Mirties atvejus dël kankinimø ir þudymø policijos skyriuose. Pagal ekspertø liudijimus, realus skaièius gali virðyti 10 000. Daugiau nei 20 000Yüklə 185,23 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix19.10.2018
ölçüsü185,23 Kb.
#75248


Nuo neteisëto Falungun persekiojimo Kinijoje 

pradþios 1999 metais, tarptautinës teisiø gynimo 

organizacijos  patvirtino 1047  mirties  atvejus  dël 

kankinimø ir þudymø policijos skyriuose. Pagal 

ekspertø liudijimus, realus skaièius gali virðyti 

10 000. Daugiau nei 20 000 þmoniø uþdaryti á 

kalëjimus,  100 000 buvo be teismo uþdaryti 

prievartinëse darbo stovyklose. Milijonai neteko 

þ m o g a u s   t e i s i ø .  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SOS!

Viso pasaulio 

þmonëms reikia 

sustabdyti neteisëtas represijas Kinijoje!

Pilna informacija puslapiuose:Kaip jûs galëtumëte padëti

- nebûkite abejingi

- papasakokite savo artimiesiems apie Tiesos, 

Gerumo ir Kantrybës principø persekiojimà

- pasiraðykite SOS kreipimàsi, palaikant 

praktikuojanèius Falungunwww.faluninfo.ru   www.faluninfo.net

Visa Falungun veikla nemokamaFalun Dafa visame pasaulyje  

Neteisëtos represijos Kinijoje

asociacija iðdavë ponui Li Chunèþi “Cigun 

meistro  paþymëjimà”. 1993 m. Gruodþio   mënesá 

Rytø sveikatos parodoje Pekine Meistras gavo 

aukðèiausià apdovanojimà paribyje esanèiø 

mokslø srityje ir “Specialià auksinæ premijà”.(Falungun)

Falun Dafa

tradicinë kinieèiø gimnastika

Tiesa

Kantrybë

Gëris

Falungun buvo suteikta

 daugybë apdovanojimø 

Kinijoje, Europoje, 

K a n a d o j e ,   J A V ,  

Australijoje. 1992m. 

Kinijos Cigun tyrimo 

2001m. ponas Li Chunèþi 

buvo apdovanotas Laisvës 

namø premija, o taip pat 

buvo nominuotas Nobelio 

premijai 2000 ir 2001 metais.

Atlikus statistinius tyrimus, patvirtinusius teigiamà 

praktikavimo efektà, valstybë pradëjo populiarinti 

Falungun visuomenëje. 1998 metais praktikuojanèiø 

skaièius sudarë apie 100 milijonø. Tai virðijo Kinijos 

kompartijos nariø skaièiø. 

 

_____________Ðiuo metu 18 pasaulio ðaliø, o taip pat ir 

Jungtiniø tautø organizacijos komisijose priimti 

ieðkiniai ir vyksta teismo procesai, kaltinantys 

Czian Czeminá ir kitus aukðtus Kinijos 

valdininkus dël kankinimø, genocido ir 

n u s i k a l t i m ø   p r i e ð   þ m o n i j à .  

_ _ _ _ _ _

Tuometinis Kinijos lyderis Czian Czeminis stipriai 

pavydëjo praktikos populiarumo, bijodamas, kad

ji gali átakoti pilieèiø ðirdis ir protus. 1999 metais, 

jam asmeniðkai vadovaujant, prieð partijos valià, 

Kinijoje buvo pradëta antikonstitucinë þiauriø 

represijø kampanija prieð Falungun ir kitus taikius 

judëjimus, puoselëjanèius moralæ ir etikà.wwww.falungong.world.lv


Praktikos esmë ir pratimø apraðymas 

pateikti pono Li Chunèþi knygoje 

“Èþuan Falun”. Knyga iðleista 

daugeliu pasaulio kalbø, áskaitant 

rusø kalbà. Visi spaudiniai, video- 

Kas yra savæs tobulinimas?

Penki pratimai  lengvi ir prieinami 

bet kurio amþiaus þmonëms.

Metodas: 

“Buda iðtempia tûkstanèius rankø”.

Metodas: 

“Stovintis Falun polis”.

Metodas: 

“Dviejø poliø pervërimas”.

Metodas: “Falun dangaus ratas”.

Metodas:

 “Stebukladarystës sustiprinimas”.  

1 pratimas: 

Palengva iðtempiant 

savo kûnà. Ðis pratimas

leidþia atidaryti visus 

energetinius kanalus 

þmogaus kûne.

    

2 pratimas: 

  Susideda ið keturiø 

statiniø padëèiø, 

apglëbiant Falun ratà. 

Pratimas padeda 

padidinti gyvybinæ 

jëgà ir iðmintá.

      3 pratimas: 

    Tai lengvi slystantys 

   rankø judesiai aukðtyn 

  ir þemyn. Ðia pratimas 

 ðvarina kûnà, 

panaudodamas 

Visatos energijà.

4  pratimas: Leidžia pasiekti  

nepertraukiamà energijos cirkuliavimà 

visais kûno kanalais.

               

5 pratimas: 

    Tai meditacija, atliekama 

sëdint sukryþiuotomis 

kojomis  “lotoso” ar 

“pusiau lotoso” poza. 

Ðis pratimas sustiprina 

antgamtinius sugebëjimus 

ir gyvybinæ energijà.

Falungun  tai senovinë ir originali Cigun sistema 

(pratimai ir meditacija). Pirmà kartà Falungun buvo 

pristatyta plaèiai publikai 1992 metais; anksèiau 

mokymas buvo perduodamas iðskirtinai  Mokytojo 

vieninteliam perëmëjui. Falungun dëka þmonës 

daugiau nei 60 pasaulio ðaliø pagerino sveikatà,

 iðvalë sàmonæ, pakëlë dvasiná lygá ir pagilino 

gyvenimo, þmonijos ir Visatos sampratà. Falungun 

galima apibûdinti kaip savæs tobulinimo sistemà, 

kuri apima praktikà ir tobulinimà.

____________

Kas yra praktika?

Praktika apima penkis nesudëtingus  tolygaus 

judesio pratimus. Ðiø pratimø pagalba pagerinama 

organizmo bûklë, suaktyvinama sàmonë, 

praktikuojantys tampa þvalûs. 

Pratimai prieinami 

kiekvienam þmogui nepriklausomai nuo amþiaus, 

nereikalauja ypatingø ágûdþiø ar iðankstinio patyrimo.

Savo kasdieniniame gyvenime praktikuojantys 

vadovaujasi Visatos principu  “Tiesa, Gerumas, 

Kantrybë”. Ðis principas yra pagrindinis savæs 

tobulinimo kriterijus. Jis yra tarsi vadovas, 

padedantis þmogui pagerinti savo moraliná veidà ir 

sustiprinti dorovæ, kad  iðvengtø streso ir ágautø 

harmonijos savo gyvenime. 

_____________Uþsiëmimai

Kijevas Tel: (+380-44) 546-26-91  Aleksandras

Ryga  Tel: (+371) 7-323218, 9-250582   Andriejus

Maskva Tel: (+ 7-095) 147-32-53  Ivanas

ir audio medþiaga, skirta Falungun praktikos 

apmokymui, yra  laisvai prieinami interneto 

p u s l a p y j e :    

.

w w w . f a l u n d a f a . o r gKas yra Falun Dafa?

Document Outline

  • Page 1
  • Page 2


Yüklə 185,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə