Microsoft Word Tezisler Tercume 2009 2010 2011. docYüklə 3,6 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/154
tarix14.12.2017
ölçüsü3,6 Kb.
#15683
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   154                                  
 
                Azərbaycan Respublikası                       “ÇAĞ” Öyrətim İşlətmələri 
            TƏHSİL NAZİRLİYİ                QAFQAZ UNİVERSİTETİ 
                                             
            PEDAQOJİ FAKÜLTƏ 
                                                                                  Tərcümə (İngilis dili) bölməsi 
 
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının  
86, 87 və 88-ci ildönümlərinə həsr edilən ənənəvi 
 
«TƏRCÜMƏŞÜNASLIQ VƏ                   
ONUN MÜASİR DÖVRDƏ ROLU»  
II, III və IV Respublika tələbə elmi-praktik konfranslarının 
 
 
 
 
 
M A T E R İ A L L A R I  
 
 
 
 
 
 
 
Bakı, 02 May 2009-cu il 
Bakı, 08 May 2010-cu il 
Bakı, 07 May 2011-ci il 


 
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının  
86, 87 və 88-ci ildönümlərinə həsr edilən ənənəvi 
«TƏRCÜMƏŞÜNASLIQ VƏ ONUN MÜASİR               
DÖVRDƏ ROLU»  
respublika tələbə elmi-praktik konfranslarının 
MATERİALLARI
 
TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ 
Prof. Dr. Ahmet Saniç     Qafqaz Universitetinin rektoru  
Prof. Dr. Niftalı Qocayev   Qafqaz Universitetinin prorektoru 
Prof. Dr. Cihan Bulut   
Qafqaz Universitetinin prorektoru 
Dr. Erdal Karaman   QU, 
Pedaqoji 
fakültənin dekanı 
Dr. Nərminə Əliyeva   QU, 
Pedaqoji 
fakültə, Tərcümə bölməsinin müdiri 
ELMİ-TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ 
Dr. Ətrabə Gül 
Dr. İslam Hüseynov  
Dr. Emin Ağayev 
Ali Bereket 
Şeyda Süleymanova 
Venara Süleymanova 
Aziz Çankaya 
Natiq Adilov
     
TƏLƏBƏ TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ 
Bəxtiyar Bağırov 
Rəfi Qurbanov 
Əsli Məmmədova 
Anastasiya İqnatyeva 
Rustəm Babayev 
Emil Əkbərli 
DİZAYN 
Sahib Kazımov, İlham Əliyev
 
 
Kitab, Qafqaz Universiteti Dizayn və Nəşriyyat İşləri 
Şöbəsində yığılaraq çapa hazırlanmışdır. 
 
 
 
Qafqaz Universiteti Nəşri,  
Bakı, 2011. 
İSBN: 978-9952-468-02-1 
Copyright 
©
 Qafqaz University, Baku, 2011 
AZ0101, Bakı-Sumqayıt şossesi, 16-cı km. Xırdalan, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 448 28 62/66, Fax: (+994 12) 448 28 61/67 
e-mail: info@qu.edu.az; www.qu.edu.az 
 


 
iii 
 
İ Ç İ N D Ə K İ L Ə R  
 
 
ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN 
OLMASININ 86-CI İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR EDİLƏN ƏNƏNƏVİ 
«TƏRCÜMƏŞÜNASLIQ VƏ ONUN MÜASİR DÖVRDƏ ROLU»              
II RESPUBLİKA TƏLƏBƏ ELMİ-PRAKTİK KONFRANSININ 
MATERİALLARI 
1  
 
 
AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MƏRUZƏLƏR 

 
 
XALQ ŞEİRİNDƏ BƏDİİ TƏRƏNNÜM VƏ FONETİK VASİTƏLƏR 
Səbinə FƏRZƏLİYEVA 

«KİTABİ-DƏDƏ QORQUD» MÖHTƏŞƏM ABİDƏ KİMİ 
Aidə İSMAYILOVA 

“İSMAYILLI RAYONUNUN TOPONİMLƏRİ” 
 Aygün ZEYNALLI 

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ YARADICILIĞINDA                 
AZƏRBAYCANÇILIQ İDEYALARININ TƏRƏNNÜMÜ
 
Səkinə ƏKBƏROVA 

“ÇOXMƏNALI SÖZLƏR VƏ ONLARIN  TƏRCÜMƏDƏ ROLU”
 
Çinarə ƏLİYEVA 

“MÜASİR AZƏRBAYCAN TƏRCÜMƏŞÜNASLIĞININ                                         
STRATEJİ KONSEPSİYASI” 
Dilarə ƏLİYEVA 
11 
“MÜASIR İNGİLİS DİLİNDƏ EVFEMİZMLƏR VƏ ONLARIN                 
AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İFADƏ VASİTƏLƏRİ”
 
Vəzifə ƏLİYEVA 
13 
“ZƏLİMXAN YAQUB  POEZİYASINDA ONOMASTİK                                
VAHİDLƏRİN POETİKASI” 
Günay UMUDLU 
15 
“BƏDİİ ƏDƏBİYYATDA SATİRİK, YUMORİSTİK VƏ KOMİK PAFOS” 
Günay ƏZİZOVA 
16 
“TƏRCÜMƏ SƏNƏTİ VƏ TƏRCÜMƏÇİ”
 
Fuad MƏNƏFOV 
18 
GÜRCÜSTANIN DMANİSİ (BAŞKEÇİD) RAYONUDA PASSİV FONDA              
KEÇMİŞ OYKONİMLƏRİN LEKSİK-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
Sevinc MUSAYEVA 
21 


 
iv 
HÜSEYN CAVİDİN “İBLİS” ƏSƏRİNDƏ SÜLH VƏ MÜHARİBƏ PROBLEMİ 
Şahanə MƏMMƏDCANOVA 
24 
“TƏRCÜMƏ DİLLƏR ARASINDA TRANSFORMASİYADIR” 
Fəridə İSABƏYOVA 
27 
“ƏDƏBİYYATIMIZ- MƏNƏVİYYATIMIZ” 
Aygün İSKƏNDƏROVA 
30 
DİL MƏNALARININ TƏRCÜMƏDƏ İSTİFADƏSİ 
Günay İSMAYILOVA 
33 
“MAHMUD KAŞĞARININ HƏYATI VƏ “DİVANİ –LÜĞATİT TÜRK” ƏSƏRİ”
 
İlkin ƏSGƏROV 
34 
“TƏRCÜMƏ NƏZƏRİYYƏSİ VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ” 
Günel RZAZADƏ 
37 
“MƏXƏZ VƏ TƏRCÜMƏ MƏTNLƏRİNDƏ DENOTATİV UYĞUNLUQ” 
Lalə NƏCƏFOVA 
39
 
BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEZİYASINDA MƏCAZLAR                         
(METAFORA, METONİMİYA, TƏŞBEH)” 
Əminə MAHMUDZADƏ 
42 
“OĞUZNAMƏ”DƏ İŞLƏNƏN İSİM VƏ SİFƏTLƏR
 
Çinarə MƏHƏRRƏMOVA 
44 
“NƏSİMİ LEKSİKASI” 
Gülnar ASLANOVA 
45 
DİALEKTLƏRİMİZDƏKİ İSİMLƏR VƏ FELLƏR 
(Oğuz rayonunun materialları əsasında) 
Vüsalə QƏRİBZADƏ 
47 
MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYARIN YARADICILIĞINDA                                    
TÜRK-AZƏRBAYCAN DİLİ MÖVZUSU 
Səidə HACIYEVA 
50
 
“ SİNXRON TƏRCÜMƏ “ 
Sevinc AGAYEVA 
52 
“QAZAX TOPONİMLƏRİNİN YARANMA MƏNBƏLƏRİ” 
Sahibə XƏLƏFOVA 
54 
 
İNGİLİS DİLİNDƏ MƏRUZƏLƏR
 
56 
 
THEORY OF TRANSLATION 
Vusale HUSEYNOVA 
56 
TRANSLATION HISTORY AND PRACTICE. 
Asli MAMMADOVA 
57 
IDIOMS IN GENERAL 
Ayaz SOLTANOV 
62 Yüklə 3,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   154
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə