MüNDƏRĠcat beynəlxalq münasġBƏTLƏr və ĠQTĠsadġyyatYüklə 2,49 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/71
tarix15.07.2018
ölçüsü2,49 Mb.
#55811
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71


BEYNƏLXALQ İPƏK YOLU KONFRANSI 16-17 OKTY
ABR
 2015 / NAXÇIV
AN 
MÜNDƏRĠCAT 
 
BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR VƏ ĠQTĠSADĠYYAT 
 
1. 
Məhərrəmov Saleh

İpək Yolu ticarət əlaqələrinin  Naxçıvanda 
kənd təsərrüfatının  inkişafında təsiri..............................................  10 
2.  Karabulut  Kerem-  Türkiye-Azerbaycan  sosio-ekonomik  ilişkile-
rinin anlamı ve önemi......................................................................  12 
3.  Səbzəliyev  Sifariz-  Azərbaycanda  təşəkkül  tapan  milli  uçot  və 
hesabat sisteminin Beynəlxalq Standartlara transformasiyası........  12 
4.  Hüseynov  Yusif-  Hər  gün  irəliləyən,  yeniliyən  və  yenilənən 
inkişaf  modeli..................................................................................  14 
5.  Ġsayev  Elbrus-  Tarixi  və  müasir  ipək  yolunun  Naxçıvanın 
diplomatik, iqtisadi və mədəni həyatında rolu.................................  14 
6.  Qasımov Cavadxan-  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası: tarixi  ipək 
yolu üzərində inkişaf edən məşğullq potensialı...............................  16 
7.  Mahmudov  Ceyhun-  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  iqtisadiy-
yatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında “Böyük İpək Yolu” 
layihəsi  çərçivəsində  Bakı-Tbilisi-Qars  dəmiryolu  xəttinin 
rolu...................................................................................................  17 
8.  Ġmanova 
Mehriban
Naxçıvan  Muxtar  Respublikasında 
sənayeninin inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətləri......................
  18 
9.  Nəcəfova  Aynur-  XIX  əsrdə  Naxçıvan  mühitində  Şərq  və  Qərb 
sivilizasiyalarının qarşılıqlı təsiri....................................................  20 
10.  Qasımov Dilsuz
 - 
Qədim "İpək Yolu"nun bərpası reallıqdır..........  21 
11.  Qafarov  Vasif-  Cənubi  Qafqazda  ərazi,  sərhəd  mübahisələri  və 
İstanbul konfransı............................................................................  23 
12.  Həmidov  Mahir-  Müstəqil  Azərbaycan  dövlətinin  siyasətində 
“Yumşaq güc” amili........................................................................  24 
13.  Babanlı YəhyaNaxçıvandan diaspor quruculuğuna doğu...........  25 
14.  Hüseynova Elmira, Babayeva KönülThe image of Nakhchivan 
in travellers’ account…………………………………………...…  27 
15.  Məmmədova  Günel-  Moskva  konfransında  (1921)  Naxçıvanın 
statusu məsələsi................................................................................  28 
16.  Ğaffari  Mehdi,  Mehdi  RoĢdi  Maleki-  Ortancı  yüzyılda  ipek 
yolunun durumu...............................................................................  29 
17.  Dəhəqi Mahmud CəfəriNaxçıvan: ipək yolunda iqtisadiyyat və 
mədəniyyət mübadiləsi mərkəzi...................................................... 
30 
18.  Cahidzadə  Naim
Naxçıvanın  iqtisadi  inkişaf  strategiyasında 
sahibkarlıq mexanizmi.....................................................................
  31 


Beynəlxalq  İpək Yolu  
 
 

19.  Cəfərov  Ġsrafil-  Müstəqillik  dövründə  Azərbaycanda  turizmin 
inkişafı..............................................................................................  33 
20.  Məmmədov  Zakir-  Azərbaycanın  ixrac  potensialının  artırılma-
sında neft strategiyasının rolu.........................................................  35 
21.  Bağırov ĠsmayılMüstəqilliк dövründə Azərbaycan  Respubliкa-
sinda
 
vergilərin yaranması və inкişaf  tarixi...................................  36 
22.  Heydərov  Xəyal-  “Böyük  İpək  Yolu”nun  Naxçıvanın  sahibkar-
lığında rolu......................................................................................  38 
23.  Yunusova  Gülnar-  Beynəlxalq  əlaqələrimizin  inkişafında 
Heydər Əliyev fenomeni (Azərbaycan-Yaponiya əlaqələri əsasın-
da)....................................................................................................  39 
24.  Beybudova  Nurlanə-  Naxçıvan  şəhərinin  İpək  Yolu  ilə  iqtisadi-
mədəni əlaqələri...............................................................................  40 
 
 
TARĠX, ARXEOLOGĠYA VƏ ETNOQRAFĠYA 
 
1.  Hacıyev  Ġsmayıl-  Naxçıvan  Azərbaycanda  dövlətin  yaranması-
nadək  olan  dövrdə  (ən  qədim  zamanlardan  –  e.ə.  IV  minil-
liyədək)............................................................................................  43 
2.  Səfərli FəxrəddinGilançay körpüləri.......................................... 
44 
3.  Qədirzadə  Hacı  Qadir-  V.Qriqoryevin  “Naxçıvan  əyalətinin 
statistik  təsviri”  əsərində  əhalinin  məşğuliyyəti  və  ticarət 
məsələləri.........................................................................................  45 
4.  BaxĢəliyev Vəli, Quliyeva Zeynəb, Rzayeva RuhiyyəYeni yol 
yaşayış yerində arxeoloji araşdırmalar..........................................  46 
5.  ġahverdiyev  Zəhmət-  Çar  Rusiyasının  Naxçıvanda  müstəmlə-
kəçilik  modeli  və  ona  qarşı  mübarizə  tarixindən  (XIX-XX  əsrin 
əvvəlləri)..........................................................................................  47 
6.  Atnur  Ġbrahim  Ethem-  Türk-sovyet  ilişkilerinin  oluşumunda 
Nahçıvan faktoru.............................................................................  48 
7.  ġükürov  Kərim-  Naxçıvanın  demoqrafiya  tarixi  (1920-ci  ildən 
müasir dövrədək).............................................................................  49 
8.  Kazımbəyli  Ġbrahim-  XIX  yüzilliyin  əvvəllərində  İrəvan 
bölgəsində  əhalinin  demoqrafik  vəziyyəti,  yerləşməsi,  etnik 
tərkibi...............................................................................................  50 
9.  Zamanov  Elçin-  XX  yüzilliyin  əvvəllərində  böyük  dövlətlərin 
Cənubi Qafqaz siyasətində Naxçıvan..............................................  50 
10.  Xəlilov  Toğrul-  Naxçıvanın    erkən  tunc  dövrü  abidələrindən  
tapılan  dulusçu məhsullarının xüsusiyyəti və semantikası.............  52 
11.  Orucov  Asəf-  Orta  əsr  Naxçıvan  şəhəri  maddi  mədəniyyətinin 
bəzi xüsusiyyətlərinə dair (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)....................  53 
12.  Əliyev ElvinQarabağlar  kurqanları...........................................  54 
   
 


Yüklə 2,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə