Modeli I statutitYüklə 45,92 Kb.
tarix05.02.2018
ölçüsü45,92 Kb.
#24825


MODELI I STATUTIT

Statuti i një Shoqërie me përgjegjësi të kufizuar

Në përputhje me kërkesat nga neni 33 i Ligjit Nr.02/L-123 për Shoqëritë Tregtare si dhe me dispozitat e Ligjit Nr.04/L-006 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit bazik për Shoqërit Tregtare në Kosovë, Themeluesit e Shoqёrisё me pёrgjegjёsi tё kufizuar mё dt. ___________nxjerrin :


STATUTIN

E

______________ ” SH.P.K.

( emërtimi i Shoqërisë )

_____________ - Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar


( selia )
Neni 1

Dispozitat e pёrgjithshme

Me kёtё Statut rregullohen kёto çёshtje : • emёrtimi i Shoqёrisё,

 • lloji i shoqёrisё,

 • adresa e selisё sё saj,

 • periudha e kohёzgjatjes,

 • veprimtaria e shoqёrisё,

 • llojet e aksioneve tё autorizuara pёr emetim,vlerёn e tyre nominale,numrin dhe tё drejtat e bartёsve tё tyre,

 • organet drejtuese,

 • emrat dhe adresat e themeluesve dhe

 • procedurat me tё cilat mund tё ndryshohen rregulloret.


Neni 2

EMËRTIMI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

Emёrtimi i plotё i shoqёrisё ёshtё : Shoqëria Tregtare ”(emërtimi)” shoqёri me pёrgjegjёsi tё kufizuar.

Shkurtimisht : ”( emërtimi )”sh.p.k.

Neni 3

LLOJI I SHOQËRISË


Shoqëria Tregtare ёshtё Shoqёri me pёrgjegjёsi tё kufizuar ,shkurtimisht SH.P.K.
Neni 4

ADRESA E SELISË

4.1. Selia e ” emërtimi i shoqerisë ”sh.p.k. ёshtё nё (adresa e shoqerisë ).


4.2.Agjent i regjistruar i kësaj shoqërie tregtare është ( emri dhe mbiemri ) , i cili eshte agjent i ligjshem per pranimin e sherbimeve,njoftimeve,kerkesave si dhe akteve tjera qe dergohen nga autoritetet publike.


  1. Shoqëria mund tё themeloi filiala,zyra pёrfaqёsimi brenda vendit nё pajtim me legjislacionin nё fuqi.Neni 5

QËLLIMI I THEMELIMIT TË SHOQËRISË

Qёllimi i themelimit tё Shoqёrisё ёshtё qëllim i ligjshёm afarist, si dhe pёrfitimi personal dhe ndihma vendit ku jetojne me kontribute dhe taksa tё ndryshme
Neni 6

PERIUDHA E KOHËZGJATJES SË SHOQËRISË

Kohёzgjatja e veprimtarisё sё shoqërisë si sh.p.k. do tё jetё nё afat tё pacaktuar.Neni 7

VEPRIMTARIA E SHOQËRISË

Veprimtaria e Shoqёrisё ёshtё :


Shembull si me poshte :

1551

Përpunimi i qumështit dhe prodhimi i djathit5133

Tregtia me shumice e qumështit,produkteve te qumështit,vezëve,vajit dhe yndyrave ushqimore5227

Tregtia tjeter me pakice e ushqimit,pijeve dhe duhanit ne dyqane te specializuara.

Tё gjitha veprimtaritё e Shoqёrisё regjistrohen tek Zyra e regjistrimit e cila vepron nё kuadёr tё Ministrisё sё Tregtisё dhe Industrisё.Neni 8

THEMELUESIT E SHOQËRISË


10.1. Themeluesit e shoqërisë mund tё jenё persona fizik ose juridik,qё kanё vёnё ose do tё kenё nё zotёrim aksione tё shoqёrisё ,me tё gjitha mёnyrat e parashikuara me ligj.


10.2. Themelues jane :
1. Emri Mbiemri –Adresa e vendbanimit

2. Emri Mbiemri –Adresa e vendbanimit.

10.3. Pronёsia mbi aksionet e shoqёrisё,pёrmban aderimin me tё drejta tё plota nё statutin e shoqёrisё nёpёrmes pёrfaqёsimit nё Kuvendin e Aksionarёve.
Neni 9

TË DREJTAT DHE DETYRAT E THEMELUESVE


11.1.Interesat pronësore që mund të quhen “aksion” në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar janë njësitë në bazë të cilave bëhet ndarja e pronësisë në shoqëri.


11.2.Një interes pronësor në shoqërinë me përgjegjësi te kufizuar është pronë personale e pronarit dhe mund të bartet pjesërisht ose në tërsi, varësisht nga kufizimet e parapara në këtë Statut dhe kufizimet e tjera të përcaktuara në Marrëveshjen e shoqërisë.
11.3.Themeluesit e shoqërisë janë përgjegjës për të gjitha borxhet e shoqërisë dhe detyrimet e tjera me të tëra asetet.
11.4.Të gjithë themeluesit apo ndonjeri prej tyre që ndërmarrin veprim në emër të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar duke bërë hapjen e xhirollogarive bankare, blerjen dhe dhënjen me qira të pronës, lidhjen e kontratave ose ndërmarrjen e detyrimeve tjera , janë bashkërisht dhe personalisht përgjegjës për pretendimet dhe detyrimet që lindin si rezultat i këtyre veprimeve.
11.5. Çdo aksionar ,ka tё drejtёn e pjesёmarrjes nё fitimet e shpёrndashme tё shoqёrisё dhe pёrfiton proporcionalisht me shumёn e aksioneve qё zotёron .
11.6. Çdo vonesё nё derdhjen e shumave tё duhura nga shumat e pashlyera tё aksioneve sjell pagimin e interesave,me pёrqindjet ligjore dhe kjo pavarёsisht nga veprimet personale qё shoqёria mund tё ushtroj ndaj aksionarit qё nuk ka shlyer detyrimin dhe nga masat e zbatimit tё detyruar tё parashikuara nga legjislacioni nё fuqi.

Neni 10

ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË


Organet drejtuese tё shoqёrisё janë :


1.Kuvendi i aksionarёve

2.Drejtori apo Drejtorët Menaxhues.


Shoqëria mund të krijoj dhe mbajë edhe një Bord të drejtorëve.


Neni 11

Kuvendi i aksionarëve


13.1. Kuvendi i aksionarёve, qoftë i zakonshëm apo i jashtёzakonshëm ka kompetenca dhe merr tё gjitha vendimet e pёrcaktuara me Ligjin per shoqёritё tregtare ose Statut.

13.2. Kuvendi i aksionarёve do tё mbahet nё zyrёn e regjistruar tё shoqёrisё ose nё njё vend tjetёr tё caktuar mё parё me paralajmёrimin pёr mbledhje.


Neni 12

E drejta e votës

14.1. E drejta e votёs rrjedh nga zotёrimi i aksioneve qё pёrfaqёsojnё dhe çdo aksion tё jep tё drejtёn e tё paktёs njё(1) vote.

14.2. E drejta e votёs qё rrjedh nga pёrfaqёsimi ,kёrkon njё mandat pёrfaqёsimi tё shkruar nё pёrputhje me dispozitat ligjore nё fuqi.

Neni 13

Drejtimi i mbledhjeve të Kuvendit


15.1. Thirrja e mbledhjes së Kuvendit bëhet :

- nëpërmes njohtimit të dërguar me letër rekomande në adresën e çdo aksionari me shpenzimet e shoqërisë apo

- ne menyre elektronike ne email adresat e aksionareve ku patjeter duhet konfirmimi.

15.2. Mbledhjet e Kuvendit të aksionarëve ,drejtohen nga një Kryesues i caktuar nga Kuvendi.

15.3. Gjithashtu mbledhjen e Kuvendit mund ta drejtojne personat që kane autorizim e ne pajtueshmëri me Ligjin për Shoqeritë Tregtare.

15.4. Kryesuesi cakton një procesmbajtës për të mbajtur procesverbalin lidhur me pikat e rendit të ditës.

Neni 14
Procesverbalet e mbledhjes së Kuvendit

16.1. Procesverbalet e mbledhjes së Kuvendit,duhet të mbahen në përputhje me kërkesat e Ligjit për shoqeritë tregtare dhe detyrimisht në fund të saj ,duhet të nënshkruhen nga Kryesuesi dhe procesmbajtësi.

16.2. Kuvendi i jashtzakonshëm mund të marrë vendime të vlefshme vetëm në rast se aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë në mbledhjen e parë të paktën ½ e aksioneve dhe në të dytën ¼ e aksioneve me të drejtë vote.Në mungesë të këtij kuorumi mbledhja e dytë e Kuvendit mund të shtyhet për një datë të mëvonshme jo më te largët se dy muaj nga data e thirrjes së parë.Ajo merr vendim me një shumicë votash prej ¾ që u përkasin aksionerëve te pranishëm ose të përfaqësuar.

16.3. Kuvendi i zakonshëm merr vendime të vlefshme në mbledhjen e parë,vetëm nëse aksionerët e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojne ¼ e aksioneve me të drejtë vote.Në rastë se kjo mbledhje nuk realizohet,në të dytën nuk kërkohet asnjë lloj kuorumi.

16.4. Kuvendi i zakonshëm merr vendim me shumicën e votave që zotërojnë aksionerët e pranishëm ose të përfaqësuar.

Neni 15
E drejta për të u njohur me dokumente

Drejtori duhet të paktën 8 ditë para ditës së caktimit të mbledhjes së Kuvendit të iu dërgojë dokumentet e nevojshme aksionerve për tu njohur dhe për të dhënë një gjykim të plotë,mbi administrimin dhe ecurinë e punëve të shoqërisë në fund të vitit, raportet mbi aktivitetin e shoqërisë, raportin e ekspertit te kontabilitetit,raportin e Këshillit mbikqyrës,të gjitha projekt vendimet dhe konkluzionet si dhe të gjitha dokumentet tjera të parapara me” Ligjin për Shoqëritë Tregtare”.Neni 16
NËPUNËSIT E SHOQËRISË

18.1. Nëpunësit e Shoqërisë zgjedhen nga Drejtori.Shoqëria nuk mund të ketë më pakë se dy nëpunës.

18.2.Kompetencat e nëpunësve parashihen me aktet normative të Shoqërisë si dhe në marrëveshje me Drejtorin sipas dispozitave te Ligjit për Shoqërite Tregtare dhe ligjeve tjera relevante.

Neni 17

DREJTORI

19.1. Drejtor i Shoqërisë emrohet :”Emri Mbiemri- Vendbanimi” i cili do të ushtroi funkcionet e tij/saj nën kontrollin e Kuvendit të aksionerëve.


19.2. Drejtori mund të shkarkohet për shkaqe të cenimit të ligjit nga Kuvendi i aksionerëve.Si shkaqe të cenimit të ligjit konsiderohen veqanërisht një faj i rëndë i Drejtorit ,pa aftësia e tij në kryerjen korekte të funkcioneve ose kur Kuvendi humb besimin tek ai.
Neni 18

Kompetencat dhe kufizimet

20.1 Drejtori ka këto kompetenca: • të paraqitet,përfaqëson dhe nënshkruan për shoqërinë,

 • ekzekutoi Vendimet e Kuvendit,

 • të udhëheq afarizmin e shoqërisë,

 • të organizon dhe udhëheq me procesin e punës,

 • përgatit pasqyrat vjetore te kontabilitetit dhe raportet mbi afarizmin,

 • propozon Vendimet të cilat i nxjerr Kuvendi,

 • propozon organizimin e brendshëm të shoqërisë,

 • i pranon në punë dhe iu shkëput Kontratën e punës punëmarrësve,

 • vendos mbi sistemimin e punëmarrësve në vende pune,

 • kujdeset për ligjshmerine e punës në shoqëri,

 • vendos mbi procedurat disiplinore të të punësuarve,

 • kryen edhe punë të tjera në harmoni me ligjin,Statutin dhe Vendimet e Kuvendit.

20.2. Drejtori si përfaqësues i shoqërisë është i autorizuar të lidhe Kontrata dhe kryej të gjitha veprimet tjera juridike pa kurrfarë kufizimesh.


Neni 19
Përfaqësimi
Nga ana ligjore ,Shoqëria përfaqësohet nga drejtori.

Neni 20
NDARJA ,BASHKIMI DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Shoqëria mund të ndahet,bashkohet,likuidohet ose transformohet në një formë tjetër,përpara afatit të përcaktuar,me vendim të mbledhjes së jashtëzakonshme të aksionerve,në përputhje me parashikimet e “Ligjit për shoqëritë tregtare”.Neni 21

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE


24.1. Ky Statut hyn në fuqi ditën që e aprovojnë Themeluesit e Shoqërisë.

24.2. Ndryshimet dhe plotësimet e këtij Statuti bëhen sipas procedurës së njejtë si është aprovuar.

24.3. Për të gjitha qështjet që nuk janë përcaktuar me këtë Statut do të aplikohen dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare.Data:________________

Vendi: _______________

Themeluesit :

1.EmriMbiemri ____________________

2.Emri Mbiemri __________________
Shënim: Pas hedhjes së të dhënave fshini shënimet tekst të dhëna në të kuqe.

Yüklə 45,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə