Namaz dualari ve anlamlariYüklə 22,06 Kb.
tarix25.06.2018
ölçüsü22,06 Kb.
#51169

NAMAZ DUALARI VE ANLAMLARI

Cenab-ı Hakka bağlılığın ifadesinin en güzel şeklini oluşturan NAMAZ, dualarla birlikte kılınır. Şimdi namazda okuduğumuz dualarla namaz sürelerini, Türkçe anlamlarıyla beraber öğrenmeye çalışalım.A) NAMAZ dualarI

1. EUzü - Besmele:

Eûzü billâhi mineşşeytanirracîm. (Kovulmuş Şeytan'dan Allah'a sığınırım.)

Bismillahirrah mânirrahim. ( Bağışlayan ve esirgeyen Allah'ın adıyla.)

2. Sübhaneke: Allâhü EkberSübhanekellâhümme ve bihamdik. Ve tebâre kesmük ve teâlâ ceddük. (Vecelle senâük). Velâ ilahe ğayruk.

Anlamı: "Allah'ım ! Sen eksik sıfatlardan uzaksın. Seni daima överim. Senin adın mübarektir. Senin azametin çok yücedir. (Senin şanın yücedir.)ve senden başka hiçbir İlah yoktur."

3. tehiyyât: Allâhü EkberEttehıyyâtü lillâhi, vessalevâtü, vettayyibâtü, esselamü aleyke, eyyühennebiyyü, verahmetullahi, veberekâtühû, esselamü aleynâ, vealâ ibâdillâhissâlihıyn.

Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû verasûlüh.

Anlamı: " Dil, beden, ve mal ile yapılan ibadetlerin hepsi Allah içindir. Ey peygamber ! Allahın selamı rahmet ve bereketi sana olsun, selâm bize ve Allah'ın iyi kullarına olsun.

Şahitlik ederim ki Alllah'tan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki Muhammed (s.a.v) Allah'ın kulu ve elçisidir."

4. SALLİ VE BÂRİK: Allâhü Ekber


  • Allahümme salli alâ Muhammed'iv vealâ âli Muhammed; Kemâ salleyte alâ İbrahime vealâ âli İbrahim. İnneke hamîdüm mecîd.

  • Allahümme bârik alâ Muhammed'iv vealâ âli Muhammed; Kemâ bârekte alâ İbrahime vealâ âli İbrahim. İnneke hamîdüm mecîd.

Anlamı:" Ey Allah'ım! (Peygamberimiz)Hz. Muhammed'e ve O'nun yakınlarına ; Hz. İbrahim'e ve O'nun yakınlarına rahmet ettiğin gibi rahmet eyle."

" Ey Allah'ım! (Peygamberimiz)Hz. Muhammed'i ve O'nun yakınlarını ; Hz. İbrahim'i ve O'nun yakınlarını mübârek kıldığın gibi mübârek kıl."

5. Rabbena DualarI: Allâhü Ekber  • Rabbenâ âtinâ fiddünya hasenetev vefil âhıreti hasenetev vegınâ azâbennâr. (Rabbimiz bize dünya da ve ahirette iyilik ver. Ve bizi cehennem azabından koru.)

  • Rabbic’alnî mukımessalâti ve min zürriyyetî. Rabbena ve tegabbel duâ'. Rabbenağfirlî veli vâlideyye velil mü'minîne yevme yegumül hısâb.

(Ey Rabbim! Beni ve soyumu namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et. Ey Rabbimiz! Hesap başlayınca (Kıyamet günü) beni, anamı, babamı ve bütün inananları bağışla.)

6. KUNUT DUALARI: Allâhü Ekber  • Allahümme innâ nesteînüke, venestağfiruke, venestehdîk. Venü'minübike, venetûbü ileyk. Venetevekkelü aleyk. Venüsnî aleykelhayra, küllehû neşküruke, velâ nekfuruk.

Venahle'u , venetrukü, meyyef curük.

Anlamı: (Allah'ım ! Biz Senden yardım isteriz; günahlarımızı bağışlamanı ve bizi doğru yola iletmeni dileriz. Sana tevbe ederiz; Sana güveniriz. Bütün iyiliklerin Senden olduğunu belirterek

Seni överiz; Sana şükrederiz; Sana nankörlük etmeyiz; Sana isyan edenleri bırakırız ve onlarla ilgimizi keseriz. )  • Allahümme iyyake na'büdü, veleke nüsalli, venescüdü, ve ileyke nes’â, venahfidü, nercû rahmeteke, ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bil'küffâri mülhık.

Anlamı: (Allah'ım ! Biz ancak Sana kulluk ederiz ve Senin için namaz kılarız; Sana secde ederiz ve Sana koşarız. İbadetini severek yaparız ! Rahmetini umarız ve azabından korkarız. Senin

azabın kâfirlere ulaşır.)

7. AMENTÜ: Amentü billahi, ve melâ-iketihi, ve kütübihi, ve rusülihi, vel-yevmil âhiri, ve bil-kaderi hayrihi ve şerrihi minellâhi teâlâ vel-ba'sü ba'del mevti hakkun. Eşhedü enlâ ilâhe

illallah ve Ehhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülüh.

Anlamı: "Ben Allahü Teâlâ'ya ve onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allahü Teâlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım.

Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allahü Teâlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (s.a.s) onun kulu ve peygamberidir."

1. FÂTİHA SÛRESİ: Bismillâhirrahmânirrahîm B) NAMAZ SÛRELERİ

Elhamdü lillâhi rabbil âlemiyn, errahmânirrahiym. Mâliki yevmiddiyn. İyyâke na'büdü ve iyyâke nesteıyn. İhdinassırâtal müstakıym. Sırâtallezine en'amte aleyhim,

ğayril mağdubi aleyhim ve leddâllîn. (Âmin)

Anlamı: (Övgü, âlemlerin Rabbi, bağışlayan, esirgeyen ve din gününün mâliki olan Allah'a özgüdür. Yalnız San'a kulluk ederiz ve yalnız Sen'den yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazabına uğrayanlarınkine değil.) (Âmin)

2. FİL SÛRESİ : BismillâhirrahmânirrahîmElem tera keyfe feale rabbüke bieshabil fîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihıcâretim minsiccîl. Fecealehüm keasfim me'kül.

Anlamı: "Rabbinin fil sahiplerine nasıl yaptığını görmedin mi? O, bunların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.

Bu kuşlar, onlara pişirilmiş taşlar atıyorlardı. Derken Allah onları yenik ekin sapı gibi yapıverdi."


3. KUREYŞ SÛRESİ: Bismillahirrahmanirrahim

Li-îlâfi kureyşin îlâfihim rıhleteşşitâ-i vessayf. Felya'büdû rabbe hâzel beyt. Ellezî et'amehüm mincûiv ve âmenehüm min havf.

Anlamı: " Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarına çıkmak üzere varmış oldukları uzlaşma hakkı için, onları aç iken doyuran ve korkudan güvenliğe eriştiren bu Kâbe'nin Rabbine

kulluk etsinler."

4. MÂUN SÛRESİ : Bismillahirrahmanirrahim

Era-eytellezî yükezzibü biddîyn. Fezâlikellezî yedu'ul yetîym. Vela yehuddu alâ taâmil miskîyn. Feveylül lilmüsallîyn. Ellezînehüm ansalâtihim sehûn. Ellezînehüm yürâûne ve yemneunel mâuun.

Anlamı: "Dini yalanlayanı gördün mü? Yetimi kakıştıran ve yoksulu doyurmaya yanaşmayan o'dur. Vay bir kısım o namaz kılanların haline ki, onlar namazlarında gafildirler; onlar gösteriş

yaparlar ; onlar basit şeyleri bile (ödünç olarak) vermezler."

5. KEVSER SÛRESİ : Bismillahirrahmanirrahim

İnnâ e'taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şâni'eke hüvel ebter.

Anlamı: " Biz sana Kevser'i verdik. Öyle ise Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl soyu güdük olan (ebter), sana kin besleyenin kendisidir."

6. KÂFİRUN SÛRESİ : BismillahirrahmanirrahimKul yaâ eyyühel kâfirun. Lâ a'büdü mâta'büdûn. Velâ entüm âbidüne mâ a'büd. Velâ ene âbidüm mâ abedtüm. Velâ entüm âbidüne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliyedîn.

Anlamı: " Deki: Ey kâfirler, ben sizin taptığınıza tapmam; siz de benim taptığıma tapmazsınız. Ben sizin taptığınıza tapacak değilim; siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır."

7. NASR SÛRESİ : Bismillahirrahmanirrahimİzâ câ-e nasrullahi velfethu. Vera'eytennâse yedhulüne fî dinillehi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ.

Anlamı:" Allah'ın yardımı ve zafer gelince, insanların bölük bölük gelip Allah'ın dinine girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et, O'nun bağışlamasını dile; çünkü O, tevbeyi kabul edicidir."

8. TEBBET (LEHEB) SÛRESİ : BismillahirrahmanirrahimTebbet yedâ ebîlehebiv vetebbe. Mâ ağnâ anhü mâlühü vemâ keseb. Seyaslânâran zâte leheb. Vemra'etühû hammâletel hatab. Fî cîdihe hablüm mimmesed.

Anlamı: " Ebu Leheb'in elleri kurusun; kurudu da. Malı ve kazandığı ona bir yarar sağlamadı. O, alevli bir ateşe yaslanacaktır.

Karısı da, odun hamalı olarak ve boynunda liften bir iple bu ateşe girecektir."

9. İHLAS SÛRESİ : Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvallâhü ehad. Allahüssamed . Lem yelid velem yûled. Velem yeküllehû küfüven ehad.

Anlamı: " De ki, ALLAH birdir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış, doğurulmamıştır. O'na hiçbir şey denk değildir."

10. FELAK SÛRESİ : BismillahirrahmanirrahimKul e-ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Vemin şerri ğasigın izâ vegab. Vemin şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı: "De ki: Tan yerinin Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden, bastığı zaman karanlığın şerrinden,

düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden."11. NAS SÛRESİ : Bismillahirrahmanirrahim

Kul e-ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs. Minel cinneti vennâs.

Anlamı: " De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların İlâhı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbine sığınırım."
12. AYETÜL KÜRSİ ve anlamI: Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. "Allah, odur ki, kendinden başka ilah yoktur. O, diridir, herşeyi görüp gözetendir."

Lâ te'huzuhû sinetüv velâ nevm. "O'nu ne uyku, ne de uyuklama tutar."

Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil'ard." Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur."

Menzellezî yeşfe-u ındehû illâ bi iznih. " O'nun izni olmadan katında hiçbir kimse şefeat edemez."

Ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. " O, kullarının yapmakta olduklarını ve önceden yaptıklarını bilir (Ona hiçbir şey gizli kalmaz)."

Velâ yühîtûne bişey'im min ılmihî illâ bimâşâ-e. " O'nun dilemesi hariç, insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler."

Vesi-a kürsiyyühü'ssemâvâti vel'ard." O'nun kürsüsü (Kudret ve saltanatı) gökleri ve yeri içine alır."

Velâ yeûdühû hıfzuhümâ . " Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez."

Ve hüvel aliyyül azıym. " O, çok yüce, çok büyüktür." (Bakara suresi, 255. Ayet)

* Not: Sure ve Dualar, ezberlenmesi kolay olsun diye yazım kurallarına dikkat edilmeden ağızdan çıktığı şekilde yazılmıştır.


Yüklə 22,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə