Mövzu hüququn əsas anlayişi və kateqoriyalariYüklə 5,01 Kb.

səhifə72/84
tarix20.09.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   84

152 
 
бащисяляринин щялли цчцн данышыглары давам етдирмяйя борълудурлар. 
Тяряфлярин  разылыьы  иля  тятилин  узун  мцддят  давам  етдирилмяси  нятиъясиндя  инсанларын 
тящлцкясизлийи, саьламлыьы цчцн тящлцкя йаранарса, бу тящлцкянин гаршысыны алмаг цчцн, ща-
беля ъямиййятин  мцщцм  щяйати  мараьы  иля  баьлы  олан  мцяссисялярдя  тятил  кечирилдийи заман 
минимум зярури ишлярин (хидмятлярин) апарылмасы тямин едилмялидир. 
 Разылыг  ялдя  олунмадыьы  щалда  минимум  зярури  ишляр  (хидмятляр)  мцвафиг  иъра  щаки-
миййяти органы, йахуд бялядиййяляр тяряфиндян эюрцлцр. 
Ганунвериъиликдя минимум зярури ишлярин (хидмятлярин) даирясинин  мцяййян едилмяси-
нин ики мейары  тясбит олунмушдур: 
a) 
тятилин  узун  мцддят  давам  етдирилмяси  нятиъясиндя  дайандырылмасы  инсанларын  
щяйат вя саьламлыьы цчцн тящлцкя йарада биляъяк ишляр йериня йетирилир (хидмятляр эюстярилир): 
b) 
 ъямиййятин  мцщцм  щяйати  мараьы  иля  баьлы олан  мцяссисялярдя  тятил  кечирилян 
заман щямин ишляр (хидмятляр) йериня йетирилир. 
Тятилин дайандырылмасы факцлтатив мярщялядир вя бу олмайа да биляр. Тятилин дайанды-
рылмасы щаггында гярар тятиля башчылыг едян орган тяряфиндян гябул едилир.  Мясялян, ишяэю-
тцрянля мцяййян разылашма ялдя олундугда. 
Тятилин дайандырылмасыны тятилин баша  чатмасы иля ейниляшдирмяк олмаз. Бу бир гайда 
олараг  яввялъядян    мцяййян  едилмиш    мцддятя  малик  мцвяггяти  тядбирдир.  Мцддятин  бит-
мяси  мцяййян  олунмуш  тягвим  тарихи,  йахуд  щансыса  щадися  иля  ялагяляндирилир.  Гцввядя 
олан ямяк ганунвериъилийи фактики олараг тятилин баша чатмасы вя йа дайандырылмасынын мцх-
тялиф ясасларыны мцяййян етмишдир. АР ЯМ-ин 279-ъу маддясиня ясасян ишяэютцрян тятилчиля-
рин тялябини гябул етдикдя, тяряфляр барышыг сазиши баьладыгда вя йа ишчиляр тятили давам етдир-
мякдян имтина етдикдя тятил баша чатмыш щесаб олунур.Тятил ганунсуз елан едилдикдя, щярби 
вя йа фювгяладя вязиййятля ялагядар гадаьан едилдикдя дярщал дайандырылмалыдыр. 
Тятилин баша чатмыш щесаб олунмасы цчцн ишяэютцрян тятилчилярин иряли сцрдцйц тялябляри 
гябул етмяли вя тятил просесиндя тяряфляр разылыьа эяляряк барышыг сазиши баьламалы вя йа ишчи-
ляр кюнцллц сурятдя тятили давам етдирмякдян имтина етмялидирляр. АР ЯМ-ин 279-ъу мад-
дясинин икинъи щиссясиндя тятилин дайандырылмасынын ики ясасы мцяййян едилмишдир. 
a) 
тятил ганунсуз щесаб едилдикдя; 
b) 
тятил щярби вя йа фювгяладя вязиййятля ялагядар гадаьан едилдикдя. 
Хябярдарлыг  тятили.  АР  ямяк  ганунвериъилийиндя  тятилин  хцсуси  нювц-хябярдарлыг  тятили 
ишчилярин юз тялябляринин тямин едилмясиня наил олмаьа щазырлыьыны нцмайиш етдирян хцсуси бир 
тядбирдир. О, коллектив ямяк мцбащисясинин истянилян мярщялясиндя елан едиля биляр. 
АР ЯМ-ин 273-ъц маддясиня ясасян коллектив ямяк мцбащисясинин истянилян мярщяля-
синдя гыса мцддятли (бир саата гядяр) хябярдарлыг тятили кечириля биляр. 
Тятиля ян эеъи 3 иш эцнц галмыш бу барядя ишяэютцряня йазылы  мялумат верилмялидир. 
 Хябярдарлыг тятилиня цмуми йыьынъаг (конфранс) тяряфиндян сечилмиш вя йа щямкарлар 
иттифаглары органынын гярары иля йарадылмыш тятил комитяси башчылыг едир. 
Тятил комитяси ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: 
 ишяэютцрянля данышыглары давам етдирир;  
 ишяэютцрянин вя йа онларын нцмайяндяляринин, щабеля тятилдян имтина етмиш ишчилярин 
сярбяст сурятдя мцяссисяйя (иш йериня) эялиб-эетмяляриня мане олан, бу шяхслярин саьламлы-
ьына гясд едян, шяряф вя ляйагятини алчалдан щярякятлярин мцяййян едилмиш гайдада гаршы-
сыны алыр;  
 ишяэютцрянин  нцмайяндяляри  иля  бирликдя  мцяссисянин  ямлакынын  мцщафизясини  тяшкил 
едир;  
 тятил фонду йарадылмышса, онун идарячилийини щяйата кечирир;  
 тятил фондунун вясаитляринин хярълянмяси барядя ямяк коллективи вя йа щямкарлар итти-
фаглары органы гаршысында щесабат верир.  


153 
 
Ганунсуз тятиллярин давам етдирилмяси нятиъясиндя ишяэютцряня дяймиш зийанын юдянил-
мяси мящкямянин гярары иля тятил фондунун вясаитляриня йюнялдиля биляр. 
Тятил баша чатдыгда, ганунсуз елан едилдикдя, щярби вя йа фювгяладя вязиййятля ялагя-
дар гадаьан едилдикдя ишчилярин цмуми йыьынъаьынын (конфрансынын) вя йа мцвафиг щямкар-
лар иттифаглары тяшкилатынын гярары иля тятил комитясинин сялащиййятляриня хитам верилир. 
Ганунсуз тятилляр. АР Конститусийасынын 36-ъы маддясинин икинъи щиссясиня ясасян ямяк 
мцгавиляси ясасында ишчилярин тятил етмяк щцгугу йалныз ганунла  нязярдя тутулмуш щаллар-
да  мящдудлашдырыла  биляр.  АР  ЯМ-ин  тяляблярини позмагла  елан  едилмиш  вя  кечирилмиш  тятил 
ганунсуз щесаб едилир. Щямин маддянин тялябиня эюря тятилин ганунсуз щесаб едилмясинин 
йеэаня ясасы онун АР ЯМ-ин тялябляринин позулмагла елан едилмяси вя кечирилмясидир. Бу 
гайда  бцтцн  мцяссисялярин  ишчиляриня  шамил  едилир.  Тятилин  ганунсуз  щесаб  едилмясинин  ян 
эениш  йайылмыш  ясасы  кими  коллектив  ямяк   мцбащисясинин  щялли  проседурларынын  позулмасы-
дыр. Беля позунтулар сырасына ашаьыдакылар аид едилмялидир. 
Тятилин ганунсуз щесаб едилмяси щаггында ишя тятил комитясинин олдуьу районун (шя-
щярин) мящкямяси ишяэютцрянин яризясиня ясасян бахыр. Лакин АР МПМ-си  тяиллярин ганун-
суз щесаб олунмасы щаггында ишляря бахылмасынын спесифик хцсусиййятлярини нязярдя тутма-
мышдыр.  Онлара  фярди  ямяк  мцбащисяляри  цчцн  мцяййян  олунмуш  просессуал  мцддятляря 
риайят  олунмагла  бахылыр.    Мящкямя  бахышы  просесиндя  тяряфлярин  барышыг  сазиши  баьламасы 
щаллары истисна едилмир. Бу щалда  мящкямя иш цзря иъраата хитам верир. Тятилин ганунсуз ще-
саб олунмасына даир ишя бахылмасы заманы ганунвериъилийин позулмасы фактлары ашкара чыха-
рылдыгда мящкямя хцсуси гярардад чыхара биляр. 
Тятилин ганунсуз щесаб едилмяси барядя мящкямя гярары дярщал иъра олунмалыдыр. Ишчи-
ляр тятиля сон гоймалы вя мящкямя гярарынын тятиля башчылыг едян органа тягдим олундуьу 
эцнцн ертяси эцнц ишя башламалыдырлар. 
Щярби вя йа фювгяладя вязиййят шяраитиндя АР ганунвериъилийиня уйьун олараг ишчилярин 
тятил щцгугу мящдудлашдырыла биляр. Сийаси мягсядляр эцдян тятилляря ися йол верилмир. Гцв-
вядя  олан  ямяк  ганунвериъилийи  тятиллярин  кечирилмяси  гадаьан  едилян  сащяляри  дя  тясбит  ет-
мишдир. 
АР  ЯМ-ин  281-ъи  маддясиня  ясасян  инсанларын  саьламлыьы  вя  тящлцкясизлийи  цчцн  щя-
йати ящямиййят кясб едян бязи хидмят сащяляриндя (хястяхана бюлмяси, електрик енержиси тяъ-
щизаты, су тяъщизаты, телефон рабитяси, щава вя дямирйол няглиййатыны идаряетмя хидмяти, йан-
ьындан мцщафизя хидмяти) тятиллярин кечирилмяси гадаьан едилир. Бу сащялярдя йаранмыш кол-
лектив ямяк мцбащисясини тяряфляр барышдырыъы цсулларла щялл едя билмядикдя мяъбури арбитраж 
тятбиг едилир. 
Мяъбури  арбитраж  мцвафиг  иъра  щакимиййяти  органы  тяряфиндян  йарадылыр  вя  щямин  ор-
ган тяряфиндян тясдиг едилмиш ясаснамя ясасында фяалиййят эюстярир. Мяъбури арбитражын тяр-
киби мцбащися едян тяряфлярля разылашдырылмагла 5 няфярдян аз олмайараг тяк сайда тясдиг 
едилир. Мцвафиг иъра щакимиййяти органы мяъбури арбитражда мцбащисяйя тез вя гярязсиз ба-
хылмасыны тямин едир. Мяъбури арбитражын гярарлары мцбащисядя иштирак едян бцтцн тяряфляр 
цчцн мяъбуридир вя дярщал иъра едилмялидир. 
Эюстярилян  сащялярин  ишчиляри  тяряфиндян  мцяййян  олунмуш  мящдудиййятляря,  гайда-
лара ямял етмямяси онларын кечирдикляри тятилин ганунсуз щесаб едилмясиня там ясас верир. 
АР ЯМ-ин 286-ъы  маддясиня ясасян ганунсуз елан едилмиш тятили давам етдирян шяхс-
ляр  ишяэютцряня  вурулан  зийана  эюря  мящкямянин  мцяййян  етдийи  мябляьдя  мадди  мясу-
лиййят дашыйырлар. 
Диэяр ишяэютцрянляр тятилин малиййяляшдирилмясиня эюря ишяэютцряня вурулан зийанын (ял-
дян чыхмыш газанъ да нязяря алынмагла) там мябляьиндя мясулиййят дашыйырлар. 
 Мадди  мясулиййятля  ялагядар  ишляря  мцлки  мящкямя  иъраатынын  гайдаларына  уйьун 
олараг бахылыр. 
Ишяэютцрян ганунсуз елан едилмиш тятилин давам етдирилмясини тяшкил едян ишчиляри инти-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   84


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə