Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.

səhifə2/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 

              IV.2.2.5. Tälqin texnikası faktoru............................................................................................................................133 
       IV.2.3.  nandırma, aldatma vä dezinformasiya metodları........................................................................................165 
              IV.2.3.1. Nümayiş manipulyasiyaları ......................................................................................................................165 
              IV.2.3.2. Täsvir manipulyasiyaları ..........................................................................................................................165 
              IV.2.3.3.  zah manipulyasiyaları..............................................................................................................................165 
              IV.2.3.4. Arqumentasiya manipulyasiyaları ............................................................................................................165 
       IV.2.4. Sanksiya ............................................................................................................................................................191 
              IV.2.4.1. Psixoloji sanksiyalar (diversiya)...............................................................................................................191 
              IV.2.4.2. Siyasi-inzibati sanksiyalar (diversiya)......................................................................................................191 
              IV.2.4.3.  qtisadi sanksiyalar (diversiya).................................................................................................................191 
              IV.2.4.4. Texnoloji sanksiyalar (diversiya) .............................................................................................................191 
              IV.2.4.5. Härbi sanksiyalar (diversiya)....................................................................................................................191 
                     IV.1.4.5.1. Psixotron silahlar  ...........................................................................................................................191 
                     IV.1.4.5.2. Psixotrop preparatlar  .....................................................................................................................191 
                     IV.1.4.5.3. Partlayıcı maddälär (gksplozivlär)..................................................................................................191 
                     IV.1.4.5.4. Kimyävi silahlar .............................................................................................................................191 
                     IV.1.4.5.5. Bioloji (bakterioloji) silahlar ..........................................................................................................191 
                     IV.1.4.5.6. Tektonik silahlar.............................................................................................................................191 
                     IV.1.4.5.7. Genetik silahlar...............................................................................................................................191 
                     IV.1.4.5.8. Zoo – silahlar..................................................................................................................................191 
                     IV.1.4.5.9. «Humanist" adlandırılan bir sıra müasir silahlar. ...........................................................................191 
II H SSÄ
 
V fäsil. 
V RTUAL MÜHAR BÄ METODLARI (Soyuq müharibä metodları).............................................................309
 
Davranış vä düşüncälärin neyrostrateji proqramlaşdırılması metodu («Atom bombasına qarşı psixoloji bomba!»)..309 
       V.1.  deyaları necä iflasa uğratmalı, ideologiyaları necä neytrallaşdırmalı....................................................................314 
       V.2. Cähdläri necä blokirovkalamalı, äleyhfäaliyyätlärin qarşısını necä almalı.............................................................323 
       V.3.  nqilabları necä formalaşdırmalı, situasiyaları necä däyişmäli ...............................................................................330 
       V.4. Qüvvälär (şäxsiyyätlär, dövlätlär...) äleyhinä fäaliyyätlär  .....................................................................................338 
       V.5. Räqib cäbhäsi daxilinä necä iğtişaş salmalı  ...........................................................................................................342 
 
Täzyiq taktikaları ilä älaqädar bir sıra nüanslar
.........................................................................................................399 
              
ÄLAVÄ: 
Bäzi dövlätlärin «Psixoloji ämäliyyat» instruksiyalarından parçalar ............................................................................399 
AÇIQ CÄMIYYÄT: Müsbät vä mänfi täräfläri ..............................................................................................................401 
Qarabağ müharibäsi ilä älaqädar bäzi çıxarışlar  ............................................................................................................410 
Ädäbiyyat siyahısı................................................................................................................................................................420 
 
 


www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 

 
 
 
   
Ö
Ö
N
N
 
 
S
S
Ö
Ö
Z
Z
 
 
   
 
 
 
Cabbar Mämmädovun «Diplomatik 
psixologiya» monoqrafiyasına 
AMEA-nın Fälsäfä vä Siyasi-Hüquqi 
Tädqiqatlar  nstitutunun 
 
R Ä Y 
 
 
Cabbar Mämmädovun "Diplomatik psixologiya" monoqrafiyası sosial psixologiyada az öyränilmiş vä dövlät 
idaräçiliyi,  siyasät,  ideologiya  vä  härb  sahäsi  üçün  xüsusi  ähämiyyät  käsb  edän  bir  sahäyä  häsr  olunmuşdur. 
Qeyd olunmalıdır ki, tädqiqat ciddi metodoloji äsasa vä elm üçün xüsusi ähämiyyät käsb edän bir sıra mäsälälärä 
ciddi  mäntiqi-ardıcıl  baxış  sisteminä  malikdir.  Deyilän  mäsälälär  sırasına  aid  oluna  bilär:  1)  Davranış  vä 
düşüncälärin determinasiya mexanizmi; 2) Şäxsiyyätin psixoloji portreti vä individual imkanlarının spesifikası; 
3) Müxtälif şärait üçün färqli ünsiyyät metodları vä räftar taktikaları; 4)  Konkret situasiyalarda  insana  täsir vä 
onu inandırma metodları; 5) Virtual müharibä metodları; vä s. 
Täkcä yuxarıda qeyd olunan bu mäsälälärin siyahısı özü mäsälänin qoyuluşunun orijinallığını, bir sıra elmi 
praktik  mäsälälärä  müällifin  biopsixologiya,  psixologiya,  sosiologiya,  tarix  vä s.  kimi  digär  elmlärlä  käsişän 
elmlär prizmasından baxmağa cähd etmäsini göstärir. Müällif sübut etmäyä  çalışır ki, insan potensialı vä onun 
bütün yaradıcılıq ehtiyatından, ideologiya vä härb strukturları kimi cämiyyätin ähämiyyätli dövlät institutlarında 
böyük effektivliklä istifadä oluna bilär. Bizim fikrimizcä, burada müällifin Azärbaycanın härb mäktäbindä çox 
az  öyränilmiş  "Virtual  müharibä"  metodlarının  araşdırılmasına  cähd  etmäsi  xüsusilä  diqqätälayiqdir.  Mäsäläyä 
Azärbaycanın  bu  gün  düşdüyü  tarixi  şäraitin  spesifikası  aspektindän  baxılsa,  o  zaman  Cabbar  Mämmädovun 
härbi  ämäliyyatlar  şäraitindä  taktika  vä  strategiyanın  sosial-psixoloji  aspektläri  barädä  äldä  etdiyi  näticäläri 
Azärbaycan üçün bu gün kifayät qädär böyük ähämiyyät käsb edän härb sferasında uğurla istifadä oluna bilär. 
Cabbar  Mämmädovun  "Diplomatik  psixologiya"  kitabı  barädä  fikirlärimizi  ümumiläşdiräräk,  äminliklä 
demäk mümkündür ki, müällif bu işindä tädqiq  etdiyi problemä  cäsarätli analitik qabiliyyät, mäntiqi-ardıcıl vä 
sistemli baxış nümayiş etdirir. Näzärä alınsa ki, C.Mämmädov yalnız orta mäktäb bitirib, o zaman şübhäsiz ki, 
biz  qarşımızda  özünütähsil  yolu  ilä  ähämiyyätli  säviyyäyä  qalxa  bilmiş  fenomenal  bir  şäxsiyyätin  parlaq 
nümunäsini görürük. Vä  güman  edirik ki, çox  yaxın  vaxtlarda o, näzäriyyä  sahäsindä äldä etdiyi qänaätlärinin 
cämiyyätimizin  dövlät  ähämiyyätli  sferalarında  praktik  tätbiqinä  nail  olacaq  vä  bununla  da,  bugünkü 
cämiyyätimiz üçün näzäräçarpacaq faydalar gätirä biläcäkdir. 
 
Azärb. Milli Elmlär Akademiyasının 
 «Fälsäfä vä Siyasi-Hüquqi 
Tädqiqatlar  nstitutu»nun direktoru  
fälsäfä elmläri doktoru, 
prof. Y. .Rüstämov 
 
     
BDU-nun Psixologiya Kafedrasının 23.02.1998 tarixli ümumi iclasının protokolundan çıxarış (bir parça) 
«...Cabbar  Mämmädovun  işläri  ilä  tanışlıq  göstärir ki,  müällif  yazdığı  mäsälälär  haqqında  hamıya  mä’lum 
olan ümumi, bayağı häqiqätläri täkrar etmäyib, tädqiq etdiyi psixoloji fenomenlärin mexanizminä nüfuz etmäyä, 
onu açmağa çalışmışdır vä buna äsasän nail olmuşdur. Müällif müxtälif mäsälälär haqqında indiyä qädär o şäkil-
dä,  o  tärzdä,  o  häcmdä,  o  mövqedän  söylänilmämiş  fikirlär  söylämişdir  vä  özü  dä,  o,  bu  fikirläri  mäişät 
düşüncäsi säviyyäsindä deyil, müasir elmin säviyyäsindä söyläyä bilmişdir ki, bu da olduqca sevindirici bir hal-
dır... 
...Qeyd etmäliyik ki, C.Mämmädovun işläri haqqında müxtälif aspektdän çox fikir söylämäk olar. Onlar ak-
tual mäsälälärä häsr olunmuşdur, mäzmunludur. Onlarda yeni fikir vä ya yeni fikir söylämäk cähdi vardır. Yeni 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə