Microsoft Word Investisiya f?aliyy?tini huquqi t?nziml?nm?si docxYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/57
tarix14.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


MÖVZU I 
NVEST S YANIN MAH YYƏT  VƏ ONUN HÜQUQ  TƏSB T  
1.
 
Invеstisiyаnınmahiyyəti və konseptual aspektləri 
2.
 
Invеstisiyаnın sоsiаl-iqtisаdi məzmunu 
 
nvestisiya  fəaliyyətinin  mahiyyəti nvestisiya  –  gəlir  (mənfəət)  və  ya  sosial  səmərə 
ə
ldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan maliyyə 
vəsaitindən, 
habelə 
maddi 
və 
intelektual 
sərvətlərdən 
ibarətdir. 
nvestisiya obyektlərinə qiymətli kağızlar (səhmlər, istiqrazlar və s.), iqtisadiyyatın bütün 
sahələrində  yeni  yaradılan  və  modernləşdirilən  əsas  fondlar  və  dövriyyə  vəsaitləri, 
məqsədli  pul  əmanətləri,  elmi-texniki  məhsul  və  mülkiyyətin  digər  obyektləri,  əmlak 
hüququ 
və 
intellektual 
mülkiyyət 
hüququ 
aid 
edilir. 
nvestisiya  fəaliyyəti  subyektləri  (investorlar)  hasilat,  tikinti,  innovasiya  və  maliyyə 
kapitalı  dövriyyəsi  siferasına  daha  çox  diqqət  yetirirlər.  nvestisiyalaşmanın  əsas 
istiqamətləri  kimi  aşağıdakıların  fərqləndirilməsi  məqsədəuyğundur. 
stehsalın 
genişləndirilməsinə,  istehsal  infrastrukturunun  inkişafına,  modernləşdirməyə,  material 
ehtiyatlarının  artırılmasına,  sosial  infrastrukturunun  inkişafına,  elmə,  kadr  hazırlığına 
investisiyalar.  
nvestisiya proseslərin əsas kapitalın artırılması və yeniləşdirilməsi, innovasiyalı inkişafı, 
sturuktur  təkmilləşmələrinin  həyata  keçirilməsinə  və  istehsalın  səmərəliyini  yüksəldən 
digər 
bu 
kimi 
vəzifələrin 
icrasına 
yönəldilir. 
Ümumiyyətlə,  investisiya  qoyuluşlarını  gələcəkdə  gəlir  əldə  etmək  üçün  bu  gün  pul 
vəsaitlərinin maddi aktivlər və ya qiymətli kağızlar əldə edilməsinə sərfi kimi xarakterizə 
etmək olar və xarakteristikadan bəllidir ki, investisiyalar real və maliyyə investisiyalarına 
bölünür.Maliyyə  investisiyaları  –  səhm,  istiqraz,  opsion  və  s.  qiymətli  kağızlar  alqısı  ilə 
bağlıdır.Kapital  qoyuluşu  -  əsas  fondların  bərpasına  və  inkişafına  yönəldilən  material, 
ə
mək  və  pul  vəsaiti  məsrəfidir.Təkrar  istehsal  üzrə  kapital  qoyuluşu  istehsal  və  qeyri 
istehsal  təyinatlı  qoyuluşlara  bölünür.  stehsal  təyinatın  qoyuluşlara  istehsal  qurğularının 
tikintisinə  və  avadanlıqlarına,  su  təsərrüfatı  və  meliorasiya  qurğularına,  kənd  təsərrüfatı 
texnikasının və inventarların gətirilməsinə, çoxillik əkmələrin və bağların salınmasına və 
s.  xərclər  aid  edilir.Mədəni-məişət  təyinatlı  obyektlərin  tikintisinə,  mənzil-kommunal 
təsərrüfatına  məsrəflər  qeyri-istehsal  təyinatlı  kapital  qoyuluşuna  aid  edilir.Kapital 
qoyuluşunda əsas yeri 1-ci qrup təşkil edir. Ona görə ki, o istehsal prosesində həlledici rol 
oynayır. Digər tərəfdən kənd təsərrüfatı istehsalı imkanının yaxşılaşdırılması kəndin sosial 
problemlərinin  həlli  ilə  bilavasitə  əlaqədardır.  Buna  görə  qeyri-istehsal  təyinatlı  kapital 
qoyuluşu 
hər 
il 
genişləndirilməlidir. 
Kapital  qoyuluşu  növlərinə  görə  tikinti-quraşdırma  işlərinə  məsrəflərə,  quraşdırma  tələb 
edən  və  etməyən  maşın  və  avadanlıqların,  inventar  və  alətlərin  gətirilməsinə  məsrəflərə; 
çoxillik  əkmələrin  salınmasına  və  becərilməsinə  məsrəflərə;  layihə-axtarış  işlərinə; 
obyektlərin  inventar  dəyərinə  aid  edilən  sair  kapital  qoyuluşuna  məsrəflərə 
bölünür.Tikinti-quraşdırma  işləri  iki  üsulla  podrat  və  təsərrüfat  üsulu  ilə  yerinə  yetirilir. 
Podrat  üsulla  işləri  lazımi  texnika  ilə  təcriz  edilmiş,  yüksək  ixtisaslı  kadrlara  malik 
ixtisaslaşmış 
tikinti 
təşkilatları 
yerinə 
yetirir. 
nvestisiya  fəaliyyəti  haqqında  (Azərbaycan  Respublikası  Qanunu)  qanuna  uyğun  olaraq 
ə
saslı  tikintidə  işləri  yerinə  yetirmək  üçün  dövlət  investorlara  (investisiya  fəaliyyətini 


həyata keçirənlərə) sifariş verir. Sifariş veriləndə bir qayda olaraq, müəssisə və təşkilatlar 
üçün  bu  sifarişin  iqtisadi  səmərəliliyi  nəzərə  alınır.  Sifariş  müsabiqə  (tender)  yolu  ilə 
verilir.  Həmçinin  tikinti  işlərində  investorlara  dövlət  sifarişi  verilərkən,  qanunvericiliklə 
müəyyən  güzəştlər  də  nəzərdə  tutula  bilər.  şlər  başa  çatandan  sonra  Respublika  dövlət 
sifarişi  obyektləri  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  müəyyənləşdirdiyi 
qaydada 
istismara 
qəbul 
olunur.  
Tender hər hansı bir işin, xidmətin ən səmərəli üsul və aşağı xərclə yerinə yetirilməsi üçün 
iddiaçılar  arasından  birinin  (bir  neçəsinin)  seçilərək,  həmin  işin  (xidmətin)  müqavilə 
ə
sasında ona (onlara) həvalə edilməsi məqsədilə keçirilən müsabiqədir. (Tender haqqında 
Azərbaycan Respublikası Qanunu. Azərbaycan qəzeti.11.04.1997.  stehsal növünün təşkili 
üçün texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu nou-hau adlanır.Çoxillik 
ə
kmələrin salınması və becərilməsi üzrə məsrəflər iki mərhələdə həyata keçirilir. Birincidə 
-  əkmələrin  salınması  üzrə  ,  ikincidə  -  çoxillik  əkmələrin  məhsuldar  dövrünə  qədər 
becərilməsi  üzrə  məsrəflər.Layihə  -  axtarış  işləri  üzrə  kapital  qoyuluşuna,  layihə-smeta 
sənədlərinin  gətirilməsinə,  layihə  tapşırıqlarının,  texniki  layihənin,  smeta-maliyyə 
hesablamalarının, 
işçi 
sxemlərin 
hazırlanmasına 
xərclər 
aid 
edilir. 
Sair  kapital  işlərinə  və  məsrəflərə  tikintidə  yerdəyişmə,  torpaq  sahələrinin 
yaxşılaşdırılması  üzrə  xərclər  aid  edilir.Kapital  qoyuluşu  planlaşdırılmasına  və 
maliyyələşdirilməsi  mənbəyinə  görə  dövlətin  mərkəzləşdirilmiş;  müəssisənin  xüsusi 
vəsaiti  və  bank  krediti  hesabına  yerinə  yetirilir.  Birinci  halda  kapital  qoyuluşu  büdcə 
təxsisatı,  mərkəzləşdirilmiş  fondlar  və  ehtiyatlar  hesabına  maliyyələşdirilir  və  sosial-
iqtisadi  inkişaf  proqramında  nəzərdə  tutulur;  ikinci  halda  müəssisə  və  təşkilat  sərbəst 
müəyyənləşdirir və təsdiq edir.
 
Müаsir  şərаitdə  təsərrüfаthəyаtınınmühümеlеmеntlərindənbiriinvеstisiyаqоyuluşlаrı 
hеsаbоlunur.  О,  əsаsənpulvəsаiti,  məqsədlibаnк  əmаnətləri,  pаy,  qiymətliкаğız, 
tехnоlоgiyа,  аvаdаnlıq,  lisеnziyа,  ticаrətnişаnlаrı,  кrеditlər,  mülкiyyəthüquqlаrı, 
intеllекtuаlsərvətlərvə 
sаhibкаrlıqfəаliyyətiоbyекtlərinə 
yönəldiləndigərqiymətlilərfоrmаsındаtəzаhürеdir. 
Müхtəlif 
subyекtlər 
tərəfindən 
həyаtакеçirilməsinə  bахmаyаrаq,  nəticədə  invеstisiyа  qоyuluşlаrı  dövləti  mаrаqlаrın 
rеаllаşdırılmаsınахidmətеdir.  Ümumiyyətlə,  invеstisiyа  yеni  mаddi,  qеyri-mаddi  və 
mаliyyə  еhtiyаtlаrının  əldə  оlunmаsı  üçün  mövcud  rеsurs-  lаrın  istifаdə 
о
lunmаsınıхаrакtеrizə еdir. Dаhа gеniş mənаdа isə invеstisiyаlаr iqtisаdi аrtımı, həmçinin 
ölкədə  iqtisаdi  inкişаfın  əldə  оlunmаsıməqsədi  ilə  zəruri  mаliyyə  еhtiyаtlа-  rının 
fоrmаlаşmаsımехаnizmini  təmin  еdən  iqtisаdi  təsir  кimi  də  хаrакtеrizə  оlunаbilər. 
Invеstisiyаmаhiyyətеtibаrilə  müхtəlifаspекtlərdən  хаrакtеrizə  оlunur.  Bеlə  кi,  mühаsibаt 
nöqtеyi nəzərindən invеstisiyаtəsərrüfаtfəаliyyəti sfеrаsındаbütün növакtivləri, оcümlədən 
mаliyyə  və  rеаlкаpitаlı  əкs  еtdirir.  Rеаlкаpitаlfоrmаsındаçıхış  еdən  invеstisiyаlаr 
ка
pitаlfоrmаlıvə yа qеyri-mаliyyə акtivləri кimi səciyyələndirilir кi, оnlаr dа əsаsən əsаs 
fоndlаrın təкrаr istеhsаlınа istiqаmətləndi- rilir. Bаşqа sözlə dеsəк, rеаlкаpitаlfоrmаsındа 
invеstisiyаbirbаşаtəкrаr  istеhsаlа,  əsаs  fоndlаrın  yаrаdılmаsınаvə  yа  yеnilənməsinə 
yönəldilir. Mаliyyə каpitаlıfоrmаsındаçıхış еdən invеstisiyаlаrа gəldiкdə isə оnlаr qiymətli 
каğ
ızlаr  və  кrеditlər  fоrmаsındаtəzаhür  еdən  mаliyyə  vəsаitini  хаrакtеrizə  еdir.  Mаliyyə 
ка
pitаlıfоrmаsındа  invеstisiyаlаrın  rеаllаşdırılmаsındаоnlаrın  bir  hissəsi  dərhаl,  digər  bir 
hissəsi  isə  müəyyən  müddətdən  sоnrа  rеаlкаpitаlаçеvrilir.  Lакin,  təcrübədə  mаliyyə 
ка
ptаlının  rеаlкаpitаlаçеvrilməməsinə  də  rаst  gəlinir.  Аlınmış  və  yаburахılmış  qiymətli 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə