Microsoft Word Is Sagligi ve Guvenligi Tuzugu. DocYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/42
tarix02.06.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


 
 
 
2389
 
  
  
ĐŞÇĐ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ TÜZÜĞÜ 
  
  
          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 4/12/1973,    No: 7/7583 
          Dayandığı Kanunun Tarihi              : 25/8/1971,    No: 1475 
          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 11/1/1974,    No: 14765 
          Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5, Cildi: 13, S. 443 
  
BĐRĐNCĐ KISIM 
Genel Hükümler 
  
              Madde  1  –  1475  sayılı  Đş  Kanunu  kapsamına  giren  işyerlerinde,işçilere  aityatıp  kalkma  yerlerinde  ve  diğer 
müştemilatında  bulunması  gereken  sağlık  şartlarının  ve  işyerlerinde  kullanılan  alet,  edevat,  makinalar  ve  hammaddeler 
yüzünden,  çıkabilecek  hastalıklara  engel  olacak  tedbir  ve  araçların,  işyerlerinde  işkazalarını  önlemek  üzere  bulundurulması 
gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğu bu Tüzükte belirtilmiştir. 
             Madde 2 – Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için,bu Tüzükte belirtilen şartları 
yerine getirmek araçları noksansızbulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür. Đşçiler de, bu yoldaki usuller ve şartlara 
uymak zorundadırlar. 
             Madde 3 – Đşveren,işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve 
iş değiştirecek işçilere yenisinin gerektiği bilgileri vermek zorundadır. 
              Madde  4  –  Đşverenin,işyerinde,  teknik  ilerlemelerin  getirdiği  daha  uygun  sağlık  şartlarını  sağlaması;  kullanılan 
makinalarla  alet  ve  edevattan  herhangi  bir  şekilde  tehlike  gösterenleri  veya  hammaddelerden  zehirli  veya  zararlı  olanları, 
yapılan  işin  özelliğine  ve  fennin  gereklerine  göre  bu  tehlike  ve  zararları  azaltan  alet  ve  edevatla  değiştirmesi  iş  kazalarını 
önlemek  üzere  işyerinde  alınması  ve  bulundurulması  gerekli  tedbir  ve  araçları  ve  alınacak  diğer  iş  güvenliği  tedbirlerini 
devamlı surette izlemesi esastır. 
ĐKĐNCĐ KISIM 
Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri 
BĐRĐNCĐ BÖLÜM 
Đşyerlerinde Bulunması Gereken Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri: 
             Madde 5 – Đşyeri kurulması amacıyla yeniden yaptırılacak binalarla bunlara yapılacak her çeşit ekler ve bunlardaki 
değişiklikler, mevzuata ve o binada yapılacak işin nitelik ve özelliklerine uygun bulunacaktır. 
Sayfa 1 


2390
 
  
             Evvelce inşa edilmiş olan herhangi bir binanın tümünün veya bir kısmının işyeri olarak kullanılmasında da, bu şartlar 
aranacaktır. 
              Madde  6  –  Đşyerlerinin  çatıları;  ısı,  rüzgar,  yağmur,  kar  gibi  dış  etkilerden  işçileri  tamamen  koruyacak  surette 
dayanıklı ve muhafazalı yapılmış olacaktır. Çatının üzeri, yazın fazla ısı geçiren saç ve benzeri malzeme ile örtülü bulunduğu 
takdirde, ayrıca bir tavan yapılması, bununla çatı arasında hava akımı sağlayacak menfezler bulunması gereklidir. 
              Đşyerlerinin  bulunduğu  baraka,  sayvan,sundurma  ve  benzeri  yerlerin  çatıları,ısı  geçiren  saç  ve  benzeri  malzeme  de 
örtülmüş olduğu hallerde bu çatılar, en az 350 santimetre yükseklikte yapılmış olacaktır. 
             Madde 7 – Đşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavanyüksekliği,en az 3 metre olacaktır. 
              Tabana  paralel  olmayan  tavanlarda  bu  yüksekliğin  ortalaması  3  metre  olacak  ve  en  alçak  kısmı,  varsa,  kirişin  alt 
noktasından 240 santimetreden aşağı olmayacaktır. 
              17/5/1941  tarihinden  önce  çalışmakta  bulunan  işyerlerinde,  fazla  ısı,buhar,  gaz  yahut  zararlı  tozlar  çıkarması  gibi 
sağlık  yönünden  sakıncalı  olmayan  işleriçin,  hava  hacmi  8  inci  maddede  yazılı  miktara  uygun  bulunduğu  ve  yeterli 
havalandırma sağlandığı hallerde, bu yükseklik 2 metreye kadar kabul edilebilir. 
             17/5/1941 tarihinden sonra ve bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce çalışmakta olan işyerlerinde birinci ve ikinci 
fıkralarda yazılı tavan yüksekliği, enaz 285 santimetre olarak kabul edilir. 
             Madde  8  –  Đşyerlerindeki  hava  hacmi,makine,malzeme  ve  benzeri  tesislerin  kapladığı  hacimler  dahil  olmak  üzere, 
işçi başına en az 10 metreküp olacaktır. Hava hacminin hesabında, tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz. 
              Madde  9  –  Her  işyerinde,makine,  tezgah,  malzeme  ve  benzeri  tesisler,çalışanişçilerin  işlerini  rahatça  yapmalarına 
engel olmayacak ve herhangibir tehlikeye sebebiyet vermeyecek şekilde yerleştirilecek ve bunlar,gereği gibi korunacaktır. 
             Đşyeri olarak kullanılan binaların döşeme  yüzeyine, orada  çalışan işçiler için tehlikeli olacak şekilde, makine, tesis, 
ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş malzeme bırakılmayacaktır. 
             Madde 10 – Đşyerlerinde taban döşeme  ve kaplamaları, sağlam, kuru ve  mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir 
şekilde olacak ve malzemesi kolayca yıkanıp temizlenmeye elverişli bulunacaktır. 
             Yapılan işe göre, tabana fazla su veya sulu şeyler dökülen işyerlerinde, çamur yahut bulaşık su birikintileri olmaması 
için gerekli tedbirler alınacak ve yer sifonları konulacaktır. 
                Taban ve asma katların döşemeleri, üzerine konulacak makine, alet ve edevat ve benzeri malzeme ile 
orada  çalıştırılacak  işçilerin  ağırlığına  dayanabilecek  şekilde  yapılmış  olacak  ve  metrekare  hesabı  ile 
taşıyabileceklerien  çok  ağırlık  miktarları,  yetkili  teknik  elemana  tespit  ettirilecek  ve  bu  hadler  üstünde 
yüklemelere meydan verilmeyecektir. 
  
S a y f a   2  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə