Microsoft Word qkdk illik hesabat 2014-cu IL uzre Kİv docxYüklə 69,98 Kb.

tarix31.08.2018
ölçüsü69,98 Kb.


 

                                                                                     13.04.2015-ci il tarixli Səәhmdarların illik Ümumi Yığıncağının 

2 Saylı Protokolu iləә təәsdiqləәnmişdir.  

“Unibank”Kommersiya Bankı”Açıq Səәhmdar Cəәmiyyəәti 

2014-cü il üzrəә 

İLLİK HESABAT 

2.1.1. Emitentitn təәşkilati-hüquqi forması, tam vəә 

qısaldılmış adı, dövləәt qeydiyyatının tarixi vəә nömrəәsi; 

Emitentin təәşkilati-hüquqi forması:açıq səәhmdar cəәmiyyəәti; 

Emitentin tam adı: “UNİBANK” Kommersiya Bankı” Açıq 

Səәhmdar Cəәmiyyəәti; 

qısaldılmış şəәkildəә “UNİBANK” Kommersiya Bankı 

Dövləәt qeydiyyat tarixi: 27.07.1992,   

Dövləәt qeydiyyat nömrəәsi: 1300017201 

2.1.2. Emitentin hüquqi ünvanı vəә olduğu yer; 

Ünvan: Azəәrbaycan Respublikası, Bakı şəәhəәri, Nəәsimi rayonu, 

384-cü məәhəәlləә, Rəәşid Behbudov küçəәsi 55; 

2.1.3.  Emitentin  adında  vəә  təәşkilati-hüquqi  formasında 

dəәyişiklikləәr  olduqda,  emitentin  bütün  əәvvəәlki  adları  vəә 

təәşkilati-hüquqi  formaları,  habeləә  onların  qeydiyyata 

alındığı tarixləәr, emitent digəәr hüquqi şəәxsin bölünməәsi vəә 

ya  təәrkibindəәn  ayrılması  şəәklindəә  yenidəәn  təәşkil  yolu  iləә 

yaradıldıqda,  yenidəәn  təәşkilin  forması,  həәmin  hüquqi 

şəәxsin  adı  vəә  təәşkilati-hüquqi  forması,  emitent  hüquqi 

şəәxsləәrin  birləәşməәsi  şəәklindəә  yenidəәn  təәşkil  yolu  iləә 

yaradıldıqda,  yenidəәn  təәşkilin  forması,  həәmin  hüquqi 

şəәxsləәrin adları vəә təәşkilati-hüquqi formaları; 

Emitent  öz  hazırki  adını  “MBANK”  Kommersiya  Bankı” 

Açıq  Səәhmdar  Cəәmiyyəәtinin  6  dekabr  2002-ci  il  tarixli 

Səәhmdarlarının Ümumi Yığıncağının qəәrarı (Protokol № 2) vəә 

27  dekabr  2002-ci  il  tarixdəә  “UNİBANK”  Kommersiya 

Bankı”  Açıq  Səәhmdar  Cəәmiyyəәtinin  Nizamnaməәsinəә 

Azəәrbaycan  Respublikası  ƏӘdliyyəә  Nazirliyi  təәrəәfindəәn  təәsdiq 

edilmiş 

dəәyişiklik 

əәsasında 

almışdır. 

Bank 

“PROMTEXBANK”  Səәhmdar  Kommersiya  Bankının  vəә “MBANK”  Səәhmdar  Kommersiya  Bankının  Səәhmdarlarının 

16  sentyabr  2002-ci  il    tarixli    birgəә    Ümumi    Yığıncağının  

qəәrarına  (protokol  №  1)  vəә  15  oktyabr  2002-cil  il  tarixindəә 

Azəәrbaycan  Respublikası  ƏӘdliyyəә  Nazirliyi  təәrəәfindəәn  dövləәt 

qeydiyyatına 

alınmış 


Nizamnaməәsinəә 

əәsasəәn


 

 

“PROMTEXBANK” Səәhmdar 

Kommersiya 

Bankının 

“MBANK”  Səәhmdar  Kommersiya  Bankına  qoşulması 

nəәticəәsindəә yenidəәn təәşkil edilmişdir. Bu qoşulma nəәticəәsindəә 

“PROMTEXBANK”  Səәhmdar  Kommersiya  Bankının  bütün 

hüquq  vəә  vəәzifəәləәri  “MBANK”  Kommersiya  Bankı”  Açıq 

Səәhmdar  Cəәmiyyəәtinəә  keçmişdir.  Emitent  “MBANK” 

Kommersiya  Bankı”  Açıq  Səәhmdar  Cəәmiyyəәtinin    hüquqi 

varisi  olmaqla  onun  bütün  hüquq  vəә  öhdəәlikləәrini  əәldəә 

etmişdir. 

2.1.4  emitentin  hesabat  ili  əәrzindəә  yaranmış  vəә  ləәğv 

edilmiş filialları vəә nümayəәndəәlikləәrinin adı, olduqları yer 

vəә qeydiyyatları haqqında məәlumatlar; Hesabat ili əәrzindəә təәsis edilmiş filiallar: 

“Hövsan  filialı”-  AR  Məәrkəәzi  Bank  təәrəәfindəәn  verilmiş 

icazəәnin  qeydiyyat  nömrəәsi  73/34    icazəәnin  verilməә  tarixi 

11.02.2014-cü il   

ünvan:    Bakı  şəәhəәri,  Suraxanı  r-nu,  Hövsan  qəәsəәbəәsi, 

ƏӘ.ƏӘhlimanov  küç.,  5  saylı  binanın  yanında  qeyri-yaşayış 

sahəәsi; “Həәzi Aslanov filialı”- AR Məәrkəәzi Bank təәrəәfindəәn verilmiş 

icazəәnin  qeydiyyat  nömrəәsi  73/33    icazəәnin  verilməә  tarixi 

20.02.2014-cü il   

ünvan:  Bakı şəәhəәri, Xəәtai r-nu, 2945-ci məәhəәlləә, M.Hadi küç., 

144B; 

“Salyan  filialı”-AR  Məәrkəәzi  Bank  təәrəәfindəәn  verilmiş 

icazəәnin  qeydiyyat  nömrəәsi  73/35    icazəәnin  verilməә  tarixi 

18.03.2014-cü 

il  


ünvan: Salyan şəәhəәri, Y.Qasımov küçəәsi, 2; 

“Xaçmaz  filialı”-  AR  Məәrkəәzi  Bankı  təәrəәfindəәn  verilmiş 

icazəәnin  qeydiyyat  nömrəәsi  73/36,  icazəәnin  verilməә  tarixi 

01.08.2014-cü il 

Ünvan:Xaçmaz şəәhəәri, N.Nəәrimanov küç., 19A  “Qara  Qarayev  filialı”-  AR  Məәrkəәzi  Bank  təәrəәfindəәn 

verilmiş  icazəәnin  qeydiyyat  nömrəәsi  73/37    icazəәnin  verilməә 

tarixi 07.08.2014-cü il 

ünvan:  Bakı şəәhəәri, Nizami r-nu, Azəәr Manafov küçəәsi, 9; “Unibank  Biznes  Məәrkəәzi”  –  AR  Məәrkəәzi  Bank  təәrəәfindəәn 

verilmiş  icazəәnin  qeydiyyat  nömrəәsi  73/38  icazəәnin  verilməә 
 

tarixi 05.11.2014-cü il ünvan:    Bakı  şəәhəәri,  Xəәtai  r-nu,  Xocalı  pros.,  XXI  blok,  44 

saylı qeyri-yaşayış sahəәsi; “Gəәncləәr  şəәhəәri  filialı”-  AR  Məәrkəәzi  Bank  təәrəәfindəәn 

verilmiş  icazəәnin  qeydiyyat  nömrəәsi  73/39    icazəәnin  verilməә 

tarixi 24.12.2014-cü il   

ünvan:  Sumqayıt şəәhəәri, 5 mkr-n vəә 45-ci məәhəәlləә arasındakı 

əәrazidəә N.Nəәrimanov küçəәsindəәki inzibati bina. 

2.1.5.  Emitentin  hesabat  ili  əәrzindəә  yaranmış  vəә  ləәğv 

edilmiş  həәr  bir  törəәməә  cəәmiyyəәtinin  adı,  təәşkilati-hüquq 

forması,  hüquqi  ünvanı,  qeydiyyatı  haqqında  məәlumatlar, 

nizamnaməә  kapitalında  emitentin  payı,  yaxud  cəәmiyyəәtin 

emitentin törəәməә cəәmiyyəәti hesab olunması üçün əәsas olan 

müqaviləәnin bağlanma tarixi vəә qüvvəәdəә olma müddəәti; 

 

yoxdur  

2.1.6  emitentin  fiziki  vəә  hüquqi  şəәxs  olan  səәhmdarlarının 

(payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı; 

10 fiziki vəә 2 hüquqi şəәxs adi səәhm sahibi 

3 fiziki vəә 3 hüquqi şəәxs imtiyazlı səәhm sahibi 

 

2.1.7  emitentin  nizamnaməә  kapitalında  on  faizi  vəә  daha artıq  həәcmdəә  səәsli  səәhmləәrəә  (paylara)  malik  olan  şəәxsləәr 

(fiziki  şəәxsin  soyadı,  adı,  atasının  adı;  hüquqi  şəәxsin  adı, 

olduğu  yer  vəә  VÖEN-i),  onların  həәr  birinəә  məәxsus 

səәhmləәrin  sayı  (səәhmləәrin    həәr  növü  üzrəә  ayrı-ayrılıqda 

göstəәrilir) vəә emitentin nizamnaməә kapitalında payı; 

1.  Qəәribov  Eldar  Mahmud  oğlu-  14 211 661  əәdəәd    adlı, 

səәnəәdsiz adi səәhm, nizamnaməә kapitalında payı -54,78%  2. Avropa Yenidəәnqurma vəә İnkişaf Bankı   

(United  Kingdom,  London  EC2A2JN,  One  Exchange 

Square)- 3 150 907 adlı, səәnəәdsiz adi səәhm  

nizamnaməә kapitalında payı -12,1454%; 

2.1.8 emitentin nizamnaməә kapitalında payı on faizdəәn az 

olmayan  hüquqi  şəәxsləәr  (hüquqi  şəәxsin  adı,  olduğu  yer, 

VÖEN-i, nizamnaməә kapitalında emitentin payı); 

1.  Azəәrbaycan  Respublikası,  Bakı  şəәhəәri,    AZ  1095,  Bakı 

şəәhəәri,  ƏӘlövsəәt  Quliyev  küçəәsi  ev  140,  məәnzil  13,  VÖEN: 

1401258741  olan  “Unicapital”Açıq  Səәhmdar  Cəәmiyyəәti  – 

nizamnaməә kapitalında pay- 100%; 2. Azəәrbaycan Respublikası, Bakı şəәhəәri, ƏӘ.Rəәcəәbli küçəәsi- 1, 

bina  15,  VÖEN:  1400066981  olan  “Unileasing”  Lizinq 

Şirkəәti”Qapalı  Səәhmdar  Cəәmiyyəәti,  nizamnaməә  kapitalında 

pay 66,67%  

2.1.9. səәhmdar cəәmiyyəәti olan emitentin səәhm sahibləәrinin 

reyestri  qiyməәtli  kağızlar  bazarının  peşəәkar  iştirakçısı 

təәrəәfindəәn  aparıldığı  halda  reyestrsaxlayıcı  haqqında 

məәlumat  (adı,  yerləәşdiyi  ünvan,  qiyməәtli  kağızlar 

bazarının  peşəәkar  iştirakçısı  fəәaliyyəәtinin  həәyata 

keçirilməәsi  üçün  ona  verilmiş  xüsusi  razılığın 

(lisenziyanın)  qeydiyyat  nömrəәsi,  verilməә  tarixi  vəә 

qüvvəәdəә  olduğu  müddəәt)  vəә  ya  reyestrin  emitent 

təәrəәfindəәn aparıldığı barəәdəә qeyd;  

 

Bakı  şəәhəәri,  Bülbül  prospekti  19  ünvanında  yerləәşəәn  “Milli Depozit Məәrkəәzi”Qapalı Səәhmdar Cəәmiyyəәti, 12 fevral 2010-

cu  il  tarixindəә  Qiyməәtli  Kağızlar  üzrəә  Dövləәt  Komitəәsi 

təәrəәfindəәn verilmiş 110 №-li lisenziya. 

2.1.10. emitentin səәhmdarlarının (payçılarının) hesabat ili əәrzindəә keçirilmiş yığıncaqları barəәdəә 

məәlumat: 

2.1.10.1. yığıncağın keçirilməә tarixi vəә yeri (ünvanı): 

 

•  


Bakı şəәhəәri,  15.04.2014-cü il tarixindəә R.Behbudov 

küçəәsi 55  ünvanında  keçiriləәn  Səәhmdarların illik 

ümumi yığıncağı; 

•  


Bakı şəәhəәri, 03.09.2014-cü il  tarixindəә  R.Behbudov 

küçəәsi 55 ünvanında keçiriləәn Səәhmdarların 

növbəәdəәnkəәnar ümumi yığıncağı. 

 

2.1.10.2 ümumi yığıncaqda qəәbul edilmiş qəәrarlar; 15.04.2014-cü il tarixindəә keçiriləәn illik ümumi yığıncaqda 

qəәbul ediləәn qəәrarlar: 

 

1. Bankın 2013-cü ildəә fəәaliyyəәtinin nəәticəәləәrinin təәsdiqi: 1.1.   İdarəә Heyəәtinin hesabatı; 

1.2.   Audit hesabatlarının təәsdiqi; 

1.3.   Bankın 2013-cü il üçün maliyyəә hesabatının təәsdiqi 

haqqında; 

1.4.  Bank, investisiya qiyməәtli kağızlarının  emitenti olaraq 

2013-cü il üzrəә hesabatının təәsdiqi; 

2.   2013-cü il üzrəә Bankın məәnfəәəәtinin bölüşdürülməәsi 

haqqında; 
 

3.    Bankın Nizamnaməәsinin əәlavəә vəә dəәyişiklikləәrin edilməәsi vəә yeni redaksiyada təәsdiq edilməәsi haqqında; 

4.    2013-cü ildəә Bankın fəәaliyyəәtinin nəәticəәləәrinəә görəә, 

Müşahidəә Şurasının vəә Audit Komitəәsinin üzvləәrinin 

mükafatlandırılması barəәdəә; 

5.   Bankın kəәnar auditorlarının təәyin edilməәsi haqqında. 

 

03.09.2014-cü il tarixindəә keçiriləәn  növbəәdəәnkəәnar  ümumi yığıncaqda qəәbul ediləәn qəәrarlar: 

 

1.Bankın idarəәetməә orqanlarının təәrkibinin formalaşdırılması:  

1.1.  Bankın Müşahidəә Şurasının təәrkibinin vəә Müşahidəә 

Şurası Səәdrinin yenidəәn seçilməәsi; 

1.2.  Bankın İdarəә Heyəәtinin təәrkibinin vəә İdarəә Heyəәti   

Səәdrinin yenidəәn seçilməәsi; 

1.3.  Bakın Audit Komitəәsi təәrkibinin vəә Audit Komitəәsi   

Səәdrinin yenidəәn seçilməәsi. 

2.1.11.emitentin  dövriyyəәdəә  olan  investisiya  qiyməәtli 

kağızlarının  buraxılışları  haqqında  məәlumat  (investisiya 

qiyməәtli kağızların həәr buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstəәrilir): 

2500 əәdəәd istiqraz; 

5000 əәdəәd istiqraz; 

20 000 əәdəәd istiqraz *(bu istiqrazlardan 10 000 əәdəәdi 2014-cü 

ilin  dekabrında,  qalan  hissəәsi  isəә  2015-ci  ilin  yanvarında 

yerləәşdirilmişdir);  

 

1 838 250 əәdəәd imtiyazlı səәhm; 1 102 950 əәdəәd imtiyazlı səәhm; 

2 205 900 əәdəәd imtiyazlı səәhm; 

 

20 796 000 əәdəәd adi səәhm. 2.1.11.1. investisiya qiyməәtli kağızın növü vəә forması; 

2500 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş konversiya 

borcu istiqrazlar; 

5 000 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz, adlı təәmin edilməәmiş istiqraz; 

20 000  əәdəәd  faizli,təәminatsız,  səәnəәdsiz  adlı  istiqraz*(bu 

istiqrazlardan  10 000  əәdəәdi  2014-cü  ilin  dekabrında,  qalan 

hissəәsi isəә 2015-ci ilin yanvarında yerləәşdirilmişdir); 

 

1 838 250 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm; 1 102 950 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm; 

2 205 900 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm; 

 

20 796 000 əәdəәd səәnəәdsiz adlı adi səәhm. 2.1.11.2  investisiya  qiyməәtli  kağızların  dövləәt  qeydiyyat 

nömrəәsi vəә qeydiyyat tarixi; 

2500 

əәdəәd 


istiqrazın 

dövləәt 


qeydiyyat 

nömrəәsi  

AZ2007002028, dövləәt qeydiyyat tarixi 11 mart 2011-ci il;  

 

5000 əәdəәd istiqrazın dövləәt qeydiyyat nömrəәsi  AZ2009002026, dövləәt qeydiyyat tarixi 22 may 2013-cü il; 

 

20 000  əәdəәd    istiqrazın  dövləәt  qeydiyyat  nömrəәsi AZ20010002023,  dövləәt qeydiyyat tarixi 15 dekabr 2014-cü 

il*(bu  istiqrazlardan  10 000  əәdəәdi  2014-cü  ilin  dekabrında, 

qalan hissəәsi isəә 2015-ci ilin yanvarında yerləәşdirilmişdir). 

 

1 838 250  əәdəәd  imtiyazlı  səәhmin  dövləәt  qeydiyyat  nömrəәsi  AZ3001002022, dövləәt qeydiyyat tarixi  29 dekabr 2012-ci il; 

 

1 102 950  əәdəәd  imtiyazlı  səәhmin  dövləәt  qeydiyyat  nömrəәsi  AZ3002002021,  dövləәt qeydiyyat tarixi  30 aprel 2013-cü il 

 

2 205 900 əәdəәd imtiyazlı səәhmin dövləәt qeydiyyat nömrəәsi  AZ  3003002020,    dövləәt  qeydiyyat  tarixi  16  dekabr  2013-cü 

il; 


 


 

20 796 000  əәdəәd  səәnəәdsiz,  adlı  adi  səәhmin  dövləәt  qeydiyyat nömrəәsi 

 

AZ1003002024,  dövləәt  qeydiyyat  tarixi  29  mart 2012-ci il 

2.1.11.3  investisiya  qiyməәtli  kağızların  miqdarı  vəә 

nominal dəәyəәri; 

2500 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş konversiya 

borcu istiqrazları, həәr bir istiqrazın nominal dəәyəәri 10 000 

ABŞ dolları; 

 

5000 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş istiqraz, həәr bir istiqrazın nominal dəәyəәri 1000 manat; 

 

20 000 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz  adlı təәmin edilməәmiş istiqraz, həәr bir  istiqrazın  nominal  dəәyəәri  1000  manat  *(bu  istiqrazlardan 

10 000 əәdəәdi 2014-cü ilin dekabrında, qalan hissəәsi isəә 2015-

ci ilin yanvarında yerləәşdirilmişdir); 

 

 1 838 250 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm, həәr bir səәhmin 

nominal dəәyəәri 2,72 manat; 

 

1 102 950  əәdəәd səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm, həәr bir səәhmin nominal dəәyəәri 2,72 manat 

 

2 205 900 əәdəәd  əәdəәd səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm, həәr bir səәhmin nominal dəәyəәri 2,72 manat 

 

20 796 000 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı adi səәhm, həәr bir səәhmin nominal dəәyəәri 2,72 manat. 

2.1.11.4.investisiya qiyməәtli kağızlar buraxılışının məәcmu 

nominal dəәyəәri; 

25 000 000 ABŞ dolları məәbləәğindəә faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin 

edilməәmiş konversiya borcu istiqrazları; 

 

5 000 000  manat faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş istiqraz; 

 

20 000 000 manat faizli,  səәnəәdsiz adlı   təәmin edilməәmiş istiqraz *(bu istiqrazlardan 10 000 əәdəәdi 2014-cü ilin 

dekabrında, qalan hissəәsi isəә 2015-ci ilin yanvarında 

yerləәşdirilmişdir); 

 

5 000 040 manat məәbləәğindəә səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm;  

3 000 024  manat məәbləәğindəә səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm; 

 

6 000 048 manat məәbləәğindəә səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm;  

56 565 120 manat  məәbləәğindəә səәnəәdsiz, adlı adi səәhm.  

2.1.11.5.    hesabat  ili  əәrzindəә  emitent  təәrəәfindəәn  səәhmləәr 

üzrəә  ödəәnilmiş  dividendləәr  haqqında  məәlumat  (hesabat 

ilindəә  səәhmləәrin  həәr  növü  üzrəә  ödəәnilmiş  dividendləәrin 

məәbləәği göstəәrilir); 

Hesabat ilindəә  2013-cü il üzrəә məәnfəәəәtindəәn 

İmtiyazlı  səәhm  sahibləәrinəә  1 382 528,47  (vergiləәr  daxil)  

manat  məәbəәğindəә,  adi  səәhm  sahibləәrinəә  isəә  4 991 040 

(vergiləәr daxil) manat məәbləәğindəә dividend  ödəәnilmişdir. 

2.1.11.6  faizli  istiqrazlar  buraxılışı  haqqında  məәlumatda-

istiqrazlar üzrəә gəәlirliyinin illik faiz dəәrəәcəәsi; 

2500  əәdəәd  faizli,  səәnəәdsiz  adlı  təәmin  edilməәmiş  konversiya 

borcu istiqrazlar üzrəә faiz, 6 aydan bir, dəәyişilməәz olaraq, əәsas 

illik  8  faiz    vəә  Banklararası  Dəәrəәcəәnin  (LİBOR)  cəәmi  üzrəә 

ödəәnilir;  

 

5000  əәdəәd    faizli,  səәnəәdsiz  adlı  təәmin  edilməәmiş  istiqrazın nominal  dəәyəәrindəәn    illik  14

 

faiz  olmaqla,  

istiqrazların 

təәdavül  müddəәti  əәrzindəә

   


həәr  3  (üç)  təәqvim  ayından  bir  faiz 

ödəәnilir; 

 

20 000  əәdəәd  faizli  səәnəәdsiz  adlı  təәmin  edilməәmiş  istiqrazın nominal  dəәyəәrindəәn  illik  9,75  faiz    olmaqla,  istiqrazların 

təәdavül müddəәti əәrzindəә həәr 90 (doxsan) təәqvim günündəәn bir 
 

 faiz  ödəәnilir*(bu  istiqrazlardan  10 000  əәdəәdi  2014-cü  ilin 

dekabrında, 

qalan 

hissəәsi 2015-ci 

ilin 


yanvarında 

yerləәşdirilmişdir). 

 

2.1.11.7  investisiya  qiyməәtli  kağızların  yerləәşdirildiyi  vəә ya  təәdavüldəә  olduğu  fond  birjasının  adı  vəә  olduğu  yer 

(olduqda): 

“Bakı Fond Birjası” QSC, Bül Bül prospekti 19 

2.1.12.emitent  təәrəәfindəәn  bağlanmış  xüsusi  əәhəәmiyyəәtli 

əәqdləәr barəәdəә məәlumatlar: 

yoxdur 


2.1.12.1.əәqdin məәbləәği; 

------ 


2.1.12.2. hesabat tarixinəә əәqdin ödəәnilməәmiş hissəәsi;  

------ 


2.1.13. hesabat dövrü əәrzindəә emitentin maliyyəә-təәsəәrrüfat 

fəәaliyyəәtinəә  təәsir  göstəәrəәn  mühüm  hadisəәləәr  vəә  həәrəәkəәtləәr 

haqqında  məәlumatlar,  o  cümləәdəәn  maliyyəә  vəәziyyəәti  vəә 

maliyyəә  göstəәriciləәrinin  təәsviri  vəә  onların  əәvvəәlki  ilin 

həәmin  dövrü  üzrəә  müvafiq  maliyyəә  göstəәriciləәrləә 

müqayisəәsi  (qiyməәtli  kağızları  kütləәvi  təәklif  üsulu  iləә 

yerləәşdirilmiş vəә ya fond birjasının kotirovka vəәrəәqəәləәrinəә 

daxil edilmiş emitentləәr üçün);  

2014-ci il əәrzindəә aktivləәrin məәbləәği 104 669 min  manat 

artmış vəә 844 019 min  manat təәşkil etmişdir. ƏӘməәliyyat 

məәnfəәəәti isəә 23 297 min manat artaraq, 70 374 min manat 

məәbləәğinəә çatmışdır. Bankın yeni 7 (yeddi) filialı fəәaliyyəәtəә 

başlamışdır. 

2.1.14.sadəәləәşdirilmiş 

vergi 

ödəәyicisi olan 

kiçik 


sahibkarlıq  subyektləәri  istisna  olmaqla,  hesabat  ili  üzrəә 

maliyyəә  hesabatları  (mühasibat  balansı,  məәnfəәəәt  vəә  zəәrəәr 

haqqında  maliyyəә  hesabatları,  qiyməәtli  kağızları  kütləәvi 

təәklif  üsulu  iləә  yerləәşdirilmiş  vəә  ya  fond  birjasının 

kotirovka  vəәrəәqəәləәrinəә  daxil  edilmiş  emitentləәr,  habeləә 

səәhmdar  investisiya  fondları  üçün  əәlavəә  olaraq  kapitalda 

dəәyişiklikləәr  haqqında  hesabat,  pul  vəәsaitləәrinin  həәrəәkəәti 

haqqında hesabat, uçot siyasəәti vəә izahlı qeydləәr); 

Beynəәlxalq Maliyyəә Hesabatları Standartlarına uyğun 

hazırlanmış konsolidəә edilmiş Maliyyəә Hesabatı əәlavəә olunur. 

 

Həәmin hesabatda kapital dəәyişiklikləәri haqqında, pul vəәsaitləәrinin həәrəәkəәti haqqında məәlumatlar, o cümləәdəәn uçot 

siyasəәti vəә izahlı qeydləәr əәks olunur. 

2.1.15.  maliyyəә  hesabatlarının  yoxlanılması  haqqında 

kəәnar auditorun rəәyi; 

Hesabatla Bankın www.unibank.az  rəәsmi saytında tanış ola 

biləәrsiniz.  

2.1.16.  illik  hesabatın  təәsdiq  edildiyi  ümumi  yığıncağın 

tarixi 


 13.04.2015-ci il  

2.1.17. illik hesabatın açıqlanma məәnbəәyi haqqında 

məәlumat

 

  “UNİBANK” Kommersiya Bankının rəәsmi saytı vəә kütləәvi 

informasiya vasitəәləәri 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə