Manisa celal bayar üNİversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı maliye böLÜMÜ ders iÇERİkleriYüklə 72,59 Kb.
tarix06.02.2018
ölçüsü72,59 Kb.
#26059

T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

1.SINIF 1. Yarıyıl

IKT 1161 İktisada Giriş :

İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi Temel iktisadi kavramlar: ihtiyaç, fayda, mal ve hizmet, üretim, üretim faktörleri tercih sorunu ve fırsat maliyeti vb. Her Ekonominin Temel İktisadi Sorunları ve Ekonominin Genel Görünüşü, Talep, talep fonksiyonu ve talep esnekliği, tüketici rantı, Arz, arz fonksiyonu ve arz esnekliği, üretici rantı, Üretim fonksiyonu ve Maliyet Analizi, Piyasa Dengesi: Tam rekabet piyasası ve tam rekabet piyasasında fiyat oluşumu, devletin piyasaya müdahalesi ve sonuçları, Tam rekabet Piyasası ve Tam rekabet Piyasasında kısa dönem firma dengesi, uzun dönemde firma ve endüstri dengesi, Aksak rekabet piyasaları: Monopol ve monopolde fiyat oluşumu ve monopolde fiyat farklılaştırması ve monopson, Monopolcü rekabet, Oligopol Piyasası, Faktör fiyatlaması ve Gelir Bölüşümü: Faktör piyasası ve üretim faktörleri talebi ve faktör fiyatları, Emek piyasası, ücretin oluşumu; ücret farklılıkları, Sermaye ve Faiz; Toprak ve Rant; Girişim ve kar. Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş; Makro büyüklüklerin belirlenmesi, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramları, tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir.ISL 1101 Genel Matematik :

Gerçel Sayılar, Üslü ve Köklü İfadeler, Belirli Bir Tabana Göre Sayı Sistemleri, Kümeler ve Uygulamaları, Eşitlik ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar ve Koordinat Düzleminde Grafikler, Doğru ve Doğrusal Fonksiyonlar, Arz ve Talep Eğrileri, Denge Noktası, Başa Baş Noktası, Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar, Paraboller, Üstel Fonksiyonlar ve Uygulamaları, Logaritmik Fonksiyonlar ve Uygulamaları, Bileşik Faiz, Bugünkü Değer, Annüite Hesapları, Diziler ve Seriler, Limit ve Süreklilik.KMY 1111 Toplum Bilimi:

Giriş: Toplum Bilimi (Sosyoloji) Disiplininin Alanı ve Önemi, Sosyolojik Perspektifin ve Sosyolojik Düşünmenin Önemi, Sosyolojinin Ortaya Çıkışı, Toplumun Tanımı, Geleneksel ve Modern Toplumlar Arasındaki Farklar, Toplumsal Kurumlar ve Kurumların Sınıflandırılması, Sosyolojinin Araştırma Teknik ve Yöntemleri, Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Modern Bir Disiplin Olarak Kurumsallaşmasında Rol Oynayan Kuramcılar, Ekonomi, Küreselleşme, Kültür, Din, Aile, Toplumsal Cinsiyet ve Ataerkillik, Eğitim, Medya, Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Toplumsal Değişme, Siyaset, Kentleşme ve Endüstrileşme, Suç ve Toplum.KMY 1121 Hukukun Temel Kavramları :

Hukuk; Hukuk Kuralları ve Yaptırım; Hukuk Kaynakları: Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler; Hukuk Kurallarının Türleri: İçtihat hukuku ve Türk Yargı Sistemi; Hukukun Kolları: Kamu Hukuku, Özel Hukuk; Özel Hukuk ve Bölümleri; Kamu Hukuku ve Bölümleri; Kanunların Uygulanması ve Yorumu; Hukuki İlişki Kavramı ve Tarafları; Hak Kavramı ve Türleri; Hak Sahibi Kişiler: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler; Hakların Kazanılması, Kaybedilmesi ve Korunması.ISL 1181 İşletme Bilimine Giriş:

İşletme Bilimi ile İlgili Temel Kavramlar, İşletme Biliminin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi, Amaçları ve Sorumlulukları, İşletmenin Çevresi, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletme Fonksiyonları, işletmenin kuruluş yeri seçimi, İşletmelerde Büyüme Olgusu, İşletmelerde Ekonomik Birleşmeler, temel işletme işlevleri: pazarlama, muhasebe, finans, üretim ve insan kaynakları; yönetim ve organizasyon.ISL 1141 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı:

Bilgisayarın tanıtılması, donanım bilgisi, yazılım bilgisi, dosya ve klasör oluşturma, program seçme ve çalıştırma, yardım menüsü kullanımı, görsel ayarlar; ofis araçlarının tanıtımı, kelime işlem programı uygulamaları.AIT 1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I:

1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin okutulmasının amacı 2- Osmanlı Devletinin yıkılış sebepleri 3- I. Dünya Savaşı ve sonuçlarıOrtak Zorunlu Dersler

TDL 1111 Türk Dili I:

Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri.YDI 1121 Yabancı Dil I- İngilizce:

Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak.YDL 1121 Yabancı Dil I (Almanca)

Almanca Cümle Kurma: Objekt, Subjekt belirleme; Artikeller: Der, Die, Das, Çoğul die; Akkusativ: Artikellerin değişim şekilleri, Akkusativ ile kullanılan edatlar; Dativ: Artikellerin değişimi, Yeni şekilleri ve kullanımları; Dativ ile Kullanılan Edatlar; Cümle İçinde Akkusativ ve Dativ Kullanımı; Akkusativ ve Dativ Alan Edatlar; Wo ve Wohin Sorusu ile Durum Eklerini Belirleme; Genitiv Oluşumu; Relativ Cümleler; Şahıs Zamirleri; Sıfat çekimleri; Yan Cümleler; Modal verbli Cümleler; Zamanlar: Prateritum, Perfekt ve Plusguamperfekt; Aktiv ve Passiv Cümleler; Modalverbli Passiv CümlelerYDL 1121 Yabancı Dil I (Fransızca)

Dil İşlevleri: kendini tanıtma, selamlaşma, bir şey isteme ve bir isteğe cevap verme, davet etme, zevk ve tercihlerinden bahsetme, özür dileme, bilgi isteme, öğüt verme, yasaklama, rezervasyon yapma, telefon etme, dilek bildirme; sözcük bilgisi: meslekler ve uyruklar, kişileri fiziksel ve psikolojik tanımlama; dilbilgisi: I. grup fiillerin şimdiki zamanda çekimi; emir kipi, "passé-recent", futur proche. ilgi adılları, KarşılaştırmaSEÇMELİ DERS HAVUZU I

BED 1131 Beden Eğitimi I:

GSM 1131 Güzel Sanatlar I – Müzik:

Müzik kültürümüz, ulusal müzik türlerimiz, ozanlarımız, insan sesinin oluşumu, dönüşümü, çeşitleri, doğru konuşma ve şarkı söyleme kuralları ve ulusal çalgılarımız.GSR 1131 Güzel Sanatlar I– Resim:

Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.GSH 1131 Güzel Sanatlar I– Halk Oyunları

Oyun Türleri: Zeybekler, Halaylar, Horonlar, Karşılamalar, Barlar2. Yarıyıl

IKT 1172 Makro İktisat I:

Makro İktisata Giriş; Makro İktisat ve Mikro İktisat Ayrımı; Üretim ve Ekonomik Büyüme; İstihdam ve İşsizlik; Döviz Kurları, Dış Ödemeler Dengesi; Ulusal Ürün, Enflasyon, Gelir Dağılımı; Arz ve Talep Yönlü Ulusal Gelir, Tasarruf-Yatırım Eşitliğiyle Ulusal Gelir.ISL 1182 İktisatçılar İçin Matematik :

Türev, Diferansiyel Alma Kuralları, Birinci Türev ve İlgili Maksimum ve Minimum Noktaların Tayini, İkinci Türev, Diferansiyel Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, İntegral Hesapları ve Uygulamaları, Vektörler, Matrisler, Elemanter Satır İşlemleri, Ters Matris, Determinant, Cramer Kuralı, Girdi- Çıktı Analizi.ISL 1192 Muhasebe I:

Muhasebenin Fonksiyonları, Sınıflandırılması, Muhasebe ile ilgili taraflar, Muhasebe mesleği ve muhasebe belgeleri, Tutulması gerekli olan ticari defterler, Bilançonun Doğuşu ve Muhasebenin Akış Süreci, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Dönen Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Yabancı Kaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Özkaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamalarıİşletme ve Muhasebe İle İlgili Bilgiler: Mali Tablolar ve Mali Karakterdeki Olayların Mali Tablolara Etkileri; Mali Tablolar İçin Bilgi Toplama Tekniği: Muhasebe Fişleri, Hesap Çeşitleri; Günlük İşlemler: Hesapların Açılışı; Mal Alım Satım İşlemleri: Aralıklı Envanter Yöntemi, Devamlı Envanter Yöntemi ve Hasılat İşlemleri, Menkul Kıymet İşlemleri; Banka İşlemleri: Banka İşlemleri İle İlgili Belgeler, Mevduat İşlemleri, Kredi İşlemleri, Nakit Krediler, Teminat ve Kefalet Kredileri; Senet İşlemleri: Senet Çeşitleri, Senet İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Duran Varlık İşlemleri, Envanter İşlemleri, Hatalar.

ISL 1162 Medeni Hukuk:

Giriş ve Başlangıç Hükümleri: Medeni Hukuk, Temel Kavramlar, Haklarla İlgili Temel İlkeler; Kişiler Hukuku: Gerçek Kişiler, Ehliyet, Kişilik Hakkı ve Kişiliğin Korunması, Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi, Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar.IKT 1162 Mikro İktisat:

Tüketim Teorisine Giriş:Tüketici karar ve davranışlarının analizi, Analiz araçları (Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe doğrusu),Tüketici kararı,Tüketici kararındaki değişmeler;Üretim Teorisine Giriş:Üretim fonksiyonu hakkında genel bilgiler,Kısa dönem üretim fonksiyonu,Uzun dönem üretim planlaması; Mal Piyasalarında Firma ve Piyasa Dengeleri Fiyat Teorisine Giriş:Tam Rekabet Piyasası ve Özellikleri; Eksik Rekabet Piyasalarında Firma ve Piyasa Dengeleri: Tekel piyasaları, Oligopol ve Düopol piyasaları.Tekelci Rekabet Piyasası:Piyasaya Girişin Serbest Olması; Piyasaya Girişin Engellenmesi, Ürün ve Kalite Farklılaştırması; Girdi Piyasalarında Denge Analizi.ISL 1142 Temel Bilgisayar Bilimleri :

Excel’e Giriş, Çalışma Sayfası Uygulamaları, Fonksiyonlar: Matematiksel Fonksiyonlar, İç içe Geçmiş Fonksiyonlar, Grafikler: Grafiklerin Oluşturulması ve Biçimlendirilmesi, Sayfa Görünümü, Sayfa Yapısı, Sayfaların Yazdırılması, Veri Yönetimi ve Organizasyonu: Verilerin Süzülmesi ve Sıralanması, Alt Toplam Oluşturma, PowerPoint’e Giriş, Slaytların Oluşturulması ve Biçimlendirilmesi, Sayfa Düzenleme, Slayt Görünümleri, Yazdırma Uygulamaları.AIT 1102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II:

1-Atatürk İnkılapları 2-Atatürk İlkeleri 3-Tek parti dönemi 4-Çok partili hayata geçiş 5-1950 ve sonrasındaki siyasi gelişmelerOrtak Zorunlu Dersler

TDL 1112 Türk Dili II:

1-Atatürk İnkılapları 2-Atatürk İlkeleri 3-Tek parti dönemi 4-Çok partili hayata geçiş 5-1950 ve sonrasındaki siyasi gelişmelerYDI 1122 Yabancı Dil II- İngilizce:

Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak.YDA 1122 Yabancı Dil-Almanca II

Almanca Cümle Kurma: Objekt, Subjekt belirleme; Artikeller: Der, Die, Das, Çoğul die; Akkusativ: Artikellerin değişim şekilleri, Akkusativ ile kullanılan edatlar; Dativ: Artikellerin değişimi, Yeni şekilleri ve kullanımları; Dativ ile Kullanılan Edatlar; Cümle İçinde Akkusativ ve Dativ Kullanımı; Akkusativ ve Dativ Alan Edatlar; Wo ve Wohin Sorusu ile Durum Eklerini Belirleme; Genitiv Oluşumu; Relativ Cümleler; Şahıs Zamirleri; Sıfat çekimleri; Yan Cümleler; Modal verbli Cümleler; Zamanlar: Prateritum, Perfekt ve Plusguamperfekt; Aktiv ve Passiv Cümleler; Modalverbli Passiv Cümleler.YDF 1122 Yabancı Dil-Fransızca II

Dil İşlevleri: kendini tanıtma, selamlaşma, bir şey isteme ve bir isteğe cevap verme, davet etme, zevk ve tercihlerinden bahsetme, özür dileme, bilgi isteme, öğüt verme, yasaklama, rezervasyon yapma, telefon etme, dilek bildirme; sözcük bilgisi: meslekler ve uyruklar, kişileri fiziksel ve psikolojik tanımlama; dilbilgisi: I. grup fiillerin şimdiki zamanda çekimi; emir kipi, "passé-recent", futur proche. ilgi adıllarıSEÇMELİ DERS HAVUZU II

BED 1132Beden Eğitimi II:

GSM 1132 Güzel Sanatlar II – Müzik:

Müzik Türleri (dönemler, besteciler, özellikler) ve Temel Müzik Bilgileri (nota yazmanın doğası ve amacı, nota bilgisi) , ritim ve nüans bilgisi.GSR 1132 Güzel Sanatlar II– Resim:

Canlı ve cansız objelerden oluşturulan kompozisyonlarla farklı yüzeyler üzerinde farklı tekniklerle çalışmalar yapılması, kağıt üzerine çizgi ile ton ve hacim verme çalışmaları, füzen ile lekesel (kalın çizgilerle) desen oluşturma, lavi ve kolaj çalışmaları.GSH 1132 Güzel Sanatlar II– Halk Oyunları:

Oyun Türleri: Zeybekler, Halaylar, Horonlar, Karşılamalar, Barlar,2.SINIF 3. YARIYIL

ISL 2103 İstatistik I:

İstatistiğe Giriş, Tanımlar, Veri Toplama Şekilleri, Veri Ölçüm Düzeyleri, Verilerin İşlenmesi, Seriler, Grafikler, Ortalamalar: Aritmetik Ortalama, Mod, Medyan, Geometrik ve Harmonik Ortalama, Dağılım Ölçüleri: Varyans, Kartiller, Değişim Katsayısı ve Standart Sapma, Olasılığa Giriş, Temel Kavramlar, Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi, Sürekli ve Kesikli Değişkenler, Örnekleme Dağılımları: Binom, Hipergeomerik, Poisson ve Normal Dağılım, Örnekleme.ISL 2163 İşletme Yönetimi:

Yönetim (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim, Karar Verme, Toplam Kalite Yönetimi), Üretim (Üretim ve Üretim Yönetimi, Maliyet-Hacim-Kar Analizleri, Üretim Sistemleri, Üretim Teknolojilerindeki Gelişmeler, Üretim Planlaması ve Denetimi, Stok Yönetimi), Pazarlama (Pazarlamanın Tanımı, Pazarlama Fonksiyonları ve Pazarlama Karması, Pazarlama Araştırması), Finans (Fonların Sağlanması ve Kullanımı, Finansal Planlama, Finansal Analiz, Finansal Teknikler), İnsan Kaynakları (İnsan Kaynakları Yönetimi ve Fonksiyonları), Halkla İlişkiler, Araştırma-Geliştirme.MLY 2103 Kamu Maliyesine Giriş

Kamu Maliyesinin Tanımı ve Kapsamı; Kamu Kesimi ve Özel Kesim Arasındaki İlişkiler, Kamu Ekonomisinin Yapısı ve Özellikleri; Kamu Kesiminin Büyüklüğü/ Kamusal ve Yarı Kamusal Mallar, Dışsal Ekonomiler; Kamu Kesiminin Faaliyet Alanı; Kamu Harcamalarının Niteliği; Kamu Harcamalarının Artışı/Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması; Kamu Harcamalarının Etkileri.KMY 2103 Siyasal Düşünceler Tarihi:

Genel Devlet Teorisi; Devletin Tanımı ve Niteliği; Devletin Doğuşu Hakkında İleri Sürülen Görüşler; Devlet Teorileri; Küreselleşme ve Etkin Devlet; İlkçağ Uygarlıklarında Siyasi Düşünüş: Yunan kent devletleri ve Roma'da siyasi düşünce; İlkçağda Siyasi Düşünürler; Ortaçağda Batı ve Doğu Toplumlarında Siyasi-Toplumsal Yapı ve Siyasi Düşünceni Evrimi; Mutlak monarşiler ve modern siyasi düşüncenin doğuşu, Fransız devrimi ve sonrasında siyasi düşüncenin evrimi, Devrim sonrası başlıca düşünce akımları;İnsan Hakları; İnsan Haklarının Felsefi Kökenleri; Ulusal ve Uluslararası Seviyede İnsan Hakları Kavramının Gelişmesi; İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirileri; Türkiye'de İnsan Haklarının Gelişimi; İnsan Haklarının Sınırlanması ve Düzenlenmesi; Birleşmiş Milletler Sistemi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi.IKT 2173 Makro İktisat II:

Klasik iktisadi sistemin oluşumu, varsayımları uygulaması ve etkileri, 1929 Ekonomik bunalımının oluşumu ve sonuçları, Keynesyen iktisadi sistem, Merkantilizm ve temel görüşleri, Konjonktür kuramlarının değerlendirilmesi, Enflasyonit ve deflasyonist açık.ISL 2173 Muhasebe II:

Envanterle İlgili Kavramlar: Değerleme Ölçüleri, Ticari ve Mali Kâr, İşletme Karının Tespitinde Yaklaşımlar; Aktiflerin Envanteri: Kasa, Bankalar, Menkul Kıymetler, Alacaklar, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman, Yeniden Değerleme, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Amortisman; Pasiflerin Envanteri: Banka Kredileri, Borçlar, Öz Kaynaklar; Gelir Giderlerin Dönem Sonu İşlemleri; Mali Tabloların Düzenlenmesi: Bilanço, Gelir tablosu; Hesapların Kapatılması.MLY 2113 Maliye Araştırma Yöntemleri:

Modern Bilim; Temel Kavramlar; Tümdengelim;Tümevarım; Soyutlama ve Kavramlar; Tanımlar; Kuramlar; Değişkenler, Ölçme; Varsayımlar; Hipotez Testi; Soyutlama; Teori ve Kanun; Bilimsel Yöntem; Rasyonalizm, Ampirizm; Bilimsel Araştırma; Bilimsel Araştırmanın Aşamaları; Araştırma Probleminin Belirlenmesi; Problem Seçiminde Ölçütler; Araştırma Hipotezlerinin Oluşturulması; Verilerin Toplanması; Sorular; Soru Türleri; Gözlem; Görüşme; Anket; Analiz ve Yorum; Araştırma Raporunun Hazırlanması; Araştırma Raporunun Sunulması; ; Makale; Bildiri; Sempozyum; Kongre; Panel; Seminer; Kütüphane Sistemleri; Kaynak Tarama Yöntemleri; İnternet Hizmetleri.4. YARIYIL

ISL 2104 İstatistik II:

İstatistiksel Tahminleme: Nokta ve Aralık Tahminleri, Nokta Tahmincilerinin Özellikleri, Güven Aralıkları: Anakütle Parametresinin Aralık Tahmini, Anakütle Parametreleri Arasındaki Farkın Aralık Tahmini, Küçük Örnekleme, İstatistiksel Karar Alma: Tek Anakütle Parametreleri ile İlgili Hipotez Testleri, İki Anakütlenin Parametreleri ile İlgili Hipotez Testleri, Ki-Kare Testleri: Ki- Kare Uygunluk Testi, Ki-kare Bağımsızlık Testi, Regresyon Analizi: Doğrusal Regresyon ve Korelasyon, En Küçük Kareler Yöntemi, En Küçük Kareler Yönteminin Varsayımları, Parametrelerle İlgili Hipotez Testleri, Elastikiyet, Doğrusal Olmayan Modeller, Zaman Serisi Analizi, İndeksler.IKT 2164 İktisadi Düşünceler Tarihi:

Sosyal Bilim Olarak İktisadi Düşünceler: Değer Yargıları ve Yöntem Sorunları; Merkantilist Doktrin; Liberal Doktrinin Doğuşu ve Fizyokrasi; Klasik İktisadın Doğuşu: Adam Simith; Klasik İktisat Okulu: David Ricardo, T.Malthus, J.S.Mill; Sosyalizm ve Marx; R.Owen, J.Proudhon, F.Lasalle, K.Marx, F.Engels; Neo Klasik Okul ve Marjinalizm; Kurumcu Okul; Keynes İktisatı Ve Porst Keynezyenler; Çağdaş Yaklaşımlar: Neo-Avusturya Okulu: Mises, Hayek, Monetarizm: Milton Friedman; Rasyonel Beklentiler Teorisi, Arz İktisadı, Anayasal İktisat: Kamu Tercihi Teorisi.MLY 2104 Maliye Teorisi:

Kamusal Finansmanın Özellikleri; Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması; Vergi Kavramı ve Vergi Teorileri; Verginin Tarafları, Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, İstisnalar, Muafiyetler, Vergi Oranları, Vergileme Süreci; Vergileme Tekniği; Vergileme İlkeleri; Verginin Ekonomik Etkileri; Vergi Yükü- Baskısı; Uluslararası Mali İlişkiler/ Vergilerin Sınıflandırılması; Gelir (Gelir ve Kurumlar Vergisi) Servet ve Harcama Üzerinden Alınan Vergiler.ISL 2184 Mali Tablolar Analizi:

Mali Tablolar ve Tablolar Analizinin Amacı; Mali Tablolar; Bilanço; Gelir Tablosu; Nakit Akım Tablosu; Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz); Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Yüzdeler Analizi); Trend (Eğilim Yüzdeleri) Analizi; Oran Analizi; Fon Akış Analizleri ve Fon Akım Tabloları; Enflasyona Göre Mali Tabloların Düzeltilmesi.ISL 2304 Borçlar Hukuku:

Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları; Borç ve Sorumluluk Kavramı; Sözleşmeden Doğan Borçlar: Sözleşmenin meydana gelmesi, Şekli, Konusu ve geçersizliği, Temsil; Haksız Fiilden Doğan Borçlar: Haksız fiilin unsurları, Sorumluluk; Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar; Borçlunun Temerrüdü; Alacaklının Temerrüdü; Borcun Sona Ermesi.KMY 2164 Anayasa Hukuku:

Devlet Kavramı; Devletin Unsurları; Devlet Biçimleri; Hukuk ve Anayasa Kavramı; Anayasa Türleri; Siyasal Sistemler; Seçim Sistemleri; Çeşitli Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi, Meclis Hükümeti Sistemi, Parlamenter Sistem ve Yarı-Başkanlık Sistemi; Türkiye'nin Anayasa Gelişmeleri ve 1961 ve 1982 Anayasalarının Temel Nitelikleri; 1982 Anayasasının Yapılması; 1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri; Cumhuriyetin Temel Nitelikleri; Yasama Organı: TBMM'nin Kuruluşu ve Milletvekillerinin Seçimi, TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü, TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni, TBMM'nin Görev ve Yetkileri; Yürütme Organı: Yürütme Organının Yapısı, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu; Olağanüstü Yönetim Usulleri; Yargı Organı: Yargı işlevi, Anayasa Yargısı.ISL 2194 Sosyal Psikoloji:

Sosyal Psikolojiye Giriş: Psikolojik Sürekleri, Açıklanan Başlıca Kavram ve Yaklaşımlar; Psikolojinin Bir Alt Dalı Olarak Sosyal Psikoloji; Sosyal Algı ve Yükleme Kuramı; Tutumlar: Tutum Edinme ve Değiştirme Kuramları; Güdülenme Süreci ve Sosyal Güdüler; Duygular ve Duygunun Sosyal Boyutu; Ahlak Gelişimi ve Kuramları; Sosyal Çevre ve Kişilik; Sosyal Etki ve Uyma.3.SINIF, 5.Yarıyıl

MLY 3105 Vergi Usul Hukuku:

Vergi Hukukunun Konusu; Hukuk Sistemi İçindeki Yeri; Kaynakları; Vergi Yasalarının Yer Ve Zaman Bakımından Uygulanması; Vergi Hukukunda Boşluk Doldurma, Yorum, İspat; Vergileme Yetkisi; Vergileme Yetkisinin Bölüşümü; Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları (Tarafları, Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Muafiyet, İstisna ve İndirimler Vergileme Süreci vs.); Vergi Alacağının Ortadan Kalkması; Süreler; Yükümlülerin Ödevleri; Amortisman ve Değerleme; Vergi Suç ve Cezaları.IKT 3165 Para Teorisi ve Politikası:

Paranın Doğuşu, Gelişimi ve Fonksiyonları (Paranın Tanımı, Tarihçesi, Bretton Woods Sistemi ve Sonrası, Dünya Bankası, Avrupa Para Sistemi, Para Çeşitleri ve Kaydî Para); Para Politikası Araçları (Reeskont Politikası, Selektif Kredi Politikası, Açık Piyasa İşlemleri, Yasal Karşılık Politikası, Disponibilite Oranı, Mevduat Faiz Oranı); Para Politikası Amaçları (Tam İstihdama Yaklaşma Hedefi, İstikrarlı Fiyat Düzeyi, Dış Ticaret Dengesi, Dengeli Gelir Dağılımı, Ekonomik Büyüme); Baz Paranın Belirlenmesi, Para Arzıyla İlgili Tanımlar (Enflasyon ve Çeşitleri, Deflasyon, Stagflasyon, Türk Finans Sistemi, Türk Bankacılık Sistemi, Sermaye Piyasası-Çeşitleri, Araçları, Borsa, Altın Piyasası ve Borsası); Para Teorisi (Klasik- Neo Klasik Para Teorisi, Keynesyen Ekonomi ve Para Politikası, Monetarist Ekonomi, Faiz Teorileri, Yeni Klasik Teori ve Parasal Görüşleri, Portfolio Teorisi, Reel Kasa Etkisi, Neo-Keynesyen Teori).MLY 3115 Bütçe ve Hazine İşlemleri:

Devlet Bütçesi'ne Giriş; Devlet Bütçesinin Tarihi Gelişimi; Devlet Bütçesinin Dayandığı Temel İlkeler; Bütçe Sistemleri; Bütçelerde Harcama-Gelir Tahminleri, Politika ve Program Analizleri; Bütçe Uygulaması ve Devlet Muhasebesi; Türkiye’de Bütçe Hakkının ve Bütçe Ilkelerinin Gelişimi; Türkiye'de Kamu Kesimi; Türkiye'de Bütçenin Hazırlanması Onaylanması; Türkiye'de Bütçenin Uygulanması; Türkiye'de Bütçenin İdari Denetimi; Türkiye'de Bütçenin Yargı Denetimi; Türkiye'de Bütçenin Yasama Denetimi; Avrupa Birliği Bütçesi.MLY 3125 Kamu Ekonomisi:

Kamu Kesimi Analizine İlişkin Temel Kavramlar (Toplum, Devlet, Ekonomi), Kamu Kesimi-Özel Kesim Ayrımı, Kamu Kesiminin Büyüklüğü Sorunu, Kamu Kesiminin Büyümesi ile İlgili Makro Modeller, Liberal Ekonomide Kamu Kesimi Analizinin Gelişimi, Piyasa Ekonomisi ve Sosyal Refah, Kamusal Mallar Teorisi, Dışsallıklar, Kamu Kesiminde Fayda –Maliyet Analizi, Pozitif Kamu Tercihi Teorisi, Refah Ekonomisine Yöneltilen Eleştiriler, Normatif Kamu Tercihi Teorisi, Anayasal Ekonomi.ISL 3175 Şirketler Muhasebesi:

Şirket Türleri; Kollektif Şirketler: Kuruluşu, Sermaye Artırımı ve Azatlımı, Kar ve Zarar Dağıtımı, Tasfiye; Komandit Şirketler: Kuruluşu, Sermaye Artırımı ve Azatlımı, Kar ve Zarar Dağıtımı, Tasfiye; Anonim Şirketler: Kuruluşu, Sermaye Artırımı ve Azatlımı, Kar ve Zarar Dağıtımı, Tasfiye; Limited Şirketler: Kuruluşu, Sermaye Artırımı ve Azatlımı, Kar ve Zarar Dağıtımı, Tasfiye.SSP 3000 Sosyal Sorumluluk Projeleri

SEÇMELİ DERS HAVUZU V

KMY 3285 Ceza Hukuku:

Suçun Tanımı; Ceza Hukukunun Genel Hukuk Sistemi İçinde Yeri; Ceza Hukukuna Yardımcı Olan Disiplinler, Ceza Hukukunun Bağımsızlığı; Suç Genel Teorisi; Hukuka Aykırılığın İçeriği ve Anlamı; Hukuka Aykırılığın Tespiti; Ceza Ehliyeti Kavramı, Suçlarda İştirak, Tekerrür, Birleşme Konuları ile Cezayı Ortadan Kaldıran Haller, Devlet Aleyhine İşlenen Suçlar (Rüşvet, Zimmet Gibi Suçların Genel Nitelikleri).ISL 3245 İş Hukuku:

Tarihçesi, Kaynakları, İş Kanunu ve Uygulama Alanı; Hizmet Sözleşmesinin Yapılması ve Türleri; Ücret ve İşgörme Borcu; Sözleşmenin Feshi; Kıdem Tazminatı; Çalışma Düzeni; Tatiller ve İzinler; Kadın, Çocuk, Özürlü ve Eski Hükümlü İşçiler; Sendikaların Tarihçesi, Sendikaların Kuruluşu, Sendikaların Organları, Sendika Üyeliği ve Faaliyetleri: Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü, Grev ve Lokavt.IKT 3265 Ekonometrik Yöntemler:

Ekonometriye Giriş ve İktisadi Analizlerde Ekonometrinin Önemi; Basit Doğrusal Regresyon Analizi; Sıradan En Küçük Kareler Metodu; Gauss-Markov Teoremi; EKK Yönteminin Uygulanmasındaki Varsayımlar; Katsayıların Yorumlanması; Tahmin Edilen Modelde Elastikiyetlerin Yorumlanması; Tahminin Standart Hatası; Korelasyon ve Belirlilik Katsayısı; EKK Tahmincilerinin Standart Hatası; Basit Regresyon Modelinde Parametrelere İlişkin Güven Aralığı Tahminleri, Hipotez Testleri, Tahminleme; Sabit Terimsiz Ekonometrik Modeller; İki Değişkenli Logaritmik Doğrusal Ekonometrik Modeller ve Katsayıların Yorumlanması; İki Değişkenli Ters Ekonometrik Modeller ve Katsayıların Yorumlanması.ISL 3285 İnsan Kaynakları Yönetimi:

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, kapsamı, amaçları ve işlevleri, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş süreci ve arasındaki farklar, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, insan kaynakları yönetiminde temel ilkeler, insan kaynakları planlaması ve planlamayı etkileyen faktörler, iş analizi ve iş tanımları, işgören bulma ve seçme konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.ISL 3295 Human Resource Management:

Human resource management definition, importance, scope, objectives and functions, personnel management, human resources management, the transition process and the differences between the human resources section of the organization, human resource management principles, human resource planning and scheduling factors affecting the business analysis and job descriptions, Employee Find and select the issues that constitute the course content.KMY 4278 İdare Hukuku:

Yönetimin genel nitelikleri, yönetsel kuruluşlar, Türkiye'nin idari yapılanma şeması, kamu görevlileri, devlet memurluğu, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları, disiplin ve ceza kovuşturması, kamu malları, yönetimin ihale işlemleri, kamu hizmeti, yönetsel kolluk, hukuksal ve yönetsel işlemler, yönetsel sözleşmeler, idarenin denetlenmesi, yönetsel yargı kuruluşları, insan haklarının uluslararası düzeyde korunması.KMY 4267 Kentleşme ve Çevre Politikaları:

Kentleşme, Kentleşmenin Nedenleri, Kent Planlaması, Konut (Mesken) Politikası, Gecekondu, Büyükşehir (Metropolitan Alan), Büyükşehir Alanının Planlanması, Büyükşehir Yönetimi ve Büyükşehir Alanında Yürütülen Kamu Hizmetleri, Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi, Çevre ve Kentleşme, Çevre ve Çevre Sorunları, Çevre Kirliliği ve Çeşitleri, Çevrenin Korunması, Çevrenin Korunması Yönelik Politikalar.IKT 4278 Development and Growth:

The purpose of this course is to examine the problems and policy concerns of Third Word countries. Topics are; Patterns of economic development; Microeconomic issues in developing countries; Short-run macroeconomics and stabilization; Theories of growth and income distribution; Technology and growth.6.Yarıyıl

MLY 3106 Türk Vergi Sistemi I :

Türk Vergi Sistemine Genel Bir Bakış ve Tarihsel Gelişimi; Vergi Sisteminin Yapısı; Gelire Dayalı Vergilendirme; Gelirin Vergilendirilmesi; Gelir Vergisi; Ticari Kazançlar, Zirai Kazançlar, Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve İratlar; Türk Gelir Vergisi Sisteminde Uygulama Örnekleri (Muafiyet / İstisna Ve İndirimler Vergileme Süreci).MLY 3116 Kamu İktisadi Teşebbüsleri:

KİT’lerin Açıklanmasına İlişkin Teorik Yaklaşımlar, Uygulamada KİT’lerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi, Dönemler İtibariyle Türkiye’de KİT’lerin Kuruluşu ve Gelişimi, KİT’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Türkiye’nin Sanayileşmesinde KİT’lerin Rolü, Türkiye’de KİT’lerin Sorunları, Özelleştirmenin Tanımı ve Kapsamı, Özelleştirmenin Amaçları, Dünyada Özelleştirme Uygulamaları, Özelleştirmenin Yöntemi, Özelleştirmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar, Türkiye’de Özelleştirme Politikaları, Ekonomik İstikrar Politikaları İçinde Özelleştirmenin Yeri ve Önemi, Özelleştirmenin Hukuki Altyapısı.MLY 3126 Yerel Yönetimler Maliyesi:

Yerel Yönetimlerin Varoluş Sebebleri; İktisadi Refah ve Yerel Yönetimler; İdarelerarası İlişkilerin Kapsamı ve Özellikleri; İdarelerarası Hizmet Bölüşümü; Gelir Bölüşümü; Büyük Kentler Sorunu: İl özel idarelerinin görevleri, Gelirleri, bütçesi; Belediyelerin Görevleri, Gelirleri, Bütçesi; Köylerin Görevleri, Gelirleri, Bütçesi; İller Bankası ile Yerel Yönetimler Arasındaki İlişkiler: Yerel Yönetimlerin sorunları ve çözüm yolları.MLY 3146 Maliye Politikası I:

Maliye Politikasının Doğuşu, Maliye Politikasının Konusu, Amaçları ve Araçları (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri ve Borçlanma), Kamu Ekonomisinin Nispi Değeri, İktisadi İstikrar, Enflasyonla Mücadele ve Maliye Politikası, Durgunlukla Mücadele ve Maliye Politikası.IKT 4177 Uluslararası İktisat:

Uluslararası Ticaret Teorisi (Mutlak-Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi,Üretim Maliyet İlişkileri, Arz ve Talep Modelleri, Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri, Kayıtsızlık Eğrileri, Ekonomide Genel Denge, Faktör Donatım Teorisi, Teorilerin test edilmesi, Leontief Paradoksu); Yeni Teoremler (Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri, Faktör Arzı Değişmesi, Teknolojik Gelişme ve Büyüme); Ticaret Hadleri ve Refah İlişkileri (Yoksullaştıran Büyüme, Kalkınma ve Karşılaştırmalı Üstünlükler); Dış Ödemeler Bilançosu (Ödemeler Bilançosu Denkleşmesi, Otomatik Fiyat Mekanizmaları, Gelir Denkleşme Mekanizmaları, Parasalcı Yaklaşım); Dış Denkleşme Politikaları (Harcama Değiştirici ve Kaydırıcı Politikalar, Devalüasyon, Esneklik, Toplam Harcama, Parasalcı Yaklaşımlar, Devalüasyonun Etkileri, Döviz Gelirlerini Artırmaya Yönelik Politikalar).SEÇMELİ DERS HAVUZU VI

ISL 3286 İcra-İflas Hukuku:

İcra İflas hukukuna giriş, Külli ve cüzi icra takipleri, konkordato, genel haciz yolu ile takip, Kambiyo senetlerine özgü takip, iflas yoluyla takip, icra davaları.ISL 3266 Pazarlama:

Pazarlamaya Giriş: Pazarlamayla İlgili Kavramlar, Pazar Tanımları, Pazar Çeşitleri, Pazarlama Kavram ve Anlayışındaki Gelişmeler, Pazarlama Çeşitleri, Pazarlamanın İşletme Fonksiyonları Arasındaki Yeri, Pazarlama Fonksiyonlarının Sınıflandırılması, Pazarlama Yönetim Süreci ve Pazarlama İlkeleri; Stratejik Planlama ve Pazarlama Planlamasının İlkeleri: Planlamanın Kapsamı ve Örgüt ve Kontrol ile Arasındaki İlişkiler, Stratejik Planlama; Pazarlama Bilgi ve Araştırma Sistemleri İlkeleri: Pazarlama Bilgi Sistemi, Pazarlama Araştırma Sistemi, Pazarlama Araştırması Sürecinin Aşamaları, Pazarlama Araştırmasında Etik Konular; Kontrol Edilemeyen Dış Çevre Faktörleri: İşletmenin Mikro Çevresi, İşletmenin Makro Çevresi; Tüketici Pazarlarının Yapısal ve Davranışsal İlkeleri: Tüketici Pazarlarıyla İlgili Tanımlar ve Tüketici Pazarlarının Kapsamı, Mikro Pazarlama Açısından Tüketici Davranışları, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları Arasındaki İlişkiler, Tüketici – Alıcı Davranışını Etkileyen Pazarlama Dışı Faktörlerle İlgili Kuram ve Modeller, Satın Alma Karar Süreci, Yeni Ürünlerde Satın Alma Karar Süreci; Örgütsel Pazarların Yapısal ve Davranışsal İlkeleri: Örgütsel Pazarlar ve Örgütsel Pazarlama, Endüstriyel Pazarlar, Tarımsal Pazarlama, Aracılar (Toptancı ve Perakendeciler) Pazarı, Kamu Pazarı; Pazar Ölçümlemesi İlkeleri: Talep Ölçümü, Talep Tahmin Yöntemleri; Hedef Pazarlama İlkeleri: Hedefli Pazarlama ve Pazarlama Dilimlemesi, Pazar Hedeflemesi, Pazar Konumlaması; Ürün ve Hizmetler Alt Karması İlkeleri: Ürün Dizisi Kararları, Ürün Karışımı Kararlarına İlişkin İlkeler, Yeni Ürün Geliştirme Kararlarının İlkeleri, Ürün Yaşam Dönemi Stratejileri, Servisler.ISL 3276 Sermaye Piyasası Analizi:

Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar; Para Piyasaları; Tahvil Piyasaları; Hisse Senedi Piyasaları; Türev ve Finansal Piyasalar; Sermaye Piyasası Kurulu; Menkul Kıymet Borsaları; Kollektif Yatırım Kurumları; Merkez Bankaları; Ticaret Bankaları; Kalkınma ve Yatırım Bankaları; Özel Finans Kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Sigortacılık; Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma; Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları.ISL 3256 Marketing:

A general course in marketing theory and methods. Among topics discussed are the importance of marketing, the interrelationship of the different phases of marketing, the differences between the marketing of goods and services, wholesaling, retailing, pricing strategies, analysis of markets, and distribution.CBU 4401 Girişimcilik:

Girişimcilik kavram ve yaklaşımları, Türkiye’de girişimcilik ve girişimciliğin gelişimi; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; yeşil girişimcilik, girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.ISL 3166 Ticaret Hukuku:

Ticari işletmenin tanımı, unsurları ve türleri, ticari işler ve tabi olduğu hükümler, tacir kavramı ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcıları, haksız rekabet ve aldatıcı reklam. Kıymetli Evrak Terimi ve Türk Mevzuatında Kıymetli Evrak: Tanımı, Özellikleri, Devri; Kıymetli Evrakın Türleri; Kıymetli Evrakta Nev'i Değiştirme; Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali; Kambiyo Senetleri: Tamını, Türleri; Kambiyo Senetlerinin Özellikleri; Poliçe: Tanımı, Hukuki Niteliği, Şekil Şartları, Devir, Kabul, Ödeme, Aval; Bono: Tanımı, Hukuki Niteliği, Şekil Şartları, Uygulanacak Hükümler; Çek: Tanımı, Hukuki Niteliği, Ekonomik Önemi, Şekil Şartları, Devir, İbraz ve Ödeme, Zamanaşımı.ISL 3176 Maliyet Muhasebesi:

Maliyet Muhasebesi ve Temel Kavramlar: Maliyet- Harcama-Gider Kavramları; Maliyet Muhasebesine Toplu Bir Bakış; Maliyet Türleri; İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri: Stok Değerleme Yöntemleri; İşçilik Maliyetleri; Genel Üretim Giderleri: Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımı; Maliyet Muhasebesi ve Tek Düzen Hesap Sistemi: 7/A ve 7/B Seçenekleri; Maliyetleme Sistemleri; Faaliyet Tabanlı Maliyetleme; Sipariş Maliyet Sistemi; Safha Maliyet Sistemi: Safha Maliyet Sisteminin Beş Aşaması, Safha Maliye Sisteminde Ağırlıklı Ortalama ve FİFO (İlk Giren İlk Çıkar) Yöntemleri; Birleşik İmalatta Maliyetleme.MLY 4128 Uluslararası Maliye ve Mali Kurumlar:

Uluslararası Maliye Kavramına Hukuki Yaklaşım;Uluslararası Kamu Malı ve Hizmeti Kavramı; Uluslararası Kamu Mallarının Finansmanı; Dünyada Üretilen Başlıca Uluslararası Kamusal Mal ve Hizmetler; Dış Finansman Teknikleri; Dış Finansman Türleri; Uluslararası Mali Kuruluşlar: Uluslararası Mali Kuruluşların Amaçları, Yapısal Özellikleri, İşleyiş Özellikleri; Uluslararası Vergi Sorunları: Ekonomik Bütünleşmelerde Vergi Sistemlerinin Uyumlaştırılması Çalışmaları; Dünya Ekonomisinde Küreselleşme; Sanayileşmiş Batılı Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliği; İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik İşbirliği; Birleşmiş Milletler Kuruluşları: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı; Dünya Ticaret Örgütü; Dünya Bankası; Uluslararası Para Fonu: Amaçları, İşleyişi, Türkiye ile ilişkisi; Avrupa Kıtasında Ekonomik Birleşmeler.IKT 4268 Kalkınma ve Büyüme:

Azgelişmişlik kavramı ve kalkınma; kalkınma teorileri, kalkınma stratejileri, kalkınmanın finansmanı, İktisadi Büyümenin Temel Olguları, Büyüme Modelleri, Büyümenin Belirleyicileri ve Göstergeleri, Büyüme ile İlgili Güncel Sorunlar, Günümüzde Kalkınma Yaklaşımları4.SINIF,7.YARIYIL

MLY 4107 Türk Vergi Sistemi II:

Kurumlar Vergisi: Yükümlülük biçimleri, Yükümlüleri, İstisna ve muafiyetler, Matrah, Kurum kazancının beyanı, Tarhı ve ödenmesi, Tasfiye, devir ve birleşme, Gelir vergisi tevkifatı, geçici vergi ve fon uygulaması; Katma Değer Vergisi: KDV'ye tabi işlemler, İstisna ve muafiyetler, Matrah, oran ve indirim, Verginin beyanı, Tarhı, Tahakkuku ve ödenmesi; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi; Taşıt Alım Vergisi; Akaryakıt Tüketim Vergisi; Veraset ve İntikal Vergisi; Emlak Vergisi; Motorlu Taşıtlar Vergisi; Harçlar; Damga Vergisi; Diğer Yerel Yönetim Vergileri.MLY 4118 Maliye Politikası II:

Stagflasyonla Mücadele ve Maliye Politikası, Otomatik Stabilizatörler ve Maliye Politikası, Hazine- Merkez Bankası İlişkileri, İktisadi Kalkınma ve Finansmanı, Az Gelişmiş Ülkelerde Maliye Politikası, Gelir Dağılımı ve Maliye Politikası, Büyüme ve Gelir Dağılımındaki Adaletsizliklerin Giderilmesinde Kamu Harcamaları, Vergi ve Borçlanma Politikaları, Çağdaş Bütçe Teorileri.KMY 4167 Kamu Yönetimi:

Kamu Yönetiminin Tanımı ve Elemanları, Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim, Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi (Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim), Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler, Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları, Bürokrasi, Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları, Kamu Personel Yönetimi, Türkiye’de Kamu Personel Rejimi, Kamu Yönetiminin Denetlenmesi.MLY 4137 Mali Yargı:

Vergi Uyuşmazlıklarının Niteliği ve Karakteristikleri; Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları: İdari çözüm yollarının yargısal yollarla karşılaştırılması, Vergi hatalarının düzeltilmesi, Uzlaşma; Yargısal Çözüm Yolları; Yargılama Hukukuna Genel Bakış ve Türk Hukukunda Yargı Kolları: Vergi yargısının yapısı, İşlevleri ve ilkeleri; Vergi Yargılaması Usulü: Vergi davasının niteliği, Vergi davasında taraflar, Görev ve yetki, Vergi davasının açılması, Sonuçları, Vergi davasının görülmesi, İspat ve delil; Kanun Yolları: Olağan kanun yolları, Olağanüstü kanun yolları.MLY 4127 Devlet Borçları:

Devlet Borçlarının Devletin Tarihi Gelişimi İçerisinde Anlamı; Borçlanma Türleri Ve Yöntemleri; İç Ve Dış Borçlanma Çeşitleri, Dalgalı Borçlar, Zorlayışlı Borçlar, İsteğe Bağlı Borçlar; Dış Yardımlar; Borçlanma Ve Geri Ödeme Tekniği Sorunları; Borçlanma Politikası ve Borç İdaresi; Kamu Borçlarının İç ve Dış Dengeler Üzerindeki Makroekonomik Etkileri; Borçlanma İle Alacaklılara Sağlanan Avantajlar; Borç Stoku ve Yükü; Türkiye'de Borç Yönetimi; Borçlanmada Konversiyon Ve Konsolidasyon Kavramları; Borcun Azaltılması ve Ortadan Kalkması; Borcun Reddi Ve Moratoryum; Borç Ertelemesi; Borç Yükü İle Gelecek Kuşaklar Arasındaki Bağlantı.SEÇMELİ DERS HAVUZU VII

MLY 4207 Kamu Mali Denetimi:

Mali denetim kavramı, tanımı, önemi, amaçları ve türleri, bütçe sistemi mali denetim ilişkisi, Türkiye'de mali denetim, denetimi gerçekleştiren birimler, devlet bütçesinin denetimi, konsolide bütçeye dahil kurumların mali denetimi, giderlerin denetimi, gelirlerin denetimi, yerel yönetimlerin denetimi, fonların denetimi, döner sermaye işletmelerinin denetimi, özerk bütçeli idarelerin denetimi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin denetimi.MLY 4217 Bankacılık ve Mali Kurumlar:

Finansal Piyasalar Tanım ve Öğeleri; Finansal Araçlar Kapsam ve İşlevleri: Dünyada ve Türkiye'de Merkez Bankacılığı Teori ve Uygulaması; Ticaret (mevduat) Bankacılığı Teorisi; Dünyada ve Türkiye'de Ticaret Bankacılığının Temel İşlevleri ve Uygulaması; Türkiye'de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Temel İşlevleri ve Hizmetleri; Menkul Kıymet Borsaları ve Türkiye'de İMKB; Aracı Kurumlar ve Türkiye Uygulaması; Yatırım Fonları Türkiye Uygulaması; Yatırım Ortaklıkları; Faizsiz Bankacılık ve Türkiye Uygulaması.MLY 4227 Maliye Tarihi:

Maliye Tarihinin konusu ve kaynakları, İslamiyet’ten önce Türklerde mali yapı ve özellikleri, İslam ekonomi ve mali yaklaşımının özellikleri, Selçuklularda iktisadi ve mali yapı, Osmanlı maliye tarihinin kaynakları-Osmanlı ekonomisi, Osmanlı sosyal yapısı, yönetimi, Osmanlı tımar sistemi, Osmanlı mali yapısı ve esasları, Duyun-u Umumiye ve Dış Borçlar, Cumhuriyet Dönemi mali yapı ve maliye politikaları. İlk Çağ Mali Olayları; Orta Çağ Mali Olayları; Yeni Çağ Mali Olayları; Osmanlı Mali Sistemindeki Mali Örgüt Yapısı (Kamu Gelir ve Giderleri); Osmanlılarda Kuruluş Dönemi Mali Olayları; Yükseliş Dönemi Mali Olayları; Duraklama Dönemi Mali Olayları; Gerileme ve Çökme Dönemleri Mali Olayları; Atatürk Dönemi Mali Olayları; Liberal Dönem Mali Olayları; Devletçilik Dönemi Mali Olayları; 1940-1960 Dönemi Mali Olayları; 1960-1980 Dönemi Mali Olayları; 1980'den Günümüze Mali Olaylar.KMY 4277 Urbanization and Enviromental Policies:

Introduction, basic definitions, Classification of cities by demographic characteristics, Features of Modern Urbanization, Reasons of Urbanization, Less-developed Countries and Urbanization, Urbanization and Political Behaviour, Metroplolitan City, Urbanization In Turkey, Urbanization In Different Regimes, Environmental Problems In The Home, Workplace, And Neighbourhood, The City Environment, Regional DevelopmentMLY 4138 Güncel Mali Sorunlar:

Küreselleşme ve ekonomi, mali krizler, küreselleşme ve devlet, uluslararası mali sorunlar ile bunların Türkiye’ye etkileri; mali sorunların ekonominin bütünü içerisindeki görünümünü disiplinler arası boyutuyla tartışılması ve Türkiye’de karşılaşılan kamu açıkları, kayıt dışı ekonomi, mali istikrarsızlıklar ve mali piyasaların yeniden yapılanmasına ilişkin sorunlar; bütçe, harcama ve vergi sistemleri sorunları, Türkiye’de siyasal özgürlükler ve demokrasi, Türkiye’de ekonomik özgürlükler ve piyasa ekonomisi, dünyada ekonomik özgürlükler yönünden ülkelerin durumlarını araştıran başlıca kuruluşlar, Türkiye’de insani gelişme ve yaşam kalitesi, Türkiye’de ve dünyada yoksulluk ve gelir dağılımındaki gelişme, Mali yapılar, Ekonomik ve mali krizler, Ulusal ve uluslararası borsa krizleri, Siyasal gelişmelerin ekonomik ve mali yapılar üzerine etkileri, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücü, Türkiye’de bilim ve teknoloji, Türkiye’nin makro-ekonomik performansı, yolsuzluk ve siyasal yozlaşma, Türkiye ve dünyada güncel diğer mali sorunlarIKT 4128 Türkiye Ekonomisi:

Osmanlı Devleti’nin Gerilemesi ve Ekonomik Yapı;Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yılları; Kuruluştan Günümüze Ekonomi Tarihi; Türkiye’nin Demografik Yapısı (eğitim, sağlık, istihdam ve işsizlik sorunları); Ulusal Gelir, Büyüme ve Kalkınma; Gelir Dağılımı ve Yoksulluk;Türkiye’de Devlet Borçları (kamu finansmanı ve borç yönetimi, iç borçlar, dünya ekonomisinde ve Türkiye’de dış borçlar); Enflasyon; Dış Ticaret Politikasının Değerlendirilmesi ve Dış Ticaretin Gelişimi (dış ticaret politikasının konusu, GATT/WTO sisteminin Türkiye’nin dış ticaretine etkisi, Türkiye’nin dış ticaret yapısındaki değişmeler).ISL 4268 Denetim:

Denetimin tanımı ve benzeri kavramlar, denetim türleri, denetçi türleri, denetim standartları, denetçiye ilişkin standartlar, çalışma alanına ilişkin standartlar, denetim planı, denetim programı, iç kontrol sistemi, raporlama standartları, kasa, nakit işlemlerinin ve menkul kıymetlerin denetimi, alacakların denetimi, stokların denetimi, borçların denetimi, karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklerin denetimi, ilişkili tarafların denetimi.MLY 4208 Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi:

Vergi hukuku kaynaklarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergi mükellefiyeti ve sorumluluk, vergilendirme süreci, örnek problemler ve açıklamalar, tek şahıs işletmeleri ile adi ortaklıklarda vergileme işlemleri, sermaye şirketlerinde ve kooperatiflerde vergileme işlemleri, defter ve belge düzeni, amortisman uygulaması, yeniden değerleme, ticari işletmelerde dönem sonu işlemleri, vergi alacağının ortadan kalkması. Gelir vergisi unsurlarını elde eden mükelleflerin vergi matrahlarının hesaplanması, ücret elde eden mükelleflerin vergisel yüklerinin hesaplanması ve birden çok gelir unsuru kazancı olan vergi mükelleflerinin, indirim ve istisnalar göz önünde tutularak, vergisel yüklerinin hesaplanması hakkında pratikler ve çözümlü örnekler4.SINIF,8.YARIYIL

SUE 4008 Sektör Uygulamaları Eğitimi
Yüklə 72,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə