ÎMÂN, ÎMÂn esaslari veYüklə 409,81 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix30.10.2018
ölçüsü409,81 Kb.
#76415


 

28 


ÎMÂN ESASLARI VE 

ÎMÂNIN KABUL OLMA ŞARTLARI

1

 

 

 Kendisine  sayısız  nimetler  verilen  (

İbrahim  14/34)

  yerde  ve  gökte  ne  varsa  hepsi  hizmetine 

sunulan 


(Lokman, 31/20)

 insan, Allah'a ibadet için yaratılmıştır. 

 

نودبعيل لاا سنلاا و نجلا تقلخ امو 

 

 "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım" 

(Zâriyat, 51/56)

  anlamındaki 

âyet bu gerçeği ifade etmektedir. 

İnsanın,  yaratılış  gayesi  olan  "ibadet"  görevini  ifâ  edebilmesi  için  her  şeyden  önce  îmân 

etmesi  gerekir.  Allah,  insanı  dünya  hayatında  imtihana  tâbi  tuttuğu  için 

(Mülk,  67/2)

  imân  edip 

etmemeyi insanın iradesine bırakmıştır:  

 

 رفكيلف ءاش نم و نمؤيلف ءاش نمف مكبر نم قحلا و  

"(Ey  Peygamberim!)  De  ki:  Hak  (Kur'ân)  Rabb'inizden  (gelmiş)tir.  Artık  dileyen  imân 

etsin, dileyen de inkâr etsin" 

(Kehf, 18/29)

 anlamındaki âyette olduğu gibi bir çok âyette yüce Allah 

insana  inanma  özgürlüğü  vermiştir.  Allah,  imân  veya  inkâr  etme  konusunda  insanları  serbest 

bırakmakla birlikte onlara ısrarla imân etmelerini emretmiştir: 

 

و للهاب اونما اونما نيذلا اهيا ايلبق نم لزنا يذلا باتكلا و هلوسر ىلع لزن يذلا باتكلا و هل وسر

  

   

“Ey müminler! Allah'a, elçisine ve elçisine indirdiği kitaba (Kurân'a) ve daha önce indirdiği 

kitap(lar)a imân edin..." 

(Nisa 4/136). 

 

Yüce  Allah,  "îmân  edin"  emri  ile  yetinmemiş,  pek  çok  âyet-i  kerîmede  imân  edenlere mükâfat (cennet ve nimetleri), inkâr edenlere ise ceza (cehennem ve azabı) olduğunu bildirerek 

îmân etmeye teşvik etmiş, inkâr etmekten sakındırmıştır.. 

 Müminleri  îmâna  sevk  eden

 

ve  onlara  îmânı  sevdiren  yüce  Allah'tır (Hucurat,  49/17)

.  Allah'ın 

izni  olmadan  kimse  îmân  edemez.  Ancak  akıllarını  kullanmayanlar  îmân  etmezler,  azabı  ve 

rezilliği  onlar  hak  ederler.  Kullarının  îmânına  muhtaç  olmamakla  birlikte  yüce  Allah  onların 

küfre düşmelerine razı olmaz, aksine îmân edip şükretmelerinden hoşnut olur (

Zümer, 39/7).

 

  "İman  sözlükte;  tasdik etmek, bir şeyin  doğru olduğunu söylemek ve onu doğru olarak kabul etmek,  güvenmek,  inanmak,  boyun  eğmek  ve  güven  vermek  anlamlarına  gelir.

2

    Din  ıstılahında  ise Allah'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)'ın Allah tarafından haber verdiği kesin olarak belli olan 

şeylerin  doğru  olduğuna  tereddütsüz    inanmak,  bunların  hak  ve  doğru  olduğunu  içinden    şeksiz  ve 

şüphesiz tasdîk ve itiraf etmek anlamında

3

  olup "küfür" kelimesinin zıddıdır.  Îman, "icmâli îman" ve "tafsîlî îmân" olmak üzere iki kısma ayrılır. 

"İcmâli  îman",  îman  edilecek  şeylere  kısa  ve  topluca  îman  etmektir  demektir  ki  bu,  kelime-i 

tevhîd  ile  ifade  edilir:  الله  لوسر  دمحم  الله  لاا  هلالا  "Allah'tan  başka  tanrı  yoktur.  Muhammed  Allah'ın 

elçisidir."    Kelime-i  tevhîd'in  الله  لاا  هلالا  kısmı  Muhammed  suresinin  19.,  الله  لوسر  دمحم  kısmı  Fetih 

suresinin  29.  âyetinde  geçmektedir.  Allah'ı  ve  Hz.    Muhammed  (a.s.)'ın  peygamberliğini  kabul  eden 

onların haber verdiklerini de kabul eder.  

                                                 

1

 Bu bölüm Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ tarafından hazırlanmıştır. 2

 İbn Fâris, Ahmed, Mu’cemü Mekâyîsi’l-Lüga, I, 153. Kahire, 1948. Rağıb el-İsfehânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, s. 25-26. 

3

 Nureddîn es-Sâbûnî, el-Bidâye fî Usûli’d-Dîn, s. 87. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1979. Ahmed Hamdi Akseki, İslam Dîni İtikat, İbadet ve Ahlak, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 16. baskı. Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara, 1960.. 


 

29 


"Lâ  ilâhe  illallah"  cümlesinde  iki  unsur  vardır.  Birisi  olumsuzluk  ifade  eder.  Bu,  cümlenin  (lâ 

ilâhe)  "ilâh  yoktur"    kısmıdır.  Allah'tan  başka  bütün  ilâhları  ve  ma'budları  reddetmek  demektir.  Diğer 

kısmı ise olumluluk ifade eder. Bu, cümlenin (illallah) "ancak Allah vardır" kısmıdır. Bu kısım, sadece 

Allah'ın varlığını, birliğini, tek ma'bûd oluşunu ikrar etmeyi ifade eder. 

 

"Tafsîlî  îmân",  Allah'a,  meleklerine,  kitaplarına,  peygamberlerine  ,  âhiret  gününe,  öldükten sonra  dirilmeye,  cennet  ve  cehenneme,  sevap  ve  ikaba,  kaza  ve  kadere;  Kitap  ve  Sünnet  ile  Hz. 

Muhammed'in  Allah  tarafından  tebliğ  ettiği  ve  tevatür  yoluyla  sabit  olan  kesin  haber  ve  hükümlerinin 

her birerlerine ayrı ayrı Allah ve Peygamberinin istediği şekilde îman etmek demektir. 

 

ÎMÂN ESASLARI 

 

Ayet  ve  hadislerde  îmân  esasları  bildirilmektedir.  Hz.  Ömer  (r.a.)  anlatıyor:  "Bir  gün  Hz. Peygamberin  yanında  idik.  Yanımıza  beyaz  elbiseli,  siyah  saçlı  bir  adam  geldi.  Üzerinde  yolculuk 

alâmeti  yoktu,  kendisini  kimse  tanımıyordu.  Peygamberin  dizinin  dibine  diz  çöküp  oturdu,  dizlerini 

onun dizlerine dayadı ve ellerini Peygamberin dizlerinin üstüne koydu: 

 

ملاسلاا نع ينربخا دمجم اي Ey Muhammed İslam nedir bana bildir dedi. Hz. Peygamber (a.s.);  

و الله لوسر ادمحم نا و الله لاا هلالا نا دهشث نا ملاسلاا

ت

ؤت و ةولصلا ميق

ليبس هيلا تعطتسا نا تيبلا جحت و ناضمر موصت و ةاكزلا يت

ا

 

 "İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık etmen, 

namazı dosdoğru  kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna  güç yetirebilirsen Ka'be'yi 

ziyaret etmen (hac yapman) dır" diye cevap verdi. O adam,  

 تقدص doğru söyledin dedi. Onun hem sorup hem de verilen cevabı doğrulaması tuhafımıza gitti. 

Adam Hz. Peygamber (a.s.)'a tekrar. 

 

ناميلاا نع ينربخاف Şimdi de bana îmânı anlat dedi. Hz. Peygamber (a.s.) da;  

 

هرش و هريخ ردقلاب نمؤت و رخلاا مويلا و هلسر و هبتك و هتكءلامو للهاب نمؤت نا

 

 ناميلاا  

"Allah'a,  meleklerine,  kitaplarına,  peygamberlerine,  âhiret  gününe  îmân  etmendir,  yine  kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir" diye cevap verdi. Adam tekrar 

تقدص

 

 doğru söyledin dedi ve   

ناسحلاا نع ينربخاف

 

  Peki ihsan nedir, onu da anlat dedi. Bunu üzerine Hz. Peygamber (a.s.);  

كاري هناف هارت نكت مل ناف هارت كناك الله دبعت نا ناسحلاا 

 

"İhsan,  Allah'a  O'nu  görüyormuşsun  gibi  kulluk  etmendir.  Sen  onu  görmüyorsan  da  O  seni mutlaka görüyor" diye cevap verdi. O adam, 

  تقدص doğru söyledin dedi. 

Hz.  Ömer,  bu  adamın  Peygamberimize  kıyametin  ne  zaman  kopacağını  sorduğunu, 

Peygamberimizin  kendisine  cevap  vermesinden  sonra    sessizce  çekip  ettiğini,  Hz.  Peygamberin 

kendisine bu soruları soran kişinin kim olduğunu bilip bilmediğini sorduğunu, kendisinin de bilmediğini  

30 


söylediğini, bunun üzerine Peygamberimizin "O, Cebrail idi, size dininizi öğretmek için geldi" dediğini 

anlatmıştır.

 4

 

Peygamber efendimiz bu hadiste îmân esaslarını alt olarak saymıştır. Bunlar; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine âhiret gününe ve kadere îmân etmektir. Bu hadiste sayılan îmân esasları 

Kur'ân-ı  Kerimde  muhtelif  âyetlerde  geçmektedir.  Mesela  Bakara  suresinin  177  ve  284  ile  Nisa 

suresinin 136. âyetlerinde "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe" îmân 

geçmektedir.  Kur'ân'da  "kadere  îmân  edin"  şeklinde  bir  âyet  yok  ise  de  bir  çok  âyet,  "kadere  îmânı

ifade etmektedir. Kur'ân'a îman kadere de îma etmeyi gerektirmektedir. Çünkü Kur'ân'a îmân eden, onda 

bildirilen esaslara da îmân eder.  

 

ALLAH'A İMAN 

 

Allah'a  îman;  Allah’ın  varlığına,  birliğine,    yaratan,  yaşatan,  rızık  veren  ve  besleyip 

büyütenin yalnız Allah olduğuna, O’ndan başka ibadete layık ilah ve mabut bulunmadığına, bütün 

kemal  sıfatlarla  muttasıf  ve  noksan  sıfatlardan  münezzeh  bulunduğuna  îman  etmeyi  gerektirir. 

Allah'ı  îman  edebilmek  için  Allah'ın  tanımamız  gerekir.  Biz  Allah'ı  isim  ve  sıfatlarıyla 

tanıyabiliriz. Allah'ın beş çeşit sıfatı vardır 

a)  Zâtî  sıfatları;  vücut  (vardır),  kıdem  (varlığının  evveli  yoktur),  beka  (varlığının  sonu 

yoktur),  vahdâniyet  (tektir,  eşi  ve  benzeri  yoktur)  muhalefetün  lihavadis  (yaratıklarından  hiç 

birine benzemez), kıyam binefsihî (varlığı kendindendir, yaratılmış değildir). 

b) Sübûtî sıfatlarıhayat (diridir, yaşamaktadır), ilim (her şeyi bilir), semi' (her konuşulanı 

işitir,  gizli  âşikâr  bütün  sesleri  ve  duaları  duyar),  basar  (küçük  büyük  her  şeyi  görürü),  irade 

(dilediği  olur,  dilemediği  olmaz),  kudret  (her  şeye  gücü  yeter),  kelam  (peygamberlerle  vahiy 

yoluyla konuşmuştur), tekvin (yaratıcıdır, her şeyi O yaratmıştır).  c) Selbî sıfatları. Allah hakkında düşünülmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Mesela  

 

 دمصلا اللهدحا اوفك هل نكي مل و دلوي مل و دلي مل

  

 "Allah  hiçbir  şeye  muhtaç  değildir,  her  şey  O'na  muhtaçtır.  O'ndan  çocuk  olmamıştır 

(kimsenin  babası  değildir).  Kendisi  de  doğmamıştır  (kimsenin  çocuğu  değildir).  Hiçbir  şey  O'na 

denk ve benzer değildir" 

(İhlas,112/2-4)

 

 هل كيرشلا “Onun hiçbir ortağı yoktur…”(En'am, 6/163), 

 

 كلملا يف كيرش هل نكي مل و

 

“Onun mülkte hiçbir ortağı yoktur”  (İsrâ, 17/111).

 

  مونلا و ةنس هذحات لا “O’nu ne uyuklama tutabilir ne de uyku 

(Bakara, 2/253). 

 

 معطي لا و معطي وه و

 

O (yaratıkları) besleyendir ve (kendisi) beslenmeye ihtiyacı olmayandır” (En'am, 6/14). 

 

  الله نا

 ديبعلل ملاظب سيل

   "Allah, kullarına asla zulmedici değildir 

(Al-i  İmrân,  3/182)

  anlamındaki 

âyetlerde geçen sıfatlar selbî sıfatlardır.  d)  Haberî  sıfatlar.  Âyet  ve  hadislerde  bildirilen  ancak  mahiyetini  insanların  tam 

kavrayamadığı  sıfatlardır.  Allah'ın  yüzü,  gözü,  eli,  gelmesi,  dünya  semasına  inmesi,  arşı  istiva 

etmesi gibi nitelikler bu tür sıfatlardır.  

                                                 

4

 Müslim, Îmân, 1, 5. I, 37, 40. bk. Buhârî, Îman, 37. I, 1 8. Ebû Dâvud, Sünnet, 17. V, 72.  İbn Mâce, Mukaddime, 9. I, 24. 
 

31 


e)  Fiilî  sıfatlar.  Rızık  vermesi,  canlıların  hayatlarına  son  vermesi  gibi  sıfatlar  bu  türü 

sıfatlardır. Kelam âlimleri Allah'ın fiilî sıfatlarını "tekvîn" sıfatı ile ifade etmişlerdir.  

 

  MELEKLERE ÎMAN   

 

Meleklere îmân, âyet ve hadislerle sabittir. Melekler şu özelliklere sahip varlıklardır:  

a) Nurdan yaratılmış, latif ve ruhanî varlıklardır. Onlarda; yemek, içmek, erkeklik, dişilik, 

evlenmek, uyumak, gençlik ve ihtiyarlık gibi insanlara ait özelliklerden hiç biri yoktur. 

(Enbiya, 21/19-20)

  

 

b) Allah'a isyân etmezler. Hangi iş için yaratılmış iseler o işi yaparlar. Daimî olarak Allah'a ibadet ve itaat ederler 

(Nahl, 16/50), 

 

 

 نودجسي هل و هنوحبسي و هتدابع نع نوربكتسي لا كبر دنع نيذلا نا 

 

  

“Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten asla kibirlenmezler. O'nu tesbih eder ve yalnız 

O'na secde ederler” 

(A’raf, 7/206).

  

 

c) Melekler bir anda Allah'ın emrettiği bir mekândan diğer bir mekâna intikal edecek, hatta yerleri ve gökleri dolaşacak bir kabiliyette yaratılmışlardır. Onların kanatları vardır

 (Fâtır,35/1)

 Melekler çok az bir 

zamanda çok uzak yerlere gidebilirler 

(Meâric, 70/4).

  

 d) Allah'ın emirleriyle farklı şekillere girebilirler.  

 

e) Gözle görülmezler. Gözle görülmeyişleri onların yok olduklarından değil, gözlerimizin o kabiliyette yaratılmamış olmasındandır 

 

Melekler görevleri yönünden bir kaç gruba ayrılır. Melekler yerdearşta veya semada bulunurlar. Yerde bulunanlara arzî, gökte bulunanlara semavî, arşta bulunanlara ise arşî denir.Melekler yüklendikleri 

görevler itibariyle farklı isimlerle anılmışlardır. Bunlardan dördü, büyük melek olarak bilinmektedir: CebrâîlMikâîlİsrâfîl ve Azrail. Bilinen diğer melekler de şunlardır: Münker-NekirKirâmen Kâtibin 

(Hafaza), Hamele-i Arş, HazinZebânîMâlikRıdvân.  

  

 

 

KİTAPLARA ÎMAN 

 

 

Allah  ilk  insan  Adem  (a.s.)'dan  itibaren  her  topluma  bir  peygamber  göndermiş  ve  onlara 

kitaplar vermiştir. 

 

لاب انلسر انلسرا دقلنيب

ا

باتكلا مهعم انلزنا و ت

 

  

"Andolsun  biz  elçilerimi  açık  mucizelerle  gönderdik  ve  onlarla  beraber  kitap  indirdik…" 

(Hadîd,  57/25)

  anlamındaki  âyet  bu  gerçeği  ifade  etmektedir.  Ayet  ve  hadislerde  kitap  verildiği 

bildirilen peygamberler şunlardır. Adem (a.s.)'a 10 sayfa Şît (a.s.)'a 50 sayfa İdris (a.s.)'a 30 sayfa  

İbrahim  (a.s.)'a  10  sayfa,  Musa  (a.s.)'a  Tevrat,  Davud,  (a.s.)'a  Zebur,  İsa  (a.s.)'a  İncil,  Hz. 

Muhammed (a.s.)'a Kur'ân verilmiştir.  Kur'ân'ın dışındaki diğer kitapların asılları korunamamıştır. 

Kur'ân  Allah'tan  geldiği  gibi  aynen  korunmuştur.  Kur'ân'ın  korunmasını  bizzat  Allah  kendi 

uhdesine almıştır.  

 

ل هل انا و ركذلا انلزن نحن اناح

نوظفا

 

  

"Şüphesiz  ki  Zikri  (Kur'ân'ı)  biz  indirdik.  Onun  koruyucusu  da  elbette  biziz" 

(Hıcr,  15/9)

 

ânlamındaki âyet bu gerçeği ifade etmektedir.  

   

PEYGAMBERLERE ÎMAN 

 


 

32 


 

Yüce  Allah  Adem  (a.s.)'dan  Hz  Muhammed  (a.s.)'a  kadar  her  topluma  bir  peygamber 

göndermiştir. 

 ريذن  اهيف  لاخ  لاا  ةما  نم  نا  و  "Hiçbir  ümmet  /  toplum  yoktur  ki  aralarında  bir  uyarıcı  gelip  geçmiş 

olmasın" 

(Fâtır,  35/24)

  anlamındaki  âyet  bu  gerçeği  ifade  etmektedir.  Peygamberlerin  görevleri 

Allah'ın  emir  ve  yasaklarını,  helal  ve  haramların,  hüküm  ve  tavsiyelerini  insanlara  ulaştırmak 

(tebliğ), dİn kurallarını sözlü  ve uygulamalı  olarak insanlara öğretmek ve onlara örnek olmaktır. 

Peygamber;  özü,  sözü  ve  davranışları  dosdoğru  (sâdık),  güvenilir  (emin),  akıllı  ve    günahsız 

insanlardır. 

Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e (a.s.) kadar insanlara gönderilen peygamber sayısında ihtilaf 

olmakla  beraber  bazı  kaynaklarda  224  bin  olduğu  bildirilmiştir.  Bunlardan  25  tanesinin  ismi  Kur’ân’da 

geçmektedir.  Bunlar;  Adem,  İdris,  Nuh,  Hud,  Sâlih,  Lut,  İbrahim,  İsmail,  İshak,  Yakup,  Yusuf,  Eyyub, 

Şuayb,  Musa,  Harun,  Davut,  Süleyman,  İlyas,  El-Yesa',  Zülkifl,  Yunus,  Zekeriya,  Yahya,  İsa  ve  Hz. 

Muhammed’dir.  Ayrıca  Kur’ân’da  haklarında  bilgi  verilen  Üzeyr,  Lokman  ve  Zülkarneyn  adlarında  üç 

kişinin peygamber mi veli mi olduğu konusunda ihtilaf edilmiştir.

 

 

 

ÂHİRET GÜNÜNE ÎMAN 

 

 

Îmân esaslarının en önemli esaslarından biri âhirete îmandır. Pek çok âyet ve hadiste âhirete 

îmân  detaylı  olarak  anlatılmaktadır.  Kur'ân  ve  hadislere  göre,  insanlar  ölünce  ruhları  âlem-i 

berzah'ta yaşarlar. Birinci defa sûra üfürülünce bütün canlılar ölür, kıyamet kopar. İkinci defa sûra 

üfürülünce  bütün  insanlar  Allah'ın  emriyle  dirilirler.  Mahşer  yerinde  toplanırlar.  Dünyada 

yaptıklarından hesaba çekilirler. Netice her insan îmân ve ameline göre ya cennet ya da cehenneme 

gider.  Kafir,  müşrik  ve  münafıklar  cehennemde  ebedî  olarak  kalacaklardır.  Günahkâr  müminler 

Allah affetmez ise cezalarını cehennemde çekecekler, sonra îmânlarının mükafatını görmek üzere 

cennete gireceklerdir.  

 

   KAZA VE KADERE ÎMAN 

 

 

Allah'ın  ezelden  ebede  kadar  olacak  şeylerin  zaman  ve  mekanını,  nitelik  ve  özelliklerini, 

kısaca  ne  şekil  ve  ne  zamanda  olacaklarsa  onların  hepsini  ezelde  daha  bunlar  yok  iken  bilip  o 

suretle  tahdit  ve  takdir  etmesine  "kader";    ezelde  takdir  ve  irade  buyurduğu  şeylerin  zamanı 

gelince    her  birisinin  ezeldeki  ilim,  irade  ve  takdirine  uygun  bir  şekilde  icat  etmesine  ve 

yaratmasına ise "kaza" denir. Kader, Allah'ın ilim sıfatına, kaza ise tekvin sıfatına râcidir. Kaza ve kadere îmana Hadîd sûresinin 22-23. âyet-i kerîmelerinde açıkça işaret etmektedir: 

 

ربن نا لبق نم باتك يف لاا مكسفنا يف لا و ضرلاا يف ةبيصم نم باصا ام ىلع اوسات لايكل *ريسي الله ىلع كلاذ نا اها

مكاتا امب اوحرفت لا و مكتافام 

 

 

"Ne  yerde  ne  de  kendi  canlarınızda  meydana  gelen  hiç  bir  musîbet  yoktur  ki  biz  onu 

yaratmadan önce bir kitapta yazılmış (ezelî bilgimizde tespit edilmiş) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a 

göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız 

diye (böyle yaptık)…" 

 

 

İMANIN KABUL OLMA ŞARTLARI 

 

 

Bir insanın îmanın geçerli olabilmesi için şu  altı şarta uygun îman edilmesi gerekir: Îmânda Şüphe Olmamalıdır 

  

Îman  edilmesi  gereken  şeylerin  tamamına  şeksiz  şüphesiz  ve  kesin  olarak  îmân  edilmesi gerekir. Şüphe ile îmân bağdaşmaz. Yüce Allah

  

33 


 نيرتمملا نم ننوكت لاف كبر نم قحلا كءاج دقل  

 

"... Yemin olsun sana Rabb'inden hak geldi, sakın şüphelenenlerden olma" buyurmuş (Yunus, 

10/94)


 ve müminleri şüphe etmeyen kimseler olarak tanıtılmıştır:  

 

نوقداصلا مه كئلوا الله ليبس يف مهسفنا و مهلاوماب اودهاج و اوباتري مل مث هلوسر و للهاب اونما نيذلا نونموملا امنا  

 

“Müminler  ancak  Allah’a  ve  Peygamberine  îmân  eden,  sonra  şüpheye  düşmeyen,  Allah yolunda  mallarıyla  ve  canlarıyla  cihat  eden  kimselerdir.  İşte  (îmân  iddiasında)  doğru  olanlar 

(sâdıklar) bunlardır" 

(Hucûrat, 49/15). 

  

Mümin  olabilmek için  ilk  başta  kalpten  şüpheyi  atmak  şart  olduğu  gibi  îmânın  bekası  ve devamı için de şüpheden uzak olmak da şarttır.

5

 Îmân esasları ile ilgili olarak "bunlar, doğru mu, değil mi? aslı var mı, yok mu? " diye şüphe etmek kesin bir şekilde kalbin huzur ve sükûn içinde 

tasdîk etmesi anlamında olan îmân ile ters düşer. 

 

  

Îmân edilecek şeylerin hepsine inanılmalıdır  

 İman  edilecek  şeylerin  bir  kısmına  îman  edip  bir  kısmına  îmanı  etmeyen  kimsenin  îmanı 

geçerli  değildir.  Çünkü  "îmân",  bütünlük  ister,  îmân  esaslarının  hepsine  inanmayı  gerektirir. 

Küfür  için  îmân  edilecek  şeylerin  hiçbirine  inanmamak  şart  değildir.  Bir  kısmına  veya  birine 

inanmamak da küfürdür.

6

 

Nisa sûresinin 150-151 âyetinde peygamberlerden bir kısmına îmân edip bir kısmına îmân etmeyenlerin "hakîkî kâfir" oldukları bildirilmiştir: 

  

  Âl-i İmrân sûresinin 119. âyetinde Allah, müminleri;   

هلك باتكلاب نونمؤت و مكنوبحي لا و مهنوبحت ءلاوا متنا اه 

 

"İşte siz öyle kimselersiniz ki onları (ehl-i kitabı) seversiniz, halbuki onlar sizi sevmezler. Siz kitabın hepsine inanırsınız..." şeklinde tanıtmıştır. 

  

Aynı sûrenin 7. âyetinde ise,  

سارلاو

خ

انبر دنع نم لك هب انما نولوقي ملعلا يف نو

 

 

"...İlimde  ileri  gidenler,  "Ona  (Kur'ân'a)  îmân  ettik.  Hepsi  Rabb'imiz  katındandır"  derler” 

buyurulmuştur. 

Allah Bakara suresinin 85. âyetinde  

ضعبب نورفكت و باتكلا ضعبب نونمؤتفا 

 

"...  Yoksa  siz  kitabın  bir  kısmına  inanıp  bir  kısmını  inkâr  mı  ediyorsunuz?"  buyurarak Yahudileri  kınamış  ve  böyle  yapanların  cezasının  dünyada  rezillik,  âhirette  ise  şiddetli  azap 

olduğunu bildirmiştir. 

Kur'ân'a,  başından  sonuna  kadar  bütün  sûre  ve  âyetlerine,  âyetlerde  geçen  hüküm  ve 

tavsiye,  emir  ve  yasak  helâl  ve  haram,  bilgi  ve  haberlerin  tamamına  inanmak,  hak  ve  doğru 

                                                 

5

Hamdi  Yazır, Hak Dîni Kur'ân Dili, VI, 4484. Eser Neşriyat, İstanbul, 1971. 6

 Yazır, I, 208. 
 

34 


olduğunu tasdîk etmek mü'min olmak için şarttır. Kur'ân'ın bir hükmüne, bir farz veya yasağına, 

bir âyetine inanmayan veya uygulanmasını, geçerliliğini kabul etmeyen îmân sahibi olamaz. 

  

 

Yeis halinden önce îmân edilmelidir  

Hayattan ümidi kesip ölümle karşı karşıya gelmeden

7

 ve ilâhî azapla karşılaşmadan önce îmân edilmesi gerekir. Bu halde yapılacak îmânın, insana faydası olmaz. Dünyada itaat ve isyan 

imkânı  varken  îmân  edilmesi  gerekir.  İlâhî  azabın  geldiğini  görünce,  yaşamanın  mümkün 

olmadığını  anlayınca  ve  can  boğaza  gelince  yapılan  îmânın  geçerliliği  yoktur.  Askerleri  ile 

birlikte Musa (a.s.) ve ona îmân edenleri takibe koyulan Firavun, Kızıldeniz'de boğulmak üzere 

iken "îmân ettim, ben de müslümanlardanım" demiş fakat  îmânı  kabul  olmamıştır 

(Yunus,  10/90-91).

 

 

Firavun'un  îmânı  niçi  kabul  olmamıştır?  Kabul  olmamıştır,  çünkü  ilâhî  azabı  görmüş, ölümden başka seçeneği ve  yaşama imkânı kalmadığı  bir zamanda îmân  etmek istemiştir.Yüce 

Allah Mümin suresinin 85. âyetinde 

 

انساب وار امل مهناميا مهعفني كي ملف 

 

"Azabımızı gördükleri zaman, îmânları kendilerine fayda sağlamadı..." buyurmuştur (bk. En’am, 6/158). 

İlâhî  azap  ile  karşılaşıp  son  nefese  gelince  îmân  kabul  olmadığı  gibi  tövbe  de  kabul 

olmaz: 

 

و 

 رافك مه و نوتومي نيذلا لا و نلاا تبت ينا لاق توملا مهدحا رضخ اذا ىتح تايسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيل

اميلا اباذع مهل اندتعا كئلوا 

 

"Kötülükleri  (günahları)  yapıp  yapıp  da  kendisine  ölüm  gelip  çatınca;  'Ben  şimdi  tövbe ettim' diyen kimseler ile kâfir olarak ölen kimselerin (tövbeleri geçerli) değildir Bunlar âhirette 

elem dolu bir azap hazırlanmıştır

( Nisa,4/18).

 

  

Îmâna şirk karıştırılmamalıdır 

 

  

Allah  katında  îmânın  makbul  olabilmesi  için  insanın  tevhît  üzere  bulunması  gerekir. Îmânına şirk karıştıran kimsenin îmânı da ibadetleri de geçerli değildir. Böyle bir kimse hidayete 

ermiş sayılmaz. Yüce Allah, En'âm sûresinin 82. âyetinde şöyle buyurmaktadır: 

 

وا ملظب مهناميا اوسبلي مل و اونما نيذلا

نودتهم مه و نملاا مهل كئل

 

 “İman edenler ve îmânlarına zulüm (şirk) karıştırmayanlar varya, işte güven onlarındır ve 

hidayete ermiş olanlar da onlardır." 

  

Allah'a zatında, sıfatlarında, ibadetinde, Rab ve ilah oluşunda ortak koşan kimsenin îmânı geçerli değildir. Böyle bir kimse mümin değil müşriktir. 

 

   نيكرشملا نم ننوكت لا و افينح نيدلل كهجو مقا نا و  

 

"Yüzünü hanîf (Allah'ı birleyen) olarak dîne çevir, sakın (Allah'a) şirk koşanlardan olma

(Yunus, 10/105) buyuran Allah, îmânlarına şirk karıştırarak îmân edenleri kınamaktadır: 

                                                 

7

 Yazır, III, 2105. 
 

35 


 

نوكرشم مهو لاا للهاب مهرثكا نمؤي ام و 

 

"Onların çoğu, Allah'a şirk koşmadan îmân etmezler" 

(Yusuf, 12/106).

 

   

Îmân esasları kalp ile tasdîk edilmelidir 

 

 

Îmânın  geçerli  olabilmesi  için  bir  insanın  sadece  diliyle  îmân  ettiğini  söylemesi 

yeterli  değildir.  Îmân  esaslarının  tamamını  kalbi  ile  tasdîk  etmesi  gerekir.  Çünkü  îmânın  yeri 

kalptir.


8

 

  Bakara  suresinin  8.  âyetinde  Allah'a  ve  âhiret  gününe  îman  ettik  dedikleri  halde  onların 

mümin olmadıkları bildirilmektedir: 

 

ي نم سانلا نم و

نينمؤمب مه ام و رخلاا مويلاب و للهاب انما لوق

 

 "İnsanlardan  Allah'a  ve  âhiret  gününe  îman  ettik  diyen  kimseler  vardır.  Halbuki  onlar 

mümin değillerdir" 

Niçin  mümin  değillerdir.  Mümin  değillerdir  çünkü  sadece  dili  ile  "îmân  ettim"  demek 

yeterli değildir, kalp ile de îmân edilmesi gerekir.

9

 Mâide sûresinin 41. âyetinde bu husus, şöyle ifade edilmektedir: 

 

مهبولق نمؤت مل و مههاوفاب انما اولاق نيذلا نم رفكلا يف نوعراسي يذلا كنزحي لا لوسرلا اهيا اي  

"Ey  Peygamber!  Ağızlarıyla  "îmân  ettik"  deyip  kalpleriyle  îmân  etmemiş  olanlardan  ve 

Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin..." 

  

Peygamberimiz (a.s.)'in yanına girip inanmadıkları halde îmân ettiklerini söyleyen bir grup Yahudi ile ilgili olarak

 

هب اوجرخ دق مه و رفكلاب اولخد دق و انما اولاق مكؤاج اذا و 

 

"Size  geldiklerinde  "îmân  ettik"  dediler.  Oysa  küfürle  (yanınıza)  girmişler  yine  küfürle (yanınızdan) çıkmışlardı..." 

(Mâide, 5/61). 

 Bu  tür  kimselere  din  dilinde  "münafık"  denir.  Münafık  kalbiyle  iman  etmediği  halde 

sadece  diliyle  îman  ettiğini  söyleyen  kimsedir.  Nitekim  Bakara  sûresinin  14.  âyetinde 

münafıklarla ilgili olarak

 

نؤزهتسم نحن امنا مكعم انا اولاق مهنيطايش ىلا اولخد اذا و انما اولاق اونما نيذلا اوقل اذا

   


 و 

 

"(Onlar), müminlere rastladıkları zaman "îmân ettik" derler. Fakat şeytanlarıyla (önderleri ve  ileri  gelenleriyle)  yalnız  kaldıkları  zaman,  "biz  sizinle  beraberiz,  biz  sadece  (onlarla)  alay 

ediyoruz" derler" buyurulmuştur.

10

 

  Bir  kıtlık  yılında  Medine'ye  gelip  îmân  ettiklerini  söyleyen  ve  sadaka  isteyen  Benî  Esed 

kabîlesinin bedevîleriyle ilgili olarak; 

 

                                                 8

 Mâtürîdî, Ebû Mansur, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 375. Çağrı Yay. İstanbul, tarihsiz. 

9

 bk. Tevbe, 9/84,  Al-i İmrân, 3/167. 10

 bk. Bakara, 2/8-16; Nisa, 4/142-143; Tevbe, 9/65-66; Münâfikûn, 1-8. 
 

36 


مكبولق يف ناميلاا لخدي امل و انملسا اولوق نكل و اونمؤت مل لق انما بارعلاا تلاق 

 

"Bedevîler, "îmân ettik" dediler. (Ey Peygamberim!Onlara) de ki: "Îmân etmediniz (öyle ise  îmân  ettik  demeyin)  fakat  "boyun  eğdik"  deyin.  Henüz  îmân  kalbinize  girmedi…." 

buyurulmuştur 

(Hucûrât, 49/14).

 

   Îmânın  yeri  kalp  olduğu  gibi  şüphenin

    (Tevbe,  9/45)

  ve  inkârın  yeri  de  kalptir 

(bk.  Nahl,  16/22).

 

Kalpten gelmeyen ve zorlama sonucu dil ile ifade edilen "inkâr" sözü bu sebeple insanın îmânını yok etmez 

(Nahl,  16/106)

 Hatta kalpten gelmeyen ve yanılarak yapılan şeylerde günah da yoktur 

(bk. 


Ahzab, 33/5). 

  

Kalbin içinde olanı ancak Allah bilir. Kalben inanmadığı halde dili ile inandığını söyleyen kimseye  biz  "mümin  değil"  diyemeyiz.  Biz  zâhire  göre  hükmederiz.  Dili  ile  "müminim"  diyen 

insan, kalben de inanmış mı inanmamış mı bunu bilemeyiz. Bu sebeple "müminim" diyen insana 

"sen mümin değilsin" denilmez 

(bk. Nisa, 4/94).

 

 

  Âyetler ve Dini Hükümler Alay Konusu Yapılmamalıdır 

 

Ayetleri  ve  dînî  hükümleri  inkâr  edip  kabul  etmemek  îmana  mani  olduğu  gibi  Kur'ân'ı, hatta bir âyeti, dînî bir hüküm, emir ve yasak, helal ve haramı beğenmemek, küçümsemek, hafife 

ve alaya almak da îmana engeldir. Ayetleri ink3ar edenler ve alaya alanlar mümin değillerdir. Bu 

husus Kur'ân'ın bir çok âyetinde açıkça bildirilmektedir. Şu âyetleri örnek olarak zikredebiliriz: 

 

لق

 

 كئلوا * اعنص نونسخي مهنا نوبسخي مه و ايندلا ةايحلا يف مهيعس لض نيذلا * لاامعا نيرسخلااب مكؤبنن له

زو ةمايقلا موي مهل ميقن لاف مهلامعا تطبحف هئاقل و مهبر تاياب اورفك نيذلا

 يتايا اوذختا و اورفك امب منهج مهوازج كلذ * ان

اوزه يلسر و 

 

“(Ey  Peygamberim!)  De  ki:  Amel  bakımından  en  çok  ziyana  uğrayan;  iyi  iş  yaptıklarını 

zannettikleri  halde  dünya  hayatındaki  çalışmaları  kaybolup  giden  kimseleri  haber  vereyim  mi” 

Onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na kavuşacaklarını inkâr eden, böylece amelleri boşa çıkan ve 

bu  yüzden  kıyamet  gününde  amelleri  için  bir  terazi  kurmayacağımız  kimselerdir.  İşte  böyle, 

inkâr  etmeleri,  âyetlerimi  ve  peygamberlerimi  alaya  almaları  yüzünden  onların  cezası 

cehennemdir” 

(Kehf, 18/103-106)

 Ayette, âyetleri inkâr edenler ile  alaya alanlar aynı  kategoride zikredilmişlerdir.  Bir ayeti inkâr ile onu küçümsemek ve alaya almak aynı anlamı ifade eder. Bu yüzden mümin olabilmek 

için  bir  hiçbir  dini  hükmü  küçümsememek  ve  alay  konusu  yapmamak  gerekir.  Hatta  âyetlerin 

inkâr edildiği ve alaya alındığı bir mecliste bulunmak bile Kur'ân'da yasaklanmıştır 

(bk. Nis, 140).

 

Îmân  ettiğini  söylediği  halde  Allah  ve  Resulü'nün  hükümlerinden  yüz  çeviren  ve hükümlerini    beğenmeyenler 

(Nur,  24/47-50). 

Allah  ve  Peygamberin  hükümlerine  razı  olmayanlar 

îmân etmiş sayılmazlar 

(Nisa, 4/460, 461, 65. Maide,  5/43).

 

  Mümin, Allah'a ve Peygambere îmân ettiği gibi onların koyduğu hükümleri de kabul edip 

uygular   

(Nur,  24/51).

  Allah  ve  Resulü  bir  konuda  bir  hüküm  verdikten  sonra  artık  müminin  onu 

kabulden başka bir seçeneği yoktur 

(Ahzab, 33/36).

 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

İnsanın en kıymetli varlığı, îmânıdır. Çünkü insanı ebedî saadete erdirecek ve amellerinin 

makbul  olmasını  sağlayacak  olan  îmânıdır.  Kur'ân'da;  îmânı  olmayanların  amellerinin  boşa 

gideceği


 (Maide, 5/5)

 îmânsız amelin kabul olmayacağı bildirilmektedir (

Nisa, 4/38; Bakara, 2/264; Tevbe, 9/17, 

19).


 


 

37 


  

Îmân etmeyenlere acıklı azap hazırladığını bildiren (

İsra, 17/10; Sebe’, 34/8)

, îmân edip sâlih amel 

işleyenlere cennet ve nimetlerini va'deden

  (Bakara, 2/25,  82.  Nisa, 4/57; Ra’d, 13/29

), îmân edenleri öven ve 

îmân etmeyenleri yeren yüce Allah, ancak kendisine yazık edenlerin îmân etmeyeceklerini haber 

vermektedir 

(En’am, 6/12, 20).

 

Îmân  eden  de  inkâr  eden  de  kendi  leh  ve  aleyhine  yapmış  olur  (Yunus,  10/108).

  Îmân  eden 

hidayete  ermiş  ve  ebedî  saadeti  kazanmış  olur.  "Kulluk"  görevini  ifâ  edebilmek,  "dünya 

imtihanını"  başarı  ile  noktalayabilmek  ve  neticede  Allah'ın  rızasını  ve  cennetini  kazanabilmek 

için "hakikî bir îmâna" sahip olmak, bunun için de "îmân gerçeğini" ve "îmânın kabul olmasının 

şartlarını" çok iyi bilmek gerekir. 

"İmân";  Allah'a  ve  Peygamberimiz  Hz.  Muhammed  (a.s.)'ın  Allah  tarafından  haber  verdiği 

kesin  olarak  belli  olan  şeylerin  doğru  olduğuna  tereddütsüz    inanmak,  bunların  hak  ve  doğru 

olduğunu  içinden    şeksiz  ve  şüphesiz  tasdîk  ve  itiraf  etmek  demektir.  Ayet  ve  hadislerde  îman 

esasları altı olarak bildirilmiştir: Bunla, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret 

gününe, kaza ve kadere - hayır ve şerrin Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğine îman etmektir. Îman, "lâ ilâhe illallah" tevhit  cümlesinde toplanmıştır. İman sarayına bu cümle ile girilir. Buna 

icmâlî  iman  denir.  Ancak  mümin  icmâlî  iman  ile  yetinmez.  Allah'a,  meleklerine,  kitaplarına, 

peygamberlerine , âhiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, sevap ve ikaba, 

kaza  ve  kadere;  Kitap  ve  Sünnet  ile  Hz.  Muhammed'in  Allah  tarafından  tebliğ  ettiği  ve  tevatür 

yoluyla  sabit  olan  kesin  haber  ve  hükümlerinin  her  birerlerine  ayrı  ayrı  Allah  ve  Peygamberinin 

istediği şekilde îman etmek eder. Buna da tafsîlî îmân denir. 

Bir îmanın kabul olması için şu altı şartın birlikte bulunması gerekir:  

1. İmanda şüphe bulunmamalıdır.  

2. İmanda bütünlük olmalı, iman edilecek şeylerin tamamına iman edilmelidir.  

3. Îmana şirk karıştırılmamalıdır. 

4. İman son nefese bırakılmamalıdır. 

5. İman esasları kalp ile tasdik edilmelidir. 

6. Ayetler ve dînî hükümler alay konusu yapılmamalı, küçümsenmemelidir.   

Mümin  şartlarına  uygun  iman  etmeli,  îmanın  kendisine  yüklediği  görevleri  de  eksiksiz 

yapmaya  çalışmalıdır.  Çünkü  amel  ve  ibadetlerle  beslenmeyen  iman  zayıflayabilir,  hatta 

kaybedilebilir. Kur'ân’da pek çok âyette îmân sâlih amel hep birlikte zikredilmiştir. 

 

ا نمرخلاا مويلا و للهاب نم

 

 ونونزحي مهلا و مهيلع فوخ لا و مهبر دنع مهرجا مهلف اخلاص لمع

 

 “…. Kim  Allah’a ve âhiret  gününe îmân eder ve sâlih amel işlerse onların Rableri  katında 

mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir” (

Bakara, 2/62. bk. Maide, 5/69).

 

 راهنلاا اهتحت نم يرجت تانج مهل نا تاحلاصلا اولمع و اونما نيذلا رشب و 

  

"İman  edip  Salih  amel  işleyenlere  kendileri  için  içinden  ırmaklar  akan  cennetler  olduğunu müjdele…" 

(Bakara, 2/25). 

 


Yüklə 409,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə