Microsoft Word elchin sari gaYüklə 75,72 Kb.

tarix18.04.2018
ölçüsü75,72 Kb.


SS

S

Saaaarrrr\\\\    ggggwwwwlllliiiinn

n

nE

E

EEllll[[[[iiiin

n

nn

… sonra bir ]\d\r`\ ya`\] ya`d\ vw birdwn-birw bu da`lar\n sal da]lar\, yamya]\l d=]lwri vw

adda-budda o d=]lwrdw bitmi] a`aclar\n elwcw yamya]\l [wtirlwri, kollar\n yarpaqlar\,

dibindw a`appaq bir k=p^klw k=p^klwnw-k=p^klwnw [ay axan yar`an\n ^st^ ilw uzan\b

gedwn s\ld\r\m qaya par[alar\n\ tozdan, torpaqdan yuyub twrtwmiz etdi vw twrtwmiz bir

par\lt\ ilw dw i]\m-i]\m i]\ldatd\ vw bu dwm bu da`lar, bu ya]\ll\q, bu sal da]lar, yar`an

boyu uzanan o s\ld\r\m qayal\q d^nyan\n geni]liyindwn, wvvwlsizliyindwn vw ax\rs\zl\`\ndan

xwbwr verdi…

… sonra b^t^n bu geni]liyi, wvvwlsizliyi vw ax\rs\zl\`\ bir swda b^r^d^ vw o swda alt\nda, elw

bil ki, o yar`an\n dibi ilw o k=p^klwnw-k=p^klwnw axan [ay\n, o da`lar\n, o yamya]\l

d=]lwrin =z^ o swdaya s=z s=ylwmwyw ba]lad\:

Sa[\n ucun h=rmwzlwr,

Swni mwnw vermwzlwr,

Nw ola bir g^n g=rwm,

Nazl\ yar\n, ah, ^z^n^…

Neynim aman, aman,

Neynim aman, aman,

Sar\ gwlin.

… sonra o ]\d\r`\ ya`\] kwswcwkdi, sonra ax]am d^]wcwkdi, sonra b^t^n bu yerlwrw ax]am

[=kwcwkdi, amma o swda da, o mahn\ da yenw bu yerlwrlw olacaqd\:

Bu dwrwnin uzunu,

{oban qaytar quzunu…

Nw ola bir g^n g=rwm,

Nazl\ yar\n ^z^n^…

Neynim aman, aman,

Neynim aman, aman,

Sar\ gwlin…

* * *2

“Pay\z ya`\]\” kababxanas\n\n g=rkwmindwn ad\ndan savay\ yax]\ bir ]ey yox idi. Sovet

Ittifaq\ zaman\ Bak\n\n 3-c^ mikrayonunda tikilmi] swkkizmwrtwbwli ya]ay\] binas\n\n

hwywtinin a]a`\ ba]\nda hans\ m^wsswninsw balaca bir avtomobil twmiri emalatxanas\ var

idi, amma elw ki, Sover Ittifaq\ da`\ld\, kimlwrsw bu emalatxanan\ =zwllw]dirdilwr, sonra da

oran\ kababaxana elwdilwr.

D^zd^, deyilwnw g=rw bu kababxanada yax]\ kabab bi]irirdilwr, amma o swkkizmwrtwbwdw

ya]ayan adamlar ocaq t^st^s^ndwn, daimi kabab iyindwn, ora gwlib-gedwn m^]twrilwrin

hwrdwn sws-k^y salmas\ndan [ox naraz\ idilwr, yeganw xo]a gwlwn bir ]ey var idi ki, bwzwn

“Pay\z ya`\]\”ndan hwzin klarnet swsi gwlirdi, o zaman sakitlik [=k^rd^, o klarnetin

swkkizmwrtwbwdwki  insanlar\n i[indw nwsw elw bir hissiyyat yarad\rd\ ki, onlar bir m^ddwt o

daimi kabab iyini dw, o ocaq t^st^s^nw dw, twrbiywsiz  m^]twrilwrin q\]q\r-ba`\r\n\ da

yaddan [\xar\rd\lar…

* * *


Hwmin g=zwl yaz g^n^ klarnet [alan Fwtulla hwmi]wki kimi, s^bh tezdwn yata`\ndan qalx\b

wl-^z^n^ yuma`a gedwndw, arvad\ Firuzw—elw bil, elw onun durma`\n\ g=zlwyirdi,

mwtbwxdwn ba]\n\ uzad\b:

—Fwtulla durdun?—soru]du, sonra da:—S=z^m var e swnw… Get, yuyun, sonra…—dedi

vw bu s=zlwri elw dedi ki, Fwtullan\n ^rwyindwn tar\n sar\ simi kimi [ox nazik, amma [ox da

swrt bir s\z\lt\ ke[di: Firuzwnin bu swsindwn bir yaz\ql\q var idi, acizlik var idi vw Fwtulla

boyda ki]i wl-^z^n^ yuya-yuya =z^n^ g^clw saxlad\ ki, wmwllicw k=vrwlmwsin vw ^rwyindw

bu d^nyan\n qaras\na ya`l\ bir k^[w s=y^]^ s=yd^, [^nki son vaxtlar,—swbwbi nw idi? he[

=z^ dw bilmirdi!—arvad\n\n cavanl\q [a`lar\ tez-tez gwlib g=zlwrinin qaba`\nda dururdu, o

[a`lar\ ki, indi x\nadan q\pq\rm\z\ q\zarm\] a` sa[lar\n he[ izi-tozu da yox idi, bilwk

yo`unlu`unda qapqara iki h=r^y^, az qala topu`unacan uzan\rd\, qwdli-qamwtli bir ceyran

balas\ idi vw g^nw deyirdi swn [\xma, mwn [\xaca`am, aya deyirdi, yox, swn [\xma, mwn

[\xaca`am vw b^t^n mwhwllw cavanlar\n\n g=z^ o h=r^kl^ q\zda idi, o h=r^kl^ q\z isw o

qwdwr cavan\n aras\ndan onu, ywni, indi ^rwyindwki o s\z\lt\ ilw wl-^z^n^ yuyan Fwtullan\

se[di.

Fwtullan\ se[di, amma ona g=rw se[mwdi ki, otuz ildwn sonra, aya, g^nw meydan oxuyan oq\z\n swsi indi belw yaz\qlas\n, ona g=rw se[mwdi ki, Firuzw bu yaz mwhwllwdwki be] toyun

be]inw dw eyni paltarda getsin, ona g=rw se[mwdi ki…

vw Fwtulla az qald\ wlindwki sabunu g^zg^dwki wksinw [\rps\n…

yax]\…


bwsdi…

ba]qalar\ swndwn dw pis g^ndwdi…

vw o vaxtlar Fwtulla da qara, q\vr\m sa[l\, qaba`\ndan yemwywn, hwywt qap\lar\ ilw ^zbw^z

qo]a tut a`ac\n\n k=lgwsindw oturub k^[wdwn =twn, pwncwrwdwn boylanan mwhwllw
3

q\zlar\n\n xwlvwti bax\]lar\ alt\nda ]wstlw nwrd oynayan vw mwhwllw cavanlar\n\n ham\s\n\

udan bir o`lan idi vw o h=r^kl^ q\z\n bu qwdwr cavan\n i[indw Fwtullan\ se[mwyi dw, yay\n

c\rhac\r istisindw mwhwllw ki]ilwrinin bu qo]a tut a`ac\n\n k=lgwsindw oturmas\ kimi bir ]ey

idi, ywni, twbii idi, burada twwcc^bl^ bir ]ey yox idi, Fwtulla g=rkwmiylw dw, wdas\yla da o

h=r^kl^ q\za layiq bir cavan idi, amma elw o vaxtlar papaq[\ Cwfwr—h=r^kl^ q\z\n

atas\—iki aya`\n\ bir ba]ma`a dirwdi ki, mwn q\z\m\ zurna[alana vermwywcwywm.

Mwswlw buras\nda idi ki, Fwtullagil nwsillikcw musiqi[i idilwr, ulu babas\ da, babas\ da, atas\

da Bak\n\n mw]hur balaban [alanlar\ olmu]dular vw Fwtulla =z^ dw lap u]aql\qdan balaban

[alma`a ba]lam\]d\ vw balaban hava kimi, su kimi bir ]ey idi vw Fwtulla ^[^n bizim bu

g=zwl d^nyam\zda balabans\z ya]amaq m^mk^n olan bir i] deyildi, amma papaq[\ Cwfwr

ki, iki aya`\n\ bir ba]ma`a dirwdi, Fwtulla o h=r^kl^ q\zdan =tr^ b^t^n hwyat\n\n mwnas\

hesab elwdiyi balabandan wl [wkdi, klarnetw ke[di.

Klarnet, g=r^n^r, papaq[\ Cwfwr ^[^n balabandan xeyli h=rmwtli imi] vw papaq[\ Cwfwr

ax\r ki, o h=r^kl^ q\z\n raz\l\`\n\ verdi.

O vaxtdan d^z otuz alt\ il ke[ib.

Bu otuz alt\ ildw Fwtullan\n klarneti [ox mwclislwr yola salm\]d\, [ox toylar [alm\]d\, b=y^k

bir ailwni—=zlwri vw be] q\z—doland\rm\]d\, o klarnet q\zlar\ b=y^tm^]d^, oxutmu]du,

onlar\ wrw vermi]di.

Sovet vaxt\nda indiki qwdwr [al`\[\ yox idi, amma elw ki, Sovet Ittifaq\ da`\ld\, o qwdwr

oxuyan, [alan peyda oldu ki, mwhwttwl qalmal\ i] idi—bunlar wvvwllwr harada idi?

m^stwqillik bunlara necw hamilw olmu]du ki, birdwn-birw bu qwdwr do`du bunlar\? Vw

ham\s\ da [al`\ [alandan [ox, yax]\ca mantyor idi, bu mwnada ki, b^t^n [al`\ alwtlwrini

elektrikw calay\rd\lar, bir hay-k^y sal\rd\lar, bir oyun [\xar\rd\lar, bir geyim geyinirdilwr ki,

Fwtullan\n klarneti ax\rda balaca bir kababxanal\q oldu vw bir vaxtlar elwcw pul gwtirwn o

klarnet indi ancaq kababxanaya gwlwn ^[ nwfwrin, be] nwfwrin cibinw baxmal\ oldu.

Vw Fwtulla wl-^z^n^n sabununu yuya-yuya g=zlwrini qald\r\b g^zg^yw baxm\rd\, bu [alba],

b\`lar\ a`appaq a`arm\] k=k ki]iyw baxmaq istwmirdi, amma, o mwqamda, elw bil, g^zg^

maqnitw d=nm^]d^, Fwtullan\n g=zlwri dw dwmirw—g^zg^ o g=zlwri =z^nw [wkirdi…

Mwnw baxmal\san!..

Mwnw baxmal\san!..

* * *


Norve[li Martinius Asbyornsen art\q yeddi il idi ki, Bak\dak\ xarici neft ]irkwtlwrindwn

birindw ba] m^hasibin vwzifwsindw i]lwyirdi vw Ibseni [ox sevsw dw, wntiq w]yalar\n sat\]\ ilw

mw]`ul olan Bak\ dwllallar\n\ Ibsenin qwhrwmanlar\ndan qat-qat yax]\ tan\y\rd\, hwmin4

wntiq w]yalara baxanda, onlar\n gwtirwcwyi gwliri wvvwlcwdwn hiss edwndw, sevimli bwstwkar\

Qriqin musiqisindwn dw qat-qat art\q dwrwcwdw hwzz al\rd\.

D^zd^, indi yerli sakinlwr dw, dwllallar da be]-alt\ il bundan wvvwlkilwr deyildi, [ox

ay\lm\]d\lar vw Sovet Ittifaq\ da`\landan sonra ki, swrhwdlwr a[\lm\]d\, Bak\ya gwlib-gedwn

xaricilwr wntiq w]yalar\—qwdim azwrbaycan xal[alar\n\, zwrgwr i]lwrini, misgwrlik

n^munwlwrini, lap elw m^asir rwssamlar\n wswrlwrini su qiymwtlwrinw al\rd\lar, xaricw apar\b

on qat, hwtta y^z qat art\q qiymwtw sat\rd\lar, ya da [ox az pulla =zlwrinw zwngin, qiymwtli

]wxsi kolleksiyalar d^zwldirdilwr—be]-alt\ il bundan wvvwlw qwdwr belw idi, sonra isw twzw

dwllallar peyda oldu, qiymwtlwr qalxd\, amma nw qwdwr qalxsa da, respublikan\n sakinlwri

nw qwdwr ay\lsalar da, wntiq Azwrbaycan vw }wrq w]yalar\n\n Azwrbaycandak\ qiymwti

Avropada vw AB}-dak\ qiymwtlwrw nisbwtwn [ox ucuz idi.

Wlbwttw, hwmi]w belw olmayacaqd\, f^rswtdwn istifadw etmwk laz\m idi. D^zd^, belw getswydi,

bir-iki ildwn sonra Azwrbaycanda daha he[ nw qalmayacaqd\, amma bu, sonran\n problemi

idi vw bu problemlw, qoy gwlwcwyin adamlar\ vw azwrbaycanl\lar\n =z^ mw]`ul olsun.

Twbiwtwn cwld, a`\ll\ vw i]bacaran bir adam olan Martinius Asbyornsen isw, hwm dw [ox ay\q

adam idi, wvvwlcw =z^nw qwdim Azwrbaycan xal[alar\ndan vw xal[a mwmulatlar\ndan ibarwt

g=zwl vw qiymwtli ]wxsi kolleksiya d^zwltdi, sonra ba]a d^]d^ ki, bu yerdw ]wxsi kolleksiya

ilw kifaywtlwnmwk olmaz, wmwlli-ba]l\ biznesw giri]mwk laz\md\r—ba]a d^]d^ vw cani-

dildwn fwaliyywtw ba]lad\, bu illwr wrzindw hwmin biznesin gizli yollar\n\ da yax]\ca

mwnimswdi vw yax]\ca da pul qazand\.

Norce[dwki tan\]-bili]lwrin (elw =z^n^n dw!) he[ a`l\na da gwlmwzdi ki, ha[ansa Sovet

Ittifaq\ da`\lacaq vw o qorxunc Sovet Ittifaq\n\n da`\lmas\ Martiniusu bwxtwvwr edwcwk,

d^nwnw qwdwr he[ kimin tan\mad\`\ Azwrbaycan adl\ bir =lkwdw bu balaca, dazba],

yekwqar\n adam\n bwxti belw a[\lacaq.

* * *


F^ruzw twzwcw dwmlwdiyi [ay\, ya`\, pendiri, [=rwyi gwtirib Fwtullan\n qaba`\ndan mizin

^st^nw qoyanda, Fwtulla hiss elwdi ki, F^ruzw nwsw g=zlwnilmwz bir ]ey deywcwk vw

soru]anda ki:

—Deyirdin s=z^n var mwnw?

F^ruzw dw:

—{ayuvu i[, sonra deywrwm…—deywndw, Fwtulla lap y^z faiz bildi ki, F^ruzwnin s=z^

nwsw twzw bir ]ey olacaq, amma o twzwlik necw olacaq? yax]\ olacaq? pis olacaq?—bunu

bilmirdi.
5

F^ruzw o s=z^ demwyw twlwsirdi, amma eyni zamanda elw bil ki, ^rwk elwmirdi vw Fwtulla

fikirlw]di ki, bwlkw q\zlarla ba`l\ nwsw bir xwbwr var? amma nw olacaqd\? wgwr twzw nwvw

xwbwriydisw, burda ehtiyat elwmwli twzw bir ]ey yox idi—alt\nc\ nwvw olacaqd\—ba]qa bir

swbwb Fwtullan\n a`l\na gwlmirdi.

Vw elw ki hwmi]wki pendir-[=rwyi yedi, ]irin [ay\ i[di:

—H\?—dedi.—Nw olub?

Firuzw:


—He[ nw…—dedi.—Nw olacaq ki, Allaha ]^k^r, hwr ]ey yerindwdi…

—Deyirdin ax\ s=z^n var…

Firuzw ona yax\nla]d\ vw bilwyindwn tutub:

—Bir bura gwl…—dedi vw Fwtullan\ ard\yca ota`\n hwywt qap\s\na twrwf [wkdi.

D^z otuz alt\ il idi ki, evli idilwr vw bu otuz alt\ ildw hwr dwfw Firuzwnin wli onun wlinw

dwywndw, Fwtullan\n bwdwnindwn bir cwrwyan ke[irdi, elw bil…

Elw bil…

Elw hwmin qal\n h=r^kl^ q\z\n wli idi, o wlin hwrarwti, o wlin gwtirdiyi hissiyyat idi…

Fwtullagilin hwywt qap\lar\n\n qar]\s\nda g=vdwsi yo`unlay\b qocalm\] bir sar\ ]an\ ^z^m

a`ac\ var idi vw bu a`ac\n ya]\ Fwtullan\n ya]\ndan [ox idi, a`ac\n budaqlar\n\ Fwtullagilin

birmwrtwbwli binalar\n\n dam\na qald\rm\]d\lar vw damda o budaqlardan talvar

d^zwltmi]dilwr vw elw ki, yaz gwlirdi, o budaqlar yarpaqlama`a ba]lay\rd\, bir azdan o

damdal\ talvar mwhwllwnin cwnnwt gu]wlwrindwn biri olurdu, yay g^nortas\n\n c\rhac\r

istisindw dw yarpaqlar\n s\xl\`\ndan o talvara g^n ]\`\ya bilmirdi, wn g=zwli isw bu idi ki, o

qoca ^z^m a`ac\n\n elw twzw-twr yarpaqlar\ olurdu, elw bil, yetmi]inci, swkswninci dwfw

deyildi a[ma`\, birinci dwfw a[\l\b d^nyaya gwlirdi vw o qwdwr dw sapsar\ ]an\s\ olurdu ki,

Firuzw b^t^n ilin abqoras\n\, sirkwsini d^zwldirdi, do]ab\n\ bi]irirdi, bal kimi ]an\dan

vedrw-vedrw q\zlara g=ndwrirdi, yarpaqlar\n\ duza qoyurdu vw q\]da da, pay\zda da o

yarpaq dolmas\n\ bi]irirdi ki, Fwtullan\n alwmindw, d^nyada he[ kim o dadda yarpaq

dolmas\ bi]irmirdi vw bi]irw dw bilmwzdi.

Firuzw Fwtullan\ ard\yca [wkib hwywtw [\xartd\ vw yamya]\l yarpaqlar\ az qala ovuc i[i boyda

b=y^m^] ^z^m a`ac\n\ g=stwrib:

—G=r^rswn, Fwtulla?..—dedi.6

Fwtulla hwr halda swnwtkar idi vw bu yaz swhwri Firuzwnin onu hwywtw [\xar\b yamya]\l bir

g^l^]lw adam\n ^z^nw g^lwn bu ^z^m budaqlar\n\ g=stwrmwsi, do`rusu, Fwtullan\ wmwlli-

ba]l\ hwywcana gwtirdi vw Fwtulla lap o cavanl\q [a`lar\ndak\ kimi, hwywtin ortas\nda

Firuzwni qucaqlay\b sinwsinw s\xmaq istwdi, amma bu vaxt Firuzw deywndw ki:

—Bilirswn, Fwtulla, bir s=z deywcwywm, ancaq… hirslwnmw…—Fwtullan\n ^rwyi elw bil, bir

bo]luq i[indw u[unan kimi oldu vw Fwtulla ba]a d^]d^ ki, y^z faiz nwsw pis bir s=z

e]idwcwk:

Firuzw dedi:

—Fwtulla… bilirswn… istwyirwm… istwyirwm bu yarpaqlar\ y\`\m… apar\m bazarda

sat\m…

Wvvwlcw Fwtulla elw bildi ki, Firuzwnin dediklwrini d^z ba]a d^]mwdi, amma elw ki, bus=zlwr ]apalaq kimi onun beyninw [\rp\ld\, Fwtullan\n sifwti nw g^nw d^]d^sw, Firuzwnin

rwngi a`appaq a`ard\ vw Fwtulla:

—Nw?—deyw x\r\ldayanda, Firuzw:

—Hirslwnmw, Fwtulla, swn Allah, hirslwnmw!..—dedi.

Fwtulla eyni x\r\lt\yla:

—Mwnim arvad\m gedib bazarda yarpaq satacaq?—soru]du vw elw bil, o, bu sual\, Firuzwyw

yox, =z^nw verdi, wslindw he[ =z^nw dw yox, Fwtulla bu sual\ namwlum bir varl\`a verdi…

bwlkw taleyw verdi?..

Allaha verdi?..

Kimw verdi?..

Bilmirdi, amma oras\n\ tamam a]ikar bilirdi ki, hwyat\n\n bu mwqam\na gwlib

[atmaqdansa, o qo]a h=r^kl^ q\z\ otuz alt\ ildwn sonra, belw bir ehtiyaca ^rcah

etmwkdwnsw, o, ywni, Fwtulla, =lswydi, bundan min qat yax]\ idi.

Firuzw, Fwtullan\n bir dwqiqwnin i[indw bwrwlmi] g=zlwrinw, q\pq\rm\z\ q\zarm\] sifwtinw

baxa-baxa wmwlli-ba]l\ qorxuya d^]d^, ax\r vaxtlar onsuz da Fwtullan\n qan twzyiqi yuxar\

idi (hwrdwn 110-170-w olurdu) vw Firuzw sidq-^rwkdwn gwlwn yalvar\]la:
7

—Fwtulla, qurban olum swnw, s=zd^ dw, dedim… qurban olum Fwtulla… fikir vermw,

demwmi] olum, Fwtulla… vallah, day bir dw belw s=z demwrwm…—Firuzw yenw Fwtullan\n

bilwyindwn tutdu vw bu otuz alt\ ildw birinci dwfw Fwtulla swrt bir hwrwkwtlw qolunu dart\b:

—Wl^v^ [wk mwnnwn!..—dedi.

* * *


Miss Merilin Consonun wlli bir ya]\ var idi, amma indiyw qwdwr wrw getmwmi]di vw bu zwnci

qad\n hwddwn art\q gombul idi. AB}-da bu c^r k=k adamlara tez-tez rast gwlmwk

m^mk^nd^ vw wlbwttw, bu c^rw k=kl^y^n swbwbi qidan\n twrkibindw s^ni maddwlwr idi.

Yemwk—miss Merilin Consonun hwyat\n\n wsas problemi idi vw art\q wsas da mwqswdw

[evrilmi]di vw bu mwnada miss Merilin Conson sonuncu i] yerindwn raz\ idi.

Miss Merilin Conson Nyu-Yorkda, Manhettindw, BMT-nin lap yax\nl\`\ndak\ “Reqal Y.N

Plaza” oteli ilw ^zbw^z binan\n 23-c^ mwrtwbwsindw, tan\nm\] vw n^fuzlu bank i][isi Isaak

Blyumental\n evindw qulluq[u I]lwyirdi vw mister Blyumental\n =z^ dw, misses Blyumental

da yemwklwrinw x^susi fikir verwn vw az yeywn adamlar oldu`u ^[^n, ma`azadan al\nan,

sifari] gwtirilwn wrza`\n [oxu t=k^l^b qal\rd\ vw miss Merilin Conson evin i]lwrini g=rmwklw

bwrabwr, dwyirman dwn ^y^dwn kimi, swhwrdwn ax]ama kimi, ekoloji cwhwtdwn [ox twmiz vw

buna g=rw dw [ox baha olan hwmin arzaqlar\ yemwklw mw]`ul olurdu.

Mister vw missis Blyumentallar sonsuz idi, az dan\]an, sakit, rahat, qay`\s\z hwyat\ sevwn

adamlar idi.

Missis Blyumentall\n a`appaq bir pudeli var idi vw o pudellw daha [ox dan\]\rd\, nwinki

mister Blyumentallla, yaxud da miss Consonla, iti tez-tez twmiz havaya [\xar\rd\, onu =z^

twmizlwyirdi, =z^ [imizdirirdi, =z^ pudeli x^susi bwrbwrin yan\na apar\b yeni dwblw

q\rxd\r\r, q\vr\m t^klwrini =z^ daray\rd\, onu =z^ yedizdirirdi vw miss Conson bu itlw ba`l\

he[ bir wziyywt [wkmirdi.

Mister Blyumentall maliyyw[i dairwlwrdw mw]hur vw n^fuzlu bank i][isi olmaqla bwrabwr,

mw]hur da kolleksiya[\ idi, qwdim musiqi alwtlwri y\`\rd\ vw i]dwn gwlib y^ng^lcw bir

]amdan sonra, gecwnin yar\s\na qwdwr vaxt\n\, ideal bir swliqw ilw kolleksiyan\ toplad\`\

ayr\ca ^[ otaqda ke[irirdi, zwngin kolleksiyas\ndak\ nadir n^munwlwrdwn birini g=t^r^b

rahat kreslosunda wylw]irdi, b=y^d^c^ ]^]w ilw baxa-baxa o n^munwni santimetr-santimetr

twdqiq edirdi, c^rbwc^r mwlumat kitablar\na, kataloqlara bax\rd\ vw s.

Kolleksiyas\ndak\ n^munwlwrin, o c^mlwdwn Q. da Salonun bir, A. vw N. Amatilwrin bir,

Stradivarinin isw iki (!) skripkas\n\n tozunu da mister Blyumental =z^ al\rd\ vw bu

bax\mdan da miss Consonun he[ bir qay`\s\ vw qorxusu yox idi ki, birdwn nwsw wlindwn

d^]wr, wzilwr, zwdwlwnwr, nwywsw toxunar.8

* * *


Firuzwnin nw twqsiri var idi? hw? nw twqsiri var idi? he[ nw… g=r swn bu evi, bu yaz\q

Firuzwni hans\ g^nw gwtirib [\xarm\san ki, meynwnin yarpaqlar\n\ y\`\b apar\b bazarda

satmaq istwyir… swnin o atan ki, bu meynwni bu hwywtdw wkmi]di, wkwndw he[ onun a`l\na

gwlwrdi ki, ha[ansa o`lunun ailwsi o g^nw qalacaq ki, arvad\ gedib bazarda meynw yarpa`\

satma`a m=htac olacaq?.. o rwhmwtlik papaq[\ Cwfwr ki, o qo]a h=r^kl^ q\z\ zurna[\ya

vermwk istwmirdi (yax]\ da elwyirdi!), klarnet [alana verdi ([ox da swhv bir i] tutdu!), indi

q\z\n\n bu g^n^nw qwbirdw twrpwnmwsin, nw elwsin?.. axmaq o`lu, axmaq, Firuzwnin wlini

itwlwmwkdwnsw, get, =z ba]\n\ divara vur dw, Firuzw neylwsin?

… vw mizin arxas\nda dinmwzcw oturub barmaqlar\n\ s\nd\ran Fwtulla, g=rwndw ki, Firuzw

hwywt qap\s\ndan ota`a girdi vw Firuzwnin g=zlwri dw a`lamaqdan q\pq\rm\z\ q\zar\b, =z^n^

g^clw saxlad\ ki, durub Firuzwni qucaqlamas\n, “swnin nw g^nah\n var, wzvay\n biri

mwnwm!”—demwsin, amma Fwtulla =z^n^ saxlad\ vw qorxdu ki, birdwn Firuzwnin yan\nda

g=zlwri dolar, ona g=rw dw g=zlwrini mizin ^st^ndw elwcw ovu]durdu`u barmaqlar\ndan

[wkmwyw ^rwk elwmwyib twkcw elw:

—Ax\ nwdi e?..—soru]du.

Firuzw dw ona baxmad\, mizin ^st^ndwki [ay-[=rwk qal\`\n\ y\`\]d\ra-y\`\]d\ra titrwk bir

swslw:

—U]a`\n ki[ik toyu olacaq dw…—dedi.… indi ba]a d^]d^n, k^tbeyin o`lu, k^tbeyin, ba]a d^]d^n ya yox?.. hwdiyyw almaq

istwyir dw, u]a`a, nw ilw als\n?.. gedib nw elwsin?.. swnin o klarnetin elw swnin ba]\na

dwysin!.. nw gwtirirswn evw?.. gwtirdiyini elw =z qarn\na t\x\rsan dw!..

Mwswlw buras\nda idi ki, d^z be] g^ndwn sonra—^z^m^zw gwlwn bazar—Fwtullan\n be]

ya]l\ o`lan nwvwsini s^nnwt edwcwkdilwr vw Firuzw dw u]a`a hans\ hwdiyyw almaq vw o

hwdiyywni hans\ pulla almaq barwdw fikirlw]wndw, ax\rda g^man\ gwlwn yer bu qoca ^z^m

a`ac\ olmu]du…

… ba]a d^]d^n, axmaq o`lu, axmaq!..

 * * *

Wlbwttw, Fwtulla bilirdi ki, “Pay\z ya`\]\”ndan gwlwn pul azd\, evin xwrcinw bws elwmir, ammai]in lap belw bir vwziyywtw gwlib [\xd\`\n\ bilmirdi, [^nki pulu gwtirib verirdi Firuzwyw, evin

xwrclwri ilw dw Firuzw mw]`ul olurdu vw Firuzw dw Fwtullaya ]ikaywt etmirdi ki, qan\

qaralmas\n, onsuz da Fwtulla wlindwn gwlwni edirdi, ya]\n\n bu [a`\nda, kababxanaya gwlib-9

gedwn =vlad\ ya]\nda m^]twrilwrin (=z^ dw necw m^]twrilwrin! biri kefli olurdu, o birisi

dala]qan olurdu, o birisi dw, Allah bilir, hans\ yuvan\n qu]u olurdu…) sifari]ilw klarnet

[al\rd\ - Fwtulla bwdbwxt, bundan art\q nw etmwli idi?

Ancaq k^rreyi-wrz alt-^st olsayd\ da, Fwtulla raz\ ola bilmwzdi ki, onun evindw elw bir

vwziyywt yarans\n ki, nwvwsinin ki[ik toyuna hwdiyyw almaq ^[^n, Firuzw bazara gedib

yarpaq satmaq fikrinw d^]s^n.

Vw bu zaman Fwtulla gwlib Firuzwnin x^susi swliqw ilw bwzwdiyi bufetin qaba`\nda dayand\,

g=zlwrini bufetin yuxar\ qat\nda, ]^]wnin arxas\ndak\ o qwdim swdwfli balabana zillwdi. &st^

g^m^], swdwf vw firuzw ilw i]lwnmi] bu balaban Fwtullaya ata-babas\ndan qalm\]d\ vw

Fwtullagilin evinin [ox wziz bir wrmw`an\ idi. Vaxt\yla bu balabandan qwzetlwr dw yazm\]d\,

muzeydwn dw gwlib onu almaq istwmi]dilwr, amma Fwtulla vermwmi]di, [^nki Fwtulla belw

fikirlw]irdi ki, wgwr, bu balaban\ satsa, ya kimwsw versw, dwdw-babas\n\n ruhu qar]\s\nda

ki]iyw yara]mayan bir i] g=rm^] olar.

Vw ^mumiyywtlw, hwrdwn Fwtullaya elw gwlirdi ki, o g^n ki, Fwtulla bu balaban\ yerw qoydu

vw klarneti wlinw g=t^rd^, o g^ndwn dw bu balaban twkcw Fwtulladan yox, b^t^n d^nyadan

k^sd^.

Amma bwzwn—ildw bir dwfw, bwlkw dw iki ildw bir dwfw Fwtulla balaban\ bufetdwn [\xar\rd\,hwywtw [\x\rd\, o meynwnin qaba`\ndak\ balaca [wrhovuzun hwmi]w swliqw ilw whwnglwnmi]

s^rah\s\nda otururdu, o balaban\ sazlay\rd\ vw bir “Sar\ gwlin” [al\rd\.

Vw o zaman Fwtulla hiss edirdi ki, barmaqlar\ balaban\n dwliklwri ^st^ndw oynad\qca,

balaban onunla bar\]\r vw Fwtulla bir dw hiss edirdi ki, balaban\ ax\r\nc\ dwfw bufetin

g=z^nw qoyandan sonra, b^t^n bu m^ddwt wrzindw, balaban swbrlw bu g^n^—hwywtdwki

bu xudmani “Sar\ gwlin” bayram\n\ g=zlwyib.

Muzey i][ilwri balaban\n ^st^ndw wrwb wlifbas\nda swdwflw yaz\lm\] yaz\n\ da oxumu]dular

vw Fwtulla o yaz\n\ kiril wlifbas\ ilw a` bir ka`\za yazd\r\b, muzeylwrdw olan kimi, balaban\n

qar]\s\na qoymu]du:

Il-923.


Camadi^l-wvvwl – 6.

Twbriz.


Usta Mwhwmmwd Ibn Yusif ibn M^twllib.

Bu—balaban\ Twbrizdw ustan\n ad\ vw hicri twqvimlw yaranma tarixi idi ki, elw hwmin

muzey i][ilwrinin hesablamas\na g=rw, milad ilw 1516-c\ il iyun ay\n\n 30-u elwyirdi.

Sovet vaxt\ indiki kimi deyildi, muzeylwrin pulu [ox idi vw o [ox muzey i][ilwri [ox

[al\]d\lar, [ox wllw]ib-vuru]dular, amma Fwtulla balaban\n\ muzeyw satmad\, icazw verdi ki,10

gwlib ]wklini [wksinlwr, hara istwyirlwr g=ndwrsinlwr, nw istwyirlwr yazs\nlar, amma o swdwfli

balaban\n =z^ elwcw bu bufetin yuxar\ qat\nda qald\ vw m=twbwrliyi daha da artd\.

Fwtullagilin evindw d=rd qap\ a]a`\da Wlwkbwrgilin evi idi, Wlwkbwr misgwr idi vw qabaqlar

Bak\n\n Basin k^[wsindw, 11 n=mrwli tramvay\n dayanaca`\n\n yan\nda balaca bir

misgwrxanas\ da vard\, sonralar k^[wni geni]lwndirwndw o misgwrxanan\ da da`\tdlar vw o

vaxtdan da Wlwkbwr ailwsini mis qablar\ qalaylamaqla doland\r\rd\, amma elw ki, Sovet

Ittifaq\ da`\ld\, qwribw bir whvalat ba] verdi: Wlwkbwrin zirzwmisindwki mis qazanlar, sinilwr,

samovarlar vw ba]qa ^st^n^ toz basm\] mis w]yalar matah oldu, ]irwyw ar\ gwlwn kimi,

wvvwlcw xaricilwr, sonra da birdwn-birw peyda olmu] Bak\ dwllallar\ Wlwkbwrin o mis

qablar\n\ b=y^k pullarla alma`a ba]lad\lar vw mis qablar\ qurtarandan sonra, Wlwkbwr =z^

dwllala [evrildi vw misgwr Wlwkbwr g=zg=rwti varlan\b mwhwllwnin yax]\ ya]ayan

adamlar\ndan biri oldu, hwtta =z^nw bir “Mersedes” dw ald\, d^zd^, bu “Mersedes” 1986-c\

ilin burax\l\]\ idi, amma hwr halda “Mersedes” idi.

Pi]ik iy [wkwn kimi, Wlwkbwr dw d^z ^[ dwfw Fwtullagilw gwlmi]di vw hwmin balaban\ almaq

istwmi]di vw hwr dwfw gwlwndw dw balaban\n wvwzinw verwcwyi mwblw`i bir qism art\rm\]d\,

amma ala bilmwmi]di vw sonuncu dwfw gwlwndw, Fwtulla g=zlwrini q\y\b:

“—Wlwkbwr,—demi]di.—bu evin qap\s\ swnin ^z^vw hwmi]w a[\qd\. Ancaq bu mwswlwdwn

=tr^ bir dw bu evw gwlmw!”—vw ondan sonra, Fwtullan\n xasiyywtinw bwlwd olan Wlwkbwr, bir

dw balaban mwswlwsinw giri]mwmi]di.

* * *

B^t^n mwhwllw, Fwtullan\ tan\yanlar\n ham\s\, hwtta Firuzw dw elw bilirdi ki, klarnet Fwtulla^[^n hwr ]eydir, Fwtullan\n wn yax\n sirda]\d\r, Ftullan\n ^rwyinin dediklwridir, ^rwyinin

swsidir vw mwhwllw dw, tan\]-bili] dw, Firuzw dw d^z fikirlw]irdilwr, hwqiqwtwn dw belw idi,

amma Fwtullan\n ^rwyinin [ox dwrinlwrindw bir n=qtw var idi, o n=qtwyw qwdwr belw idi, o

n=qtwdwn sonra isw ba]qa bir hiss var idi vw d^nyada he[ kimin, hwtta Firuzwnin dw xwbwri

yox idi ki, o n=qtwdwn sonra Fwtulla ^[^n klarnet bo] ]ey idi (!), [^nki o n=qtwdwn sonra

twbiwtin swsi gwlirdi, ywni bu mwnada ki, dwnizin u`ultusu, qu]lar\n swsi, yarpaqlar\n

x\]\lt\s\…

G^nlwrin bir qwribw g^n^ndw, ax]am [a`\, k^[w qap\lar\n\n qaba`\ndak\ qo]a tut a`ac\n\n

alt\nda oturub, hwmi]wki kimi, mwhwllwnin ki]ilwri ilw nwrd oynama`a haz\rla]an Fwtulla, o

qo]a tut a`ac\n\n y^ng^l mehdwn x\]\ldayan yarpaqlar\na qulaq asd\, o x\]\lt\, elw bil,

yap\]qan kimi, beyninw yap\]d\, elwcw dw orada qald\, ne[w m^ddwt ondan wl [wkmwdi vw

[a`a dad, yaxud nwsw ba]qa bir ]ey kw]f edwn kimi, birdwn-birw kw]f etdi ki, onun klarneti

twbiwtin bu dediklwrini he[ zaman deyw bilmwywcwk.

O qo]a tut a`ac\n\n yarpaqlar\ nw deyirdi?—Fwtulla bunu he[ kimw vw he[ vwchlw ba]a sala

bilmwzdi, [^nki =z^ dw bilmirdi ki, o yarpaqlar nw deyir, amma yarpaqlar\n o x\]\lt\s\ndak\

sirri d^nyan\n he[ bir [al`\ alwti o c^rw verw bilmwzdi.
11

Bircw o balabandan vw o balaban\n “Sar\ gwlin”indwn ba]qa.

Amma Fwtulla buras\n\ da ba]a d^]^rd^ ki, bu, onun ^[^n, ywni Fwtulla ^[^n belwdir vw

bir piano[u da belw fikirlw]w bilwr ki, bunu ancaq piano bacarar, skripka[\ da fikirlw]wr ki,

o sirri ancaq skripka s=ylwyw bilwr.

Hwr halda, o kw]fdwn sonra Fwtulla bir m^ddwt bikef oldu, nwinki b^t^n =mr^n^ hwsr

etdiyi klarnet, ^mumiyywtlw, hwyat onun ^[^n mwnas\z g=r^nd^ vw o ax]am Fwtulla nwrdi

dw [ox k=n^ls^z oynad\ vw uduzdu, amma o kw]fi barwdw he[ vaxt he[ kimw he[ nw

demwdi.

* * *


Wgwr, Fwtulla, misal ^[^n, piano [alan olsayd\, onda =vlad\ -- fwrqi yox idi, ya o`lan, ya

q\z—onun yolunu davam etdirwrdi, amma Fwtullagil nwsillikcw piano [alan yox, yaxud da

lap elw kaman[a [alan olsun,—q\z da kaman[a [ala bilwr,—kaman[a [alan yox, balaban

[alan idi vw q\z xeyla`\ da, ayd\n mwswlwdir ki, balaban [almayacaqd\.

* * *

Bwlkw, o cavanl\q vaxt\ ki, balaban\ bir twrwfw atd\, klarneti g=t^rd^, bwlkw ona g=rw Allahona bir o`ul vermwdi ki, atas\n\n, babas\n\n yolunu davam etdirw?

Lap wgwr belwydisw dw, hwr ]ey qurban olsun o h=r^kl^ q\za vw Allah ki, ona o`ul vermwdi,

qoy, wvwzindw o qo]a h=r^kl^ q\z\n =mr^n^ uzun elwsin vw onu he[ bir dwrdw, bwlaya

salmas\n.

* * *

Fwtulla, qurban olum swnw, ba]uva d=n^m, Fwtulla, satma balaban\, Fwtulla, bilirwm, mwnwg=rw sat\rsan o balaban\, amma satma, Fwtulla, bir qwlwt idi, elwdim, ]eytan azd\rd\ mwni,

yarpaq s=hbwti, swnw layiq s=hbwt deyildi, ba]uva d=n^m, satma o balaban\, hwr g^n

dar\xacaqsan o balaban[un, Fwtulla…

Vw Firuzw nw illah elwdi, yalvard\, a`lad\, amma Fwtullan\ fikrindwn d=ndwrw bilmwdi.

* * *

Hwr ]ey [ox sadw oldu: Fwtulla Wlwkbwri [a`\rd\ vw swdwfli balaban\ 1750 AB} dollar\naWlwkbwrw satd\ vw Wlwkbwr dw o balaban\ 2250 AB} dollar\na m^]twrisi Martinius

Asbyornesenw (bu adam\n ad\n\ Wlwkbwr he[ c^rw yad\nda saxlaya bilmirdi, ona g=rw dw bu

balaca, dazba], yekwqar\n adam\n ad\n\ ka`\za yaz\rd\ vw onunla dan\]anda g=z^ucu ka`\z\12

bax\rd\) satd\ vw Martinius Asbyornesen o swdwfli balaban\ 7000 AB} dollar\na Nyu-Yorkda

ya]ayan m^]twrisinw satd\ vw nwhaywt, swdwfli balaban mister Isaak Blyumentall\n mizinin

^st^nw gwlib [\xd\.

Mister Blyumentall elw ilk bax\]dan o swdwfli balaban\n g=zwlliyinw a]iq oldu, onu [ox

diqqwtlw nwzwrdwn ke[irdi, yoxlad\, mwlumat kitablar\ndan Mwhwmmwd ibn M^twllibin orta

wsrlwrdw }wrqdw nwfwsli musiqi alwtlwri d^zwltmwkdw, Avropa skripka ustas\ Stradivariyw

bwrabwr bir swnwtkar oldu`unu =yrwndi vw o balaban\ 66500 dollara al\b kolleksiyas\n\n

}wrq musiqi alwtlwri b=lmwsinw qoydu.

Onda Nyu-Yorkda pay\z\n wvvwlwri idi…

* * *

Pay\z =td^, Nyu-Yorkda soyuq bir q\] ke[di, sonra yaz gwldi, amma Nyu-Yorkun da],beton, ]^]w g=ydwlwnlwri o pay\z da, o pay\z wvwz edwn q\]\n da, twzw gwlwn yaz\n da

fwrqindw deyildi.

Mister Blyumentall\n mwnzilindw hwyat, necw vard\sa, elw dw davam edirdi, pay\z da elwcw

=td^, q\] da elwcw =td^, yaz da indicw elwcw =t^rd^… sonra yay gwlwcwkdi, yazdan sonra

yenw pay\z gwlwcwkdi, sonra q\], sonra yenw yaz… vw hwyat da o da], beton, ]^]w

g=ydwlwnlwrin aras\nda, mister Blyumentall\n tozun da yeri dwyi]mwywn mwnzilindw belwcw

davam edwcwkdi…

Missis Blyumentall pudeli hwmi]wki kimi gwzdirirdi, [imizdirirdi, q\rxd\r\rd\.

Mister Blyumentall i]dwn gwlwndwn sonra, hwmi]wki kimi, y^ng^lcw bir ]am elwyib

kolleksiyas\ ilw mw]`ul olurdu vw o dwm onun ^[^n o kolleksiyadan savay\ d^nyada he[ nw

yox idi.

Miss Conson elwcw fasilwsiz yeyw-yeyw mwtbwxdw nwsw bi]irib-d^]^r^rd^, yuyub-

y\`\]d\r\rd\, [ox zaman mwnzildw twk oldu`u ^[^n, elwcw yeyw-yeyw dw otaqlar\ gwzirdi,

nwsw bir i] g=rmwk istwyirdi, amma hwr ]ey =z yerindw olurdu, hwr ]ey necw swliqwliydisw,

elwcw dw swliqwli qal\rd\, [^nki bu mwnzildw he[ kim he[ nwyw toxunmurdu, toxunanda da

hwr ]ey =z wvvwlki yerinw qay\d\rd\ vw miss Conson g=rmwk ^[^n bir i] tapm\rd\ vw o daimi

yemwk ehtiyac\ vw yemwyin =z^ olmasayd\, hwyat miss Conson ^[^n [ox dar\xd\r\c\ vw

mwnas\z ke[wrdi.

Vw belwcw =twn g^nlwrdwn birindw—bir ya`\]l\ yaz g^n^, g^n^n g^norta [a`\, mister

Blyumentall\n mwnzilindw d^nyada (hwr halda, bu d^nyada!) misli g=r^nmwmi] bir hadisw

ba] verdi.13

Hwmin ya`\]l\ yaz g^n^ miss Conson mwnzildw yenw twk idi, yenw yeyw-yeyw otaqlar\ gwzib

=z^nw bir i] axtar\rd\ vw birdwn qwribw bir sws e]itdi: bu musiqi idi, amma nwsw [ox

qwribw…


anla]\lmaz…

eyni zamanda [ox yan\ql\…

hw… hw, [ox… [ox yan\ql\ bir musiqi idi vw kolleksiya olan otaqlar twrwfdwn gwlirdi.

Miss Conson wvvwlcw elw bildi ki, bu sws televiziyadan, ya da radiodan gwlir, amma mister

Blyumentall, fikrini da`\tmas\n deyw, o otaqlarda radio, televizor qoyma`a icazw vermirdi

vw miss Conson twwcc^b i[indw kolleksiya otaqlar\na twrwf yax\nla]d\.

Tamam ayd\n idi ki, sws, bax, bu otaqdan gwlir.

Miss Conson ota`\n qap\s\n\ a[d\ vw bu zwnci qad\n\n onsuz da b=y^k olan qara g=zlwri bir

an\n i[indw bwrwlib az qald\ hwdwqwsindwn [\xs\n.

Mister Blyumentall\n kolleksiyas\ndan fleytaya bwnzwr bir musiqi alwti =z yerindwn qalx\b,

pwncwrwsinin qaba`\nda, elw bil ki, g=r^nmwz bir tellw tavandan as\lm\] kimi dayanm\]d\ vw

elw bil ki, insan kimi, pwncwrwdwn o yaz ya`\]\na baxa-baxa =z-=z^nw hwmin…

anla]\lmaz…

yan\ql\…


[ox yan\ql\…

musiqini [al\rd\ vw o melodiyaya uy`un olaraq da yava]-yava] twrpwnirdi.

Udmaq istwdiyi n=vbwti tikw miss Consonun bo`az\nda qalm\]d\ vw g=z^n^n qaba`\ndak\

bu a`las\`maz g=r^nt^ elw m^dhi] bir hiss yaratd\ ki, bwdbwxt qad\n\n ba]\ndak\ q\vr\m

qara t^klwri biz-biz durdu.

Miss Consonun ^rwyi elw ]iddwtlw vururdu ki, elw bil, indicw, bu qad\n\n hwr biri yekw un

torbas\na ox]ayan d=]lwrinin aras\ndan s\yr\l\b [=lw [\xacaqd\.

O fleytaya bwnzwr musiqi alwti isw o anla]\lmaz musiqini elwcw pwncwrwnin qar]\s\nda =z-

=z^nw [al\rd\ vw o melodiya anla]\lmaz idi, d^zd^r, amma [ox yan\ql\ idi vw o musiqi

alwtindwn gwlwn o yan`\, o q^ssw , kwdwr miss Consonun geni] sinwsinw doldu vw wn

dwh]wtlisi bu idi ki, belw bir yan`\, belw bir q^ssw, kwdwr indiyw qwdwr onun o geni] sinwsi

^[^n tamam yad bir ]ey idi.
14

Miss Conson o ya`\]l\ yaz g^n^ hwmin dwh]wt i[indw cismani olaraq duyurdu ki, o yan`\, o

q^ssw, kwdwr onun do`mas\na [evrilir vw indiyw qwdwr ya]ad\`\ hwyat\n bo]lu`undan xwbwr

verir.


Miss Conson bwrwlmi] g=zlwrini o fleytaya ox]ayan musiqi alwtindwn [wkw bilmirdi vw o

dwm o musiqi alwtinin =z^ ba]dan ba]a bir yan`\, q^ssw, kwdwr idi…

* * *

Missis Blyumentall pudeli ilw birlikdw evw qay\danda miss Merilin Conson hwlw dw om^dhi] hadiswnin twsiri alt\nda idi vw twlwsw-twlwsw, dili topuq vura-vura, he[ c^rw ke[ib

getmwk bilmwywn bir hwywcanla bu hadiswni missis Blyumentalla dan\]d\.

Missis Blyumentall diqqwtlw miss Consona qulaq asd\, sonra onunla birlikdw kolleksiya

ota`\na ke[di, miss Consonun az qala heyvani h^rk^ ilw barma`\n\ uzad\b g=stwrdiyi o

musiqi alwtinw baxd\: hwmin }wrq musiqi alwti hwmi]wki yerindw idi vw missis Blyumentall

daha he[ nw soru]mad\, yaln\z diqqwtlw miss Merilin Consona baxd\ vw he[ nw demwdi.

Ax]am mister Blyumentall i]dwn qay\td\ vw y^ng^l ]am edib hwmi]wki kimi, kolleksiya

otaqlar\na ke[mwzdwn wvvwl missis Blyumentall whvalat\ wrinw dan\]d\ vw mister

Blyumentall\n gwrgin bank wmwliyyatlar\ndan sonra, evdw dw gwlib hans\sa fantastik

swfswfwlwrw qulaq asma`a qwtiyywn hwvwsi olmad\`\ ^[^n, o, xan\m\n\n da raz\l\`\ ilw hwmin

g^ndwn etibarwn miss Merilin Consonu i]dwn azad etdi.

* * *


Miss Merilin Conson liftlw 23-c^ mwrtwbwdwn d^]wrkwn a`lamaqdan q\zarm\] g=zlwrini silw-

silw fikirlw]di ki, bwlkw do`rudan da dwli olub vw bwlkw g^norta o fleytaya bwnzwr musiqi

alwtinin pwncwrwnin qaba`\nda dayan\b =z-=z^nw o anla]\lmaz melodiyan\ [almas\ hwqiqwt

yox, bir qarabasma imi]?

Bws o yan`\? o q^ssw? o kwdwr?..

G=rd^y^n^n m^dhi]liyindwn, i]dwn [\xar\lmas\n\n a`r\s\ndan ba]qa, bir hiss dw—az qala

heyvani bir qorxu hissi—miss Consonun i[ini de]ib-da`\tmaqda idi: bu bwdbwxt zwnci

qad\n qorxurdu ki, o yan`\, o q^ssw, kwdwr bundan sonra hwmi]wlik onunla bir yerdw

olacaq.

Vw, wlbwttw, mister vw missis Blyumentalllar\n a`l\na gwlw bilmwzdi ki, miss Consonhwqiqwtwn olan hadiswni dan\]\r vw bwdbwxt miss Merilin Consonun da a`l\na gwlw bilmwzdi

ki, Azwrbaycan adl\ uzaq bir mwmlwkwt var vw o mwmlwkwtdw fleytaya bwnzwr o musiqi
15

alwtinw “balaban” deyirlwr vw balaban\n [ald\`\ o anla]\lmaz, yan\ql\ havaya da hwmin

mwmlwkwtdw “Sar\ gwlin” deyirlwr.

Oktyabr 2001.

________

Veb direktor: Betti Bleyer

Mwtni y\`d\: Swkinw Isgwndwrova

Veb ^[^n haz\rlad\: &lviyyw MwmmwdovaAZERI.orga qoyuldu: yanvar, 2004Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə