Mövzu hüququn əsas anlayişi və kateqoriyalariYüklə 5,01 Kb.

səhifə69/84
tarix20.09.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   84

146 
 
дцшцлмялидир. 
Истяр ишчинин, истярся дя ишяэютцрянин фярди ямяк мцбащисяляриня мящкямялярдя бахыл-
масы АР ЯМ, АР МПМ вя диэяр норматив-щцгуги актларла низама салыныр. 
АР ЯМ-ин 293-ъц маддясиня эюря фярди ямяк мцбащисяляриня зярури щалларда ишчинин 
иш вахтындан кянар вахтларда бахылмалыдыр. Ямяк мцбащисясинин щяллиня ишчинин иш вахты яр-
зиндя бахылдыгда щям ясас, щям дя ялавя иш йериндя онун орта ямяк щаггы сахланылыр. 
АР-нын  гцввядя  олан  ямяк  ганунвериъилийи  няинки  фярди  ямяк  мцбащисяляриня  бахыл-
масы гайдаларыны, щабеля фярди ямяк мцбащисяляри цзря гярар вя гятнамялярин иърасы гайда-
ларыны  да  мцяййян  етмишдир.  АР  ЯМ-ин  301-ъи  маддясинин  биринъи  щиссясиня  ясасян  фярди 
ямяк мцбащисясинин щялли барядя мящкямя гярары, онун мязмунунда башга щал нязярдя 
тутулмайыбса, бу гярар гануни гцввяйя миндийи эцндя дярщал иъра едилмялидир. 
Мящкямянин фярди ямяк мцбащисясинин щялли барядя чыхардыьы гярар ъавабдещ тяряфин-
дян  иъра  едилмядикдя,  йахуд  иърайа  мцвафиг  вязифяли  шяхс  вя  диэяр  физики  шяхс  тяряфиндян 
мане олундугда бунунла ялагядар ишчийя дяйян мадди зийанын юдянилмяси барядя вя Азяр-
байъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин мцвафиг маддяси иля ъинайят иши башланмасы цчцн 
щаким тяряфиндян тядбирляр эюрцлмялидир (АР ЯМ-ин 301-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 
Мящкямянин  гярарынын  (гятнамясинин)  иърасынын  дюнцшцня  бу  гярар  йалныз  ишчинин, 
ишяэютцрянин,    шащидлярин  вердийи  йалан  мялуматлара  вя  йа  тягдим  етдийи  сахта  сянядляря 
ясасланараг  гябул  едилдийи  щалларда  йол  вериля  биляр  (АР  ЯМ-ин  302-ъи  маддясинин  икинъи 
щиссяси). 
«Иърада дюнцш» дедикдя, мящкямя гятнамясинин, гярарынын иърайа йюнялдилмямяси, иъ-
райа йюнялдилмиш гятнамянин, гярарын иърасынын дайандырылмасы вя йа иъра едилмиш гятнамя-
нин, гярарын ляьв едиляряк тяряфлярин мцнасибятляринин, марагларынын, мадди вя диэяр мяна-
феляринин  ямяк  мцбащисяси  иля  ялагядар  иддиа  верилян  андакы  вязиййятя  гайтарылмасы  баша 
дцшцлмялидир. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, АР ЯМ-си иля мцяййян едилмиш фярди ямяк мцбащи-
сяляринин щялли гайдалары Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында нязярдя тутулмуш 
гайдада  вязифяйя  тяйин  едилян  вя  Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  тяряфиндян  вязи-
фяйя тяйин олунан шяхсляря шамил едилмир. 
Коллектив ямяк мцбащисяляри. Коллектив ямяк мцбащисяляринин щяллини АР ЯМ иля кол-
лектив ямяк мцбащисяляринин щяллинин АР ЯМ иля мцяййян едилмиш цсуллары вя гайдасы, ща-
беля  коллектив  ямяк  мцбащисяляринин  щялли  цсулу  кими  тятиллярин  щяйата  кечирилмясинин  щц-
гуги ясаслары бцтцн ишяэютцрянляр вя онларын бирликляри, мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, 
ямяк коллективляри вя щямкарлар иттифаглары тяшкилатлары цчцн мяъбуридир (АР ЯМ-ин 259-ъу 
маддясинин биринъи щиссяси). 
Коллектив  мцгавиля  вя  сазишлярин  иъра  едилмямяси  вя  йа  там  щяъмдя  иъра  едилмямяси, 
щабеля диэяр ямяк вя  сосиал мясялялярля ялагядар коллектив тялябляр ишчилярин вя йа щямкар-
лар иттифаглары тяшкилатынын (бирлийинин) цмуми йыьынъаьында (конфрансында) иряли сцрцлцр. Гя-
рар ишчилярин сяс чохлуьу иля, щямкарлар иттифаглары тяшкилатында (бирлийиндя) ися онун низам-
намясиндя диэяр гярарлар цчцн нязярдя тутулмуш гайдада гябул олунур (АР ЯМ-ин 262-ъи 
маддясинин икинъи щиссяси). 
Ишчиляр  коллектив  тялябляри  иряли  сцрмякля  бярабяр  ишяэютцрянля  данышыгларда  онларын 
адындан иштирак етмяк цчцн юз сялащиййятли нцмайяндялярини айыра биляр вя йа данышыгларын 
апарылмасыны щямкарлар иттифаглары тяшкилатына щяваля едя билярляр. Гцввядя олан ямяк га-
нунвериъилийи йалныз ишчиляря вя онларын сялащиййятли нцмайяндяляриня коллектив  тялябляр иряли 
сцрмяк вя коллектив ямяк мцбащисясиня башламаг щцгугу вермишдир. Ишчилярдян фяргли ола-
раг  ишяэютцрянин  ися  беля  бир  щцгугу  нязярдя  тутулмамышдыр.  Няинки  мцяссисянин  ишчиляри, 
щабеля  филиалын,  нцмайяндялийин,  диэяр  структур  бюлмянин  ишчиляри  дя  коллектив  тялябляр  иряли 
сцрмяк щцгугуна маликдир. АР ЯМ-ин 262-ъи маддясинин дюрдцнъц щиссясиня ясасян ишя-
эютцрянин игтисади имканларына уйьун олмайан тялябляря йол верилмир. Тялябляр игтисади им-


147 
 
канларына уйьун олмадыгда ишяэютцрян буну аудитор ряйиня ясасян сцбут етмялидир. 
«Аудитор хидмяти щаггында» АР-нын 1994-ъц ил 16 сентйабр тарихли Ганунуна ясасян 
аудит-ямтяя истещсалы вя сатышы, хидмят эюстярилмяси вя иш эюрцлмяси иля мяшьул олан тясяррц-
фат субйектляриндя мцщасибат учотунун дягиг вя дцрцст апарылмасынын, мцщасибат вя ма-
лиййя щесабатларынын мцстягил йохланылмасыдыр. Аудитор ряйи ися аудиторун  (аудитор тяшкила-
тынын) имзасы вя мющцрц иля тясдиг олунмуш аудит апарылан тясяррцфат субйектинин малиййя 
вязиййятиня,  малиййя-тясяррцфат  ямялиййатларынын  ганунилийиня,  иллик  мцщасибат  щесабатлары 
маддяляринин  доьрулуьуна,  мцщасибат  учотунун  цмуми  вязиййятиня  вердийи  гиймяти  якс 
етдирян  вя бцтцн щцгуги  вя физики шяхсляр, дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органлары, ща-
беля мящкямя органлары цчцн щцгуги ящямиййяти олан рясми сяняддир.  
Ишяэютцрян коллектив тяляблярин она тягдим едилдийи вахтдан 5 иш эцнц мцддятиндя юз 
гярарыны йазылы формада ишчиляря вя йа щямкарлар иттифаглары тяшкилатына билдирмялидир. Ишяэю-
тцрян коллектив тяляблярдян там вя йа гисмян имтина етдикдя вя йа тялябляря ъаваб верилмя-
сини эеъикдирдикдя, коллектив ямяк мцбащисяси башланмыш щесаб олунур (АР ЯМ-ин 263-ъц 
маддясинин биринъи щиссяси).Коллектив сазишлярля ялагядар тялябляря ися бир ай мцддятиндя ба-
хылмалыдыр. 
Ишяэютцрян коллектив ямяк мцбащисясинин башланмасы щаггында 3 иш эцнц мцддятин-
дя мцвафиг иъра щакимиййяти органына
1
  мялумат вермялидир. 
Бу андан етибарян тяряфлярин разылашдырыъы цсуллардан вя тятиллярдян истифадя етмяк щц-
гугу йараныр. АР ЯМ-ин 264-ъц маддясиня ясасян  коллектив ямяк мцбащисяляри бу Мяъял-
лядя  нязярдя  тутулмуш  гайдада  барышдырыъы  цсуллардан  вя  тятиллярдян  истифадя  етмякля  щялл 
олунур. 
Коллектив ямяк мцбащисясинин щялл едилмяси цчцн ашаьыдакы барышдырыъы цсуллардан исти-
фадя олуна биляр: 
 разылашдырыъы комиссийадан;  
 васитячидян;  
 ямяк арбитражындан (АР ЯМ-ин 265-ъи маддяси). 
Ялдя едилмиш разылыг протоколла рясмиляшдирилир (АР ЯМ-ин 265-ъи маддяси). 
Разылашдырыъы комиссийада коллектив ямяк мцбащисясиня бахылмасы. Разылашдырыъы комис-
сийа коллектив ямяк мцбащисясинин щялл едилмяси цзря йарадылан илк органдыр. Беля комисси-
йанын щям мцяссисядя, щям дя онун щяр щансы структур бюлмясиндя формалашдырылмасы га-
нунла гадаьан едилмямишдир. АР ЯМ-ин 266-ъы маддясинин биринъи щиссясиня ясасян разылаш-
дырыъы комиссийа коллектив ямяк мцбащисясинин башладыьы вахтдан етибарян 3 иш эцнц мцд-
дятиндя йарадылыр вя ишяэютцрянин мцвафиг ямри (сярянъамы, гярары) вя ишчилярин нцмайяндя-
ляринин гярары иля рясмиляшдирилир. 
Разылашдырыъы комиссийа бярабяр щцгуглу ясасда тяряфлярин сайъа бярабяр нцмайяндя-
ляриндян тяшкил едилир. Коллектив ямяк мцбащисясиня разылашдырыъы комиссийа тяряфиндян онун 
йарадылдыьы эцндян 5 иш эцнц мцддятиндя бахылмалыдыр (АР ЯМ-ин 266-ъы маддяси). 
Разылашдырыъы  комиссийаны  коллектив  данышыгларын  апарылмасы  цзря  комиссийа  иля  гарыш-
дырмаг олмаз. Бу органларын щяр икиси ишчилярин вя ишяэютцрянлярин нцмайяндяляриндян фор-
малашдырылса да, онлар фяргли вязифяляря маликдирляр. 
Разылашдырыъы комиссийанын башлыъа вя ясас вязифясини йаранмыш мцбащисяляря бахылмасы 
вя бу мцбащися цзря разылыг ялдя етмяк ъящди тяшкил едир. Разылашдырыъы комиссийаынн иш режи-
мини  комиссийа  юзц  мцяййян  едир.  Комиссийада  мцбащисяйя  бахылмасынын  эедишиндя  ко-
миссийанын цзвляриня зярури сяняд вя  материаллары ялдя етмяк вя мцбащисянин щяллинин бц-
тцн  мцмкцн вариантларыны сярбяст сурятдя мцзакиря етмяк имканы тямин едилмялидир. 
Разылашдырыъы комиссийанын гярары тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля гябул олунур. 
Разылашдырыъы комиссийада тяряфляр гаршылыглы разылыьа эялдикдя бу барядя протокол тяртиб еди-
                                                   
1
 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини АР ЯЯСМН щяйата кечирир. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   84


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə