M. M. Musayev


köçmәk - göçmek  köçürmәk -Yüklə 3,61 Mb.

səhifə171/171
tarix20.09.2017
ölçüsü3,61 Mb.
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   171

433 

 

köçmәk - göçmek köçürmәk - göçürmek 

köhnәlmәk - yıpranmak, eskimek 

kökәlmәk - kilo almak 

köpmәk - şişmek, içi havayla dolmak 

köpürmәk - köpürmek 

kövrәlmәk - duygulanmak 

kövәşimәk - biraz şişmek 

közәrmәk  -  alevsiz  yanmak,  yavaş  yavaş 

yanmak 


kükrәmәk - kükremek 

kürümәk  -  bir  şeyle  (aletle)  temizlemek; 

atmak 


küsmәk - küsmek 

küsәnmәk - küsmek, incinmek 

 

  

qacımaq - eğrilmek 

qaçırmaq - kaçırmak 

qaçmaq - koşmak; sakınmak 

qaxmaq  -  bir  şeyi  bütün  gücüyle  yere 

vurmak 


qaxsımaq - eskiyerek kokuşmak, acı olmak 

qalamaq - istiflemek 

qalxmaq - kalkmak 

qalmaq - kalmak 

qanamaq - kanamak 

qanıqmaq  -  alışmak;  avlanmağa  alışmak 

(hayvanlar söz konusudur) qanmaq - anlamak 

qanrılmaq  -  geriye  çevrilmek;  geriye 

dönmek 


qapamaq - kapamak 

qapmaq - kapmak 

qarğamaq, qarğımaq – kargımak 

qarıxmaq - şaşırmak, şaşmak 

qarımaq - ihtiyarlaşmak; yıpranmak 

qarışmaq - karışmak 

qarpışmaq - kapışmak 

qarpmaq - kapmak 

qarsmaq - hafifçe yakmak 

qartımaq - yıpranmak; ihtiyarlamak 

qaşımaq - kaşımak 

qatılmaq - katılmak 

qatmaq - katmak 

qavramaq - kavramak 

qayırmaq - imal etmek; hazırlamak 

qayıtmaq - gittiği yerden geri dönmek 

qaynamaq - kaynamak 

qaytarmaq - kaytarmak 

qazımaq - kazımak 

qazmaq - kazmak 

qıcamaq  -  sinirinden,  nefretinden  veya 

başka nedene göre dişlerini birbirine sıkmak qıcqırmaq - ekşimek 

qılmaq - kılmak 

qımışmaq - gülümsemek; hafifçe gülmek 

qınamaq - kınamak 

qıncanmaq - naz etmek 


434 

 

qırxmaq  -  saçını  kestirmek;  tıraş  olmak, 

tıraş etmek 

qırmaq - kırmak 

qırpınmaq - açılıp yumulmak; kımıldanmak 

qırpmaq - kırpmak 

qırtmaq - biraz kesmek; kesinti yapmak 

qısqanmaq - kıskanmak 

qısqınmaq - utanmak, sıkılmak 

qısmaq - kısmak 

qısnamaq  -  ısrar  ederek  (ısrarla)  bir  şeyi 

istemek; baskı yapmak qışqırmaq - bağırmak 

qıvrılmaq - kıvrılmak 

qıymaq - kıymak 

qızmaq - kızmak 

qocalmaq - ihtiyarlanmak, yıpranmak 

qoxumaq - kokuşmak 

qondarmaq - uydurmak 

qonmaq - konmak 

qonuşmaq - konuşmak 

qopmaq - kopmak 

qorxmaq - korkmak 

qorumaq - korumak 

qoşmaq - bağlamak; koşmak 

qovmaq - kovmak 

qoymaq - koymak 

qucmaq - kucaklamak 

qudurmaq - kudurmak 

qurcuxmaq - kurcalanmak 

qurmaq - kurmak 

qurşamaq - beline kılıç bağlamak 

qurtarmaq - kurtarmak 

qurtulmaq - kurtulmak 

qurumaq  - kurumak 

qusmaq - kusmak 

quylanmaq - batmak 

  

lәlimәk - yalvarmak 

lәngimәk - gecikmek; geç kalmak 

  

mızıldamaq - mırıldamak 

minmәk - binmek 

muşqurmaq  -  binek  ve  diğer  hayvanları 

harekete  getirmek,  köpek  vs.  hayvanları 

çağırmak için çıkarılan ses 

mәlәmәk - melemek 

mәzdәmәk 

herhangi 

bir 

teklif 


beklemeksizin çabuk bir şekilde yemek 

  

nәrildәmәk - bağırmak 

nıqqıldamaq - hastalıktan, ağrıdan inlemek, 

sızlanmak veya şikayetlenmek nırçıldamaq  -  “yok”  demek  anlamında  ses 

çıkarma 


nırıldamaq - bağırmak 


435 

 

nәmçimәk  -  yaş  olmak,  rutubetlenmek, 

nemlenmek 

  

oğurlamaq - çalmak 

oxşamaq - sevmek 

oxumaq - okumak 

olmaq - olmak 

otarmaq - otarmak, otlatmak 

oturmaq - oturmak 

ovxalamaq - ovmak 

ovmaq - ovmak 

ovunmaq - sakinleşmek 

ovuşdurmaq - ovuşturmak 

ovutmaq - sakinleştirmek 

oyanmaq - uyanmak 

oyatmaq - uyatmak 

oymaq - delmek 

oynamaq - oynamak 

 

Ö 

 

öcәşmәk  -  sürtüşmek;  tartışmak;  rahatsız 

etmek 


ödәmәk - ödemek 

ölçmәk - ölçmek 

ölәzimәk  -  ateşi  hafiflemek;  yavaş  yavaş 

yanmak 


ölmәk - ölmek 

öpmәk - öpmek 

örtmәk - örtmek 

öskürmәk - öksürmek 

ötmәk - geçmek, geçip gitmek; ötmek 

ötürmәk - uğurlamak; göndermek; vermek 

övkәlәmәk - ovmak 

öymәk - övmek 

öyrәnmәk - öğrenmek 

öyrәşmәk - alışmak 

öyrәtmәk - öğretmek 

öyünmәk - övünmek 

  

parlamaq - parlamak 

pıçıldamaq - fısıldamak 

pilәmәk - üfürmek; üflemek 

pisikmәk - korkmak; ürkmek 

pozmaq - silmek 

pörtmәk - kızarmak 

pusmaq - pusu kurmak 

püskürmәk - püskürmek 

  

saçmaq - saçmak 

sadalamaq  -  adları,  eşyaları  herhangi  bir 

şeyi birer-birer saymak sağalmaq - hastalıktan kurtulmak; sağlığına 

kavuşmak sağmaq - sağmak 


436 

 

saxlamaq  -  durdurmak;  saklamak;  sahip 

olmak vs. 

saqınmaq - sakınmak 

salmaq  -  salmak;  koyuvermek;  bırakmak; 

inşa etmek vs. sanamaq - saymak 

sancmaq - sokmak 

sanmaq - sanmak 

sapmaq - sapmak 

saralmaq - sararmak 

sarılmaq - sarılmak 

sarımaq - sarmak, çevrelemek 

sarmaq  -  sarmak;  yayılmak;  kaplamak; 

etkilemek sarmaşmaq - sarmaşmak 

sarpmaq - sapmak 

sarsılmaq - sarsılmak 

sarsımaq - sarsılmak 

sarsıtmaq - sarsmak 

sataşmaq - taciz etmek; rahatsız etmek 

satmaq - satmak 

savaşmaq - savaşmak 

sayxaşmaq - sakinleşmek 

saymaq - saymak 

sayrışmaq - titreşmek; karışmak 

seçmәk - seçmek 

sevmәk - sevmek 

seyrәlmәk - seyrelmek 

sezmәk - sezmek 

sәkmәk - sekmek 

sәndәlәmәk - sendelemek 

sәpmәk - toprağa tohum atmak; ekmek 

sәrimәk - sarmak 

sәrmәk - sermek 

sәyirtmәk - çapmak (atı) 

sәyrimәk  -  sinirden,  öfkeden  yüz  kasları 

titremek sıçramaq - sıçramak 

sığınmaq - sığınmak 

sığışmaq - sığmak 

sığmaq - sığmak 

sıxmaq - sıkmak 

sınamaq - denemek 

sınıxmaq  -  zayıflamak;  üzülmek;  kilo  

vermek 


sınmaq - sınmak; kırılmak 

sırımaq - sırımak 

sırınmaq - sırınmak 

sızmaq - sızmak 

silkәmәk - silkmek 

silkinmәk - silkinmek 

silmәk - silmek 

sinmәk - sinmek 

sinsimәk - sinsileşmek 

sivişmәk  -  kimseye  belli  etmeksizin,  gizli 

olarak çıkıp gitmek; ayrılmak, sıvışmak siyirmәk  -  soymak;  temizlemek;  kınından 

çıkarmak soxmaq - sokmak 

solmaq - solmak 

soluxmaq - solmak 

sormaq - sormak; emmek 


437 

 

soruşmaq - sormak sovurmaq - savurmak 

sovuşmaq - savuşmak 

soymaq - soymak 

soyumaq - soğumak 

sökmәk - sökmek 

sönmәk - sönmek 

söykәmәk - dayamak 

söylәmәk - söylemek 

söymәk - sövmek; küfür etmek 

sulamaq - sulamak 

susamaq - susamak 

susmaq - susmak 

suvamaq - malalamak 

suvarmaq - suvarmak 

sülәnmәk - her zaman yemek aramak; yemek 

hakkında düşünmek sümsürmәk  -  dilenmek;  her  zaman  yemek 

aramak 


sümürmәk - emmek; sorumak 

süpürmәk - süpürmek 

sürmәk - kullanmak (arabayı); sürmek 

sürtmәk - sürtmek 

sürümәk - sürümek 

sürüşmәk - kaymak 

süzmәk - süzmek 

 

Ş 

 

şaşmaq - şaşırmak şaxımaq - etkilenmek (güneşten); vurmak 

şığımaq - çok hızlı bir biçimde hedefe doğru 

saldırmak; çakmak şişirmәk - şişirmek 

şişmәk - şişmek 

şitәnmәk - şımarıklık etmek; şımarmak 

şötdәmәk - acele olarak dikmek 

şütümәk - hızlı koşmak; hızlı gitmek  

  

taxmaq - takmak 

talamaq - talan etmek; yağmalamak 

tanımaq - tanımak 

tapdamaq - ayaklamak 

tapmaq - bulmak 

taytımaq - aksamak; topallamak 

tәlәsmәk - acele etmek 

tәngimәk - bıkmak; canı sıkılmak 

tәntimәk - acele etmek; canı sıkılmak 

tәpçimәk - kumaşı üst üste dikmek 

tәpimәk - kurumak 

tәpinmәk  -  korkutmak;  fırçalamak;  tehdit 

etmek 


tәpmәk - tepmek; saldırmak 

tәrgitmәk  (siqareti  tәrgitmәk)  -  herhangi 

kötü  bir  alışkanlığı  bırakmak,  sigarayı 

bırakmak) 

tәrpәnmәk - kımıldamak; kımıldanmak 

tәrpәşmәk - kımıldamak 

tәrpәtmәk - kımıldatmak 

tıxamaq - tıkamak 438 

 

tıxanmaq - tıkanmak tıncıxmaq  -  nefesi  daralmak;  nefesi 

kesilmek tırıldamaq  -  motorun  çalışması  veya 

çalışmaya başlaması tısıldamaq  -  fazla  yemekten  sonra  zorlukla 

nefes almak tikmәk - kurmak; inşa etmek; tikmek vs. 

titrәmәk - titremek 

toxtamaq - sakinleşmek; dayanmak 

toxumaq - dokumak 

toxunmaq  -  dokunmak;  hafifçe  değmek; 

değinmek vs. toqquşmaq - tokuşmak; çarpışmak 

tökmәk - dökmek 

törәmәk  -  üremek;  doğmak;  ortaya  çıkmak 

vs. 


tövşümәk - nefesi daralmak 

tullamaq - atmak 

turşumaq - ekşimek 

tutaşmaq - kavga etmek; savaşmak 

tutmaq - tutmak 

tutuşmaq - kavga etmek 

tükәnmәk - tükenmek 

tülәmәk  -  belli  zamanlarda  hayvan  veya 

kuşların tüyünün dökülmesi; tüyünü dökmesi tüpürmәk - tükürmek 

tütmәk - yanmak 

 

 

ucalmaq - yücelmek uçmaq - uçmak 

uçurmaq - uçurmak 

udmaq  -  yutmak;  zorla  almak;  tahammül  etmek; 

yenmek; kazanmak vs. uduzmaq - yenilmek 

ufuldamaq - inlemek 

uğramaq - uğramak 

uğraşmaq - uğraşmak 

uğratmaq - uğratmak 

uğunmaq - gülmekten kırılmak 

ulamaq - ulumak 

ummaq - ummak 

umsunmaq - hevesi kursağında kalmak 

unutmaq - unutmak 

usanmaq - usanmak 

utanmaq - utanmak 

uydurmaq - uydurmak 

uymaq - uymak 

uyumaq - uyumak 

uyuşmaq - uyuşmak 

uzanmaq - uzanmak 

uzaşmaq - uzaklaşmak 

uzatmaq - uzatmak 

uzlaşmaq - uzlaşmak 

 

Ü 

 

üfürmәk - üfürmek, üflemek 

ürkmәk - ürkmek 

ürpәrmәk - ürpermek 


439 

 

üşümәk - üşümek ütmәk - ütmek 

üyüşmәk  -  uyuşmak;  soğuk,  basınç  vb. 

yüzünden  vücudun  bir  yerinde  duygu  ve 

hareketin geçici olarak azalması 

üyütmәk - öğütmek 

üzmәk - yüzmek 

  

varmaq - varmak 

vazımaq - kaçmak 

vermәk - vermek 

vurmaq - vurmak 

  

yağmaq - yağmak 

yaxarmaq (yalvarıb-yaxarmaq)- yalvarmak 

yaxmaq - sürmek 

yalamaq - yalamak 

yalmanmaq - yaltaklanmak 

yalvarmaq - yalvarmak 

yamamaq - yamamak 

yanaşmaq - yaklaşmak 

yanmaq - yanmak 

yapışmaq - yapışmak 

yapmaq - yapmak 

yaramaq - yaramak 

yaranmaq 

oluşmak; 

yaltaklanmak, 

yalakalık etmek yaraşmaq - yakışmak 

yarımaq - gerek olmak, faydalı olmak 

yarınmaq - yaltaklık etmek 

yarmaq - yarmak 

yaşamaq - yaşamak 

yaşırmaq - gizlemek 

yaşmanmaq - yaşmaklanmak 

yatıxmaq - çökmek 

yatırmaq - uyutmak 

yatmaq - yatmak; uyumak 

yayxanmaq  -  yayılarak  oturmak  veya 

uzanmak 


yayxınmaq - kaçınmak 

yaymaq - yaymak 

yazmaq - yazmak 

yedirmәk - yedirmek 

yekәlmәk - büyümek 

yeltәnmәk  -  çalışmak;  heves  göstermek, 

yeltenmek yenmәk - yenmek 

yerimәk - yürümek 

yetirmәk - iletmek 

yetişmәk - ulaşmak, varmak 

yetmәk - ulaşmak 

yığılmaq - yığılmak 

yığmaq - yığmak 

yıxmaq - yıkmak 

yıpranmaq - yıpranmak 

yırtmaq - yırtmak 

yoğrulmaq - yoğrulmak 

yoğurmaq - yoğurmak 


440 

 

yoxalmaq - yokolmak yolmaq - yolmak 

yoluxmaq - ziyaret etmek 

yonmaq - yontmak 

yormaq - yormak 

yortmaq - boşuna dolaşmak; yürümek 

yovuşmaq - uymak 

yozmaq - yorumlamak 

yönәlmәk - yönelmek 

yubanmaq - geç kalmak, gecikmek 

yubatmaq - geciktirmek 

yuxalmak - hafifleşmek; yumuşamak 

yumaq - yumak; yıkamak 

yummaq - yummak; kapatmak 

yumşalmaq - yumuşamak 

yüyürmәk - koşmak 

  

zarımaq – inlemek 

zәvzәmәk - çok konuşmak; fazla konuşmak” 

(Musaoğlu 2002:219-229
441 

 

  

 

  

 Dostları ilə paylaş:
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   171


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə