı  Rəştdə  güllələnən  inqilabçılardan  b irid ir. 
«Səyahətnam əyi-İbrahimbəy» 
Kitabı 
yenicə  nəşr  olunan 
K İ m i  
Sidqi  Şeyxov  ilə  bahəm  həm in  Kİtabı  b ir  gecədə 
oxum uşdur.
Sidqi  Ira n   haqqında  da  b ir  neçə  farsca  mənzum  
əsər  yazm ışdır.  B undan  başqa,  Sidqi  b ir  çox  m aarifpər- 
v ər  və  inqilabçı  şəxslər  ilə 
məKtublaşmış 
və  təqribən
1901-1902-ci  illərdə  bu  m əKtubların  xeyli  hissəsini  yan- 
d ırm ışd ır.  B undan  belə  məlum  olür 
k İ ,   о  
zam an  çar  üsu- 
li-idarəsi  Sidqini  təqib  etməyə  başlam ış  və  Sidqi  evinin 
ax tarılacağ ın d an   eh tiy at  edib,  b ir çox  dəyərli məKtubları 
yandırıb,  tələf  etm işdir.
Sidqi  BaKida  olan  m üəllim lərdən  Sultanm əcid  Qə- 
nizadə,  N ərim an  Nərim anov,  Əli 
IsKəndər 
Cəfərov,  Hə- 
bibbəy  M ahmudbəyov  və  sairlər  ilə  əlaqə  saxlam ış,  h ətta 
b ir  zam an  N axçıvandan  Вакхуа 
KÖçməK 
fİKrində  olınuş- 
d u r.  Sidqinin  bu  barədə  Sultanm əcidə  yazdığı 
m ə K t u b  
b u n a  sü b u td u r.
M əmmədağa  ŞahtaxtinsK İ  N axçıvana  gəlm iş  və  öz 
hissəsinə  düşən 
müİKİərini 
satıb, 
T iflisdə 
«Şərqi-Rus» 
qəzetini  n əşr 
etdirməK 
fİKrinə 
düşm üşdür, 
Məmmədağa 
ŞahtaxtinsK İ  bu   barədə  Sidqi  ilə  də  m əsləhətləşm iş  və 
«Şərqi-Rus»  nəşrə  başlayandan  sonra  Sidqini  Tiflisə 
aparm aq  q ərarın a  da  gəlm işdir.  Sidqi  «Şərqi-Rus»  qə- 
zetində  öz  y azıları  ilə 
imtiraK 
etm iş, 
laKİn 
Tiflisə  gələ 
bilm əm işdir.
M əmmədağa  Sidqini  Tiflisə  dəvət  etm əsi  haqqında 
məKtub 
yazm ışdır.  Sidqinin  ailəsi 
böyÜK 
olduğundan 
m addi  cəhətdən  çox  çətinlİKİər  çəKmişdir.
Sidqinin  əsərlərindən  b irin ci  olaraq  «HeyKəli- 
insanə  b ir  nəzər»  əsəri  Təbrizdə  daş  çapı  ilə  n əşr  edil-


m işdir.  B undan başqa,  həmin  əsər  BaKida  a r tis t  M irzağa 
Əliyev  tərəfin d ən   dəxi  nəşr  edilm işdir.
PuşKİnin 
anadan  olm asının  100  illiy i  m ünasibətilə 
oxuduğu  n itq   BaKida  1914-cü  ildə  İsabəy  A şurbəylinin 
«Kaspi»  m ətbəəsində  çap  olunm uş.  «Kəlbə  Nəsir»  mən- 
zum   əsəri  dəxi  BaKida 
«Вак
1
»  qəzetinin  m ətbəəsində 
ju rn a lis t  H üseyn  M inasazov  tərəfind ən   n əşr  edilm işdir. 
TürKcə  qəzəlləri,  sinəzənləri  və  farsca  qəsidələri  Səlman 
M üm taza  qalm ışdır.  B urasm ı  dəxi  qeyd  etməK  lazım dır 
Kİ, 
1908-1909-cu  ildə  Sidqinin  b ü tü n   əsərlərinin  üzü 
KÖçürülüb,  Q urbanəii  Şərifzadəyə  v erilm işd ir.  Şərifzadə 
v əfat  edəndən  sonra  b u n ların   h arada  və 
Kimdə 
qaldığı 
hələ  də  m əlum   deyildir.  Qurbanəli  Şərifzadənin  oğlu 
Əziz  Ş ərif  dəxi  bu  barədə  d ü rü st  b ir  m əlum at  verə  bil- 
m əm işdir.
N əhayət,  1904-cü  il  qış  fəsli  N axçıvandan  Şahba- 
zağa  və  M irağa  KəngərlinsKİ  ilə  Ə m irağanm   yaşadığı 
Q arabağlar 
Kəndinə 
qonaq  getm iş 
və 
b ir 
neçə 
g ü n   orada 
qalıb,  R am azan  bayram ının  günündə 
ürəK 
xəstəliyindən 
Q arabağlar  Kəndində  Ə m irağam n  evində  v ə fa t  etm işdir. 
Cənazəsi  N axçıvana  gətirilm iş,  N axçivan  cam aatı  bazar- 
dÜKanı  bağİayıb,  Sidqini  böyÜK  təntənə  ilə  N axçıvanda 
dəfn  etm işlər.
Sidqinin  uşaqları 
k
İ
ç
İ
k
  yaşda  olub,  məKtəbdə  oxu- 
d u q ların a  görə  N axçivan  cam aatı  öz  a ra la rın d a   pul 
yığıb,  Şahbaz  ağa  KəngərlinsKİyə  tap şırn ıış  və  Sidqinin 
böyÜK 
oğlu  şəhər  məKtəbini  q u rta rıb ,  müəllimlİK  edənə 
qədər  Sidqinin  ailəsini  saxlam ışlar.
M ə m m d d d l i   S i d q i   S d f ə r o v


MƏMMƏDTAĞI  SİDQİ  ORDUBADİ
(M ü x tə sə r  tə rc ü m e y i-h a h )
M əm m ədtağı  Sidqi  1854-cü  ildə  O rdubadda  yoxsul 
b ir  ailədə  anadan  olm uşdur.
Sidqinin  atası  ordubadlı  K ərbəlayi  Səfər  və  anası 
isə  N əbatinin  vətəni  olan  İran   Azərbaycanznın  Ü ştibin 
Kəndindən 
və  N əbatinin  yaxın  qohum larından  T u tu   xa- 
nım dır.
Sidqi  uşaqlığm da  O rdubadda  m olla  M əmmədtaği 
adlı  b ir  alim in  yanında  KÖhnə  ü su l  ilə  təh sil  alm ışdır. 
Sonra  gənc  yaşlarında  X orasana  gedib,  Ira n ın   b ir  çox 
y erlərin i  səyahət  etm iş,  Səbzəvarda  və  N işapurda  yaşa- 
mış  və  b u   m üddət  ərzində  Sidqi  İran   (Şərq)  ədəbiyyatına 
yaxından  bələd  olaraq,  fa rs  dilini  mÜKəmməl  öyrənmiş- 
dir.  N əhayət,  Sidqi  1885-ci 
ildə 
yenə 
də 
В ак
1
  tə riq i  ilə 
O rdubada  qayıtm ışdır.  BaKidan 
KeçdİKdə 
b ir  m üddət 
BaKida  qalm ışdır.
Sidqi  O rdubada  qayıtdıqdan  sonra  çar  üsul- 
id arəsin in   nəticəsi  olaraq  m ədəniyyətdən  uzaq  olan  Or- 
dubad 
Kİmi 
avam lıq 
və 
cəhalət yuvasında yeni  ü su l  üzrə 
b ir  məKtəb  açmaq 
fİKrinə 
d ü şü r.  Bu  işdə  Sidqiyə  о  za- 
m an  yazıb  O rdubada  gətird iy i  və  cam aatdan  gizlicə  oxu- 
duğu  b ir  çox  qəzet  və  Kitablar  к о т э к   etm işdir.  X üsusən 
B ağçasarayda  Ism ayıl  bəy  KaspxrinsKİnin  n əşr  etdiyi  və 
uzun  zam an  R usiya  m üsəlm anlan  üçün  yeni  ü su l  ilə 
məKtəblər  açılm ası  yolunda  ciddi  m übarizə  aparan 
«Tərcüman»  qəzetinin Ьоуйк 
K öm əyi 
olm uşdur.
Məlum  olduğu  üzrə  İsm ayıl  bəy  KaspirinsKİ b ir 
təK 
«Tərcüman»  qəzetini  nəşr 
etməKİə 
K İfayətlənm əyərəK  
yeni  ü su l  üzrə  məKtəblər  açılm ası  yolunda b ir  çox  Kİtab- 
çalar,  lü ğ ətlər,  vərəqələr və  sairələr  nəşr  edirdi.
B undan  başqa,  yeni  üsul  üzrə 
m əK təb 
açmaq  işində 
Sidqiyə  O rdubadın  ziyalılarından  H üseyn S ultan Kəngər- 
lin sK İ 
yaxm dan  к о т э к   etnüşdir.
O rdubad  cam aatının  yeni  ü su l  üzrə  açılacaq  məK- 
təbdən  xoşlanm ayacaqlarım  
v ə  
u şaq larım  
m əK təb ə 
ver- 
məyəcəKİərini  nəzərə  alan  Sidqi  və  H üseyn  S u ltan   bu 
m ə K tə b in  
O rdubadda  Zəhirüddövlə  tbrahim   xanın 
tİK- 
d ird iy i  və  in d i  də  O rdubadda  olan  m ədrəsə  binasında 
açılm asını  q ərara  alırlar.  N əhayət,  b ir  çox  çətinlİKİərdən


sonra,^  1892-ci  ildə  «Əxtər»  adlı  məKtəb  m ədrəsə  bina-
s ın d a  
İKİnci 
m ə r tə b ə d ə   m ə s c id in   ü s t   q a t ın d a   y e r lə ş d ilə r .
Az  b ir  m iqdarda  yığılan  şagirdlər  b irin ci  dəfə  olaraq
SK am ya  ü s t ü n d ə   o tu r a r a q   y e n i  ü s u l  i l ə   t ə h s i l ə   b a ş la y ır -
la r.  Az  b ir  m üddət  ərzində  u şaq ların  
savadlanm asını
gorən  cam aat  yavaş-yavaş 
məKtəbə 
rəğbət  göstərm əyə 
başlayır.
Ö m ründə 
müəllimlİK 
etməyən  və  pedaqoji  təhsili
olm ayan  Sidqi  öz  istedad  və  bacarığı  sayəsində  b ir ildən
z iy a d ə  
həm in 
m əK təb i 
təKcə 
özü 
id a r ə   e d ir . 
Dərs 
K İtabla-
rı  cəhətdən  çətinlİK  çəKən  Sidqi  bacardığı  qədər  h ər  tə-
r ə f d ə n ,  u z a q   ş ə h ə r lə r d ə n   d ə r s   K ita b la r ı  y a z d ır ıb   g ə t ir d i r
və  özü  şa g ird lə r  üçün  dərslər  h azırlay ır.  MəKtəbdə  ana
dilindən  başqa  fa rs   dili,  hesab  və  coğrafiya  və  sa ir  dərs- 
lər  verirm iş.
1894-cü  ildə  N axçivan  cam aatı  O rdubadda  belə  bir 
məKtəb  açılm asından  xəbər  tu tu b   Sidqini  N axçıvana  gə-
U zun-uzadı  yazışm alardan  sonra 
1894-cü  ildə  Sidqi  N axçıvana  gəlir.  Dörd  sin ifli  bir 
məKtəb  təşKİl  olunur.  Bu 
m əK təb  
binası  darısqal  və 
m əK təb  
üçün  nam ünasib  olduğundan  N axçivan  cam aatı
ö z   x ə r c in ə   v ə   s a ir   ia n ə lə r   h e s a b ın a   o la r a q   y e n i   b ir   m əK - 
tə b   b in a s ı  tİK d irir.
1896-cı  ildə  məKtəb  yeni  binada  yerləşdiriU r.  Bu-
r a d a   b a ş lıc a   o la r a q   ş a g ir d lə r ə   a n a   d i l i ,   f a r s   d i l i ,   t a r ı x ,
hesab,  coğrafiya,  ərəb  dilinin  sərf  və  nəhvi  və  h ər  sinif-
də  gündə  b ir  sa a t  ru s  dili  öyrədilirm iş.  Bu  zam an  Sidqi
I s t a n b u ld a n   v ə   b a ş q a   y e r lə r d ə n   b ir   ç o x   d ə r s   K İta b la rı  v ə
s a ır K itablar g ətird ib ,  onlardan istifad ə  edir.  B ir m üddət
b u   m əK təb   c a m a a t ın   x ə r c in ə   v ə   u ş a q la r d a n   a lm a n   d ə r s
haqqı  ilə  davam   edir.  Bu  zam an  Sidqi  məKtəbin  m ü d iri 
im iş.
B ir 
n e ç ə   ild ə n   s o n r a  
bu 
m əK təb   r u ssK o -ta ta r sK İ 
m əK təb  
haZına 
d ü ş ü b ,  d ö v lə t   i x t i y a r ı n a   v e r i l i r . 
Sidqi 
m əK təb   m ü d ir i  y ə z i f ə s i n d ə n   ç ıx a r ılıb   ( r u s c a   b ilm ə d iy in ə  
görə) 
m ə K tə b ə  
türK   dili  m üəllim i  təyin  
o lu n u r . 
MəKtəbin
M irzə  ƏləKbər  Süleym anov isə 
m əK təb ə 
m ü d ir  təy in   olunur.  B ununla  da 
məKtəbdə 
oxunan  fa rs 
ərəb  d ili  tam am ən  ləğv edilir. 
*
TürK  d ili  dərsi  azaldılır.  MəKtəbi  İrəv an   quber- 
n iy asın ın   məKtəblər  dirəKsiyası  idarə  edir.


1904-cü  ildə  Sidqi  N axçıvanın  yaxınlığm da  olan 
Q arabağlar  Kəndinə  Əmir  ağanın  evinə  Şahbaz  ağa  ilə 
qonaq  gedir  və  oruc  bayram ı  günü  orada  v əfat  edir.  Cə- 
nazəsi  N axçıvana  gətirilib,  b ü tü n   şəhər  cam aatının  işti- 
гак
1
 ilə  N axçivan  qəbristam nda dəfn  olunur.
M a m m ə d ə l i   S i d q i   S ə f ə r o v


MƏHƏMMƏD  TAĞI  SİDQİNİN  ŞƏXSİ 
K İTA BXANA SIN IN   SİYAHISI
19  rəcəb,  1317  h icri
1. 
Firdovsi.  Şahnamə
2. 
Sədi.  K ülliyyat
3. 
Bürhani-Cam i
4. 
tncil
5. 
Əhməd  M idhət.  Ladam  екатеИ у а
6. 
Nəvai.  Divan
7. 
Səfineyi-Talibi,  I  cild
8. 
Pəndnam eyi-Qeysəri-Rum
9. 
N üxbeyi-süpehri
10. 
HİKməti-təbiiyyə
11. 
Risaleyi-heyəti-cədid
12. 
Təlimi-ədəbiyyati-Osmaniyyə
13. 
M əqalati-Nizam iyyə
14. 
Fütuhati-N izam iyyə
15. 
TÖhf ətül-əm sal
16. 
Ə m rin-əm rin
17. 
Q iraət  Kİtabı
18. 
Əxlaqi-M öhsinin
19. 
S ərfi-farsi
20. 
M üxəttərəyi-bəlağət
21. 
Ü sudi-fəsahət
2 2. 
Heyəti-M ahm udiyyə
23. 
Sədi.  G ülüstan
24. 
Gəncineyi-daniş
25. 
M iftahi-lisani-farsi
26. 
Təlim i-süxən
27. 
Tənbihüs-sibyan
28. 
S iracül-m ünir
29. 
YeK  Kəimə
30. 
X əzineyi-tədrisat
31. 
Risaleyi-əxlaq
32. 
Cəhalət  dərdinin  dərm anı
33. 
Əmsilə,  ix tila f və  ya m üqəddim eyi-qeyrət
34. 
Vəfayi-Divan
35. 
Təşrihi-Əbdan
36. 
L üğati-quräniyyə


37. 
A dati-əqvam
38. 
Ə nisül-üşşaq
39. 
Cocuqlar bağçası
40. 
MÜKəmməl  əlifbayi-Osmani
41. 
Fəryad  (teatro)
42. 
Vətən  ya  silistrə
43. 
M üfidi-qəvaidi-farsi
44. 
Sual 
və  cavablı  qəvaidi-türKİ
45. 
Q iraəti-fəniyyə  (hiKməti-təbiiyyə  TürKİ)
46. 
Q iraəti-fəniyyə  (elm i-nəbatat)
47. 
B ir  risalə  (Ecazi-Quran)
48. 
Təhsilül-hesab
49. 
Yeni  hesab  (I  hissə)
50. 
Yeni  hesab  (II  hissə)
51. 
Yeni  hesab  (III  hissə)
52. 
Yeni  hesab  (IV  hissə)
53. 
M əsaili-riyaziyyə
54. 
Ü suli-dəftəri
55. 
M əbdəi-tərəqqi
56. 
M əcməli-coğrafiya
57. 
Süleym an  ŞövKət.  M üxtəsər  coğrafiya
58. 
Əlavəli  təhsilul-hesab
59. 
MəKtəbi-ədəb,  fi  sərf  nəhvi-lisani-ərəb
60. 
D ürusi-nəhviyyə
61. 
K itabi-ünum uzəc
62. 
T arixi-Y unanıstani-qədim
63. 
Dərədən-təpədən 
Kəndi-Kəndimə 
dedİKİərim
64. 
M iftah və ya  sərfi-ərəbi
65. 
R əhbəri-tədris  və  tərbiyə
66. 
Təlim i-qiraət
67. 
M urad bəy.  M üxtəsər  tarixi-üm um i
68. 
M eyari-səddad,  fil-m əntiq
69. 
Xacə  Osmani
70. 
K ain ata b ir  nəzər və  ya  m əcm əli-tarixi-üm um i
71. 
Əyləncələr
72. 
Ü suli-tədris
73. 
H acı  Seyid  Əzim  Şirvani.  Divan.
74. 
Pəndnam əyi-Ə m ir  Nizam
75. 
Əlavəli izh ar
76. 
Əbdüssəlam A xundzadə.  Zübdətül-əhKam
77. 
TəzKİrətüş-şüəra
78. 
Talibi.  Divan


79. 
Ə xlaqi-N asiri
80. 
Cocuqlarm  hifzi-səhhəti
81. 
Q adm larm   hifzi-səhhəti
82. 
A yineyi-nəsihət
83. 
B əhrül-ürfan
84. 
M əğribi.  Divan
85. 
Kitabi-Əhm əd.  II  cild
86. 
G ülüstan
87. 
V ətən  dili,  2-ci  hissə
88. 
Ü suli-cədidi-lisani-f arsi
89. 
U şaq bağçası


BƏLƏDÇt
MƏHƏMMƏD  TAĞI  SİDQİNİN  HƏYATI VƏ
ƏDƏBİ-PEDAQOJt  FƏALtYYƏTt  (tsa Həbibbəyli)  .................... 3
MAARİFÇİ  BƏDtl ƏSƏRLƏRİ  ................................................19
•  Elmin şərafəti  ................ ........................................................20
•  Məhəmmədəliyə  n ə sih ə t........................................................ 21
•  Oğlan  .......................................................................................22
•  MəKtəbdə  ................................................................................... 23
•  Dərsə  diqqət.  .......................................................................... 24
•  Yüz  il  yatandan  sonra  ........................................................... 25
•  ŞİKayətnaraə  .............................................................................. 26
•  Sənsən  pənahım  ..................................................................... 27
•  Dostlardan birinə  mədəniyyətin  yayılması haqqında  şer...  28
•  «Tərcüman»  qəzetiıün onuncu  ildönümü
münasibətilə 
təbrİK  ............................................................. 29
Müsəvvir  paşaıun  zifaf  gecəsinə m addeyi-tarix.................... 31
Kəblə  Nəsir  (mənzum  heKayət)  ...............................................33
•  HeKayətlər...................................................................................
QƏZƏLLƏR.  :............................................................................... 45
PEDAQOJİ ƏSƏRLƏR................................................................ 63
•  Nümuneyi-əxlaq........................................................................... 64
•  Töhfeyi-benat,  yairiKİ  qızlara hədiyyə................................101
•  Nəsihətnamə...........................................................................
•  Əzbər  ediləcəK 
hİKmətli 
sözlər................................................117
ELMtƏSƏRLƏRİ  ..................... ....................................................121
•  PuşKİn  ...................................'.’.5.................................................. 122
•  HeyKƏİi-insana bir nəzər  ......................................................... 131
•  M üxtəsər  coğrafiya risaləsi  ....................................................140
MƏQALƏLƏR  ..............................................................................163
•  Qəzet,  yaxud  qəzetə  nədir?.................................................... 164
•  Təəssüf,  yenə  təəssüf.............................................................. 172
MƏKTUBLAR  ......................... ^................................................... 1'79
ƏLAVƏLƏR  ..............................................................................247
«TƏRBİYƏö  MƏKTƏBİNƏ DAİR  MATERİALLAR................248
«MəKtəbi-Tərbiyə»  şagirdlərinin  tap şın q ları  ..................... 248
MəKtəbli  üçün  yaddaş  ........................................................... 250
•  «MəKtəbi-Tərbiyə&nin  1898-1899-cu tədris ilinə  dair
hesabatı...................................................................................... 252
•  «MəKtəbi-Tərbiyə»  şagirdlərinin tədris  saliyəsinin
feh rist  dəftəri  ............................................................................258
TƏRCÜMEYt-HAL QEYDLƏRt  ............................................ 267
Məhəmməd Tağı  Sidqinin  şəxsi Kİtabxanasının  siyahısı..... 276


/
ö
O
O
Ö
T o p l a y a n ı ,   t ə r t i b   e d ə n i   v ə   m ü q ə d d i m ə n i n   m ü ə l l i f i  
A z ə r b a y c a n   M i l l i   E l m l ə r  A K a d e T n i y a s ı n ı n   h ə Q i q i   ü z v ü
İsa  НэЫЬЬэуИ
MƏHƏMMƏD TAĞI SİDQİ
ƏSƏRLƏRİ
N əşriyyatın 
direK toru 
E.A.Əliyev
M ətbəənin  direK toru 
S.O.M ustafayev
TexnİKİ  redaKtoru 
F.Z.Kərim ov
K om püter  dizaynı 
N.S.Hüseynova
Yığılmağa  verilib  19.08.2004.  Çapa  im zalanıb  16.09.2004 
F orm atı  60  x  Dostları ilə paylaş:
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə