Microsoft Word ashabanov236. docYüklə 0,72 Mb.

səhifə1/28
tarix05.04.2018
ölçüsü0,72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

“MAG STRATURA MƏRKƏZ ” 

 

 Ə

lyazması hüququnda 

 

Asiman Şabanov Eldar oğlu 

             

 

BAZAR  QT SAD YYATI ŞƏRA T NDƏ  STEHSAL NFRASTRUKTURUNUN  NK ŞAF MƏSƏLƏLƏR   

 

 mövzusunda  

 

M A G   S T R  D   S S E R T A S   Y A S I  

      stiqamətin şifri və adı:   060408 "Sənayenin təşkili və idarə edilməsi" 

 

      xtisaslaşmanın adı:       " stehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı                                                 və idarə edilməsi" (sahələr üzrə)

    


 

 

Elmi rəhbər:                                                                     i.e.n.dos. B.S.Əhmədov                                     Kafedra müdiri:                                                               i.e.n.dos. Ə.V.Hacıyev 

Magistr proqramının rəhəri:                                          i.e.n.dos. A.S.Mehtiyev 

 

BAKI  -  2016 


 

 MÜNDƏR CAT 

 

 

 

Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Fəsil 1.  nfrastruktur sahələrinin inkişafının nəzəri əsasları . . . . . . . . . . . . . . 6 

1.1.  stehsal infrastrukturunun mahiyyəti və istehsalın inkişafında rolu . . . . . . . 6  

1.2.  stehsala xidmətin forma və növləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

1.3.  nfarstruktur sahələrin formalaşmasına təsir göstərən amillər . . . . . . . . . . . .22  Fəsil 2. Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafının mövcud          

vəziyyətinin təhlili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 

2.1. stehsal infrastrukturunun inkişaf dinamikası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

2.2.  stehsal infrastrukturunun inkişafına təsir edən amillər. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

2.3.


 stehsal infarstrukturunun iqtisadi inkişafda rolunun qiymətləndirilməsi. . . . . . 47 

Fəsil 3. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkədə istehsal infrastrukturunun                  

inkişaf istiqamətləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

3.1.  stehsal infarstrukturunun perspektiv inkişaf istiqamətləri . . . . . . . . . . . . . . 57 

3.2.  stehsal infarstrukturunun bazar tələblərinə uyğunlaşdırılması yolları . . . . . 69 

Nəticə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

stifadə olunan ədəbiyyat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83  

РЕЗЮМЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 THE RESUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

 

 
 

 G R Ş 

Mövzunun aktuallığı.

 Milli iqtisadiyyatın inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə istehsal 

infrastrukturunun  mövcud  olmasından  və  onun  inkişaf  səviyyəsindən  asılıdır.  Bazar 

iqtisadiyyatında infrastruktura iqtisadi subyektlərin müxtəlif bazarlarda fəaliyyəti üçün 

şə

rait yaratmaq  məqsədi daşıyan qarşılıqlı əlaqəli institutların altsistemini əks etdirir. Bu  altsistemə  istehsal,  maliyyə-kredit,  institsional,  kommersiya,  sosial,  ekoloji  və 

informasiya infrastrukturu daxildir. Belə sahələrini inkişafı istehsal olunan məhsulların 

maya  dəyərinin  aşağı  salınmasına,  yeni  məhsulların  hazırlanmasına,  onların  istehsa-

lının və satışının təşkilinin səmərəliliyinin artmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir  gös-

tərir.  stehsala xidmət sahələrinin inkişafı təkrar istehsal prosesinin subyektləri arasında 

qarşılıqlı  səmərəli  əlaqələrin  formalaşmasına,  onların  fəaliyyətinin  ahəngdarlığının  və 

birqərarlığının  təmin  edilməsinə  və  iqtisadiyyatın  rəqabət  qabiliyyətinin  yüksəlməsinə 

səbəb olur. Bazar iqtisadiyyatı istehsal infrastukturuna xüsüsi tələblər irəli sürür, çünki 

ölkənin müəssisə və təşkilatlarının iqtisadi fəaliyyəti, dolayı yolla isə əhalinin həyat sə-

viyyəsi bundan asılıdır. Normal fəaliyyət göstərən iqtisadiyyat üçün bütün növ resurs-

ların ehtiyatının olması vacibdir ki, burada da infrastruktur güclərdə istisna deyildir. 

Ölk nin  t s rrüfat  h yat n n  normal,  fasil siz,  s m r li  davam 

etm si,  habel   c miyy tin  inki af ,  onun  v t nda lar n n  rahat 

ya ay


n  t min edib, insanlar n maddi-m d ni s viyy sini daha da  

yüks ltm k  üçün, 

übh siz  ki,  infrastruktur  sah l rin    mövcüdlu u 

z ruridir.  Bununla  yana

,  bu  sah l rin 

ks riyy ti  t bii  inhisarlara 

aiddir.  Özün m xsus  xüsusiyy tl ri  il   f rql n n  t bii  inhisar 

sah l rind   bir  neç  

irk t  (birlik)  yarad b,  onlar n  t s rrüfat 

f aliyy tini bazar münasib tl ri sisteminin r qab t prinsipl ri  sas nda 

qurmaqla,  son  n tic   etibaril   iqtisadi-sosial  s m r liliyi  t min  ed  

bilmir.  N hay t,  bu  sah l rin  inki af   iri  m bl

d   investisiyalar 

qoyulu u t l b edir.  

Son illərdə ölkədə infrastruktur sahələrin inkişafı istiqamətində əhəmiyyətli ad-

dımlar atılmışdır. Azərbaycanda neft strategiyasının uğurla reallaşdırılması hesabına 

cəmiyyətin  gəlirlərinin  artması  və  iqtisadi  fəallğının  yüksəlməsi  infrastruktur  sahə-: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə