Microsoft Word Honor Code as of July%2c 2015 in Azerbaijani (1). docxYüklə 60,87 Kb.

tarix20.10.2017
ölçüsü60,87 Kb.


 

1  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADA 

UNİVERSİTETİNİN 

ŞƏӘRƏӘF KODEKSİ 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

 

 Bakı 

24 İYUL, 2015 


 

2  


MÜNDƏӘRİCAT 

 

 

I. GİRİŞ …………………………………………………………………………….................... 3 

 

II. AKADEMİK ƏӘXLAQ VƏӘ DÜRÜSTLÜK PRİNSİPLƏӘRİ …………………………........... 3 

 

III. ADA UNİVERSİTETİ ŞƏӘRƏӘF KODEKSİNİN POZULMA HALLARININ 

AŞKARLANMASI ..........................................................................................…………... 4 

 

IV. ŞƏӘRƏӘF KOMİTƏӘSİ.................…………………………………………………………….. 4 

 

V. TƏӘHQİQAT PROSEDURLARI ………………………………………………………......…5 

 

VI. ŞƏӘRƏӘF KODEKSİNƏӘ DÜZƏӘLİŞLƏӘR ………………………………………………........ 6 

 

VII. ŞƏӘRƏӘF KODEKSİ ANDI………………………………………………………………….. 7 

 

VIII. ŞƏӘRƏӘF KODEKSİ RAZILAŞMASI ………………………………………………..…....7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3  


 

I. Giriş 

 

 ADA  Universiteti  təәhsil,  elmi  araşdırma  vəә  xidməәtdəә  mükəәmməәlliyi  təәşviq  etməәk  kimi 

ortaq  bir  məәqsəәd  əәtrafında  birləәşəәn  təәləәbəә,  işçi  heyəәt,  müəәllim  vəә  rəәhbəәrlikdəәn  ibarəәt 

olan icmadır. ADA Universiteti icma üzvləәrinin ruhlandırıcı vəә dinamik təәhsil prosesinəә 

cəәlb  olunması  üçün  həәr  zaman  müasir  vəә  mükəәmməәl  mühit  yaratmağa  çalışır. 

Universitet icma üzvləәrinin akademik uğur vəә nailiyyəәtləәrinəә böyük dəәyəәr vəә əәhəәmiyyəәt 

verir. Bununla yanaşı, bütün bu nailiyyəәtləәr  yalnız akademik əәxlaq vəә dürüstlük, fəәrdi vəә 

qarşılıqlı məәsuliyyəәt üzəәrindəә qurulan bir mühitdəә  əәldəә edilməәlidir. 

 

ADA  Universitetinin  fəәlsəәfəәsi  akademik  əәxlaq  vəә  dürüstlüyün  sanksiya  qadağa  vəә həәdəәləәrin təәtbiqi iləә deyil, bu dəәyəәrləәri yüksəәk tutan akademik məәdəәniyyəәtin aşılanması 

iləә təәşviq edilməәsi üzəәrindəә qurulmuşdur. Təәdris proqramına hazırlıq məәrhəәləәsindəә yeni 

təәləәbəәləәr  Şəәrəәf  Kodeksini  bilməәdikləәrinəә  görəә  onun  pozulması  halları  vəә  ya  məәqbul 

akademik  davranışla  bağlı  mümkün  anlaşılmazlıqlara  yol  verilməәməәsi  üçün  akademik 

əәxlaqın  ümumi  qəәbul  edilmiş  standartlarının  müzakirəә  edilməәsinəә  müəәyyəәn  vaxt  səәrf 

etməәlidirləәr.  

 

Şəәrəәf  Kodeksi  təәləәbəә,  işçi  heyəәti,  müəәllim  vəә  rəәhbəәrliyin  davranışını  eyni  şəәkildəә istiqaməәtləәndirməәk  üçün  akademik  qayda  vəә  prosedurları  daxil  edir.  Bu  təәlimatda 

göstəәriləәn  sanksiyalar  sonuncu  vasitəә  kimi  nəәzəәrdəә  tutulmuşdur  vəә  ADA  Universitetini 

vəә  onun  adını  ümumi  qəәbul  edilmiş  akademik  davranış  standartlarının  pozulamasına 

qarşı müdafiəә etməәk üçün istifadəә olunacaqdır.  

 

 

  

II. Akademik əәxlaq vəә düsrüstlük prinsipləәri  

 

 a.  Yalan danışma! Məәqsəәdli şəәkildəә səәhv məәlumat verəәrəәk üstünlük əәldəә etməәk vəә ya 

yalan  danışmaqla,  saxtakarlıqla,  aldatma  vəә  ya  dəәləәduzluqla  nəәticəәləәrdəәn  boyun 

qaçırmaq ADA Universitetindəә qəәbul edilməәz davranışdır.  

 

b. Aldatma!  İmtahan, test vəә digəәr tapşırıqların yerinəә yetirilməәsi qaydalarını pozmaq, o cümləәdəәn icazəәsiz yardım almaq ADA Universitetindəә qəәbul edilməәz davranışdır.  

 

c.  Plagiatlıq etməә! Başqasının əәqli əәməәyindəәn icazəәsiz şəәkildəә istifadəә etməәk vəә eyni elmi işi iki vəә daha çox dəәrsdəә təәhvil verməәk ADA Universitetindəә qəәbul edilməәz 

davranışdır.  

 

d.  Ayrı-seçkilik  salma!  İrqi,  cinsi,  etnik  məәnsubiyyəәt,  dini  inanc,  seksual  orientasiya vəә  ya  fiziki  vəә  əәqli  qüsurlara  görəә  ayrı-seçkilik  ADA  Universitetindəә  qəәbul  edilməәz 

davranışdır.  

 

e.  Bu prinsipləәri pozmaqda başqalarına yardım etməә!  
 

4  


 

 

  

III. ADA Universiteti Şəәrəәf Kodeksinin pozulma hallarının aşkarlanması  

 

a.  ADA  Universiteti  Şəәrəәf  Kodeksinin  mümkün  pozulma  halları  haqda  xəәbəәr  tutan təәləәbəә,  işçi  heyəәt  vəә  ya  müəәllimləәr  bunu  təәcili  olaraq  müvafiq  fakültəә  dekanlığına 

bildirməәlidirləәr.  Məәlumat  mümkün  olduğu  qəәdəәr  təәfəәrrüatlı  şəәkildəә  şifahi  vəә  ya  yazılı 

formada təәqdim edilməәlidir.  

 

b.  Dekanlığa  məәlumat  verməә  pozulma  hallarının  aşkarlanması  üçün,  adəәtəәn,    yetəәrli addımdır.  Məәlumatı  verəәrəәkəәn  təәləәbəә,  işçi  heyəәt  vəә  ya  müəәllimləәr  o  anda  vəәziyyəәti 

nəәzəәrəә almalıdırlar: zəәruri olmadan dəәrsləәrin vəә ya imtahanların gedişatına müdaxiləә 

etməәməәlidirləәr. 

 

c.  Dekanlıq  bu  cür  məәlumatların  məәxfiliyini  qorumalı  vəә  məәnbəәnin  anonimliyini  həәr zaman  təәmin  etməәlidir.  Dekanlıq  pozuntu  halını  Şəәrəәf  Komitəәsinəә  təәqdim  etməәli, 

təәləәbəә  Şəәrəәf  Kodeksini  pozduğunu  etiraf  etdikdəә  isəә  məәsəәləә  həәll  edilmiş  hesab 

olunmalıdır.

 

 d.  ADA  Universitetindəә  bütün  yazılı  tapşırıqlar,  ehtiyac  olduğu  təәqdirdəә,  anti-plagiat 

proqramı  iləә  yoxlanıla  biləәr.  Şəәrəәf  Kodeksinin  pozulması  hansısa  bir  tapşırığa 

aiddirsəә,  müvafiq  fəәnnin  müəәllimi  həәmin  tapşırığın  bir  nüsxəәsini  Dekanlığa  təәqdim 

etməәlidir.  

 

e.  Müəәllim heyəәtinin yol verdiyi pozuntu halı Dekanlığa, oradan isəә Akademik İşləәr üzrəә Prorektor ofisinəә xəәbəәr verilməәlidir. Prorektor Şəәrəәf Komitəәsi formalaşdırmalı, Komitəә 

üzvləәrini təәyin edəәrkəәn mümkün maraq toqquşması hallarını nəәzəәrəә almalıdır.   

 

 

  

IV. Şəәrəәf Komitəәsi  

 

 a.  Şəәrəәf  Komitəәsi  ADA  Universitetinin  Şəәrəәf  Kodeksinin  pozulması  hallarını  nəәzəәrdəәn 

keçirməәk üçün yaradılır.  

 

b.  Şəәrəәf  Komitəәsinin  təәləәbəә  üzvləәri  həәr  ilin  oktyabr  ayında  təәləәbəәləәr  təәrəәfindəәn  bir  illik müddəәtəә  seçilir  vəә  üzvlükləәri  əәlavəә  bir  il  müddəәtinəә  yeniləәnəә  bilir.  Həәr  sinif  Şəәrəәf 

Komitəәsindəә təәmsil olunmaq üçün üç namizəәd seçir.  

 

c.  Şəәrəәf  Komitəәsinin  müəәllim  üzvləәri  Akademik  İşləәr  üzrəә  Prorektor  təәrəәfindəәn  təәyin edilir.  

 

d.  Kodeksin  təәləәbəәləәr  təәrəәfindəәn  pozulması  iddia  ediləәn  halları  nəәzəәrdəәn  keçirəәrkəәn Komitəә aşağıdakı təәrkibdəә olur: üç (3) müəәllim vəә üç (3) təәləәbəә. Dekan təәləәbəә üzvləәri 

Komitəәyəә seçiləәn ümumi təәləәbəә siyahısından təәyin edəә biləәr. Dekan Komitəәnin təәləәbəә 

üzvləәrini  təәyin  edəәrkəәn  mümkün  maraq  toqquşması  hallarını  nəәzəәrəә  almalıdır. 

Təәləәbəәləәrin  yol  verdiyi  pozuntu  hallarını  nəәzəәrdəәn  keçirəәn  komitəә  dinləәməәləәrindəә 

Dekan  səәdrlik  edəәrəәk  müvafiq  prosedurların  təәtbiq  edilməәsini  təәmin  edir. 

Dinləәməәləәrdəә  Dekan  araşdırılan  məәsəәləә  iləә  bağlı  öz  fikirləәrini  ifadəә  edəә  bilməәz. 

Komitəә üzvləәrinin səәsləәri bəәrabəәr bölündüyü təәqdirdəә Dekan həәlledici səәs hüququna 

malikdir.  
 

5  


 

 

e.  Kodeksin  müəәllimləәr  təәrəәfindəәn  pozulması  iddia  ediləәn  halları  nəәzəәrdəәn  keçirəәrəәkəәn Komitəә  aşağıdakı  təәrkibdəә  olur:  müvafiq  fakültəәnin  dekanı  (1),  üç  (3)  müəәllim  vəә 

rəәhbəәrliyin  iki  (2)  yüksəәk  vəәzifəәli  nümayəәndəәsi.  Müəәllimləәrin  yol  verdiyi  pozuntu 

hallarını  nəәzəәrdəәn  keçirəәn  komitəә  dinləәməәləәrindəә  Akademik  İşləәr  üzrəә  Prorektor 

səәdrlik  edəәrəәk  müvafiq  prosedurların  təәtbiq  edilməәsini  təәmin  edir.      Dinləәməәləәrdəә 

Prorektor araşdırılan məәsəәləә iləә bağlı öz fikirləәrini ifadəә edəә bilməәz. Komitəә üzvləәrinin 

səәsləәri bəәrabəәr bölündüyü təәqdirdəә Prorektor həәlledici səәs hüququna malikdir.  

 

f.  Şəәrəәf  Komitəәsinin  həәr  bir  üzvü  məәsəәləә  iləә  bağlı  təәhqiqatı  davam  edəәrkəәn  prosesin məәxfiliyinin qorunmasına and içir. Komitəә üzvləәrin dinləәməәləәr başlayana qəәdəәr onlara 

məәlum  maraq  toqquşmaları  barəәdəә  Dekan  vəә/ya  Prorektora  məәlumat  verməәlidirləәr. 

Maraq  toqquşması  üzəә  çıxarsa,  sual  altında  olan  üzvləәr  başqa  üzvləәrləә  əәvəәz 

olunmalıdırlar.  

 

g.  Dekan  vəә/ya  Prorektor  dinləәməәləәrin  protokolunu  təәrtib  edəәcəәk  vəә  Kodeksin  əәvvəәlki pozulması hallarına dair müəәllimləәrəә məәsləәhəәt verəәcəәk Şəәrəәf Komitəәsi katibini təәyin 

edir.  Dinləәməәləәrin  protokolu  katib,  Dekan/Prorektor  vəә  komitəә  üzvləәri  təәrəәfindəәn 

imzalanmalıdır.  

 

 h.  Şəәrəәf Komitəәsindəә üzv olmaq könüllü fəәaliyyəәtdir. Komitəә üzvü əәvvəәlcəәdəәn komitəәyəә 

yazılı bildiriş təәqdim edəәrəәk könüllü şəәkildəә üzvlükdəәn çıxa biləәr.  

 

i.  Şəәrəәf  Komitəәsi  üzvləәri  iləә  əәlaqəә  saxlayaraq  onların  qəәrarlarına  təәsir  etməәk  özü özlüyündəә Şəәrəәf Kodeksinin pozulması hesab edilir. 

 

 

 

 

V. Təәhqiqat prosedurları  

 

 a.  Təәhqiqat  vaxtında  aparılmalıdır.  Təәhqiq  ediləәn  şəәxsləәrin  komitəә  dinləәməәləәrinəә 

qatılaraq özləәrini müdafiəә etməәk hüququ var. Müvafiq olarsa, dəәrs üzrəә tapşırıq vəә ya 

imtahanı qiyməәtləәndirəәn müəәllim dəә dinləәməәləәrəә dəәvəәt ediləә biləәr. Dinləәməәləәrin tarixi, 

vaxtı  vəә  yeri  beş  (5)  gün  əәvvəәldəәn  komitəә  üzvləәrinəә,  o  cümləәdəәn  maraqlı  təәrəәfləәrəә 

elan  edilir.  Təәhqiq  ediləәn  şəәxs  tutarlı  səәbəәb  göstəәrməәdəәn  iştirak  etməәdikdəә, 

dinləәməәləәr  baş tuta biləәr. 

 

b.  Dinləәməәləәr səәrbəәst müzakirəә, təәhlil vəә qəәrar qəәbul etməә mühitindəә aparılır. Dİnləәməәləәr ictimaiyyəәtəә  qapalıdır.  Komitəә  üzvləәri  dinləәməәləәr  zamanı  məәsəәləә  iləә  bağlı  istəәniləәn 

sualı  verəә  biləәrləәr.  Pozuntu  halının  daha  təәfəәrrüatlı  araşdırılması  üçün  dinləәməәləәrəә 

şahidləәr dəә çağırıla biləәr.    

 

c.  Komitəә  qəәrarında  yekdilliyəә  çalışmalıdır.  Bu  mümkün  olmadıqda  isəә  qəәrarlar  sadəә çoxluq hesabı iləә qəәbul edilir. Yetəәrsay komitəә üzvləәrinin sadəә çoxluğu iləә əәldəә edilir. 

Fikir ayrılığında olan üzvləәrin öz fikirləәrini protokolda əәks etdirməә hüququ vardır.  

  

d.  Bütün hallarda Komitəә üzvləәri təәhqiqat prosedurlarının tam məәxfiliyini təәmin etməәlidir. Təәhqiqatla  bağlı  səәnəәdləәr  möhürlü  şəәkildəә  Dekanlıqda  saxlanılmalıdır.  Onlara 

müdaxiləә  etməәk  vəә  ya  Dekanın  yazılı  icazəәsi  olmadan  yaymaq  qeyri-qanuni  hesab 

olunur.  

  

6  


 

e.  Həәm təәləәbəәləәrin, həәm dəә müəәllimləәrin pozuntu halı iləә bağlı dinləәməә qəәrarına yenidəәn 

baxılması  üçün  Rektora  müraciəәt  etməәk  hüququ  var.  Müraciəәtləәr  Şəәrəәf  Komitəәsinin 

qəәrarından  sonra  bir  (1)  həәftəә  əәrzindəә  yazılı  qaydada  təәqdim  olunmalıdır.  Rektor 

müraciəәti əәsaslı hesab edirsəә, məәsəәləә iləә tanış olmayan üzvləәrdəәn ibarəәt Müvəәqqəәti 

Şəәrəәf  Komitəәsi  ikinci  dinləәməәləәr  keçirir.  Bu  dinləәməәləәrdəә  veriləәn  qəәrar  yekun  hesab 

edilir.   

 

f.  Müvafiq  müəәllim  vəә  Dekan  təәqsirkar  olduğu  iddia  ediləәn  təәləәbəәni  pozuntu  halının təәfsilatlarını  müzakirəә  etməәk  üzün  dəәvəәt  etməәlidir.  Onlar  təәləәbəәni  gunahı  olduğu 

təәqdridəә  bunu  etiraf  etməәyəә  çağırmalıdır.  Təәləәbəә  Şəәrəәf  Kodeksini  pozduğunu  etiraf 

edəәrsəә, pozuntu faktını əәks etdirəәn əәrizı formasını imzalamalıdır. Müəәllim vəә Dekan 

isəә  öz  növbəәsindəә  aşağıdakı  V.g  maddəәsindəә  nəәzəәrdəә  tutulan  müvafiq  sanksiyanı 

təәtbiq  etməәlidir.  Təәləәbəә  iddiaları  rəәdd  edəәrsəә,  müəәllim  vəә  Dekan  dəәrhal  işi 

araşdırılması üçün Şəәrəәf Komitəәsinəә həәvaləә etməәlidir.    

 

g.  Birinci dəәfəә təәqsirkar bilinəәn təәləәbəә müvafiq kursdan qeyri-məәqbul qiyməәt alır vəә bu barəәdəә    müvafiq  yazılı  qeyd  onun  akademik  səәnəәdləәrinəә  əәlavəә  edilir.  İkinci  dəәfəә 

təәqsirkar bilinəәn təәləәbəә ADA Universitetindəәn xaric edilir.  

 

h.  Təәləәbəәyəә qarşı təәtbiq ediləәn sanksiyalarla bağlı Komitəәnin qəәrarı icra edilməәsi üçün Dekanlığa  təәqdim  edilir.  Təәləәbəә  təәhqiqat  tamamlanmamışdan  əәvvəәl  dəәrsdəәn  vəә  ya 

Universitetdəәn  xaric  olması  barəәdəә  qəәrar  verirsəә,  sanksiyalar  yenəә  dəә  təәtbiq 

edilməәlidir.   

 

i.  Müəәllimləәr  təәrəәfindəәn  Şəәrəәf  Kodeksinin  pozulması  iləә  bağlı  Komitəәnin  qəәrarı Rektorluğa  təәqdim  edilir  vəә  təәtbiq  ediləәcəәk  sanksiyalar  Rektor  təәrəәfndəәn 

müəәyyəәnləәşdirilir.  Birinci  dəәfəә  təәqsirkar  bilinəәn  müəәllim  Rektor  təәrəәfindəәn  yazılı 

xəәbəәrdarlıq  alır.  İkinci  halda  isəә  Azəәrbaycan  Respublikasının  ƏӘməәk  Məәcəәlləәsi  vəә 

digəәr  qüvvəәdəә  olan  qanunvericilik  əәsasında  şəәxsin  əәməәk  müqaviləәsinəә  vaxtından 

əәvvəәl xitam veriləә biləәr.  

 

  

VI. Şəәrəәf Kodeksinəә düzəәlişləәr  

 

a.  ADA  Universitetinin  Şəәrəәf  Kodeksinəә  düzəәlişləәr  Univeristet  Senatında  baxılmaqla ediləә  biləәr.  Şəәrəәf  Kodeksinəә  düzəәlişləәr  Senat  üzvləәrinin  2/3  səәs  çoxluğu  iləә  veriləәn 

qəәrarla qəәbul edilir.   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

7  


VII. Şəәrəәf Kodeksi Andı 

 

a.  ADA  Universitetinin  bütün  təәləәbəәləәri,  işçi  heyəәti  vəә  müəәllimləәri  Şəәrəәf  Kodeksinin  bir nüsxəәsini imzalamalıdırlar.  

 

b.  Bütün təәləәbəәləәr, işçi heyəәt vəә müəәllimləәr Şəәrəәf Kodeksi andını içirləәr:   

“ADA  Universiteti  icmasının  üzvü  olaraq  məәn,  Şəәrəәf  Kodeksini  pozacaq  heç  bir  

davranışa  yol  verməәyəәcəәm,  həәmçinin  digəәrləәrinin  Şəәrəәf  Kodeksini  pozacaq 

davranışına  dözməәyəәcəәm.  ADA  Universitetindəә  əәxlaq  vəә  dürüstlüyəә  əәsaslanan 

mühitəә  dəәstəәk  olmaq  üçün  əәlimdəәn  gəәləәni  edəәcəәm  vəә  digəәrləәrini  bu  cür  davranışa 

həәvəәsləәndirəәcəәm."   

 

 VIII. Şəәrəәf Kodeksi razılaşması  

 

a.  ADA Universitetinin Şəәrəәf Kodeksini oxuduqdan sonra onun prisnipləәrinəә həәr zaman əәməәl etməәk məәsuliyyəәtini anlayır vəә qəәbul edirəәm.  

 

  

Ad:      ______________________________________________________________               

 

 

İmza:    ___________________________________________________________  

 

 Tarix:       ______________________________________________________________ 

 

 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə