Microsoft Word mir celal met docYüklə 3,23 Mb.

səhifə1/147
tarix08.07.2018
ölçüsü3,23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   147


 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri 

 

 

 

MİR CƏLAL 

 

(Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu)  

Biblioqrafiya 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI–2018 


M i r   C ə l a l  

 KBT  Я19:Ш+Ш5 (2=Аз) 7-4.4я1 

UOT  016:821.512.162 

 

Layihənin rəhbəri:               Əbülfəs Qarayev, 

                                               Azərbaycan Respublikasının                                                 Mədəniyyət və Turizm naziri,  

                                               fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Tərtib edənlər:                     Mədinə Vəliyeva 

                                               Mətanət İbrahimova  

 

 Elmi redaktor və 

 

Kərim Tahirov,  

buraxılışına məsul: 

               

professor,  

 

 

 

 

Əməkdar mədəniyyət işçisi 

 

Məsləhətçi:                             Şəmsəddin Axundov

                                                Əməkdar mədəniyyət işçisi 

 

Redaktor: 

 

 Gülbəniz Səfərəliyeva,  

 

 

 

 

Əməkdar mədəniyyət işçisi 

 

Mir  Cəlal  (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu):  biblioqrafiya /tərt. 

ed.:  M.Vəliyeva,  M.İbrahimova;  layih.  rəhb.  Ə.Qarayev;  elmi 

red.  K.Tahirov;  məsl.  Ş.Axundov;    red.  G.Səfərəliyeva.-  Bakı, 

2018.- 496 s. 

 

Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından tərtib etdiyi “Mir Cəlal” biblioqrafiyası Azərbaycan nəsrinin gör-

kəmli nümayəndəsi, Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi, yazıçı-alim, ədəbiy-

yatşünas,  professor  Mir  Cəlal  Paşayevin  anadan  olmasının  110  illiyinə  həsr 

edilmişdir.  Biblioqrafiyada  görkəmli  yazıçının  həyat  və  yaradıcılığına  aid 

zəngin  material,  habelə  onun  dünyanın  ən  zəngin  kitabxanalarında  mühafizə 

olunan nəşrləri öz əksini tapmışdır.  

ISBN 978 9952 476 49 1 © M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2018 


 

B i b l i o q r a f i y a

   

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдающиеся деятели Азербайджана 

 

  

МИР ДЖАЛАЛ  

 

(Пашаев Мир Джалал Али оглы)  

Библиография 

 

  

 

 

 

 

 

 

БАКУ–2018 


M i r   C ə l a l  

  

Руководитель                     Абульфас Караев, 

проекта:                              Министр Культуры и Туризма 

                                              Азербайджанской Республики,  

                                              доктор философии по философии 

 

Составители:           Медина Велиева 

Матанет Ибрагимова  

 

 

Научный редактор и 

Керим Тахиров,    

ответств. за выпуск: 

профессор,    

 

 

 

 

           Заслуженный работник культуры 

 

Консультант:                     Шамсаддин Ахундов, 

                                              Заслуженный работник культуры  

Редактор: 

 

           Гюльбяниз Сафаралиева,   

 

 

           Заслуженный работник культуры 

 

 

Мир Джалал Пашаев (Пашаев Мир Джалал Али оглы): 

библиография  /сост.:  М.Велиева,  М.Ибрагимова;  руков. 

проекта А.Караев; науч. ред. К.Тахиров; консульт. Ш.Ахундов; 

ред. Г.Сафаралиева.- Баку, 2018.- 496 s. 

 

 

 Очередной  библиографический  указатель  из  серии  «Выдающиеся деятели  Азербайджана»  издан  Азербайджанской  Национальной  Библио-

текой  и  посвящен    110-летию  со  дня  рождения  великого  ученого-педа-

гога, заслуженного деятеля науки, профессора, замечательного прозаика 

Мир  Джалал  Пашаева.  В  библиографии  отражены  ценные  материалы  о 

жизни  и  творчестве  писателя,  а  также  издания  его  произведений,  хра-

нящихся в крупнейших мировых библиотеках.   

 

 

 

©Национальная Библиотека Азербайджана им. М.Ф.Ахундова, 2018 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə