“Mən fəxr edirəM ki, AzərbAycAnlıyAM!”Yüklə 0,86 Mb.

səhifə1/32
tarix14.07.2018
ölçüsü0,86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
“Mən fəxr edirəM ki, AzərbAycAnlıyAM!”

 

 

 

 

 

 

 

Heydər əliyev

 

 

 

          

AzərbAycAn xAlqının üMuMMilli lideri


redaksiya heyəti:

Surxay Tağızadə

baytarlıq elmləri namizədi, 

respublikanın əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi

Ramiz Səfərov

biologiya elmləri doktoru, professor

Məmməd Salmanov

AMEA-nın akademiki, professor

İkram Eyyubov

baytarlıq elmləri doktoru, professor

Aleksandr Panin

RKTEA-nın akademiki, professor

İlham Əzimov

baytarlıq elmləri doktoru, professor

Emma Ağayeva

baytarlıq elmləri doktoru, professor

Fuad Qulubəyov baş redaktor,

baytarlıq elmləri namizədi

Cəmil Əsgərov 

baytarlıq elmləri namizədi

Qalib Əbdüləliyev

baytarlıq elmləri namizədi

“Baytarlıq”  elmi-praktik  jurnalı    Azər baycan 

Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 27 iyul 2007-ci il 

tarixli 32T nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mətbu 

nəşrlərin reyestrinə daxil edilmə nömrəsi və tarixi:

№ 3334, 04.02.2011-ci il

bank rekvizitləri:

ünvan:

Bakı, AZ 1009, Balababa Məcidov 4

Tel/faks: (+994 12) 596 56 03

Çapa imzalanmışdır 09.04. 2011. Tiraj 300.

“Şərq-Qərb” Nəşriyyat evində dizayn və çap olunub.

AZ 1123 Bakı, Aşıq Ələsgər küçəsi, 17.

Tel.:   (+99412) 370 68 03; 374 83 43

Faks: (+99412) 370 68 03; 370 18 49

www.eastwest.az

İÇİNDƏKİLƏR:

Kəbutər Mirzəbala oğlu Səfərov .................................3

Görkəmli ipəkçi-seleksiyaçı alim ................................5

Ələddin Abbas oğlu Ənnağıyev ...................................7

Görkəmli alim, xeyirxah insan ....................................8

Quşlarda leykoz-sarkom qrup xəstəlikləri və  

onların növləri. Şiriyev F.A., Əhmədova A.H. .................10

Kənd təsərrüfatı heyvanlarında qarayara xəstəliyi  

və onunla mübarizə. Əzimov İ.M., Əsgərov C.Ə. ..........14

Dabağəleyhi tədbirlərin təşkili  

Vəliyev U.M., Səfiyeva N.V. .............................................20Qaramalın hematuriya xəstəliyinin öyrənilməsi  

və ona qarşı mübarizə tədbirlərinin hazırlanması  

Abdulllayev M.Q., Eyyubov İ.Z., Əlişzadə S.C.,  

Babayeva T.Y., Aşurova T.N. ............................................26

Balaqlarda əzələ ağarması xəstəliyinin müalicə  

və profilaktikasında Revitamin P və Yalama  

daşının effektliyi. Fərəcov A.F. ....................................32

Quşların qarışıq helmintozları (askaridioz,  

kapillyarioz) və onların yayılması. Bayramov S.Y. ......36

Balıqlarda parazit xəstəliklərin baş vermə  

və yayılmasında biotik və abiotik  

faktorların rolu. Abdullayeva X.H. ................................39

Ихтиофтириоз рыб и меры борьбы с ним 

Сулейманова А.В. .........................................................45Gəmiricilərə qarşı rodentisid preparatların  

axtarılması. Məmmədli Ə.T., Bağırov Y.T.,  

Dərgah-zadə Y.İ. ...........................................................49Baytarlıq xidmətinin təkmilləşdirilməsində  

ictimai peşə təşkilatlarının rolu. Əbdüləliyev Q. H. .....53

Klozantinantiparazitar baytarlıq preparatıdır  

İbrahimov İ. P. ..............................................................57Диагностическая эффективность цветного  

антигена при листериозе сельхозживотных 

Кулибеков Ф.М. ...........................................................62Rusca – Azərbaycanca bəzi arıçılıq terminlərinin  

izahlı lüğəti. Qulamhüseyn Sultanlı. ..............................66

Alimlər insan yaddaşından xoşagəlməz xatirələri  

silməyi öyrənəcəklər

 .......................................................71İnsan beynı 39 yaşdan sonra qocalmağa başlayır

 ..............72bAyTArlıq

Azərbaycan baytar Həkimləri Assosiasiyası ictimai birliyinin elmi-praktik jurnalı. 

Assosiasiyanın idarə heyətinin sədri fuad qulubəyov, baytarlıq elmləri namizədi

Bank Respublika

Nərimanov filialı,

H/H 38039440105424

KOD 508182

SWIFT BRES AZ 22

VÖEN 1500196051

M/H 0137010014944

VÖEN bank 99000019013

Elmi-praktik jurnal   bAyTArlıq

Böyük  insanlar həmişə qəlblərdə özünə 

dərin  və  hərtərəfli  yer  tapır,  əbədi  olaraq 

yaddaşlarda qalır.  Baytarlıq sahəsində  özü-

nəməxsus şərəfli yeri olan, baytarlıq elmləri 

doktoru,  professor  kəbutər  Mirzə bala oğlu Səfərov məhz belə şəxsiyyətlər dən idi.

Respublikanın  məşhur  baytar  alimlə-

rindən  biri,  görkəmli  epizootoloq  Səfərov 

Kəbutər  Mirzəbala  oğlu  1911-ci  ilin  may 

ayının 9-da Bakının Novxanı kəndində ana-

dan olmuşdur. K.Səfərov əmək fəaliyyə tinə 

uşaqlıq, yeniyetmə illərindən başlamışdır.

1933-cü ildə Azərbaycan LKGİ Mərkəzi 

Komitəsi  tərəfindən  Moskva  Baytarlıq  İns-

titutuna göndərilmiş və 1937-ci ildə həmin 

institutu bitirmişdir.

K.Səfərov  1937-1938-ci  illərdə  Azər-

baycan Sığorta İdarəsində baş baytar həkim, 

1938-1963-cü illərdə Kənd Təsər rüfatı İns-

titutunun  epizootologiya  kafedrasında  as-

sistent,  dosent  və  professor,  kafedra  mü-

diri, 1963-1969-cu illərdə Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin  Baş  Elmi  İdarəsinin  rəisi, 

1969-1970-ci  illərdə  Azərbaycan  KTN 

Yemçilik, Çəmən çilik və Otlaqlar İnstitutu-

nun  direktoru,  1970-1981-ci  illərdə  Azər-

baycan  Elmi-Tədqiqat  Baytarlıq  İnstitu-

tunda  iribuynuzlu  heyvanların  yoluxucu 

xəstəlikləri  şöbəsinin  müdiri  işləmişdir. 

K.M.Səfərov 1981-ci ildə vəfat etmişdir.

K.M.Səfərov  1944-cü  ildə  namizəd lik, 

1953-cü  ildə  Moskva  şəhərində  doktorluq 

dissertasiyasını 

müdafiə 

etmişdir. 

K.M.Səfərovun əsas elmi fəaliyyəti heyvan-

ların  yoluxucu  xəstəliklərinin  –  leptospiro-

zun,  anaerob  infeksiyaların  –  enterotokse-

miyanın,  bradzotun,  vərəmin,  qarayaranın, 

brusellyozun  epizootologiyasının  öyrənil-

məsi,  onlara  qarşı  mübarizə  tədbirlərinin 

hazırlanması, təsərrüfatların bəzi xroniki in-

feksiyalardan (vərəm, brusellyoz və s.) sağ-

lamlaşdırması işlərinin elmi əsaslarla təşkil 

edilməsinə həsr edilmişdir. O, xüsusilə hey-

vanların leptospirozunun öyrənil məsinə aid 

diqqətəlayiq  tədqiqatlar  aparmışdır.  Bu 

istiqamətdə 

leptospiralların 

müxtəlif 

serotiplərinin  xəstəliyin  baş  verməsində, 

epizootologiyasında  rolu,  təbii  ocaqlılıq, 

xəstə liyin  sağlam  təsər rüfatlara  sirayət 

etməsinin  qarşısının  alınması  üçün  baytar-

lıq-sanitariya  tədbir lərinin  təkmilləşdiril-

məsi  kimi  məsələlər  K.Səfərovun  tədqi-

qatlarında öz əksini tapmışdır.

Azərbaycan  Kənd  Təsərrüfatı  İnstitu-

tunda  işlədiyi  illərdə  onun  mahiranə  peda-

Elmimizin və peşəmizin korifeyləri

kəbuTər MirzəbAlA OĞlu 

SəfərOv – 100 il

Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Preparatlarına 

Elmi Nəzarət İnstitutunun direktoru,  

baytarlıq elmləri doktoru, 

professor İ.M.Əzimov

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə