Mövzu 11. MarketiNQİn strategiyasi və planlaşdirilmasi 11 Marketinqin planlaşdırılması, onun forma və metodlarıYüklə 239,39 Kb.
tarix14.05.2018
ölçüsü239,39 Kb.

MÖVZU 11. MARKETİNQİN STRATEGIYASI VƏ PLANLAŞDIRILMASI
11.1. Marketinqin planlaşdırılması, onun forma və metodları

11.2. Strateci marketinq planlaşdırılması prosesi

11.3.Müəssisə səviyyəsində strateci marketinq planlaşdırılması

11.4. Strateci biznes vahidlərində strateci marketinq planlaş­dı­rıl­ması

11.5. İllik marketinq planlaşdırılması

11.6 Marketinq planının strukturu

11.7 Müəssisənin inkişaf imkanlarının təhlili
11.1. Marketinqin planlaşdırılması, onun forma və metodları

Marketinqin planlaşdırılması müəssisənin marketinq fəaliyyətinə təsir edən ətraf mühit amillərinin və öz imkanlarının təhlili, marketinqin məqsədinin müəyyən edilməsi, həmçinin mar­ke­tinq fəaliyyətinin istiqamətləri üzrə qərarların qəbulu və onların həyata keçiril­mə­si üzrə tədbirlər, üsullar və metodlar kompleksidir.

Planlaşdırmanın məqsədi müəssisənin nəyi nejə etməli olduğunu, nə əldə et­mək istədiyini və konkret situasiyalarda hansı işləri görməli olduğunu qabaq­ja­dan müəyyənləşdirməkdir.

Marketinqin planlaşdırılması prosesi onun realizasiyası üzrə ardıjıl mərhələ və əməliyyatların, yerinə yetirilən hərəkətlərin məjmusudur.

Marketinqin planlaşdırılması strateci marketinq planlaşdırılması və illik marketinq planlaşdırılması (məhsul üzrə marketinq planlaşdırılması) formasında həyata keçirilir.

Strateci marketinq planlaşdırılması müəssisənin məqsədi, imkanları və resursları arasında, həmçinin onlarla bazar imkanları arasında uzunmüddətli stabil tarazlıq yaradılması və bu tarazlığın saxlanması üzrə idarəetmə prosesidir.

İllik marketinq planlaşdırılması məhsul (məhsul çeşidi )üzrə həyata keçirilir və məhsul üzrə marketinq kompleksinin və strategiyasının tərtib edilməsini nəzərdə tutur.

Müəssisənin marketinq planları onun marketinq imkanlarını, məqsəd bazar­larını və onun xüsusiyyətlərini, bu bazarlara yönəldilmiş marketinq strate-giyasını və marketinq fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və nəzarət kriteriyalarını özündə əks etdirən rəsmi sənəddir.

Marketinqin planlaşdırılması formalarına uyğun olaraq marketinq planlarının iki forması: strateci marketinq planları və illik (məhsul üzrə) marke-tinq planları vardır.

Strateci marketinq planları müəssisənin uzunmüddətli inkişaf istiqamət-lərini, meyllərini və bazara təklif edəjəyi məhsullar dəstini müəyyən edir, əhatə edir. Bu planlar strateci təsərrüfat vahidlərinin və müəssisənin marketinq üzrə menejerləri tərəfindən tərtib olunur.

Məhsul üzrə marketinq planları konkret bir məhsul növü və ya məhsul çeşidi üzrə marketinq strategiyasını əhatə edir. Bu planlar məhsul üzrə menejerlər tərəfindən tərtib edilir.

Müəssisədə marketinqin planlaşdırılması üç səviyyədə (pillədə): müəssisə, strateci təsərrüfat vahidləri və konkret məhsullar səviyyəsində həyata keçirilir.

Müəssisə və strateci təsərrüfat vahidləri (strateci kommersiya bölmələri) səviyyəsində həyata keçirilən planlaşdırma strateci planlaşdırmaya, konkret məhsullar üzrə marketinq planlaşdırılması isə illik (məhsul üzrə) planlaşdırmaya aiddir.

Strateci təsərrüfat vahidi dedikdə müəssisənin tələbatının xüsusiyyətləri eyni olan istehlakçılar arasında müstəqil marketinq fəaliyyəti həyata keçirən bölmə-ləri başa düşülür.

Marketinqin planlaşdırılmasında «yuxarıdan aşağıya», «aşağıdan yuxarı-ya» və «məqsədlər yuxarıdan aşağıya, planlaşdırma aşağıdan yuxarıya» metod­ların­dan istifadə edilir.«Yuxarıdan aşağıya» planlaşdırma metodunda marketinq strategiyası və resursların bölüşdürülməsi haqqında qərarlar müəssisənin planlaşdırma bölməsi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada hazırlanır və ijra üçün müvafiq bölmələrə və strateci təsərrüfat vahidlərinə göndərilir.

«Aşağıdan yuxarıya» planlaşdırma metodu qeyri-mərkəzləşdirilmiş planlaş­dır­ma prosesidir və burada marketinq planlaşdırılması aşağı pillələrdə həyata keçirilir, baxılmaq və təsdiq edilmək üçün müəssisənin rəhbərliyinə təqdim edilir.

«Məqsədlər yuxarıdın aşağıya, planlaşdırma aşağıdan yuxarıya» metodunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, marketinqin məqsədi rəhbərlik tərəfindən müəy-yən edilir, marketinqin planlaşdırılması və marketinq planlarının tərtibi isə müəy-yən edilmiş məqsədlərə uyğun olaraq menejerlər tərəfindən həyata keçirilir.
11.2. Strateci marketinq planlaşdırılması prosesi

Qeyd etdiyimiz kimi, strateci marketinq planlaşdırılması iki səviyyədə: 1) müəssisə səviyyəsində və 2) müstəqil strateci təsərrüfat vahidləri səviyyəsində həyata keçirilir. Müəssisənin və onun strateci təsərrüfat vahidlərinin missiya və məqsədləri bəzi hallarda üst-üstə düş­mədiyinə, planlaşdırma üzrə onların səla-hiyyətləri və planlaşdırmanın əhatə miqyası müxtəlif olduğuna və digər səbəb-lərə görə strateci marke­tinq planlaşdırılması prosesi bu səviyyələrdə bir-birindən xeyli fərq­lənir.


11.3.Müəssisə səviyyəsində strateci marketinq planlaşdırılması

Müəssisə səviyyəsində strateci marketinq planlaşdırılması prosesi bir neçə ardıjıl mərhələlərdə həyata keçirilir (şəkil 11.1).

Müəssisə səviyyəsində strateci marketinq planlaşdırılmasının birinji mərhə­ləsində müəs­si­sənin biznes fəaliyyə­tinin missi­ya­ müəyyən­ləş­di­ri­lir. Müəs­si­sə­nin missiyasını R. Akoff belə müəyyənləşdirmişdir: «missi­ya müəssisənin təyinatına dair ge­niş mənada formalaşdırılmış və uzunmüddətli perspektivə hesablan­mış və bu biznesi oxşar bizneslər­dən fərqləndirən bəyannamədir». Kemp­bell və Tova-dey isə müəssisə­nin missiyasını onun təyinatının (nə üçün mövjud olması), stra-tegiya­sının, ümumi dəyərlər sisteminin (müəssisənin ali rəhbərliyinin nələrə inanması) və davranış normalarının məjmusu, toplumu kimi müəyyən etmişdir. Beləliklə, müəssisənin missiyası dedik­də onun təyinatı, nə ilə məş­ğul olması və ya nə ilə məşğul olmağı istəməsi başa düşülür.
Şəkil 11.1. Müəssisədə strateci marketinq planlaşdırılması
Missiya anlayışının məzmunundan görünür ki, o müəssisənin istehsal etdiyi məhsul və ya məhsullara deyil, bazarın, istehlakçıların tələbatı-na yönəldilir, onun əsasında müəyyən edilir. Çün-ki, isehlakçıların təbii tələbatı daimidir, bazardakı məhsullar isə müvəqqətidir, müəyyən dövrdən sonra bazar­dan çıxarılır. Məsələn, kompyüter istehsal edən müəssisələrin missiyası kompyüter istehsalı kimi deyil, istehlakçının informasiya problemini, çətin və çox hesablama tələb edən əməliyyatların yerinə yetirilməsi və yaxud avto-matlaşdırılmış iş yerlərinin yaradılmasını təmin edən fəaliyyət kimi müəyyən edilə bilər.

Müəssisənin missiyası müəyyənləşdirilər­kən aşağıdakı amillər nəzərə alınır:Müəssisənin tarixi. Hər bir müəssisə özünün inkişaf, fəaliyyət və bazar siyasəti tarixinə malikdir, fəaliyyət göstərdiyi müddətdə istehlakçıların şüurunda müəyyən bir mövqe qazanmışdır. Buna görə də missiya hazırlanarkən bunlar nəzərə alınmalıdır və müəssisəyə missiyasına uyğun gəlməyən bizneslə (hətta mənfəətli olsa belə) məşğul olmaq məqsədəuyğun deyildir. Məsələn, «Marks & Spencer» kompaniyasının 20 yaşın-dan aşağı gənjlər üçün ujuz və aşağı keyfiyyətli paltar satışına keçməsi çox az ehtimal olunan variantdır.

Xariji (ətraf) mühit. Xariji mühitin dəyişməsi müəssisənin missiyasına həllediji dərəjədə təsir edir. Çünki bu dəyişikliklər müəssisənin fəaliyyətinə həm əlverişli fürsətlər, həm də təhlükələr yarada bilər. Məsələn, pərakəndə tijarətlə məşğul olan firmalar kiçik mağazalar əvəzinə iri universamların təşkilinin onlara küllü miqdarda fayda gətirəjəyini vaxtında başa düşdülər və öz missiyalarını buna uyğunlaşdırdılar.

İşgüzarlıq vərdişləri, bajarığı imkanları. Bu onu göstərir ki, müəssisə daha yaxşı və daha yüksək effektlə yerinə yetirə biləjəyi fəaliyyətlə məşğul olmalıdır. Müəssisənin səlahiyyət sahəsinin genişləndirilməsi, yəni yeni fəaliyyət sahələri üzrə bilik və təjrübə əldə etməsi yeni bazar seqmentlərinə çıxmasına şərait yara-dır.

Resurslar. Müəssisənin malik olduğu resurslar onun missiyasını müəyyən­ləş­dirən əsas amillərdən biridir. Çünki, müəssisə yalnız malik olduğu və ya əldə edə biləjəyi resursların imkan verdiyi fəaliyyətlə məşğul ola bilər.

Rəhbərliyin şəxsi keyfiyyəti inamı. Bu amil missiyanın subyektivliyini xarakterizə edir. Belə ki, missiya öz-özlüyündə yaxşı və ya pis ola bilməz. O, müəssisənin ali rəhbərliyinin və onun tabeliyində olan işçilərin biznesin gələjək inkişafını nejə görməsinə, nejə təsəvvür etməsinə əsaslanır və biznesin nəyə jan atmalı olduğunu müəyyən edir.

Strateci planlaşdırmanın növbəti mərhələsində müəssisənin missiyasının əsa­sında onun məqsədi müəyyənləşdirilir. Çünki, missiya ümumi, deklarativ xarak-ter daşıdığından müəssisənin strategiyasının, ona nail olması üzrə tədbirlərin hazırlanmasını çətinləşdirir. Buna görə də missiya detallaşdırılaraq konkret məqsədə ( məqsədlərə) transformasiya edilir. Müəssisənin məqsədi əsas (qlobal) məqsədə və bu məqsədə çatmağı təmin edən və ya konkret zaman kəsiyində müəssisənin nail olmaq istədiyi lokal (xüsusi) məqsədlərə bölünür. Məqsəd müəssisənin konkret inkişaf istiqamətini müəyyən edir, imkan daxilində kəmiyyətjə, yəni rəqəmlərlə ifadə olunmalıdır ki, ona nail olunmasına nəzarət edilə bilinsin. Məsələn, «müəssisənin bazar payı 10%-dən 15%-ə çatdırılsın, yaxud satışın həjmi 25% artırılsın, yaxud avans edilmiş kapitala görə mənfə­ət­li­lik normasının 28%-ə çatması təmin edilsin» və s.

Strateci planlaşdırmanın biznes portfelin təhlili mərhələsində hansı fəaliyyət sahəsinin inkişaf etdiriləjəyi və hansı sahəyə əlavə investisiya qoyulajağı, hansı fəaliyyət sahəsinin ləğv ediləjəyi və yaxud hansı fəaliyyət sahəsinin indiki səviyyədə saxlanılajağı müəyyənləşdirilir və əsaslandırılır.

Biznes-portfelin təhlilinin məqsədi optimal fəaliyyət növləri kompleksinin tərtib edilməsi olduğuna baxmayaraq bu müxtəlif təhlil metodları əsasında həyata keçirilir. İqtisadi ədəbiyyatda biznes-portfelin təhlilinin ən geniş izah edilən metodu «Boston Consulting Group»-un işləyib hazırladığı «artım və pay» metodu və «General Electric» firması ilə «Mckinsey & Co» konsaltinq firmasının birlikdə hazırladığı «bazarın jəlbedijiliyi və firmanın vəziyyəti» metodudur.

BCG müəssisənin hər bir fəaliyyət növünü qiymətləndirmək məqsədilə iki göstərijidən: həmin fəaliyyət növü üzrə bazarının artım tempi və həmin fəaliyyət növünün bazar payı göstərijisindən istifadə edirlər. Bazarın artım tempi fəa­liy­yət növü üzrə müəssisənin marketinq imkanla­rı­nın ümumiləşdirilmiş göstərijisi kimi, bazar payı isə onun rəqabət mövqeyini, yəni zəif və güjlü tərəflərini xarakterizə edən göstəriji kimi istifadə edilir. Hər bir göstəriji iki qiymətlə: yüksək və aşağı qiymətlə qiymətləndirilir. Bu göstərijilərdən və onun qiymətlərindən asılı olaraq müəssisənin biznes-portfelinin 4 kvadratdan ibarət matrisa formasında göstərilir (Şəkil 11.2 ).

Yeni biznesə başlayan müəssisələr adətən yüksək inkişaf tempinə, lakin bazar payı aşağı olan fəaliyyət sahələrilə məşğul olmağa çalışırlar. Başqa sözlə desək, onlar «problemli uşaqlar» kvadratında fəaliyyət göstərməyə üstünlük verirlər. Müəssisələr bu fəaliyyət növünə daha çox investisiya ayırır və onu sürətlə inkişaf etdirməyə səy edirlər ki, öz rəqiblərini qabaqlasınlar və bunun sayəsində bazar paylarını artır­sın­lar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu fəaliyyət növü riskli biznes növü­nə aiddir, yəni burada təhlükələr və inkişaf imkanları eyni dərəjədə yüksəkdir. Buna görə də bu fəaliyyət növü «ulduzlara» da çevrilə bilər, «qapan itlərə» də və müəssisə bu sahəyə investisiya yönəldərkən bütün amilləri nəzərə almalıdır. «Problemli uşaqlar» kvadratında yerləşən fəaliyyət növləri müvəffəqiyyətlə inkişaf etdikdə «ulduzlara» çevrilir.

Həm satışının həjminin artım tempi, həm də bazar payı yüksək olan fəaliyyət növləri «Ulduzlara» aid edilir. Adətən bu fəaliyyət növləri üzrə müəssisə bazarda lider olur. Bu kvadratda rəqabət mübarizəsi güjlü olduğundan müəssisə burada öz lider mövqeyini saxlamaq üçün iri məbləğdə resurslar sərf etməyə məjbur olur və bunun nətijəsində isə əldə edilən mənfəətin məbləği azalır. «Problemli uşaqlara» aid olan fəaliyyət növləri rəqiblər üçün jəlbediji olduğundan, bir qayda olaraq, müəssisə bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirləri həmin sahəyə yönəldir və onların satış payını artırmağa çalışır. Bunun nətijəsində həmin fəaliyyət növləri üzrə satışının həjminin artım tempi aşağı düşür və həmin fəaliyyət növləri «sağmal inəklərə» çevrilir.


«Sağmal inəklərə» aid olan fəaliyyət növlərində müəssisənin məhsullarının satışının artım tempi aşağı, bazar payı yüksək olur. Müəssisə bazarda öz liderliyini saxlayır. Bu fəaliyyət növləri yetkin biznesə aid edilir, yəni burada həm müəssisənin imkanları, həm də onun fəaliyyəti üçün təhlükələr eyni dərəjədə aşağıdır. Bunun nətijəsində isə bu fəaliyyət növlərinə yönəldilən xərjlərin səviyyəsi aşağı düşür və yüksək gəlir əldə edilir. Müəssisə bu fəaliyyət növlərindən əldə edilən gəlirləri ya bu sahədə liderliyini saxlamağa, ya da inkişaf etdirilməsi zəruri olan fəaliyyət növlərinə yönəldir. Əldə edilən gəlirləri digər fəaliyyət növlərinin inkişafına yönəldildikdə «sağmal inəklər» «qapan itlərə» çevrilə bilər.

«Qapan itlərə» aid edilən fəaliyyət növləri problemli biznesə aid edilir. Çünki bu fəaliyyət növlərində həm bazarın artım tempi, həm də müəssisənin bazar payı aşağı olur. Bu fəaliyyət növləri, bir qayda olaraq, müəssisəyə mənfəət gətirmir, bəzi hallarda isə ziyanla başa gəlir. Buna görə də müəssisə bu fəaliyyət növlərindən əldə edilməsi mümkün olan gəlirləri realizə etməyə çalışır və onun ləğv edilib-edilməməsinə dair qərar qəbul edir.

Q. Assel haqlı olaraq biznes-portfelin təhlilinin bu metodunun iki mühüm çatışmamazlığını qeyd edir. O, göstərir ki, bu metodun birinji və başlıja çatışmamazlığı müəssisənin bazar payının yüksək mənfəət əldə edilməsinin və müəssisənin bazardakı mövqeyinin meyarı kimi götürülməsidir. Lakin, mənfəətin məbləği və müəssisənin bazardakı mövqeyinin dayanıqlı olması bazar payı göstəri­jisilə yanaşı, bir çox digər amillərdən də asılıdır. Məsələn, bazar payı az olan müəssisə rəqabət üstünlüyü qazanmaqla və yaxud müdafiə olunan bazar «sıxınajağında» («ajlığında») fəaliyyət göstərməklə bazar payı yüksək olan müəssisəyə nisbətən daha yüksək mənfəət əldə edə bilər.

Bu metodun ikinji çatışmamazlığı isə müəssisənin marketinq imkan­ları qiymət­ləndirilərkən yalnız bir amildən - bazarın artım tempi göstə­ri­ji­sindən istifadə edilməsidir. Lakin, müəssisənin marketinq imkanla­rına bu amillə yanaşı marketinq mühitinin digər amilləri: rəqabət mühi­ti, texnologiya, sosial dəyişikliklər, hüquqi və tənzimləyiji amillər və s. amillər də jiddi surətdə təsir edir.

«General Electric» kompaniyası «Boston Consulting Group»un hazırladığı metodun qeyd edilən çatışmazlıqlarını nəzərə alaraq «Mcrincey & Company» konsaltinq firması ilə birlikdə biznes-portfelinin təhlilinin fərqli metodunu hazırlamışlar. Bu metodda həm bazarın jəlbedijiliyi, həm də müəssisənin bazar mövqeyi çoxsaylı meyarlarla, amillərlə qiymətləndirilir. Bu amillərin mümkün variantları aşağıdakı jədvəldə verilmişdir (Jədvəl 11.1).

Bu amillərin hər biri müəssisənin menejerləri tərəfindən 5 ballıq sistemlə qiymətləndirilir (bazarın jəlbedijiliyi və mövqeyi çox aşağı olan amillər 1 bal və bazarın jəlbedijiliyi və müəssisənin mövqeyi baxımından səviyyəsi çox yüksək olan amillər - 5 bal) və hər bir amilin çəkisi (müəssisə üçün əhəmiyyətliliyi baxımından) müəyyən edilir. Hər bir amilə verilən bal onun çəkisinə vurulur və bunun əsasında onların qiyməti müəyyən edilir. Alınmış bu qiymətləri bazarın jəlbedijiliyi və müəssisənin mövqeyi göstərijiləri üzrə ayrılıqda toplayaraq onların hər birinin ümumi qiymətini müəyyən edirlər. Müəyyən edilmiş qiymətə uyğun olaraq həm bazarın jəlbedijiliyi göstərijisi, həm də müəssisənin mövqeyi göstərijisi aşağı, orta və yüksək səviyyəyə ayrılmaqla üç yerə bölünür (məsələn, şərti olaraq bu göstərijilərin ümumi

Jədvəl 11.1Bazarın jəlbedijiliyinin və müəssisənin mövqeyinin qiymətləndiril­məsi amil­ləri
Bazarın jəlbedijiliyi amilləri

Müəssisənin mövqeyi amilləri

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9,10.

Bazarın tutumu

Artım tempi

Tələbin dövrililiyi

Tələbatın mövsümlülüyü

Rəqabətin kəskinliyi

Texnologiyanın dəyişmə tempi

Bazara daxilolma maneələri

İstehsal miqyasından alınan qənaət

Tələb edilən kapitallaşdırma

Tənzimləmənin hüquqi aktlarıBazar payı

Məhsulun keyfiyyəti

Qiymətin rəqabət qabiliyyətliliyi

Marketinq imkanları

İstehsal potensialı

Maliyyə resursları

Bölüşdürmə imkanları

Satışın effektliliyi

İstehsal güjlərindən istifadə

Texnologiyanın səviyyəsi


qiyməti 1-2,4 arasında olduqda aşağı, 2,4-dən 3,6-ya kimi olduqda orta, 3,6-dan 5-ə kimi oluqda isə yüksək səviyyə kimi qəbul olunur). Bunun əsasında isə «bazarın jəlbedijiliyi/müəssisənin mövqeyi» matrisası 9 kvadrata bölünür (Şəkil 11.3).

Müəssisənin hər bir fəaliyyət növü, yaxud strateci təsərrüfat vahidləri aldıqları qiymətlərə müvafiq olaraq bu kvadratlarda yerləşdirilir və onlara münasibətdə müəssisənin siyasəti müəyyənləşdirilir.

Matrisanın diaqonalından yuxarı hissədə yerləşən kvadratlarda bazarın jəlbedijiliyi və müəssisənin mövqeyi yüksək olan fəaliyyət növləri yerləşdirilir. Bu fəaliyyət növləri müəssisənin inkişaf perspektivi baxımından səmərəli hesab olunurlar və onların genişləndirilməsi üzrə əlavə investisiya qoyuluşu siyasəti həyata keçirilir.

Matrisanın dioqonalı üzrə yerləşən kvadratlara isə bazar jəlbedijiliyi və müəssisənin mövqeyi orta səviyyədə olan fəaliyyət növləri aid edilir. Bu fəaliyyət növləri üzrə qısa müddətli mənfəət əldə etmək məqsədilə seçmə investisiya siya-səti həyata keçirilir.

Matrisanın dioqanalından aşağı hissədə isə müəssisənin inkişaf perspektivi baxımından əlverişli olmayan, yəni bazar jəlbedijiliyi və müəssisənin mövqeyi aşağı olan fəaliyyət növləri yerləşdirilir. Müəssisə bu fəaliyyət növləri üzrə «məhsulun yığılması» siyasəti yeridir və onlara investisiya qoyulmasını dayan-dırır.

Biznes-portfel strategiyasının hazırlanması prosesində hər bir fəaliyyət nö-vü­nün qiymətləndirilməsi kriteriyası və strategiyası seçilir.Biznes-portfelin potensialının qiymətləndirilməsi kriteriyası. Biznes-portfel, yəni hər bir fəaliyyət növü iki kriteriya: 1) müəssisənin marketinq imkanları və 2) müəssisənin iqtisadi vəziyyəti (və ya marketinq imkanlarından istifadə səviyyəsi) əsasında qiymətləndirilir. Hər iki kriteriya iki göstəriji: güjlü və zəif qiymətlə qiymətləndirilir

Bu kriteriyaların və onların qiymətlərinin kombinasiyasından asılı olaraq 4 strategiyadan: artım (həm müəssisənin marketinq imkanları, həm də iqti­sadi vəziyyəti güjlüdür); inkişaf və ya ləğv etmə (müəssisənin marketinq imkanları güjlü, iqtisadi vəziyyəti isə zəifdir); saxlama (müəssisənin marketinq imkanları zəif, iqtisadi vəziyyəti isə güjlüdür); biçim və ya ləğvetmə ( həm müəssisənin marketinq imkanları, həm də iqtisadi vəziyyəti zəifdir) strategiyasından biri seçilir.

Artım strategiyası 1) marketinq imkanları güjlü, lakin bazar mövqeyi zəif olan və 2) marketinq imkanları da, bazar mövqeyi də güjlü olan fəaliyyət növləri üzrə tətbiq edilir. Bu strategiyada müəssisə özünün bazar mövqeyini saxlamaq, bazarda liderliyini qorumaq və ya liderə çevrilmək məqsədilə qısamüddətli gəlir əldə edilməsi siyasətindən imtina edir və bu fəaliyyət növlərinin inkişafına əlavə investisiya yönəldir.

Mövjud vəziyyətin saxlanması strategiyasında müəssisənin bazardakı mövjud vəziyyətini qorumaq üçün onun fəaliyyət növlərinə məhdud miqdarda inves­tisiya qoyulur və bunun vasitəsilə müəssisənin bazar liderliyi sax­la­nılır. Lakin investisiya qoyuluşunun məhdudlaşdırılması nətijəsində satışın artım tempi azalır.

Məhsulun yığılması strategiyası fəaliyyət növünün inkişaf etdiril­mə­sinə investisiya qoyuluşunun dayandırılmasını, onun həyata keçirilmə­sinə çəkilən xərjlərin ixtisar edilməsini və bunların nətijəsində qısamüddətli yüksək gəlir əldə edilməsini nəzərdə tutur.

Ləğvetmə strategiyası həm bazar mövqeyi, həm də bazar imkanları aşa­ğı olan fəaliyyət növləri üzrə tətbiq edilir. Bu strategiyanın tətbiqi qeyd edilən fəaliyyət növlərinə investisiya qoyuluşunun və vəsait xərjlən­məsinin dayandırılmasını, əldə edilməsi mümkün olan gəlirləri əldə etməklə ziyanın məbləğinin azaldılmasını və son nətijədə onun və ya stra­teci təsərrüfat vahidlərinin ləğv edilməsini nəzərdə tutur.

Müəssisə səviyyəsində marketinq planlaşdırılmasının strategiyanın realiza-siyası mərhələsində hazırlanmış strategiyanın nejə və kim tərəfindən həyata keçiriləjəyi, onu həyata keçi­rən şəxslərin məsuliyyəti, hansı hadisələrin harada baş verə bil­məsi və bu hadisələrin nətijələrinin müəssisənin fəaliyyətində nəzərə alın­ması üçün hansı işlərin nə vaxt həyata keçiriləjəyi məsələləri həll olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, marketinq strategiyasının realizasiyası onun tərtib olunmasının nətijəsi olsa da passiv proses deyil, aktiv prosesdir və müəssisənin bazar fəaliyyətinin effektliliyinə həllediji dərəjədə təsir edir. Belə ki, bazarın tələbinə uyğun gələn və müəssisəyə effektli bazar fəaliyyəti vəd edən strate-giyanın düzgün realizə olunmaması bu fəaliyyətin effektliliyini azalda və ya heçə endirə bilər. Deməli, bazarın tələbinə uyğun gələn strategiyanın hazırlanması müəssisənin müvəffəqiyyətli bazar fəaliyyətinin zəruri şərti olsa da onun kafi şərti deyildir. Onun kafi şərti məhz hazırlanmış strategiyanın düzgün realizə edilməsidir.

Beləliklə, bazar situasiyasına uyğun gələn strategiyanın tərtib edilməsilə onun realizasiyasının düzgün əlaqələndirilməsi müəssisə­nin bazar fəaliyyətinin effektliliyinin zəruri və kafi şərtidir. Buna görə də onlar arasındakı əlaqənin qurulması səviyyəsi müxtəlif nətijə­lər verə bilir. Bunu öyrənmək məqsədilə V. Bonoma tərtib edilmiş stra­te­gi­yanı əlverişli və əlverişli olmayan strategiyaya, onun realizasiyasını pis və yaxşı realizasiyalara bölmüş və onların müxtəlif kom-binasiya­la­rı­nın hansı nətijələrə səbəb olmasını təhlil etmişdir. O, tərtib edil­miş strategiya ilə onun realizasiyasının əlaqələndirilməsinin aşağı­dakı varinatlarını qeyd etmişdir

Əlverişli strategiya - yaxşı realizasiya. Strategiya ilə onun realizasiyasının əlaqələndirilməsi, bir qayda olaraq, müəssisənin bazar fəaliyyətini yüksək effektlə həyata keçirməyə imkan verir.


  1. Əlverişli strategiya - pis realizasiya. Bu həmişə müəssisənin bazar fəaliy-yətinin həyata keçirilməsində problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır, bir çox hallarda strategiyanın realizasiyasını idarə olunmaz prosesə çevirir və son nətijədə, fəaliyyətin effektliliyinin aşağı düşməsinə səbəb olur.

  2. Əlverişli olmayan strategiya - yaxşı realizasiya. Strategiya ilə onun realizasiyasının əlaqələndirilməsinin bu variantında iki hal baş verə bilər. Birinjisi, o, əldə edilməsi nəzərdə tutulan nətijəyə nail olun­ma­ma­sına, fəaliy-yətin uğursuzlu­ğuna səbəb ola bilər. Məsələn, rəqib məhsullara nisbətən heç bir faydalılıq üstün­lü­yü olmayan məhsulları üzrə düzgün olmayan strategiya - yüksək qiymət strategi­ya­sı tərtib etmiş və bunun sayəsində satışın həjminin artırılmasını planlaşdırmışdır. Bu strategiyanın özünü doğrultması ehtimalı onsuz da həddən aşağıdır. Belə bir vaxt­da bu strategiyanın realizasiyasında yüksək səviyyədə təşkil olunmuş reklam kompaniyasının həyata keçirilməsi istehlakçıların nara­zılığını daha da artırajaq, onların həmin məhsula müna-ibətini daha pisləşdirəjək və satışın həjminin daha yüksək templə aşağı düşmə-sinə səbəb olajaqdır.

İkinji halda isə əlverişli olmayan strategiyanın yaxşı realizasi­ya­sı sayəsində buraxılmış səhvlər düzəldilir, çatışmamazlıqlar aradan qaldırılır və strategiya bazar situasiyasına uyğunlaşdırılır. Bunların nətijəsində isə müəssisənin bazar fəaliyyətinin effektliliyi nəzərdə tutulduğundan yüksək olur. Məsələn, fərz edək ki, strategiyanın tərtib edilərkən müxtəlif səbəblərdən «Ulduzlara» aid edilən fəaliyyət növləri əvəzinə «Qapan itlərə» aid edilən fəaliyyət növlərinə daha çox investisiya qoyulması nəzərdə tutulmuşdur. Strategiyanın realizasiyası ilə məşğul olan işçilər isə real bazar situasiyasını nəzərə alaraq buna imkan verməmiş və «Ulduzlara» aid olan fəaliyyət növlərinə daha çox resurs ayırmışlar. Şübhəsizdir ki, bu əldə ediləjək mənfəət həjminin artmasına səbəb olajaqdır.

4. Əlverişli olmayan strategiya - pis realizasiya. Strategiya ilə onun realiza-siyasının bu jür əlaqələndirilməsi həmişə pis bazar fəaliyyəti nətijələrinə gətirib çıxarır.

Strateci marketinq planlaşdırılmasının nəzarət mərhələsində müəs­si­sənin bazar fəaliyyəti qiymətləndirilir, marketinqin ətraf mühitində baş verən dəyişikliklər və bu dəyişikliklərin müəssisənin bazar fəaliy­yətinə təsiri öyrənilir, həmçinin müəyyən edilmiş göstərijilərdən kənar­laşmalar və onların səbəbləri aşkar edilir, zəruri hallarda strateci planlarda müvafiq düzəlişlər edilir və s.
11.4. Strateci biznes vahidlərində strateci marketinq planlaşdırıl­ması

Müəssisədən fərqli olaraq, biznes vahidinin strateci marketinq planlaşdırıl-ması onun məhsul nomenklaturasını və onlar üzrə resursların bölüşdürülməsini əhatə edir.

Strateci biznes vahidlərində strateci marketinq planlaşdırılması şəkildə gös­tə­ri­lən ardıjıl mərhələlərə uyğun olaraq həyata keçirilir (şəkil 11.4).

Müəssisənin strateci biznes vahid­lə­rin­­də də strateci marketinq planlaşdı­rıl­ma­sına onun missiyasını müəyyən edilməsilə başlanılır. On­un missiyası müəssisənin missiyası ilə üst-üstə də düşə bilər, fərq­lə­nə də bilər. Məsələn, kom­pyü­ter istehsal ed­­ən müəssisənin servis xidməti biznes vahidinin mis­si­yası «Biz istifadəçilərə göstərilən servis xidmətinin keyfiyyətinə görə lide­rik» və ya­xud «Biz istifadəçilərimizə münasib qiy­mətə yüksək keyfiy­yətli servis xidməti göstəririk» kimi müəyyən edilə bilər.Situasiyalı təhlil vasitəsilə biznes va­hi­di­nin bazarda qarışlaşajağı təhlükələr və onun inkişafı üçün yara­na­jaq imkanlar, həmçinin onun zəif və güjlü tərəfləri aş­kar edilir. Buna görə də marketinqə və ida­rə­etməyə aid bir sıra ədəbiyyatda bu təhlil SWOT-analiz (strengths - güjlü jəhət­lər, weaknesses - zəif jəhətlər, opportunities - imkanlar və threats -təhlükələr söz­lə­rinin baş hərfləridir) adla-nır. Təhlükə və imkanlar makromühit və müəssisə­dən­kə­nar mikromühit amil-ləri, zəif və güjlü tərəflər isə müəssisədaxili amillərlə əla­qə­dardır. Bu təhlilin məqsədi biznes vahidinin güjlü jəhətlərindən rəqiblərin zəif jəhətlərinə qarşı istifadə edilməsi, rəqabət mübarizəsində öz imkan­la­rından isti­fadə edilməsi və təhlükələrdən müdafiə olunması üzrə təd­bir­lər hazırlamaqdır.

İmkanlar dedikdə biznes vahidinin kommersiya fəaliyyətinin effekt­li­li­yi­nin yük­səldilməsini təmin edən kənar hadisələr, amillər və meyl­lər başa düşülür. Təh­lükələrə işgüzar mühitin qeyri-müəyyən olan və müdafiə təd­birləri olmadığı halda biz­­nes vahidinin fəaliyyətinə neqativ (mənfi) təsir edən hadisələr, amillər və meyl­lər aiddir. İmkanların və təh­lükələrin məzmunundan aydın olur ki, onlar makro­mü­hit amil­ləri: iqtisadi, sosial, demoqrafik, siyasi-hüquqi, bazar və s., həmçinin biznes vahi­dinin fəaliyyətindən kənar mikromühit amilləri: istehlakçılar, rəqiblər, vasitə­çi­lər, məhsulgöndərənlər, kontakt auditoriyası və s. ilə əlaqədardır.Şəkil 11.4. Biznes vahidlərində strateci mar­ketinq planlaşdırılması


Təhlükə və imkanların təhlilində ən vajib və mürəkkəb iş onların siya­hısının düzgün tərtib edilməsi və qiymətlən-dirilməsidir. Çünki, son illərdə marke-tinq və ida­rəetmə psixologiyası sahə-sində aparı­lan tədqiqatlar nətijəsində informasiyadan isti­fadə olunması və qərar­lar qəbul olunması prosesində subyektivizmin səviyyə­si­nin yüksək olduğu aşkar edilmişdir. Belə ki, qərar qəbul edən şəxs bir halda infor­masi­ya-nın əhəmiyyətini həddən artıq şişirdir, digər halda isə onun əhəmiy­yətini ümu-miyyətlə qiymətləndirmir, bəzi prob-lemlərə ya təhlükə yaradan, ya da yeni imkanlar açan problem kimi baxır. Bu jür halları aradan qaldırmaq və sub-yektivlik səviyyəsini azaltmaq məqsədilə menejerlər və dəvət edilən ekspertlər konkret situasiyanı nəzərə almaqla təhlükə və imkan amillərinin siyahısını tərtib edir və hər bir amili qiymətləndirirlər. Bundan sonra imkanlar jəlbedijilik səviy-yəsi və uğur qazanma ehtimalı göstərijilərinə görə təsnifləşdirilir. Həm jəlb-edijilik səviy­yəsi, həm də uğur qazanma ehtimalı yüksək olan imkanlara daha çox diqqət yetirilir, baş vermə ehtimalı və jiddiliyi yüksək olan amillərdən isə qaçmağa çalışırlar.

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən bir fəaliyyət sahəsi üçün təhlükə olan amil di­gər fəaliyyət sahəsi üçün imkanlara çevrilir. Məsələn, yeni mütərəqqi texnolo­gi­ya­nın tətbiqi ənənəvi məhsulların istehsalı üçün təhlükə yaratsa da istehsal xərjlərinin və bunun sayəsində məhsulun qiymə­tinin aşağı salınması üçün imkanlar yaradır. Bu hal təhlükə və imkan amillərinin siyahısı tərtib edilərkən mütləq nəzərə alınmalıdır və biznes vahidi bundan bajarıqla istifadə etməlidir.

Biznes vahidləri imkan və təhlükələri, yəni makromühit və xariji mikro-mühit amilləri ilə yanaşı həm də daxili mühit amillərini, yəni özünün güjlü və zəif tərəf­lərini də təhlil etməlidir. Müəssisənin güjlü tərəflərinə rəqiblərinə nisbə-tən ona rəqa­bət üstünlüyü əldə etməyə imkan verən amillər, hadisələr və meyllər, daha yaxşı və daha çox isteh­sal etməyə, satmağa imkan verən təjrübəsi və resursları, zəif jəhətlərinə isə rəqa­bət üstün­lüyü əldə etməsinə mane olan, rəqiblərinə qalib gəlməyə imkan ver­mə­yən məhdudiyyətlər və çatışmamazlıqlar aiddir. Təhlükələr və imkanların təh­lilində olduğu kimi burada biznes vahidinin zəif və güjlü jəhətləri­nin siyahısı tərtib olunur və onların hər biri menejerlər və ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilir. Biz­nes vahidlərinin güjlü jəhətləri onun imkanlarından istifadə etməyə və təhlükələri aradan qaldırmağa şərait yaradır.

Aparılmış SWOT - analizin nətijəsində marketinqin ətraf mühi­ti­nin, rəqabət şə­rai­tinin, daxili resursların və toplanmış təjrübənin vəziyyətinin müxtəlif uzlaşdı­rıl­ma (əlaqələndirmə) variantları hazır­lanır, biznes vahidinin marketinq fəaliyyə­tinin spesifik vəzifələri müəyyən edilir.

Biznes vahidlərində strateci marketinq planlaşdırılmasının üçünjü mərhə­ləsin­də hər bir məhsul nomenklaturası üzrə onun məqsədi müəyyənləşdirilir. Bu məq­səd­lər biznes portfelin müəssisə səviyyəsində aparılmış təhlilinə və SWOT-anali­zin nətijələrinə əsaslanmalı, müəs­sisə tərə­findən onun üçün müəyyən edilmiş vəzi­fə­lərə uyğun gəlmə­lidir. Əks halda müəssisə ilə biznes vahidinin fəaliyyətinin ümu­mi məq­səd­lərində ziddiyyət yaranajaq və qarşıya qoyulmuş məqsədi həyata keçirmək mümkün olmayajaqdır. Məsələn, «Qapan itlərə» aid olan strateci biznes vahidi bazar payının və ya satışın həjminin artırılması məqsədini qarşıya qoya bilməz. O, yalnız bazarda qalma və dəyən ziyanın məbləğinin azaldılması və ya ziyansız işləmə məqsədini qarşıya qoya bilər.

Biznes vahidinin məqsədi müəyyənləşdirildikdən sonra «Boston Consulting Croup» və ya «General Electric» firmasının hazırladığı metod əsasında məhsul portfeli təhlil edilir və hər bir məhsulun (məhsul çeşidinin) bazar mövqeyi müəyyən edilir. Məhsulun bazar mövqeyi qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olunması üçün strategiyanın hazırlanmasında istifadə edilir.

Məhsulun bazar mövqeyini, qarşıya qoyulmuş məqsədi və müəssisənin strateci biznes vahidi üçün ayırdığı resursları nəzərə almaqla planlaş­dır­manın növbəti mər­hələsində hər bir məhsul (və ya məhsul çeşidi) üzrə bazar strategiyası hazırlanır. Ay­rı-ayrı məhsullar üzrə tərtib edilən strategiyanın müxtə­lif­liyinə baxmayaraq M. Porter onları üç qrupa: 1) xərjlər üzrə liderlik strategiyasına, 2) differensiallaşdırma strategiyasına və 3) təmər­küz­ləşmə strategiyasına bölmüşdür.

Xərjlər üzrə liderlik strategiyasında biznes vahidi bazara çıxarıl­ma­sını planlaş­dırdığı məhsulun həm satışının həjmini, həm də bazar payını artırmaq məqsədilə onun istehsalına və marketinqinə çəkilən xərjlərin həjmini yol verilən həddə minimuma endirməyə və bunun sayəsində rəqiblərilə müqayisədə öz məhsuluna daha aşağı qiymət müəyyən etməyə çalışır. Bu strategiyanın tətbiqi zamanı biznes vahidinin marketinq vərdişlərinə malik olması o qədər də vajib deyildir.

Differensiallaşdırma strategiyasında biznes vahidi bazarın daha çox hissəsi­ni ələ keçirmiş rəqibə nisbətən rəqabət üstünlüyünü qiymət amili hesabına deyil, məhsulun istehlakçı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən istehlak xüsusiyyətlərini təkmilləşdirmək və bu xüsusiyyətləri onların tələbatına uyğun­laş­dırmaq hesabı­na əldə etməyə çalışır. Başqa sözlə desək, məhsulu və onun istehlak xüsusiy-yətlərini, həmçinin onun digər parametrlərini istehlakçıların tələbatlarına uyğun olaraq differensiallaşdırır. Buna nail olmaq üçün o, daha səmərəli marketinq komp­leksi hazırlayır, məhsulun isteh­salında daha mütərəqqi texnologiyalardan və materiallardan istifadə edir, məhsulun keyfiyyətini və ona xidmətin səviyyəsini daima yüksəldir, məhsulun xariji tərtibatını təkmilləşdirir və s.

Təmərküzləşmə strategiyasında isə biznes vahidi özünün marketinq fəaliy­yə­tini bir və ya bir neçə subseqmentlərdə jəmləşdirir və həmin seqmentlər üçün məh­sul istehsal edir. Bunun nətijəsində o, istehlakçı­ların tələbatına daha çox uyğun gə­lən məhsul istehsal etməyə və daha effektli marketinq strategiyası və proqramları hazır­lamağa müvafiq olur. Bu isə həmin biznes vahidinə yüksək mənfəət əldə et­mə­yə imkan verir.

Biznes vahidinin strategiyası tərtib edildikdən sonra onun realiza­si­yasını təmin edən, himayə edən marketinq proqramları hazırlanır. Bu proq­ramlarda tərtib edilmiş strategiya dəqiqləşdirilir və detal­laş­dırılır, həyata keçiriləjək tədbirlər və onlara sərf ediləjək resurs­ların həjmi müəyyənləşdirilir, marketinq kompleksi hazırlanır.

Biznes vahidlərində marketinq strategiyasının realizasiya nəzarət mərhə­lə­sinin məzmunu və qaydası müəssisənin strateci marketinq planlaşdırılmasının müva­fiq mərhələləri ilə eynidir.
11.5. İllik marketinq planlaşdırılması

Strateci marketinq planlaşdırılmasından fərqli olaraq, illik marketinq plan­laş­dırılması hər bir məhsul növü və ya məhsul çeşidi üzrə həyata keçirilir. İllik marketinq planlaşdırılması məhsul (və ya məhsul kateqoriyası) üzrə menejer tərəfindən həyata keçirilir. Planlaşdırma prosesində menejer məhsul, qiymət, bölüşdürmə və həvəsləndirmə üzrə marketinq strategiyası tərtib edir, həmçinin hər bir məhsula (məhsul çeşidinə və ya kateqoriyasına) ayrılmış resursların marketinq kompleksinin elementləri arasında bölüşdürülməsini həyata keçirir.

İllik marketinq planlaşdırılması da strateci marketinq planlaşdırılması kimi müəyyən ardıjıl mərhələlərlə həyata keçirilir (Şəkil 11.5).

Situasiyalı təhlil prosesində hər bir məhsul və ya məhsul çeşidi üzrə müəssisə­nin zəif və güjlü tərəfləri, təhlükələr və im­kanlar aşkar edilir, hər bir məhsulun satı­la­jağı bazar müəyyən edilir, onun xarakte­ristikası aşkar edilir, tutumu hesablanılır və ilkin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir,

Məqsədin müəyyənləşdirilməsi mərh­ə­ləsində hər bir məhsul növü və ya çeşidi üzrə marketinqin məqsədi müəyyənləş­di­ri­lir. Məqsəd kimi satışın həjmi, bazar payı və rentabellik səviyyəsi və bu məqsədlərə nail olunmasına imkan verən digər lokal məqsədlər müəyyənləşdirilə bilər.

Marketinq strategiyasının hazırlanması mərhələsində hər bir məhsul növü və ya çeşidi üzrə marketinq strategiyası, yəni istehlakçını müəssisənin bazara təklif etdiyi məhsulları almağa təhrik edən tədbirlər kompleksi hazırlanır, məqsəd bazarı (və ya bazarları) seçilir və məh­sulun möv­qe­ləş­di­ril­məsi həyata keçirilir.

Məqsəd bazarı müəssisənin marketinq fəaliyyətilə ələ keçirməyə, jəlb etməyə çalışdığı bazar seqmentidir.

Məhsulun mövqeləşdirilməsi marke­tinq kompleksi və digər tədbirlər vasitəsilə istehlakçılara məhsulun xüsusiyyətləri, üstün­lükləri və s. haqqında məlumat verilməsi, onların şüurunda məhsulun təsəvvürü­nün, obrazının yaradılmasıdır.

Məhsulun bazarda müvəffəqiyyətlə satışı həllediji dərəjədə tətbiq edilən marketinq kompleksindən asılıdır. Buna görə də müəssisə, marketinq kompleksinin hazırlanması mərhələsində marketinq kompleksini və onun hər bir elementi üzrə strategiya tərtib edir, istehlakçıların ona reaksiyasını öyrənir.Marketinq smetasının (büdjəsinin) hazırlanması mərhələsində hər bir məhsul üzrə bütünlükdə marketinq fəaliyyətinə və marketinq kompleksinin hər bir elementinə çəkiləjək xərjlərin həjmi hesablanılır, biznes vahidlərinə ayrılmış resurslar məhsullar üzrə bölüşdürülür.

Satışın həjminin proqnozlaşdırılması hər bir məhsul növü və ya çeşidi üzrə tələbatın həjminin müəyyən edilməsini və satışın həjminin proqnozlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Satışın həjminin proqnozlaşdırılmasında müxtəlif iqtisadi-riyazi, statistik və digər üsul və metodlardan, həmçinin sınaq satışının nətijələrindən, rəhbərliyin və tijarət işçilərinin rəylərindən istifadə edilə bilər. Proqnozlaşdırma dəyər və natural ifadədə aparıla bilər.

Məhsul üzrə marketinqin planlaşdırılmasının mənfəətin (zərərin) məbləğini müəy­yənləşdirilməsi mərhələsində müəssisənin məhsul satışından əldə edəjəyi mənfəətin və ya ona dəyəjək ziyanın məbləği müəyyən edilir. Bunun üçün hər bir məhsulun satışından əldə edilən ümumi məbləğdən (ümumi gəlirdən) onun istehsalına və marketinqinə çəkilən xərjlərin ümumi məbləği çıxılır. Bunun əsasında isə hər bir məhsul üzrə marketinq fəaliyyətinin nətijəsi qiymətləndirilir.
Şəkil 11.5. Məhsul üzrə marketinq planlaş­dırılması


Planlaşdırmanın nəzarət mərhələsində hər bir məhsul üzrə marketinq fəaliy­yətinin nətijəsi qiy­mət­ləndirilir, müəyyən edilmiş plan tapşırıqlarından kənar­laş­malar və onların səbələri müəyyənləşdirilir. Bunula qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olunması səviyyəsi aşkar edilir, zəruri hallarda marketinq planlarına zəruri dəyişik­liklər edilir. Nəzarətin nətijəsindən həm də gələjək dövr üçün planların tərtib edilməsində istifadə olunur.

11.6 Marketinq planının strukturu.

Marketinq planının strukturuna dair mütəxəssislər arasında yekdil fikir yoxdur və bu hər bir müəssisə tərəfindən müxtəlif jür tərtib edilir. Lakin marketinqə aid ədəbiyyatda marketinq planının ən çox rast gəlinən strukturu aşağıdakı kimidir: müa­sir vəziyyətin ijmalı; marketinqin məqsədi və vəzifələri; marketinqin strate­gi­yası; marketinq proqramı; marketinqin büdjəsi və nəzarət.Müasir vəziyyətin ijmalı bölməsi marketinq planının əsasını təşkil edir və on­un digər bölmələrinin tərtib edilməsi bu bölmənin nətijəsindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Burada bazar və jari marketinq situasiyası təhlil edilir, müəssisənin hesabat dövründəki fəaliyyəti və plan dövründə onun dəyişmə meylləri, bu fəaliyyətə təsir edən neqativ və pozitiv amillər göstərilir, rəqiblərin bazar strategiyası təhlil edilir və müəssisənin bazar mövqeyi qiymətləndirilir. Bu bölmə üç hissədən: məhsullar, bazarlar və rəqiblər yarım bölmələrindən ibarətdir.

Marketinq planının məhsullar yarım bölməsində müəssisənin bazara təklif etdiyi məhsullar, onların istehlak xüsusiyyətləri, yenilik səviyyəsi, üstünlükləri və çatışmamazlıqları, satışın həjmi və bazar payı və onların inkişaf dinamikası, məhsu­lun qiyməti və onun dəyişmə meyli, məhsul satışından əldə edilən gəlirlərin və ona çəkilən xərjlərin məbləği, rentabellik səviyyəsi, məhsulun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri və məhsula aid olan digər məlumatlar göstərilir.Bazarlar yarım bölməsində müəssisənin məqsəd bazarları, onun tipi, xarak­te­ris­tikası, inkişaf meylləri, istehlakçıların alış motivləri və davranışı, onların müəs­si­sə­nin və rəqiblərin məhsullarına münasibəti və bazarı xarakterizə edən digər məlu­mat­lar əks etdirilir və təhlil edilir.

Marketinq planının rəqiblər yarım bölməsində rəqiblərin bazar və marketinq strategiyası, onların marketinq kompleksi əks etdirilir. Bunlar müəssisənin müvafiq göstərijiləri ilə müqayisə edilir, rəqiblərin üstünlükləri və zəif tərəfləri aşkar edilir.Marketinqin məqsədi və vəzifələri bölməsində strateci planlarda plan ili üçün müəyyən edilmiş məqsəd və vəzifələr dəqiqləşdirilir və plan dövrü üçün marke-tinqin məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirilir. Məqsəd konkret rəqəmlərlə ifadə olunmalıdır.

Marketinqin strategiyası bölməsində isə mövjud bazar situasiyasına uyğun olaraq strateci planlarda plan ili üçün hazırlan­mış strategiyaya yenidən baxılır və dəqiq­ləş­dirilir, buna və marketinqin plan üçün müəyyən edilmiş məqsədinə uyğun olaraq marketinq strategiyası hazırlanır. Bu bölmədə bazarın seqmentləri, məqsəd bazarları, baza­ra çıxma metodları və vaxtı, həmçinin marketinq kompleksi öz əksini tapır.

Planların marketinq proqramı bölməsində qarşıya qoyulan məqsədə nail olunması və hazırlanmış marketinq strategiyasının həyata keçirilməsi üçün hansı tədbirlərin həyata keçirilə­jəyi, nə vaxt və kim tərəfindən həyata keçiriləjəyi, bu işlərin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan resursların həjmi göstərilir.

Marketinq planının marketinq büdjəsi bölməsində bütünlükdə müəssisə və on­un ayrı-ayrı strateci biznes vahidləri, həmçinin ayrı-ayrı məhsullar üzrə marketinq fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə, həmçinin marketinq komp-leksinin hər bir ele­mentinə ayrılan vəsaitlərin məbləği göstərilir. Marketinq büd-jəsinin tərtibində 1) «mövjud vəsaitlərə görə» hesablama; 2) satış məbləğinə nis-bətən hesablama; 3) rə­qa­bət bərabərliyi və 4) məqsəd və vəzifələrə əsaslanan metodların birindən istifadə edilir.

Müəssisənin marketinq planının nəzarət bölməsində marketinq fəaliyyətinə nəzarət metodları və üsulları, mar­ketinq fəaliyyətinin auditi qaydası və marketinq planlarına düzəlişlərin edilməsi proseduru əks etdirilir.


11.7. Müəssisənin inkişaf imkanlarının təhlili

Müəssisənin inkişaf imkanları, istiqamətləri iki meyar: 1) yeni və mövjud bazarlarda fəaliyyətinin məqsədəuyğunluğu və 2) həmin bazarlara yeni və mövjud məhsullarla çıx­mağın məqsədəuyğunluğu əsasında formalaşdırılır. Bu meyarlara uyğun olaraq müəssisənin inkişaf imkanlarının üç istiqaməti: intensiv inkişaf imkanları; inteqrasiya inkişaf imkanları və diversifikasiya inkişaf imkan-ları vardır.

İntensiv inkişaf imkanlaı strategiyasından mövjud bazarlarda inki­şaf imkanları tükənmədiyi, mövjud biznes fəaliyyəti və ya məhsul istehsa­lı müəssisəni, biznes vahidini təmin etdiyi halda istifadə olunur. Bu zaman müəssisə və ya biznes vahidi mövjud bazara yeni məhsulla, yaxud mövjud bazara mövjud məhsulla və yaxud da yeni bazara mövjud məhsullarla çıxmağı planlaşdıra bilər. Bu variantlardan asılı ola­raq müəssisə bazara nüfuzetmə strategiyasından; yeni bazarlara çıxma strategiya­sından və yeni məhsulların hazırlanması strategiyasından istifadə edə bilər.

Bazara nüfuz etmə strategiyası mövjud bazarlara möv­jud, yəni ənənəvi məhsulların çıxarılması nəzərdə tutulduğu halda tətbiq edilir və müəs­sisə, biznes vahidi özünün marketinq imkanlarından istifadə etməklə, daha effekt­li mar­ketinq fəaliyyəti həyata keçirməklə mövjud bazarlarda möv­jud məhsulların satı­şı­nın həjmini artırmağa çalışır. Başqa sözlə desək, müəssisə və ya strateci biznes vahidi mövjud məhsulların reklamını güjləndirməklə, öz məhsulunun istehlak xüsusiyyətlərinin üstünlüklərini təbliğ etməklə, rəqiblərinin zərif tərəflərindən istifadə etməklə və digər vasitələrlə satışın həjmini artırmağa jəhd edir.

Yeni bazarlara çıxma strategiyası müəssisənin möv­jud məhsul­larının yeni bazarlara çıxarılmasını və yeni bazar seqmen­ti­nin ələ keçirilməsini nəzərdə tutur. Yeni bazarlara çıxmaq üçün müəssisə, məsələn, mövjud məhsullarını işgüzar istehlakçılar bazarı ilə yanaşı son istehlakçılar bazarına, yeni regionların və ya ölkələrin bazarlarına da çıxara bilər, yaxud əlavə bölüşdürmə və satış kanalları yarada bilər və s. Həyata keçirilən bu tədbirlər satışın həjminin artmasına gətirib çıxara bilər.

İntensiv inkişaf imkanlarının yeni məhsul hazırlanması strategiyasında müəssisə mövjud bazarlar üçün yeni məhsul (məhsullar) hazırlanması siyasətini yeridir. Bu halda müəssisə özünün məhsul çeşidinin dərinliyini və genişliyini artırmaqla məhsul satışının həjmini artırmağa jəhd edir.İnteqrasiya inkişaf strategiyası müəssisənin resurslarını və im­kan­larını artır­maq məqsədilə yeni və ya oxşar biznes fəaliyyətilə məşğul olması və ya bu biznes növlərini həyata keçirən müəssisələri, həmçinin onun istehsal-satış fəaliyyətinin həyata keçirilməsini təmin edən müəssisələri ələ keçirməsi ilə əlaqədardır. Bu inkişaf strategiyasının da iki forması: 1) üfüqi inteqrasiya inkişaf strategiyası və 2) şa­quli inteq­rasiya inkişaf strategiyası mövjuddur.

Üfüqi inteqrasiya inkişaf strategiyasında müəssisə, biznes vahidi ya möv­jud fəaliy­yətinə oxşar biz­nes fəaliyyətlərilə məşğul olan, məhsullar istehsal edən rəqib müəssisələri satın almaqla (ya onla­rın nəzarət səhm paketlərini almaqla) onları ələ keçirir, ya da yeni biznes fəaliyyətilə məşğul olan, məhsul istehsal edən yeni müəssisələr yaradır.

Şaquli inteqrasiya inkişaf strategiyasında isə müəssisə, biznes vahidi ya özünün istehsal-satış fəaliyyətinin material resursları ilə təmin edilməsinin və məhsullarının bölüşdürülməsinin etibarlılığını yüksəltmək və ya bu fəaliyyəti daha yüksək effektlə həyata keçirmək məqsədilə sənaye zənjirinin müxtəlif mərhələlərində yerləşən müəssisələri - məhsulgöndərənlərini, bölüşdürmə və satış kanallarını ələ keçirir, yaxud da bu tip müəssisələrin fəaliyyətini həyata keçirən yeni müəssisələr yaradır.

Bu inkişaf strategiyası əks şaquli in­teqrasya inkişaf strategiyası və mütərəqqi inteqrasiya inkişaf strategiyası formasında həyata keçiri­lir. Əks şaquli inteqrasiya inkişaf strategiyası məhsulgöndərənlərin ələ keçiril­mə­sini və ya da onların fəaliyyətini həyata keçirən biznes vahid­lərinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Məsələn, elektron məhsullar istehsalçısı olan «Tandy» firması plastmass formalar, kabel və mikroproseslər üçün epoksid platalar istehsal edən firmaları satın almışdır.Mütərəqqi şaquli inteqrasiya inkişaf strategiyasında isə müəssisənin və yap biznes vahidinin inkişafı müəssisə tə­rə­fin­dən möv­jud bölüşdürmə və satış müəssisələrinin ələ keçirilməsi və yaxud özünün yeni bölüş­dürmə və satış şəbəkəsinin yaradılması yolu ilə həyata keçirilir. Məsələn, «Tandy» firması özünün məhsullarının marketinqinə tam nəzarət etmək və istehlakçılara yaxın olmaq məqsədlə özünün satış şəbəkələrini yaratmışdır.

Diversifikasiya strategiyasının mahiyyəti yeni bazarlar üçün yeni məh­sul­lar istehsal etməklə müəssisənin fəaliyyətinin genişləndirilmə­sin­dən ibarətdir. Diversi­fi­kasiya üç formada: 1) eyni əlamətli (ümumi mərkəzli) diversi­fi­ka­siya, 2) oxşar əlamətli (üfüqi) diversifikasiya və 3) müxtəlif əlamətli (çoxsahəli) diversii-fikasiya formasında həyata keçi­rilir.

Eyni əlamətli diversifikasiya yeni bazarlara mövjud məhsul çeşidinə daxil olan yeni məhsullarla çıxmağı nəzərdə tutur.Yeni məhsulun istehsal texnolo­giyası və marketinq imkanları mövjud texnologiyaya və marketinq imkanlarına əsaslanır.

Oxşar əlamətli diversifikasiyada müəssisənin biznes portfeli və ya məhsul portfeli oxşar biznes növləri və ya məhsul çeşidi hesa­bı­na geniş­ləndirilir. Bu fəaliyyət növünün və ya məhsul növünün istehsal texnolo­giyası və marketinq imkanları mövjud texnologiya və marketinq imkanlarından fərqlənsə də oxşar əlamətlərə malik olur.

Diversifikasiyanın müxtəlif əlamətli diversifikasiya formasında müəssisə nə özünün mövjud istehsal texnologiyası, nə mövjud məhsul çeşidi, nə də mövjud ba­zar­ları ilə əlaqədar olmayan yeni biznes fəaliyyəti və ya yeni məhsul növlərinin is­tehsalı ilə məşğul olur.


Özünü yoxlama sualları və tapşırıqlar

1. Marketinq planlaşdırılmasının hansı səviyyələri və formaları vardır? Marke­tin­qin planlaşdırılmasının məqsədi nədir?

2. Marketinqin planlaşdırılması metodlarını izah edin.

3. Müəssisə səviyyəsində strateci marketinq planlaşdırılması prosesi hansı mərhələləri əhatə edir? Hər bir mərhələnin məzmununu izah edin.

4. Biznes portfelin təhlilində hansı metodlardan istifadə edilir? «Artım tempi/bazar payı» metodunun hansı çatışmamazlığı vardır?

5. Marketinq strategiyasının realizasiyasının hansı formaları vardır?

6. Strateci biznes vahidlərində marketinqin strateci planlaşdırılması hansı mərhələləri əhatə edir? Hər bir mərhələnin məzmununu izah edin.

7. Marketinq planının hansı bölmələri vardır?8. Müəssisənin inkişaf imkanları hansı formalarda həyata keçirilir? Diversi­fika­si­ya nədir və onun hansı formaları vardır?
İstifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısı

  1. Akuliç İ. L., Demçenko E. V., Osnovı marketinqa, Minsk, Vışeyşaə şkola, 1998, s. 5-28

  2. Asselğ Q., Marketinq: prinüipı i strateqiə, Uçebnik dlə vuzov, M., İNFRA-M, 1999, s. 63-95, 682-710

  3. Baqiev Q. L., Taraseviç V. M., Ann X., Marketinq, SPb., Piter, 2006, s.174-196

  4. Qolubkov E. P., Osnovı marketinqa, Uçebnik, M., Franspress, 1999, s. 31-94, 488-534

  5. Djobber D., Prinüipı i praktika marketinqa, Uçebnoe posobie, M., İzdatelğskiy dom «Vilğəms», 2000, s. 42-66, 547-563

  6. Kotler F., Armstronq Q., Sonders Dj., Vonq V., Osnovı marketinqa, 2-e evrop. izd., Kiev; Moskva; Sankt-Peterburq, İzdatelğskiy dom «Vilğəms», 1998, s. 105-168

  7. Məmmədov X., Mirzəyev S., Marketinqin əsasları, Bakı, QAPP-POLİQRAF, 2001, s. 249-259

  8. Gvans Dj. R., Berman B., Marketinq, M., Gkonomika, 1990, s. 335-349
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə