Microsoft Word jurn Kitabshunasliq ve bibilioq 1(40) 17. docxYüklə 16,45 Kb.

səhifə1/74
tarix14.06.2018
ölçüsü16,45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


KİTABXANAŞÜNASLIQ 

BİBLİOQRAFİYA
LIBRARIANSHIP AND BIBLIOGRAPHIY
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ
№ 1 (40) 2017                             ISSN: 2079-4150


ISSN 2079-4150 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  
TƏHSİL NAZİRLİYİ 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 
 
KİTABXANAÇILIQ-İNFORMASİYA FAKÜLTƏSİ 
 
 
 
KİTABXANAŞÜNASLIQ  
VƏ 
BİBLİOQRAFİYA 
 
Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal 
 
№ 1 (40) * 2017 
 
 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  
Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 
 2010-cu il 30 aprel tarixli (protokol №10-R) qərarı ilə  
təsdiq olunmuşdur. 
 
 
 
1997-ci ilin oktyabrından çıxır 
 
 
 
 
BAKI – 2017 


KBT – 78 
K 73 
 
 
Təsisçi və baş redaktor:  
professor Xəlil İSMAYILOV 
Dosent Nadir İSMAYILOV (Baş redaktorun müavini) 
 
Redaksiya heyəti: 
1. Professor Abuzər XƏLƏFOV 
2. Professor Zöhrab ƏLİYEV 
3.Professor Bayram ALLAHVERDİYEV 
4. F.e.d. Aybəniz ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ 
5.Professor Kərim TAHİROV 
6. Dosent Knyaz ASLAN 
7. Dosent Sevda XƏLƏFOVA 
8. Tamella İSMİXANOVA 
9. Mələk HACIYEVA 
10. Rəşad QARDAŞOV (Məsul katib) 
11. Elçin Arif oğluƏHMƏDOV (korrektor) 
 
 
 
K 73  Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal. 
– Bakı: Mütərcim, 2017. – № 1 (40).s. 
 
 
Redaksiyanın ünvanı: 
 
AZ-1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23, 
2 №-li tədris korpusu, IV mərtəbə, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi, 
“Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” jurnalının redaksiyası 
Telefon: 510-17-60 
 
 
 
 
© “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya”, 2017 


ISSN 2079-4150 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БАКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ  
И 
БИБЛИОГРАФИЯ 
 
Научно-теоретический,  
Методический и практический журнал 
 
№ 1 (40) * 2017 
 
 
 
Утвержден решением  
Президиума Высшей Аттестационной Комиссии  
при Президенте Азербайджанской Республики  
от 30 апреля 2010 года (протокол № 10-R) 
 
 
 
Выходить с октября 1997 года 
  
 
 
БАКУ – 2017 ББК – 78 
K 73 
 
 
Учредитель и главный редактор:  
профессор Халил ИСМАИЛОВ 
Доцент Надир ИСМАИЛОВ (зам главного редактора) 
 
Редакционная коллегия: 
1. Профессор Абузар ХАЛАФОВ  
2. Профессор Зохраб АЛИЕВ 
3. Профессор Байрам АЛЛАХВЕРДИЕВ 
4. Д.ф.н. Айбениз АЛИЕВА-КЕНГЕРЛИ 
5. Профессор Керим ТАХИРОВ 
6. Доцент Князь АСЛАН 
7. Доцент Севда ХАЛАФОВА 
8. Тамелла ИСМИХАНОВА 
9. Мелек ГАДЖИЕВА 
10. Рашад ГАРДАШОВ (овт. секретарь) 
11. Эльчин А.АХМЕДОВ (корректура) 
 
 
 
 
73 Библиотековедение и библиография: научно-теоретический, мето-
дический и практический журнал. – Баку: Мутарджим, 2017. – № 1 (40). s.K  
 
 
Адрес редакции: 
 
AZ-1073/1 г.Баку, ул. Захида Халилова 23,  
учебный корпус №2, этаж IV, Библиотечно-информационный факультет, 
редакция журналa «Библиотековедение и библиография» 
Тел.: 510-17-60 
 
 
 
 
© «Библиотековедение и библиография», 2017 ISSN 2079-4150 
MINISTRY OF EDUCATION  
OF AZERBAIJAN REPUBLIC 
 
BAKU STATE UNIVERSITY 
LIBRARIANSHIP AND INFORMATION DEPARTMENT 
 
 
LIBRARIANSHIP  
AND BIBLIOGRAPHY 
 
Scientific and theoretical, methodical  
and practical journal  
 
№ 1 (40) * 2017 
 
 
 
Approved by the decision  
of the Presidium of the Supreme Attestation Commission  
Under the President of the Republic of Azerbaijan from 30 April 2010  
(protocol № 10-R) 
 
 
 
Publishing since October 1997 
 
 
 
 
 
BAKU – 2017 LBC – 78 
K 73 
 
 
Founder and editor in chief: 
professor Khalil ISMAILOV  
Docent Nadir ISMAILOV (assistant editor in chief) 
 
Editorial board: 
1.Professor Abuzar KHALAFOV  
2.Professor Zohrab ALIYEV 
3.Professor Bayram ALLAHVERDIYEV 
4.Ph.D. Aybeniz ALIYEVA-KANGARLI 
5.Professor Karim TAHIROV 
6.Docent Knyaz ASLAN 
7.Docent Sevda KHALAFOVA 
8.Tamella ISMIKHANOVA 
9.Melek HAJIYEVA 
10.Rashad GARDASHOV (executive secretary) 
11. Elchin A.AHMADOV (Proofreader) 
 
 
 
 
K 73  Librarianship and bibliography: The scientific-theoretical, methodical and 
practical journal. – Baku: Mutarjim, 2017. – № 1 (40).p. 
 
 
Editorial address: 
 
AZ-1073/1, Baku, st. Zahid Khalilov, 23, an educational building №2,  
Floor IV, Librarianship and information department, 
Edition of “Librarianship and bibliography” journal; 
Tel.: 510-17-60 
 
 
 
© “Librarianship and bibliography”, 2017 
 
 


: down -> meqale -> kitabxanashunasliq-biblioqrafiya
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Kİtabxanaçiliq-informasiya faküLTƏSİ KİtabxanaşÜnasliq
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Magistrant yeniyetməLƏRİn bəDİİ ZÖVQÜNÜn formalaşmasinda kitabxanalarin rolu
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Rübabə RÜSTƏmova kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dissertantı
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Bu nöMRƏDƏ KİtabxanaşÜnasliq
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Microsoft Word jurnal k&bN2 27
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Magistrant bazar iQTİsadiyyati şƏRAİTİNDƏ Kİtabxanaçiliq
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Orxan AĞAMİRZƏyev amea m ərkəzi Elmi Kitabxanasının doktorantı
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Leyla abasova bakı Dövlət Universitetinin “ Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kafedrasının müəllimi


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə