MəHƏRRƏm qasimliYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/113
tarix08.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   113


 
~ 3 ~ 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL 
NAZİRLİYİ 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 
AZƏRBAYCAN ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATI 
 
 
 
 
AZƏRBAYCAN FOLKLOR NÜMUNƏLƏRİNDƏ 
MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN TƏCƏSSÜMÜ 
mövzusunda 
RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ 
MATERİALLARI 
 
 
 
BAKI-2015 


 
~ 4 ~ 
Elmi redaktor:                      filologiya üzrə elmlər 
doktoru S.H.Orucova 
Redaktor:                              filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru  M.T.Vəliyev 
Məsul katib:                          filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru  K.K.Həsənova 
 
AZƏRBAYCAN  FOLKLOR  NÜMUNƏLƏRİNDƏ  MİLLİ-
MƏNƏVİ  DƏYƏRLƏRİN  TƏCƏSSÜMÜ  MÖVZUSUNDA 
RESPUBLİKA  ELMİ  KONFRANSININ  MATERİALLARI. 
BAKI: ELM VƏ TƏHSİL, 2015, 347 s.
 
 
 
 
Filologiya  fakültəsi  “Azərbaycan  şifahi  xalq 
ədəbiyyatı”  kafedrasının  keçirdiyi  bu  konfransda  uzun 
və  mürəkkəb  inkişaf  yolu  keçmiş  milli-mənəvi 
dəyərlərimizin  folklor  nümunələrində  -  dastanlarda, 
aşıq 
yaradıcılığında, 
bir 
sıra 
mərasim 
və 
bayramlarımızda  öz 
təcəssümünü 
tapması 
əks 
etdirilmişdir. 


 
~ 5 ~ 
MÜNDƏRĠCAT 
 
 
Məhərrəm Qasımlı.........................................................................
Dədə Qorqudun qəbri Dəmirqapı  Dərbənddədi 
Səhər Orucova.............................................................................14 
Müasir  folklorĢünaslığın  qayğıları,  problemləri  və  qarĢıda  duran 
vəzifələr 
Gərayzadə Leyla..........................................................................24 
Проблемы экологии как объект художественного осмысления 
в повести Чингиза Айтматова «Белый Пароход» 
Tahirə Məmməd..........................................................................32 
Əql və eĢq modelində Füzuli ənənəsi 
Mətanət Abdullayeva...................................................................40 
Mifik təfəkkürün fəlsəfi aspekti 
Yeganə İsmayılova.......................................................................48 
«Kitabi-Dədə  Qorqud»  mövzuları  Azərbaycan  Ģifahi  xalq 
ədəbiyyatında 
Avtandil Ağbaba..........................................................................56 
AĢiq Sümmaninin mənzum dastanları 
Şükürova Gülxani.......................................................................62  
Cəfər  Xəndan  Nizami  yaradıcılığındakı  folklor  qaynaqları 
haqqında 
Etibar Talıblı................................................................................71 
Bəhlul Danəndə lətifələri  və təsəvvüf məsələsinə  dair 
Fikrət Əlizadə...............................................................................84 
Müxtəlif  sistemli  dillərdə  ―drv‖    kök    samitlərinin    leksik-
semantik inkiĢafı 
Kəmalə İslamzadə........................................................................94 
«Xeyirxah  məsləhətlər»  süjetli  məiĢət  nağıllarında  milli-mənəvi  
dəyərlərin bəĢəri xarakteri 
Fəridə Hicran Vəliyeva..............................................................103 
Azərbaycan kəlağayısı mifik inanclar kontekstində 
Məhəmməd Məmmədov.............................................................110 
Novruz mərasimində Kosa və Keçəlin daĢıdığı funksiyalar 
Könül Həsənova.........................................................................120 
Əmin Abid yaradıcılığında milli-mənəvi dəyərlərimiz 
Bəxtiyar Əskərov.......................................................................126 
XХ  yüzilin  30-cu  illər  tarixi  romanlarında  gerçəkliklə  bədiiliyin 
vəhdəti 
Almara Nəbiyeva........................................................................136 


 
~ 6 ~ 
Qarabağda Novruz bayramı 
Əliyeva Gülgün .........................................................................146 
Некоторые размышления о современной прозе 
Ağayeva Səbinə......................................................................... 153 
Qırğız  qadınının  faciəsi 
Şakir Albalıyev...........................................................................159 
―Anam  deyərdi  ki...‖  soynaməsi  –  çağdaĢ  dövrümüzün  oğuz-
naməsi, ya ―Dədə Qorqud‖un XIII boynaməsi!.. 
Kəmalə Nəcəfova.......................................................................173 
―Dəli Alı‖ dastanında qaçaq obrazları və tarixi gerçəklik 
Mustafayeva Dilarə ...................................................................182
 
Роль  изучения  текста  в  усвоении  языка 
Altay Məmmədov.......................................................................189 
Göyçəli  AĢiq  Nəcəfin  yaradıcılığında  milli-mənəvi  dəyərlərin 
təcəssümü 
İlhamə Qəsəbova........................................................................196 
Qazaxda Novruz adət-ənənələri 
Aygün Bağırlı.............................................................................202 
Səməd  Vurğunun  nəzəri-estetik  görüĢlərində  milli-mənəvi  irs 
problemi 
Əliyeva Ruhəngiz ......................................................................208 
UĢaq  ədəbiyyatının  epik  folklor  qaynaqları  (XX  əsrin  ikinci 
yarısının materialları əsasında) 
Lətafət Ələkbərova.....................................................................213 
SMOMPK-un  müxtəlif  buraxılıĢlarında  çap  edilmiĢ  Azərbaycan 
nağıllarına bir nəzər 
Cavadova Rəna...........................................................................222   
Azərbaycanda  cərəyan  edən  ictimai-siyasi  problemlərlə  və 
Ģəxsiyyətlərlə  bağlı  Ģeirlərin  təhlili  (Q.Qasimzadənin  yaradıcılığı 
əsasında) 
Babanlı İlhamə..........................................................................227  
«Kitabi - Dədə Qorqud» dastaninda ―ad + fel‖ tipli söz birləĢmə-
ləri 
Hicran Fərhadova......................................................................232 
Alman bədii nəsri Azərbaycan dilində 
Tamilla Qədirova ......................................................................238 
Səməd Vurğunun epik irsində folklor motivlərdən istifadə üsulları 
Alıyeva Afiqə .............................................................................244 
Çingiz Aytmatov və türk folkloru 
İsmayılova Vəfa.........................................................................251 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   113


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə