M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə71/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   95

də 
yeddi-səKKİz 
n əfər   cən gi-cid al  ed ir  v ə  
yaxşı 
cavab  ve- 
rən  şa g ird  
vaKansiyaya 
sahib  olur.  Y a z ır sın ız 
Ki, 
sem i- 
n a riy a y a   h a zırla şa n   q ard aşın ızın   on 
s ə k k İ z  
y a şı  vard ır. 
О 
gərəKdir 
Kİ, 
çox 
yaxşı 
h a zırla şsın  
k İ ,  
ə w ə lin c i  Kİasa 
im ta h a n   v er ə  b ils in ...  HələlİKdə  ərizə  gÖndərməK  lazım  
d ey il.  Im tah an   a v q u st  a y ın ın   25-də  b aşlam r.  A v q u stu n  
ə w ə llə r in d ə   ərizə  göndərməK  olar.  A n caq   q ard aşın ıza 
Ьэгк 
ta p şır m  
Kİ,  yaxşı 
h a zırla şsm .  S izd ən   də  a rtıq   xoş- 
hal  olaram  
kİ, 
m ərhum   S id q in in   övladından  b ir isin ə 
bacarıb  tə lim   v ə   tərb iy ə  v erə  biləm .
Baqi  siz in   sə la m ə tliy in iz i  istəy irə m .
F irid u n   K öçərli 
Qori,  14  noyabr  1 9 1 3 -cü   il
M ü şfiq i-m e h rib a n ım   MBmmədBli!
K eçm işd ə  S iz  m ənə  bir  Kağız  y a zm ışd ııiiz.  O lsun 
Kİ,  q a rd a şm ızın   Qori  S em in ariyasın a  g irm əsi  b arəsind ə. 
M ən  də  on u n  
cavabını  seminariyanın 
proqram ası  ilə   qul- 
lu ğ u n u z a ,  S u ra x a n ı  sta n siy a sın a   gön d ərm işd im .  B elə  Kİ, 
S iz in  
K ağızm ız 
cavabsız 
qalm ayıbdır. 
M ən 
özüm ü 
cü m lən in  
Kağızına 
cavab  verm əyi  b orclu   hesab  edirəm . 
X ü su sə n ,  S iz in  
Kimi 
qələm   ə h lin in  
Kağızını 
cavabsız 
qoym aram .
KeçəK  ə s il  m ətləb ə.  Salm an  Ə sgərov 
Keçən 
sən ə  a v ­
q u st  a y ın ın   a x ırla rın d a   buraya  g əlm işd i.  A ram ızd a  ədə- 
b iy y a ta   d air  b ir  çox  söh b ətlər  olu n d u .  N ecə 
kİ, 
yadım - 
d ad ır,  m ərh u m   S id q in in   barəslndə  də  d ə x i  d a m şıq   oldu. 
S alm an   Ə sgərov  söz  v erd i 
K İ , 
S id q in in   onda  olan  əsərlə- 
rin d ən   m ənə  n ü m u n ələr  g ön d ərsin .  A m m a  sonra  n ə  raən 
tələb   e td im ,  n ə  də  о  göndərdi.  Və  m ən im   istəm əd iy im ə 
səbəb  bu  old u  
K İ ,  
S id q in in   əsərlərin d ən   m ən im   özüm də 
də  d ə x i  b ir  neçə  m əlu m at  v a r.  Və  bir  də  m ərhum un  ba- 
rəsin d ə  K itabım ın 
İ K İ n c i  
v ə  ya  ü çü n cü   c ild in d ə  b əh s  olu- 
nacaqdır.  N ö v b ət  y etişən d ə  istəy ə cəy ə m .  Ə m m a  m ən 
b ilm irəm  
k İ ,  
cənab  Salm an  p əd ərin izin   (a ta n ızın -İ.H .) 
ə sə r lə r in i  S izd ən   n iy ə  m üzayiqə  e ts in   v ə  o n la n   öz  ya- 
n ın d a   saxlam aq d a  onun  m uradı  nədir?
H ər  b ir  əd ib in ,  onda  da  S id q i  Kİmi  m ü q təd ir  yazı- 
ç ın m   ə sə r lə r i  m illə t  m alıd ır.  H am ı  gərəK  onlardan  mə-


r ifə t,  bilİK  ü çü n   is tifa d ə   etməKİə  n əfi-b ərd ar  o lsu n .  N ə- 
inKİ 
v a h id   b ir  fə r d in   sa n d ığ ın d a   fa y d a sız   y a ts m .  M əlu- 
m u n u z  o lsu n  
k
İ,  cənab  Salm an  indiyədəK   m ən d ən   b ir  şey  
m ü zayiq ə  etm əy ib d ir  v ə  m illi  əd əb iy y a tım ıza   m ə x su s  hər 
b ir  tö h fə -şe r   v ə  qəzəl  əlin ə  d ü şü b sə,  m ənə  gön d ərib d ir. 
B ah arm   v ə  N aK im ın  əsərlərin d ən   b ir  n e ç ə sin i  göndərib- 
d ir 
Ki, 
n ad ir  ta p ıla n   əsərlərd ir.  H ər  h ald a  m ən  S iz in   xa- 
h iş in iz ə   əm əl  edib,  m ərhum   S id q in in   K əlm ələrindən 
n ü m u n ə  istə y ir ə m   v ə  zənn  edirəm  
kİ, 
hər  nə  onda  varsa, 
ta m a m m ı  m ənə  göndərər.  Ə lb əttə,  n iy y ə tin iz   g ö zəld ir. 
Y a x şı  olard ı 
kİ, 
m ərhum un  ə sərlər in i  g ö zəl  b ir  d ivan  
şəKİində  çapa v e r ə y d in iz .  Onda  əd əb iy y a tım ıza  
böyÜK 
bir 
x id m ə t  g ö stə r m iş  o la rd ın ız.  A lla h   bu  işd ə  siz ə   tö v fiq  
v e r sin .  B u   g ü n lərd ə  Salm andan 
Kağız 
g ö zləy irə m .  Onu 
alan   Kimi  x a h işin iz ə   əm əl  edərəm .  Baqi  səla m ət  v ə  x ö ş- 
b ə x t  o lm a ğ ın ız ı  ürəKdən  istəy irə m .
Ə lin i  g ö rsən iz  salam   ed in .
F ir id u n   K öçərli 
Qori,  3  deKabr  1 9 1 4 -c ü   il
t
Q eyrBtli  A ğ a   M ə ş ə d i  T a ğ ı  həzrətlB rinəl
C ənabınızdan  təvəqqə  edirəm  
Ki, 
m ən i  b a ğ ışla y a sı- 
n ız.  Z ira  Kİ,  bu  vaxtadəK   s iz in  
Kağızınıza 
cavab  yaza 
b ilm əm işəm .  Ü m idvaram   кх,  bundan  son ra  b ir  n eçə  sual- 
la rın   b arəsin d ə 
məKtub 
ilə   söh b ət  edəK.  H əm in   məKtub 
ilə   cən a b m ıza   təzə   çap  olu n m u ş  Kİtabımdan  gön d ərirəm .
Q u llu ğu n u za  h əm işə  h azır
N ərim a n  N ərim anov
Dostları ilə paylaş:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə