Mustaqil ish. Toshkent Pediatriya tibbiyotYüklə 1,2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix31.12.2021
ölçüsü1,2 Mb.
#82162
  1   2
abu ali ibn sino - tabobat ilmining sultoni
9-lab ishi KT, Suvonqulov, 888, 1-laboratoriya, cert-1141-20142382, l1 prak, 1-ilova , eJhfkgEm6VUYLQVrmkRRh7BRUgpsDRrLP2gIkdBM, 9, 1650367082 (2), 005 Mavzu 9-10 Kurs 2 Fizika, 1654000333, fizlab3, 18-мавзу хизмат хатлари


 

Mustaqil      ish. 

 

 

Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti 

 103-guruh 1-ped. 

 Lotin, o`zbek, rus tillari kafedrasi 

 

  

 Bajardi: Bahriyev B. 

Tekshirdi:  Hamroqulova M. 
Ulug’ mutafakkir Abu Ali ibn Sino (980 - 1037) Buxoro yaqinidagi 

Afshona qishlog’ida mahalliy amaldor oilasida dunyoga keldi. Uning 

asl ismi Husayn ibn Abdulloh. Besh o’n yoshlarida maktabda ta’lim 

oldi. Maktabni bitirgach, ustozi Abu Abdulloh an-Natiliy dan mantiq, 

falsafa, riyoziyot va fiqh ilmlarini o’rgandi. U asosan tabobat ilmiga 

qiziqardi. O`sha vaqtda uni Husayn deb atagan bo`lsalar, sharqda 

Sheyxulrais, g`arbda Avitsenna, arablar esa Abu ali Alhusayn ibn 

Abdullo ibn Hasan ibn Sino deb atar yedilar.

  

Ibn Sino avval Qur’on, bu darslarni to’la o’zlashtirib oladi. Ayni vaqtda u mantiq, hisob, aljabr, handasa va falakiyot bilan ham shug’ullanadi. 

Shu bilan birga Ibn Sino tabiiy fanlarni, xususan sevib o’rganadi. U 

o’zining tug’ma iste’dodi va favqulotda mehtil va adabiyot darslarini 

o’qiydi va o’n yoshga yetar –yetmas natsevarligi tufayli darslarini 

osonlik bilan o’zlashtirar va hatto muallimlariga noma’lum bo’lgan 

narsalarni ham kitobdan mustaqil o’qib o’rganardi.   
 

Reja: 


 

1. Abu  Ali  Ibn   Sino   -

tabobat  ilmining   sultoni 

 

2. Abu  Al i   Ibn  Sinoning   hayoti  va  ijodi 

 

3. Abu Ali Ibn Sinoning tibbiy fikrlari 

 

4. Tib qonunlari  
Hech    bir   sir 

qolmadi,    mavhum   bo`lmagan, 

Hech    bir   gap   qolmadi

ma`lum  bo`lmagan. 

Bilimim    haqida    chuqur       

o`ylasam, 

Aslida  hech  narsa ma`lum   

bo`lmagan. 

 

 

(Abu    Ali    Ibn    Sino)   

 .         

    Ibn  Sino  haqiqiy  qomusiy  olim  sifatida  o’z  davridagi  fanlarning 

hammasi bilan muvaffaqiyatli shug’ullangan va ularga oid asarlar yaratgan. 

Turli  manbalarda  uning  450  dan  ortiq  asarlari  qayd  etilgan  bo’lsa  ham, 

zamonlar  o’tishi  bilan  ularning  ko’pi  yo’qolib  ketgan  va  bizgacha  242  tasi 

yetib kelgan. Shundan 80 tasi falsafa, ilohiyot va tasavvufga tegishli, 43 tasi 

tabobatga oid, 19 tasi mantiqqa, 26 tasi ruhshunoslikka, 23 tasi tabiyot ilmiga, 

7 tasi falakiyotga, 1tasi riyozotga, 1tasi musiqaga, 2 tasi kimyoga, 9 tasi odob 

ilmiga,  4  tasi  adabiyotga  va  8  tasi  boshqa  olimlar  bilan  bo’lgan  ilmiy 

yozishmalarga bag’ishlangan.       Olimning bizgacha yetib kelgan umumiy 

falsafaga  oid  eng  yirik  asari  va  muhim  asari  “Kitob  ash-shifo”  deb  atalgan. 

Uni o’z davrining ilmiy qomusi desa bo’ladi.U 4 qismdan iborat: 1) Mantiq; 

2)tabiiy  fanlar;  3)riyoziyot;  4)  ilohiyot.  Bu  asarni  arabcha  matni  qisman  bir 

necha marta nashr etilgan bo’lsa ham, u biror tilga hali to’la ravishda tarjima 

etilmagan,  faqat  ayrim  bo’limlariginaturli  g’arb  va  sharq  tillarida  chop 

etilgan.              Falsafaga  oid  ikkinchi  asari  “Kitob  an-najot”  (“Najot  kitobi”) 

bo’lib,  unda  “Kitob  ash-shifo”ning  mazmuni  qisqartirilib  bayon 

etilgan.              Ibn  Sinoning  eng  so’ngi  yirik  falsafiy  asari  “Al-ishorat  va-t-

tanbihot”(“Ishoralar  va  tanbehlar”)  bo’lib,  unda  olim  falsafaning  asosiy 

masalalarini  qisqa  iboralarda  bayon  etgan.  Ibn  Sinoning  eng  so’ngi  yirik 

falsafiy asarlaridan eng muhimi “Donishnoma”(“Bilim kitobi”) hisoblanadi 
.         

 

  Fanlarni  ma’lum  bir  tartibda  turkumlarga ajratish, ya’ni ularni tasniflash tabiatshunoslikning 

muhim va asosiy masalalaridan biri, uni hal qilish 

uchun  ma’lum  bir  falsafiy  nuqtai  nazardan 

yondoshish talab etiladi. Shuning uchun ham bu 

masala  bilan  doimo  o’z  davrining  buyuk 

mutafakkirlari  bosh  qotirib  kelganlar.  Ibn  Sino 

ham bu muhim masala bilan shug’ullanib, ma’lum 

qoidalarga  asoslangan  o’ziga  xos  tasnif  tuzgan. 

Ibn 

Sinoning falsafiy 

ta’limotlari 

faqat 

Sharqdagina  emas,  balki  G’arbiy  Yevropa mamlakatlarida  ham  keng  yoyildi  va  Uyg’onish 

davrida ilmiy  dunyoqarashning vujudga kelishida 

katta  ahamiyatkasb  etdi.  Ibn  Sinoning  tabobat 

fani sohasidagi xizmatlari ayniqsa buyukdir U o’z 

asarlarida  eng  qadimdagi  fanlardan  biri  bo’lgan 

tibbiyotning 

o’zidan 

oldingi 


ming 

yillik 


taraqqiyotiga yakun yasabgina qolmay, uni yangi 

yuqori  bosqichga  ko’tardi,  hatto  bu  fanning 

keyingi  asrlarda  erishgan  bir  qancha  yutuqlarini 

oldindan ko’ra bildi.         
Ibn  Sino  tibbiyot,  uning  mohiyati  va 

vazifalari 

haqida 

so'zlab, 

awalo 

tibbiyotning  o'zi  qanday  fan  degan masalaga  to'xtaladi.  U  tibbiyotga  bunday 

ta'rif bergan. "Tibbiyot shunday bir ilmki, u 

bilan  inson  gavdasi-ning  ahvoli  sog'lik  va 

kasallik  jihatidan  o'rganiiib,  uning  mavjud 

sog'lig'i 

saqlanadi 

va 

yo'qotilgani tiklanadi1".  Ibn  Sinoning  bu  ta'rifida  juda 

muhim bir fikr  bor. U salomatlikni saqlash 

masalasini 

birinchi 

o'ringa 

qo'ygan. 

Demak, 

Ibn 


Sinoning 

tushunishicha, 

tibbiyotning 

asosiy 


vazifasi 

kishilar 

sog'Iig'ini saqlashdan iborat. Bu fikr yuksak 

darajada  rivojlangan  hozirgi  zamon 

tibbiyotining  asosiy  qoidasiga  butunlay 

mos  keladi.  Ibn  Sino  o'zining  bu  fikri  bilan 

o'sha  zamondagi  ko'pchilik  tibbiyot 

namoyandalarining  fikrlaridan  ming  yil 

ilgarilab ketgan edi. Ibn  Sinoning  fikricha  inson  tanasidagi  jarayonlar  (o'sish,  rivojlanish, 

ovqat hazm qilish, muskullar harakati, fikrlash va h.k.)ni boshqaruvchi 

quwatlar (ya'ni kuchlar) mavjud. Aslida bu tushunchaga mashhur Rim 

hakimi  Klavdiy  Galen  asos  solgan  edi.  Galen  har  bir  a'zoning  o'z 

boshqaruvchi  quwati  bo'ladi,  deb  hisoblagan.  Ibn  Sino  quwatlar 

haqidagi  mulohazalarida  shu  fikrni  asos  qilib  olgan  bo'Isa  kerak.  Ibn 

Sino  quwatlarni  uch  turga  bo'lgan.  Bular  nafsoniy,  tabiiy  va  hayotiy 

quwatlar. Bu quvvatlarning har biri o'ziga xos funksiyani bajaradi. Har 

bir  quwatdan  ma'lum  bir  harakat,  (faoliyat)  paydo  bo'ladi.  Nafsoniy 

quwatning manbai miyadir. Nafsoniy quwat, idrok etish va fahm qilish 

jarayonlarini  bajaradi.  Ibn  Sino  bosh  va  periferik  asab  tizimining 

funksiyasini  to'g'ri  ko'rsatib  bergan.  Lekin,  bu  faoliyatning  reflektor 

usulda  amalga  oshishini  bilmay,  uni  mavhum  quwat  (kuch)  bilan 

bog'lagan.  Ibn  Sinoning  yozishicha,  tabiiy  quwat  inson  shaxsini 

saqlaydi,  va  uning  o'sishini  boshqaradi.  Bunda  u  ko'payish  (urchish) 

ishini  ham  yo'lga  solib  turadi.  Umuman  tabiiy  quwat  inson  navini 

saqlaydi.  Shuning  uchun  tabiiy  quwatning  navni  saqlash  qismi 

moyakda joylashgan. 
Ibn Sino tibbiyotning vazifasi salomatlikni saqlashdan iborat, degan fikrni 

boshqa  asarlarida  ham  ko'p  marta  ta'kidlagan.  Masalan,  nazm  bilan 

yozilgan  "Urjuza  fi-t-tib"  ("Tibbiy  urjuza")  nomli  kitobida  bu  fikrni  qisqa 

va  ihcham  qilib,  "Tibbiyot  —  sog'liqni  saqlash  va  kasallikni  tuzatishdan 

iborat (fan)", deb yozgan.

 

"Urjuza  fi-t-tib"  mazmun  va  hajm  jihatidan  "Tib  qonunlari"dan  so'ng ikkinchi o'rinda turuvchi katta she'riy asardir.

 

Ibn Sino tib ilmini nazariy va amaliy qismlarga bo'lgan. Uning yozishicha, nazariy  qism  tibning  asosiy  qoidalarini  o'rganadi.  Xususan,  u 

kasalliklarning turlari va sabablarini aniqlaydi. Amaliy qism esa tadbir va 

amalning  qanday  bo'lishini  ko'rsatadi.  Bu  yerda  Ibn  Sino  ikki  muhim 

masalani  ko'zda  tutgan.  Ulardan  bfri  sog'lom  tananing  tadbirini  bilish, 

ya'ni  tana  sog'Iig'ini  saqlash,  buni  olim  sog'liqni  saqfash  ilmi  deb  atagan. 

Ikkinchi  masala  kasal  tananing  tadbirini  bilish,  ya'ni  kasallikni  muolaja 

qilib,  uni  sog'lom  holatga  qaytarish.  Buni  Ibn  Sino  davolash  ilmi  deb 

atagan.


 

Ibn  Sino  nazariy-tibbiy  bilimlar  doirasiga  unsurlar,  mizojlar,  xiltlar, 

quwatlar,  a'zolar  va  ularning  funksiyalari  haqidagi  tushunchalarni 

kiritgan.  Olimning  ta'kidlashicha  bu  tushunchalarning  har  biri  o'ziga  xos 

mohiyatga ega. Murakkab a'zolarga Ibn Sino bunday 

ta'rif bergan: "Murakkab a'zolar 

shunday a'zolarki, ulardan qaysi 

bo'lagini olmang, u na ismda, na tarifda 

butun a'zo bilan bir xil bo'lmaydi, ya'ni 

murakkab a'zoning bir bo'lagi shu a'zoni 

to'la ifoda etmaydi". Olim bunga misol 

qilib, qo'l va yuzni oladi va yozadi. 

"Yuzning bir bo'lagi yuz emas. 

Shuningdek qo'lning bir bo'lagi ham qo'l 

emas." 

Umuman olganda, Ibn Sino odam 

organizmi va undagi a'zolarning 

tuzilishini bayon etishda Galenning 

fikrlariga asoslangan. Lekin, o'zidan 

ham ba'zi bir qo'shimchilar qilgan. 

Masalan, Ibn Sino tomirlarning 

tuzilishini Galenga nisbatan aniqroq va 

to'liqroq ifodalab bergan. U o'rta asr 

olimlari orasida birinchilardan bo'lib, 

o'mrov suyagi faqat odamda bo'lishini 

ko'rsatgan. Galen bilak muskulini bir 

qorinli, deb hisoblagan edi. Ibn Sino bu 

muskul ikki qorinliligini ko'rsatib bergan. 
o’zining


 

tug’ma


 

iste’dodi

 

va 


favqulotda 

mehnatsevarligi  tufayli  darslarini  osonlik  bilan 

o’zlashtirar

  va  hatto  muallimlariga 

noma’lum

 

bo’lgan 

narsalarni 

ham 

kitobdan mustaqil 

o’qib


 

o’rganardi

.    Ayniqsa  tib  ilmida  u  juda  tez  kamol  topa 

boshlaydi. 

Tib  ilmi   deb  yozadi  Ibn  Sino 

o’z

  tarjimai holida, 

  qiyin  ilmlardan  emas,  shu  sababdan  qisqa muddat  ichida  bu  (fanga  juda) 

ilg’orlab

  ketdim,  endi 

hatto  bilimdon  tabiblar  ham  kelib  huzurimda  tib 

ilmidan  saboq  oladigan 

bo’ldilar

.  Bemorlarni  ham 

davolab  turardim  va  (shu 

yo’sinda

)  orttirgan 

tajribalarim  natijasida  muomila  eshiklari  menga  shu 

qadar  (keng)  ochilib  ketdiki,  uni 

ta’riflab

  berish 

qiyin.      
.     

 

 

Ibn  Sinoning  tabobatga  oid  eng  yirik  shoh  asari  “Kitob  al  qonun  fi-t-tib”  (“Tib 

qonunlari”)  kitobi  hisoblanadi.  O’z  davridagi  tibbiyot  faning  mufassal  qomusi 

hisoblanagan bu asarda inson sog’lig’i va kasalliklariga oid bo’lgan barcha masalalar 

mantiqiy tartibda to’la bayon etilgan. “Qonun” 1012-23 yillar mobaynida yozilgan bo’lib, 

uning qo’lyozma nusxalari tezlik bilan tarqaladi.       Bu asar ko’p o’tmay Yevropaga 

ham yetib keladi. XII asrdayoq Kremonalik Gerard(1114-1187) “Qonun”ni arabchadan 

lotin  tiliga  tarjima  qiladi  va  shundan  keyin  Yevropa  dorulfununlarida  tabobat  faniIbn 

Sino asarlari bo’yicha o’qitila boshlaydi. “Qonun” o’zining asosiy qo’llanma va darslik 

sifatida qiymatini 500 yilldan ortiq vaqtgacha saqlanib qoldi. Birinchi bor u Uyg’onish 

davridagi insonparvarlik markazlaridan biri bo’lgan Strasburg shahrida 1473 yili bosilib 

chiqadi.  Umuman  “Qonun”  40  martadan  ortiq  to’la  holda  nashr  etilgan.  Ayrim 

qismlarining nashri esa son-sanoqsizdir.       Uning arabcha matni 1593 yiliyoq Rimda 

nashr etilgan edi. Keyinchalik XIX asrda bir necha bor qaytadan bosildi. “Qonun”ning 

ayrim  qismlari  ingliz,  nemis  va  fransuz  tillariga  ham  tarjima  qilingan  bo’lsada,  bu 

munim asar keying vaqtlargacha hozirgi zamon tillaridan birortasiga to’la holda tarjima 

qilinmagan  edi.  Bu  qiyin  va  ma’suliyatli  ishni  o’zbek  sharqshunoslari  tabiblar  bilan 

hamkorlikda amalga oshirdilar: “Qonun”ning beshala kitobi o’zbek va rus tillarida 1954-

61yillar  mobaynida  Toshkentda  nashr  etildi.  1980  yili  Ibn  Sino  tug’ilganiga  1000  yil to’lishi munosabati bilan “Qonun”ning ikkinchi tuzatilgan nashri e’lon  Yüklə 1,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə