Microsoft Word Travel Ateshgah docxYüklə 336,27 Kb.

səhifə1/12
tarix21.06.2018
ölçüsü336,27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


  

 

 «Razılaşdırılmışdır» 

 

Azəәrbaycan Respublikası 

Maliyyəә 

Nazirliyinin  Dövləәt  Sığorta  Nəәzarəәti 

Xidməәtinin rəәisi  

 

 

                                               N. Xəәlilov                                                         

 

              «19» fevral 2015-ci il  

 

«Təәsdiq edirəәm» 

 

«Atəәşgah» Sığorta Şirkəәti ASC-nin   İdarəә heyəәtinin səәdri 

 

 

 

                                 T.A. Səәfəәrov  

 

           «11» fevral 2015-ci il   

 

 

 

 

 

 

 SƏӘFƏӘR SIĞORTASI  

 

QAYDALARı 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Atəәşgah» Sığorta Şirkəәti ASC 

2015 

 «Atəәşgah» Sığorta Şirkəәti   ASC                                                                                                                                   Səәfəәr Sığortası Qaydaları       

 

 

 

 

MÜNDƏӘRİCAT: 

Maddəә 1.  Sığorta sinfi BÖLMƏӘ 

I. 

AZƏӘRBAYCAN 

RESPUBLİKASı 

SƏӘRHƏӘDLƏӘRİNDƏӘN 

KƏӘNARA 

ÇıXAN 

VƏӘTƏӘNDAŞLARıN  BƏӘDBƏӘXT  HADİSƏӘLƏӘR  VƏӘ  QƏӘFİL  XƏӘSTƏӘLİKLƏӘR  ZAMANı  TİBBİ 

XƏӘRCLƏӘRİNİN SıĞORTASı  

 

Maddəә 2. Sığorta predmeti Maddəә 3.  Sığortanın subyektləәri  

Maddəә 4.  Sığortanın obyekti 

Maddəә 5. Sığorta riskləәri  

Maddəә 6. Sığorta riskləәrindəәn istisnalar vəә  (vəә ya) sığorta təәminatında məәhdudiyyəәtləәr  

Maddəә 7. Təәrəәfləәrin hüquq vəә vəәzifəәləәri 

Maddəә 8. Sığorta ödəәnişinin həәyata keçirilməәsi qaydası vəә şəәrtləәri  

Maddəә 9.  Sığortaçı təәrəәfindəәn ödəәnilməәyəәn xəәrcləәr 

Maddəә 10.  Sığorta məәbləәği, sığorta haqqı 

Maddəә 11. Sığorta müqaviləәsinin fəәaliyyəәti 

Maddəә 12. Sığorta müqaviləәsinin bağlanması, həәmçinin ona əәlavəәləәr vəә dəәyişiklikləәr edilməәsi  

Maddəә  13.  Sığorta  hadisəәsi  baş  verdikdəә  Sığortaçının  vəә  Sığortalının  vəәzifəәləәri.  Sığorta  ödəәnişinin  verilməәsi 

üçün təәləәb olunan səәnəәdləәrin siyahısı 

Maddəә 14. Sığorta ödəәnişinin verilməәsindəәn imtinanın əәsasları 

BÖLMƏӘ II.  FƏӘRDİ QƏӘZA SIĞORTASI 

Maddəә 15.  Fəәrdi qəәza 

Maddəә 16. Sığorta təәminatına məәhdudiyyəәtləәr 

Maddəә 17. Sığorta riskləәri 

Maddəә 18. Sığorta riskləәrindəәn istisnalar 

Maddəә 19. Sığorta məәbləәği vəә sığorta haqqı 

Maddəә 20. Sığorta ödəәnişinin verilməәsi üçün təәləәb olunan səәnəәdləәrin siyahısı 

BÖLMƏӘ ııı. XARİCƏӘ SƏӘFƏӘR ZAMANı BAQAJıN SıĞORTASı  

Maddəә 21. Sığorta obyekti 

Maddəә 22.  Sığorta riski  

Maddəә  23. Sığorta ödəәnişindəәn istisnalar  

Maddəә 24. Sığortaya daxil edilməәyəәn baqaj əәşyaları. Xüsusi şəәrtləәr 

Maddəә 25.  Sığorta hadisəәsi baş verəәrkəәn təәrəәfləәrin gördüyü təәdbirləәr 

Maddəә 26. Sığorta ödəәnişinin verilməәsindəәn imtinanın əәsasları  

 

BÖLMƏӘ IV.  SƏӘFƏӘRİN LƏӘĞV EDİLMƏӘSİNİN VƏӘ YA TARİXİNİN DƏӘYİŞDİRİLMƏӘSİNİN SIĞORTASI 

 

Maddəә 27. Sığorta obyekti vəә sığorta predmeti Maddəә 28.  Sığorta hadisəәləәri 


«Atəәşgah» Sığorta Şirkəәti   ASC                                                                                                                                   Səәfəәr Sığortası Qaydaları       

 

 

 Maddəә 29.  Sığortaçı təәrəәfindəәn əәhatəә ediləәn xəәrcləәr  

Maddəә 30.  Sığorta məәbləәği. Sığorta haqqı 

Maddəә 31.  Sığorta hadisəәsi baş verdikdəә təәrəәfləәrin həәrəәkəәtləәri  

Maddəә 32. Sığorta ödəәnişinin verilməәsindəәn imtina halları 

 

BÖLMƏӘ V.  HAVA NƏӘQLIYYATI VASITƏӘSININ REYSININ LƏӘNGIMƏӘSI SIĞORTASI 

Maddəә 33. Sığorta obyekti 

Maddəә 34. Sığorta hadisəәləәri

 

Maddəә 35. Sığorta məәbləәği vəә sığorta ödəәnişinin həәyata keçirilməәsi qaydası  

BÖLMƏӘ VI.  XARİCİ PASPORTUN VƏӘ  NƏӘQLİYYAT SƏӘNƏӘDLƏӘRİNİN İTİRİLMƏӘSİ SIĞORTASI 

Maddəә 36. Sığortalanan şəәxsin nəәqliyyat səәnəәdləәrinin vəә/ vəә ya xarici pasportun itirilməәsi, oğurlanması 

vəә ya məәhv olunması 

 

BÖLMƏӘ VII. BÜTÜN BÖLMƏӘLƏӘRƏӘ AİD OLAN ÜMUMİ MÜDDƏӘALAR  

Maddəә 37. Sığorta ödəәnişinin verilməәsi, yaxud sığorta ödəәnişini verməәkdəәn imtina olunması haqqında 

qəәrarın  qəәbul edilməәsi müddəәti  

Maddəә 38.  Sığorta müqaviləәsinin şəәrtləәrinin yerinəә yetirilməәməәsinəә vəә ya lazımi qaydada yerinəә     

yetirilməәməәsinəә görəә təәrəәfləәrin məәsuliyyəәti  

Maddəә 39.  Sığorta müqaviləәsindəә əәlavəә şəәrtləәrin nəәzəәrdəә tutulması  

Maddəә 40.  Mübahisəәləәrin həәlli qaydası 

Maddəә 41.  Subroqasiya hüququ 

Maddəә 42. Sığorta müqaviləәsinin qüvvəәdəә olma müddəәti  

Maddəә 43.  Sığorta müqaviləәsinəә vaxtından əәvvəәl xitam verilməәsi 

Maddəә 44. Sığorta müqaviləәsinəә vaxtından əәvvəәl xitam verməәnin nəәticəәləәri 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə