Mikro-makroiQTİsadiyyat-3Yüklə 22,11 Kb.
tarix05.04.2018
ölçüsü22,11 Kb.

MİKRO-MAKROİQTİSADİYYAT-3

 1. Mikro və makroiqtisadiyyatın nəzəri əsasları və prinsipləri

 2. İqtisadiyyatda nadirlik və seçim problemi

 3. Iqtisadi qarşılıqlı asılılıq və mübadiləyə meyillik, onun əsasları və səbəbləri

 4. Mübadilənin səmərəliliyi. Edjuort qutusu

 5. Qarşılıqlı iqtisadi asılılıq şəraitində istehsalçıların davranışı, onu müəyyən edən amillər. Mütləq və müqayisəli üstünlük prinsipləri

 6. Alternativ xərclər və nisbi üstünlük. Nisbi üstünlüklər prinsipinin istifadəsi və tətbiqi sahələri

 7. Beynəlxalq ticarətin səmərəliliyi. Azad ticarətin üstünlükləri və mənfi tərəfləri

 8. Sosial səmərəlilik. Pareto optimumu. Ümumi tarazlığın abstrakt modeli

 9. Mükəmməl rəqabət şəraitində sosial səmərəliliyin və ümumi bazar tarazlığının təmin edilməsi mexanizmi

 10. Real bazar iqtisadiyyatı və sosial qeyri – səmərəlilik, onun səbəbləri

 11. Sosial rifah, onun funksiyası. Rifah iqtisadiyyatının teoremləri.

 12. Qeyri-mükəmməl rəqabətin və inhisarçılığın sosial səmərəliliyə təsiri

 13. Ümumi tarazlığın təhlili və ona nail olunması

 14. Istehsalın səmərəliliyi . Edjuort qutusu

 15. Ümumi tarazlığın və iqtisadi səmərəliliyin təmin edilməsində dövlətin rolu

 16. Əmtəə bazarında səmərəlilik

 17. Rəqabət və məhsulların səmərəli bölgüsü

 18. Istehsal amilləri bazarının təhlilinin nəzəri əsasları və fəaliyyət prinsipləri

 19. Amillərin optimal nisbəti və istehsal amillərinin tarazlığı

 20. Istehsal amillərininn təklifi, ona təsir edən amillər

 21. Əmək bazarı, əməyə tələb, onun dəyişməsi

 22. Əməyin həddi məhsul gəliri, onun kəmiyyəti və azalması

 23. Əmək haqqının yüksəldilməsindən yaranan gəlir və əvəzetmə effektləri

 24. Kapital bazarı və kapitalın qiyməti

 25. Torpaq bazarı və torpağın qiyməti. Torpaq bazarında tarazlıq

 26. Risk və qeyri-müəyyənlik. Riskin qiymətləndirilməsi

 27. Gəlirin həddi faydalılığının azalması və riskə münasibət

 28. Risk və fərqsizlik əyrisi

 29. Risk və gəlir arasında seçim

 30. Risk və büdcə xətti

 31. Oyun nəzəriyyəsi, onun əsas vəzifəsi və teoremləri

 32. Nesh tarazlığı. Xalis və qarışıq strategiya

 33. Təkrarlanan və ardıcıl oyunlar

 34. Auksionlar bazarı. Auksiondan əldə olunan gəlirin maksimallaşdırılması

 35. Gəlirlərin və sərvətin qeyri-bərabər bölgüsü və onların qarşılıqlı əlaqəsi

 36. Əmək haqqındakı fərqlər. Diskriminasiya nəzəriyyəsi

 37. Yoxsulluq səviyyəsi. Yoxsulluqla mübarizə proqramları

 38. Cəmiyyətin sosial strukturunun təkamülü. Sosial statusun diversifikasiyası

 39. Sosial-iqtisadi mobillik və ictimai tərəqqi

 40. Iqtisadi artımın makroiqtisadi məqsədləri və ona normativ və pozitiv yanaşma

 41. Iqtisadi artımın səmərəliliyi və sosial yönümlülüyü

 42. Iqtisadi artımın tələb və bölgü amilləri, onların xüsusiyyətləri

 43. Təklifin stimullaşdırılması siyasəti və onun iqtisadi artıma təsiri

 44. Tələbin stimullaşdırılması siyasəti və onun iqtisadi artıma təsiri

 45. Keynsçi iqtisadi artımı. E.Domar modeli onun investisiya problemi

 46. Neokeynsçi artım modeli. R.Harrod modeli. Akselerator və multiplikator prinsipləri

 47. Sadə neoklassik artım modeli, onun bərabərlikləri. Kobba-Duqlasın istehsal funksiyası

 48. R.Solounun neoklassik artım modeli, texniki tərəqqinin nəzərə alınması.

 49. E.Felpsin “qızıl qaydası”, optimal yığım norması

 50. U.Postoun iqtisadi artımın mərhələli nəzəriyyəsi

 51. Azərbaycanda iqtisadi artımın problemləri

 52. Bazar mexanizminin çatışmamazlığı və iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin obyektiv əsasları

 53. Dövlət tənzimlənməsinin müxtəlif tipləri və əsas modelləri

 54. Iqtisadi seçim nəzəriyyəsi, onun obyekti və məsələləri

 55. Dövlət və bazar tənzimlənməsinin səmərəli uzlaşdırılması

 56. Əmtəə və pul bazarlarının qarşılıqlı əlaqəsi; İS-LM modelinin məqsədi və nəzəri əsasları

 57. Əmtəə və pul bazarlarının qarşılıqlı əlaqəsi və tarazlığı

 58. İqtisadi siyasətin tipləri və modelləri

 59. Iqtisadi siyasətin alətləri. Iqtisadi siyasətin laq-zaman intervalı

 60. Sabitləşdirici siyasət və sosial məqsədlər

 61. Fiskal siyasət onun alətləri, növləri və səmərəliliyi

 62. Monetar siyasət, onun alətləri, növləri və səmərəliliyi

 63. Fiskal və pul-kredit siyasətinin birgə tətbiqi və onun effekti

 64. Açıq iqtisadiyyat, onun əlamətləri, formaları, meyarları və göstəricilər

 65. Milli iqtisadiyyatın açıqlığının ziddiyyətləri

 66. Dövlət büdcəsinin kəsirinin açıq iqtisadiyyata təsiri

 67. Xarici ticarət balansı və onun dövlətin iqtisadi siyasətinə təsiri

 68. Müasir inkişaf iqtisadiyyatı və onun göstəriciləri

 69. Iqtisadi inkişafa və sabitləşməyə Vaşinqton Konsunsu yanaşması, onun prinsipləri və nəticələri

 70. Iqtisadiyyatda informasiyanın rolu. Informasiyanın asimmetrikliyi

 71. Subyektiv risk konsepsiyası, onun yaratdığı problemlər və bazarların qabiliyyətinə təsiri

 72. Agent münasibətləri problemi

 73. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi və onun öyrənilməsinin nəzəri metodoloji əsasları

 74. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin formalaşmasının və inkişafının əsas amilləri

 75. Milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyi, onun meyarları və göstəriciləri. Iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi mexanizmiDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə