Mõ isted ja semantika riha ärianalüüsYüklə 48,69 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix13.11.2017
ölçüsü48,69 Kb.
#9785


 

Mõ isted ja semantika RIHA ärianalüüs 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

 

Täitja: Girf OÜ, Degeetia OÜ, Mindstone OÜ 

 

  

  1 

Dokumendi ajalugu 

Versioon 

Kuupäev

 

Autor Märkused

 

1.0 18.12.2015 

Marko Aid, 

Tanel Tammet, 

Ivo Mehide 

Esimene versioon. 

 

  

 

  

 

  

2

 

Sisukord 

1  Dokumendi ajalugu ..................................................................................................... 2 

2  Sisukord ..................................................................................................................... 2 

3  Sissejuhatus................................................................................................................ 2 

4  Mõisted ...................................................................................................................... 2 

 

 3

 

Sissejuhatus 

Käesoleva dokumendi näol on tegemist ühispakkujate Girf OÜ, Degeetia OÜ ja Mindstone

 

OÜ poolt raamlepingu nr 15-0414-

001 alusel Riigi Infosüsteemi Ameti tellimusel tehtud Riigi Infosüsteemi 

Hal

dussüsteemi (RIHA) ärianalüüsi 4. e

tapi ühe tulemiga. Ärianalüüsi 4. etapis koostati järgmised 

dokumendid: 

 

Dokumendi nimi Sisu 

Mõisted ja semanti

ka 

RIHA protsessi kirjeldavates dokumentides kasutatud mõistete ja nende semantika loetelu

 

Optimeeritud protsessi riskide loend RIHA optimeeritud protsessi rakendamisega 

kaasnevate riskide loend ja nende 

maandamise meetmed 

Ülevaade toetava regulatsiooni 

muudatustest 

Ülevaade toetava juriidilise regulatsiooni 

muudatustest, et optimeeritud mudelit välja 

töötada, juurutada ja kasutada

 

 

Järgnevalt 

on toodud kõigil ärianalüüsi etappidel loodud dokumentides kasutatud olulisemad mõisted 

ning nende selgitused. M

õisted on toodud tähestikulises järjekorras

 

4 

Mõisted 

 

Mõiste 

Selgitus 

Andmekogu 

Riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik

-

õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud 

andmete kogum, mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle 

alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete 

täitmiseks.

  

Andmekogu põhimäärus

 

Dokument, kus sätestatakse andmekogu pidamise kord, sealhulgas andmekogu vastutav töötleja (haldaja)

, andmekogusse kogutavate 

andmete koosseis, andmeandjad ja vajaduse korral muud andmekogu 

pidamisega seotud korralduslikud küsimused.

 

Andmekogu vastutav töötleja

 

Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, muu avalik

-

õiguslik juriidiline isik või avalikke ülesandeid täitev eraõiguslik isik, kes korraldab andmekogu 

kasutusele võtmist, teenuste ja andmete haldamist. Andmekogu vastutav 

töötleja vastutab andmekogu haldamise seaduslikkuse ja andmekogu 

arendamise eest. 

Andmekogu volitatud 

töötleja


 

Riigi- 


või kohal

iku omavalitsuse asutus, muu avalik-

õiguslik juriidiline isik 

või eraõiguslik isik, kellele andmekogu vastutav töötleja on volitanud 

andmete töötlemise ja andmekogu majutamise vastutava töötleja poolt 

ettenähtud ulatuses.

 

Andmeobjekt Isik, ese, sündmus või nendevaheline seos, mille kohta infosüsteemis 

andmeid töödeldakse.

 

Andmete koosseis Riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik

-

õigusliku isiku avalike ülesannete täitmiseks töödeldavate korrastatud andmete loetelu.

 

Ametiasutus, asutus Riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest finantseeritav 

institutsioon, 

kelle ülesanne on avaliku võimu teostamine.

 

API Infosüsteemi tehniline liides, mille kaudu sealt tüüpiliselt infot küsitakse või 

infot lisatakse/muudetakse. 

AS-IS protsess 

RIHA protsess sel

lisena nagu ta täna, analüüsi teostamiseajal, toimib

 

Eelhinnang Kooskõlastaja poolt enne ametlikku kooskõlastamist antud hinnang 

infosüsteemi 

asutamise kohta. 

FTE 


Full-time equivalent 

/ täistööajale taandatud

 

Infosüsteem 

käesolevas kontekstis tähendab 

RIHAs registreerimise kohustust omavat 

infosüsteemi, andmekogu või standardlahendust

 

Infosüsteemi asutamine 

protsess, mida läbitakse infosüsteemi loomisel. Tavapäraselt

 

läbitakse see protsess enne infosüsteemi arendustöödega alustamist.  

 

Infosüsteemi haldaja 

RIHAs registreerimise kohustust omava infosüsteemi eest vastutav 

institutsioon 

Infosüsteemi haldaja 

IT-pool 

infosüsteemi haldaja esindajad, kelle ülesandeks RIHA protsessis on 

koostada tehnilist laadi dokumentatsiooni. IT-

pooleks võib olla haldaja I

osakond või ka IT-

partner väljastpoolt haldaja organisatsiooni

 

Infosüsteemi haldaja äripool

 

infosüsteemi haldaja esindajad, kes otseselt vastutavad infosüsteemi registreerimise ja kooskõlastuse saamise eest RIHAs. 

 

Infosüsteemi kasutusele võtmine

 

 prot

sess, mida läbitakse pärast infosüsteemi valmimist kuid enne 

kasutuselevõtmist. Protsessi edukas läbimine on eelduseks infosüsteemi 

kasutuselevõtmisele  

 

Infosüsteemi lõpetamine

 

 protsess, mida läbitakse pärast otsust infosüsteem käibelt kõrvaldada.

 

Infosüsteemi muutmine 

 

protsess, mida läbitakse juhul, kui juba kasutusele võetud infosüsteemi tehakse muudatusi. Selle protsessi läbimine on eelduseks nende 

muudatuste kasutuselevõtmisele

 

Klassifikaator Klassifikaator on täpselt kirjeldatud, üksteist välistavate ning number

või tähtkoodiga tähistatud kategooriate põhjalik ja korrastatud süsteem.

 

Kooskõlastaja 

asutus/institutsioon, kellel rolliks RIHA protsessis on infosüsteemi haldaja 

poolt esitatud taotluse läbivaatamine, sellele hinnangu andmine ja

 

kooskõlastuse andmine 

Kooskõlastamine

 

kooskõlastusprotsessi läbimine, kooskõlastuse taotlemine. Tulemus võib olla kas kooskõlastuse saamine või ka kooskõlastuse mittesaamine

 

Kooskõlastuse andmata jätmine

 

TO-BE protsessis kasutatav mõiste, mille käigus kooskõlastaja ei saa 

mingil põhjusel anda taotlusele kooskõlastust. Erinevalt 

mittekooskõlastamisest ei saa otsus staatust "mittekooskõlastatud"

 

Kooskõlastuse andmine 

kooskõlastaja poolne tegevus, mille käigus ta kiidab taotluse heaks ning 

annab omapoolse 

nõusoleku jätkata infosüsteemi asutamist, kasutusele 

võtmist, muutmist või lõpetamist

 

Masinloetav Antud 

kontekstis mõeldakse selle all tarkvara poolt sisuliselt töötlemiseks 
 

ettenähtud spetsiaalselt struktureeritud või märgendatud teksti, mitte lihtsalt mistahes tekstifaili. Harilikud inimkeelsed tekstid arvutis sellesse 

kategooriasse tüüpiliselt ei kuulu.

 

Metaandmestik Antud kontekstis mõistetakse metaandmestiku all kas klassifikaatorit või 

XML vara. 

Mittekooskõlastamine

  AS-


IS protsessis kasutatav mõiste. Tähendab kooskõlastaja poolset 

tegevust, mille käigus ta keeldub taotlusele kooskõlastuse andmisest. 

Tema otsus saab staatuse "mittekooskõlastatud"

 

Organisatsioon Eraõiguslik või avalik

-

õiguslik juriidiline isik. 

Organisatsiooni 

infosüsteemi ülem

 

Organisatsiooni poolt määratud isik, kelle ülesandeks on organisatsiooni konkreetse infosüsteemi andmete kirjeldamine.

 

Organisatsiooni RIHA haldur 

Isik, kes on organisatsiooni poolt määratud haldama RIHAs organisatsiooni 

andmeid ning korraldama selle infosüsteemide registreerimist.

 

RIHA Riigi infosüsteemi haldussüsteem.

 

RIHA objekt Mingi kindel vaadeldav objekt RIHAs (asutus, infosüsteem, teenus jm

s). 


RIHA protsess 

RIHA poolt realiseeritav protsess, mis koosneb andmekogu kirjeldamise ja 

kooskõlastamise protsessist ning RIHAga seotud protsessidest, milleks on 

ennekõike RIHA arenduse protsess, järelevalve protsess ja õiguslik 

regulatsioon. 

Riigi 


infosüsteem

 

Infosüsteem, kuhu kuuluvad andmekogud, mis on riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga liidestatud ja riigi infosüsteemi haldussüsteemis 

registreeritud, ning andmekogude pidamist kindlustavad süsteemid.

 

Standardlahendus Infosüsteem, mis baseerub tarkvaralahendusel, mida 

on mitmel asutusel 

või isikul võimalik andmekoguna 

kasutada. 

Skeem (schema) 

Andmebaasisüsteemi tehniline struktuur või seda struktuuri esitav, 

formaalsetele reeglitele vastav masintöödeldav kirjeldus, tüü

piliselt esitatud 

SQL-i andmekirjelduskeeles. 

Semantika 

Tähendus: siinses kontekstis tüüpiliselt etteantud sõnastikku ja viimasega 

seotud reegleid arvestav täpsustatud tähenduse esitus, mis võib, aga ei 

pruugi alati olla masinloetav. 

Semantika

märgend 

(tag) 


Andmetabeli või andmevälja tähenduse kirjeldamiseks kasutatav lühike 

konkreetse definitsiooniga mõiste, mis on esitatud masintöödeldavalt ja –

leitavalt. 

Semantikareegel 

Reegel, mis võimaldab semantikamärgenditest

 

tuletada üldisemaid või antud valdkonnas seotud teistsuguseid 

märgendeid

Taotlus 


infosüsteemi asutamise, kasutusele võtmise, muutmise või lõpetamise 

kooskõlastamiseks RIHAsse esitatav dokumentatsioon/informatsioon. 

Mõiste on kasutusel selleks et vältida

 

kõikjal tekstides ülipika mõiste kasutamist. 

Taksonoomia 

Mõistete või semantika

 

märgendite 

hierarhia üldisematelt 

konkreetsematele. 

TO-BE protsess 

RIHA protsess sellisena nagu ta saab käesoleva projekti läbiviimise 

tulemusena toimima 

Täitja

 

ärianalüüsi teostaja, projekti teostav ühispakkuja. 

XML vara 

RIHA registriobjekt, mis sisaldab XML skeemi, seotud dokumente ja 

metaandmeid. 

X-tee 

Riigi infosüsteemi andmevahetuskiht 

X-tee teenus 

X-tee kaudu realiseeritud teenus 

 

 
Yüklə 48,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə