Naxçıvan Dövlət UniversitetiYüklə 287,98 Kb.
səhifə1/4
tarix24.02.2018
ölçüsü287,98 Kb.
#27627
  1   2   3   4

Naxçıvan Dövlət Universiteti

« İqtisad » fakultəsi « Mühasibat

uçotu və audit » ixtisası üzrə əyani

şöbənin IV kurs tələbəsi Pənahov

Hikmətin « Kapitalların, fondların,

ehtiyatların və cəlb edilmiş vəsait -

lərin » mövzusunda yazdığı bura -

xılış işinə
RƏY

Ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar yeni iqtisadi sistemin yaranması zərurəti meydana çıxdı. Dövlət müəssisələri özəlləşdirməyə çıxarıldı və bir sıra yeni özəl istehsal müəssisələri yaranmağa başladı. Qeyd olunanları nəzərə alaraq demək olar ki, buraxılış işində aktual bir sahə araşdırılıb tədqiq olunmuşdur. Buraxılış işi giriş, 2 fəsil, nəticə və ədəbiyyat bölmələrindən ibarətdir.

Giriş hissədə iş haqqında ümumi məlumat verilmişdir. İşin birinci fəslində kapitallar və mövcud olan ehtiyatlar haqqında məlumatlar verilmiş, onların uçota alınması əməliyyatları nəzərdən keçirilmişdir.

İşin ikinci fəslində bank kreditlərinin alınması və uçotu, məqsədli maliyyələşmələrin və borcların uçotu dərindən təhlil olunmuşdur.

Sonda nəticə və ədəbiyyat siyahısı verilmişdir. İşdə buraxılan kiçik nöqsanları nəzərə almaqla tələbə Pənahov Hikmətin buraxılış işini qənaqətbəxş hesab etmək olar.

Elmi rəhbər: A . M. Seyidov

Naxçıvan Dövlət Universiteti

« İqtisad » fakultəsi « Mühasibat

uçotu və audit » ixtisası üzrə əyani

şöbənin IV kurs tələbəsi Pənahov

Hikmətin « Kapitalların, fondların,

ehtiyatların və cəlb edilmiş vəsait -

lərin » mövzusunda yazdığı bura -

xılış işinə
RƏY

Kapitalların, fondların, ehtiyatların və cəlb edilmiş vəsaitlərin uçotu bu günkü günümüzdə mühasibat uçotunda əhəmiyyətli tədqiqat obyektidir. Yeni iqtisadi şəraitdə müəssisələrin yaradılması və fəaliyyətə başlaması baxımından buraxılış işi böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Buraxılış işi giriş, 2 fəsil, nəticə və ədəbiyyat bölmələrindən ibarətdir. Girişdə mövzu ilə bağlı ümumi məlumat verilir.

Birinci fəsildə Nizamnamə, əlavə və ehtiyat kapitallarının uçotu, formalaşması, yaranması və tərkibi dərindən araşdırılmışdır. Müəssisədə mövcud olan ehtiyatlar və xüsusi təyinatlı fondlar birinci fəslin tərkibində təhlil olunmuşdur.

İkinci fəsildə cəlb edilmiş vəsaitlərin uçotu tərkibində bank kreditlərinin və məqsədli maliyyələşmələrin uçotu nəzərdən keçirilmişdir. Sonda nəticə və ədəbiyyat siyahısı verilmişdir.

Bəzi kiçik nöqsanları nəzərə almaqla tələbə Pənahov Hikmətin buraxılış işini qənaətbəxş hesab etmək məqsədəuyğundur.


Rəyçi: dos . M . S . Bağırov

Naxçıvan Dövlət Universiteti

« İqtisad » fakultəsi « Mühasibat

uçotu və audit » ixtisası üzrə əyani

şöbənin IV kurs tələbəsi Pənahov

Hikmətin « Kapitalların, fondların,

ehtiyatların və cəlb edilmiş vəsait -

lərin » mövzusunda yazdığı bura -

xılış işininREFERATI

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar ölkəmizdə yeni mülkiyyət formalı

müəssisələrin yaranması zərurəti meydana çıxdı. Mövzuda müəssisələrin

kapitallarının formalaşması, fondların yaranması, müəssisələrin fəaliyyəti zamanı meydana çıxan maliyyə sıxıntılarını aradan qaldırmaq üçün bank kreditlərinin alınması və onların uçota alınmasından bəhs edilir. Mövzu giriş,

2 fəsil, nəticə və istifadə olunan ədəbiyyat bölmələrindən ibarətdir.

Birinci fəsildə xüsusi vəsaitlərin uçotu nəzərdən keçirilir.

İkinci fəsildə cəlb edilmiş vəsaitlərin uçotundan bəhs edilir.

Sonda mövzu ilə bağlı nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı öz əksini tapmışdır.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ


FAKULTƏ : « İqtisad »

KAFEDRA : « Mühasibat uçotu və maliyyə »
İXTİSAS : « Mühasibat uçotu və audit »

B U R A X I L I Ş İ Ş İ

Mövzu : « Kapitalların, fondların, ehtiyatların və cəlb edilmiş

vəsaitlərin uçotu »

DİPLOMÇU : H . Y . Pənahov
RƏHBƏR : A . M . Seyidov

KAFEDRA MÜDİRİ : dos. T . A . Abbasov

NAXÇIVAN – 2007

M ü n d ə r i c a t

Giriş


I fəsil. Xüsusi vəsaitlərin uçotu

§ 1.1 Nizamnamə, əlavə və ehtiyat kapitallarının uçotu

§ 1.2 Xüsusi təyinatlı fondların uçotu

§ 1.3 Müəssisədə mövcud olan ehtiyatların uçotuII fəsil. Cəlb edilmiş vəsaitlərin uçotu

§ 2.1 Bank kreditləri və borcların uçotu


§ 2.2 Məqsədli maliyyələşmələrin və borcların uçotu

Nəticə::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
İstifadə olunan ədəbiyyat...................................................................................

G i r i ş

Son illərdə Azərbaycan Respublikasının ÜDM – un artım səviyyəsinə görə MDB ölkələri içərisində birinci yeri tutmuşdur. Bu da inzibati amirlik sistemindən bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçməs i ilə əlaqədar olaraq özəlləşmənin aparılması ÜDM – un çəkisində özəl sektorun payının dövlət sektorundakı nisbətən çox olması Azərbaycan Respublikasında mühasibat qanunlarının bazar iqtisadiyyatı modelinə uyğun qurulması, müəssisənin uçot sistemində böyük əhəmiyyət kəsb edən kapitalların, fondların, ehtiyatların və cəlb edilmiş vəsaitlərin uçotunun beynəlxalq mühasibat uçotunun standartlarına uyğunlaşdırılması nəticəsində mümkün olmuşdur. Kapitalların, fondların, ehtiyatların və cəlb edilmiş vəsaitlərin uçotunun düzgün təşkili və qurulması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də buraxılış işi kimi seçdiyimiz mövzu aktualdır.

Mövzuda müəssisənin uçot siyasətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən aşağıdakı məsələlər araşdırılaraq tədqiq edilmişdir.

Birinci fəsildə müəssisənin ilkin olaraq işə başlaması üçün start kapitalı rolunu oynayan nizamnamə kapitalının yaradılmasından, müəssisənin əmlakının yenidənqiymətləndirilməsi zamanı artan dəyəri və.s – nin hesabına əlavə kapitalın formalaşmasından, bir sıra gözlənilməz tədbirlərin qarşısının alınması məqsədilə ehtiyatların yaradılmasından, bəzi sosial tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün xüsusi təyinatlı fondların yaradılmasından bəhs olunur.

İkinci fəsildə müəssisənin istehsal fəaliyyətini həyata keçirərkən qarşıya çıxan maliyyə çatışmamazlıqlarını həll etmək üçün cəlb edilmiş vəsaitlər formasında bank kreditlərindən və borclardan istifadə etməsindən, bu və ya digər tədbirləri maliyyələşdirmək üçün alınmış məqsədli maliyyə vəsaitlərinin uçotu haqda informasiya verilir.

Mövzunun sonunda işilə bağlı gəlinən nəticə və ədəbiyyat siyahısı verilmişdir.I FƏSİL: XÜSUSİ VƏSAİTLƏRİN UÇOTU
§ 1.1 Nizamnamə,ehtiyat və əlavə kapitalların kapitalı uçotu.

Nizamnamə kapitalı - yarandığı və müvafiq orqanlarda qeydiyyatdan keçdiyi za-

man müəssisəyə onun mülkiyyətçisi tərəfindən qoyulan vəsaitlərin məbləğidir. Ni- zamnamə kapitalı hər bir müəssisənin qarşısında qoyduğu vəzifələrin yerinə yeti - rilməsində mühüm vəsait mənbələrinin formalaşması göstəricilərini əks etdirir. Ni - zamnamə kapitalı istənilən təşkilati-hüquqi formalarında olan müəssisələrin isteh - salat-təsərrüfat fəaliyyətinə təkan verən kapitalın start miqdarıdır.O özündə müəssi- sənin mülkiyyətinə sahib olmaq və sərəncam vermək hüququnu, hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsi və eyni zamanda müəssisənin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyəti - nin əsas mənbəyini əlaqələndirir.

Nizamnamə kapitalı müəssisə yaradılarkən təsisçilərin qoyduqları vəsaitlər əsa - sında formalaşır.Nizamnamə kapitalının formalaşması mövcud olan qanunvericilik, normativ aktların və müəssisələrin təsis sənədləri tələblərinə uyğun icra olunur. Ni- zamnamə kapitalının həcmi müəssisənin nizamnaməsində öz əksini tapır və müəs - sisənin təsərrüfat-maliyyə dövriyyəsi onun həcminə təsir göstərir.Onun həcmi mül- kiyyət formasından asılı olmayaraq yalnız müəssisə təsisçilərinin qərarı ilə dəyişdi- rilə bilər.

Bazar iqtisadiyyatına keçənə qədər müəssisəyə lazım olaan vəsaitlər dövlət tərə- findən ayrılırdı.Onların dəyəri müəssisənin nizamnaməsində əks olunurdu. Fəaliy - yət prossesində nizamnamə kapitalı dövlət orqanları tərəfindən müəyyən edilən qaydalar üzrə artırdı və ya azalırdı. Öz fəaliyyətini bazar iqtisadiyyatında həyata keçirən müəssisələr kommersiya əsasında təşkil olunurlar. Bunun üçün bir neçə hü- quqi və fiziki şəxslər əmanətçi-payçıların kollektivləri və ya səhmdarların korporo- siyaları nizamnamə kapitalına pul məbləğlərini və ya qiymətliləri qoymaq yolu ilə kollektiv və ya korporativ mülkiyyət yaradırlar.

Azərbaycan Respublikasının 24 mart 1995-ci il tarixli Mühasibat uçotu haqqın - da qanuna müvafiq olaraq nizamnamə kapitalı özündə təsis sənədlərində müəyyən edilmiş ölçüdə, müəssisənin fəaliyyətini təmin etmək üçün yaradıldığı zaman işti - rakçıların(mülkiyyətçilərin) əmlaka qoyduqları əmanətlərin(pul ifadəsində) məc - muunu əks etdirir.Bu kapital təsisçilər tərəfindən pul vəsaitləri, qüyri-maddi aktiv - lər, əsas və dövriyyə vəsaitləri şəklində keçirilməlidir. Onun məbləği müəssisə qey- diyyatdan keçirilən zaman müəssisənin nizamnaməsində əks olunur. Nizamnamə kapitalı sonra əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin, onların köhnəlməsinin, döv - riyyə və pul vəsaitlərinin hərəkətinin təsiri altına düşməməlidir. Bu, əgər müəssisə il ərzində öz təşkilati-hüquqi formasını dəişmirsə belə olur. Əgər o dəişirsə, misal üçün, özəlləşmə ilə əlaqədar olaraq, onda nizamnamə kapitalının həcmini dəişməyə icazə verilir. Bu əmlakın qiymətləndirilməsi aktında, yəni təsis sənədlərində, ni - zamnamədə əks olunmalıdır.

Nizamnamə kapitalının formalaşması təşkilatın və onun təşkilati-hüquqi fəaliy - yətinin formalaşması ilə əlaqədardır.

15 dekabr 1992-ci il tarixli« Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Res - publikasının Qanunu » və 01 iyul 1994-cü il tarixli «Müəssisələr haqında Azərbay- can Respublikasının Qanunu» müəssisələrin aşağıdakı təşkilati-hüquqi formalarını nəzərdə tutur ׃ fərdi(ailə), şərikli(tam ortaqlı), payçı və şərikli(azı bir şərik və bir payçı tərəfindən təşkil olunur), dövlət müəssisəsi, məhdud məsuliyyətli müəssisələr və səhmdar cəmiyyəti. Hər bir təşkilati-hüquqi forma üçün nizamnamə kapitalının yaradılması qaydası qanunvericilikdə və təsis sənədləri ilə nizama salınır, bunlar nizamnamə və təsisçilərin müqaviləsi hesab olunurlar.

Fərdi xüsusi müəssisənin nizamnamə kapitalı sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçi- rən mülkiyyətçinin qoyduğu vəsait hesabına yaradılır. Ailə xüsusi müəssisəsinin ni- zamnamə kapitalı, ümumi pay mülkiyyəti hüququnda ailə üzvlərinin qoyduqları və- saitin hesabına yaradılır.

Qeyri-məhdud cəmiyyət hüquqi şəxs hesab olunmur, onun iştirakçıları isə müs - təqilliyi və hüquqi şəxs hüququnu saxlayırlar. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı(qey- ri-məhdud cəmiyyət, qarışıq cəmiyyət, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət) ancaq işti - rakçıların qoyduqları pulların hesabına yaradılır və ümumi pay mülkiyyəti hüqu - qunda olan iştirakçılarına məxsus olur.

Cəmiyyətin iştirakçısının qoyduğu vəsaitlər aşağıdakılar ola bilər:bina, qurğu, maşınlar və avadınlıqlar, maddi qiymətlilər, qiymətli kağızlar, torpaqdan, sudan və digər təbii ehtiyatlardan, binalardan,qurğulardan və avadanlıqlardan istifadə hüqu- qu, habelə digər əmlak hüququ(o cümlədən əqli mülkiyyət), pul vəsaiti və xarici valyuta.

Keçirilən əmlakın dəyəri cəmiyyətin iştirakçılarının birgə qərarı ilə müəyyən edilir.Manatla qiymətləndirilərək qoyulan vəsait nizamnamə kapitalında iştirakçı - nın payını təşkil edir.

Əgər əmlak cəmiyyət iştirakçılarına ancaq istifadə etmək üçün(icarəyə) verilib - sə, qoyulan vəsaitin ölçüsü və müvafiq olaraq iştirakçının payı, bu əmlakdan istifa- də etməyə görə icarə ödəməsindən asılı olaraq müəyyən edilir, bu zaman əmlakın istifadə edilməsinə görə icarə haqqı, təsis sənədlərində göstərilən cəmiyyətin fəaliy- yətinnin bütün dövrünə görə və ya əgər təsis sənədlərində başqası nəzərdə tutulma - yıbsa, iştirakçılar tərəfindən müəyyən edilmiş başqa müddətə görə hesablanır .

Unitar müəssisələr sırasına onun üçün ayrılmış xüsusi əmlaka mülkiyyət hüququ olmayan kommersiya təşkilatları daxil edilir.Unitar müəssisənin əmlakı bölünməz olduğundan qoyuluş (hissələr, paylar) üzrə, o cümlədən təşkilatın işçiləri arasında bölüşdürülə bilməz.

Unitar müəssisənin nizamnaməsi nizamnamə fondunun miqdarını, onun forma - laşma qayda və mənbəi haqda məlumatları əks etdirməlidir. Unitar müəssisə forma- sında ancaq dövlət və bələdiyyə təşkilatları yaradıla bilər.

Unitar müəssisələrin nizamnamə fondu onların fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün təşkilatın istismara verildiyi anda dövlət yaxud bələdiyyə orqanları tərəfindən verilmiş vəsaitlərin məbləğini(tikinti, quraşdırma işlərinə çəkilən bütün məsrəflər, avadanlıqların dəyəri, dövriyyə və pul vəsaitləri) əks etdirir.

Unitar dövlət, yaxud bələdiyyə müəssisələrinin əmlakı müvafiq dövlət, yaxud bələdiyyə mülkiyyətində və təsəssüfatçılıq, yaxud operativ idarəetmə hüququna malik olan müəssisəyə məxsus olur. Unitar müəssisənin idarə edilməsi mülkiyyətçi, yaxud mülkiyyətçi orqan və ona tabe olan müvəkkil tərəfindən təyin edilən rəhbər tərəfindən yerinə yetirilir.

Təsərrüfatın idarə edilməsinə əsaslanan müəssisənin nizamnamə fondunun miq - darı unitar dövlət və bələdiyyə müəssisələri haqqında qanunla müəyyənlaşdirilən məbləğdən az olmamalıdır.

Nizamnamə kapitalının miqdarı təsis sənədinə əsasən müəyyən edilən bir, yaxud bir neçə təsərrüfat cəmiyyətli şəxslər tərəfindən təsis edilən, bu cəmiyyətin iştirak - iştirakçılarının onun öhdəliklərində cavabdehlik daşıyan və onların fəaliyyəti ilə əlaqədar qoyulan vəsait qədər əmələ gələn zərər riskinə məsuliyyət daşıyan cəmiy- yət məhdud məsuliyyətli cəmiyyət hesab olunur.Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin yaradılması «Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət haqqında» qanunla tənzimlənir. Məh- dud məsuliyyətli cəmiyyətlərin təsis sənədlərinə iki: təsis müqaviləsi və cəmiyyətin nizamnaməsi daxildir.

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin yaradılmasında vətəndaşlar və hüquqi şəxslər iştirak edə bilər. Ancaq bu zaman cəmiyyət iştirakçılarının sayı 50 nəfərdən artıq olmamalıdır.Cəmiyyət iştirakçıları təyin edilən həddən artıq olan hallarda məhdud məsuliyyətli cəmiyyət bir il ərzində açıq tipli səhmdar cəmiyyətinə, yaxud istehsa - lat kooperativinə çevrilməlidir.

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalı onun iştirakçılarının qoy - duğu payın nominal dəyərindən təşkil olunur və bu pay cəmiyyətin kreditorlarının marağına zəmanət verən əmlakın minimum miqdarını müəyyən edir. Məhdud mə - suliyyətli cəmiyyətin iştirakçıları ancaq onların qoyduqları pay hüququnda məsu - liyyət daşıyırlar. Paylar pul, qiymətli kağızlar, digər əmlak, əmlak hüquqları və pul ifadəsində qiyməti olan başqa hüquqlar şəklində qəbul edilir.

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalına təsisçilərin pay şəklində qoyduqları əmlak və ya hüquqlar təsisçilər tərəfindən qiymətləndirilir.Təsisçilər bu bərədə razılığa gəlmədikdə həmin əmlak və ya hüquqlar qanunveriçiliklə müəyyən edilmiş qaydada qiymətləndiricilər tərəfindən qiymətləndirilir. Cəmiyyətin hər bir iştirakçısı öz payını təsis müqaviləsində müəyyən edilən bir il ərzində və cəmiyyə - tin dövlət qeydiyyatından keçdiyi dövrdən hesablanmaqla bir ildən çox olmayan dövrdə məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalına qoymalıdır. Bu za - man cəmiyyətin hər bir təsisçisinin qoyuluşunun dəyəri onun payının nominal də - yərindən az olmamalıdır.

Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı onun təsisçilərinin qoyduqları pul vəsaiti vədigər əmlaklar əsasında formalaşır. Azərbaycan Respublikasında səhmdar cəmiyyətinin yaradılması, idarə edilməsi və fəaliyyəti ilə əlaqədar qaydalar 28 de - kabr 1999-cu il tarixli qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının «Mülki məcəlləsi» haqqında qanunla (2005-ci il sentyabrın 1-dək olan dəişiklik və əlavə - lərlə) tənzimlənir. Nizamnamə kapitalı dövlət qeydiyyatından keçməlidir. Onun dəyişməsi ancaq səhmdar cəmiyyətinin təsisçilərinin qərarı əsasında icra oluna bi - lər.

Səhmdar cəmiyyətləri açıq və qapalı formada yaradıla bilər. Açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə fondu azad yazılış və satış qaydasında yayılan müəyyən sayda səhmin nominal qiymətinin cəmindən ibarətdir.Qapalı səhmdar cəmiyyətləri isə səhmlərini qabaqcadan müəyyən edilmiş iştirakçılar arasında bölüşdürür və ya ümumiyyətlə səhm buraxmırlar. Həmin halda hər bir təsisçinin qoyduğu sərmayə təsis müqaviləsi və müvafiq sənədlərlə təsdiq olunur.

Qanunvericilikdə səhmdar cəmiyyətləri üçün nizamnamə kapitalının yaradılması və ya onun həcminin dəişdirilməsinin daha mürəkkəb sistemi müəyyən edilmişdir. Burada nizamnamə kapitalı, ancaq səhmin nominal dəyərinin artırılması və ya əla- və səhmin(səhmin emissiyasının) bölüşdürülməsi ümumi iclasın qərarı ilə aparıl - dıqdan sonra artırıla bilər. Açıq tipli səhmdar cəmiyyətlərində nizamnamə kapitalı- nın artırılması zamanı əlavə emissiya, ancaq əvvəlki emissiyanın yekunu səhmdar - ların ümumi iclasında təsdiq edildikdən, eləcədə onlar nəzərə alınmaqla həqiqi sa - tılmış səhmin həcminə və satılmamış səhmlərin ödənilməsinə müvafiq olaraq ni - zamnamə kapitalının artması ilə əlaqədar cəmiyyətin nizamnaməsində dəişikliklər edildikdən sonra həyata keçirilir.

Nizamnamə kapitalının həcminin dəyişdirilməsi haqqında qərar qanunvericiliklə müvafiq mülkiyyət formalı təşkilatlar üçün müəyyən olunmuş qaydaya uyğun müəyyən edilir. Məsələn, səhmdar cəmiyyətlərində bu cür qərar ancaq səhmdarla - rın ümumi iclasında qəbul edilə bilər.Müxtəlif formalı müəssisələrin nizamnamə kapitalının yaradılmasında fərqlərin olmasına baxmayaraq onlara məxsus nizamna- mə kapitalı və onların hərəkətinin sintetik uçotu 85 №-li «Nizamnamə kapitalı» adlı hesabda aparılır. Hesab passiv fond hesabıdır. Hesabın kredit qalığı qeydə alınan nizamnamə kapitalının məbləğini, debet dövriyyəsi onun müvafiq qanunvericiliyi- nə uyğun olaraq müxtəlif səbəblərlə əlaqədar azalmasını, kredit dövriyyəsi isə aşağıdakı subhesablar açıla bilər: «Sadə səhmlər» və «İmtiyazlı səhmlər».

Qeydiyyatdan keçmiş səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı səhmdarlar üzrə borcların vəziyyətindən asılı olaraq 85 №-li «Nizamnamə kapitalı» hesabının aşağı- dakı subhesablarında uçota alınır:

85/1-«Elan edilmiş kapital»- səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsində yazılmış məbləğdə;

85/2- «Abunə kapitalı» - abunəsi həyata keçirilmiş səhmlərin dəyərinə;

85/3-«Ödənilmiş kapital»-abunə vaxtında və bir az sonra iştirakçılar tərəfindən keçirilən vəsaitlə 85/4-«Götürülmüş kapital»- səhmdarlardan cəmiyyət tərəfindən onların satın alınması yolu ilə dövriyyədən götürülən səhmlərin dəyəri.

Səhmdar cəmiyyətinin qeydiyyatdan keçdiyi bütün səhmlər 85№-li «Nizamna- mə kapitalı» hesabının 1-ci subhesabında uçota alınır.Səhmlərə abunə başa çatdıq- da onların nominal dəyərinə vəsaitlərin azalmasına görə 85№-li hesabın 1-ci sub - hesabında və vəsaitlərin artmasına görə 85№-li hesabın 2-ci subhesabında yazılış aparılır. Səhmlər ödənildikdən və səhmlərə səhmdarların mülkiyyət hüququ rəsmi- ləşdirildikdən sonra səhmlərin nominal dəyəri 85№-li hesabın 2-ci subhesabından 3-cü subhesabına keçirilir.

Elan edilmiş kapital - təsis sənədlərində əks etdirilmiş məbləğ deməkdir.Ödənilmiş kapital- təsisçilərdən(iştirakçılardan) faktiki daxil olmuş məb- ləğ deməkdir.

Abunə kapitalı - səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinə abunə həyata keçirilən sadə və imtiyazlı səhmlərin onların nominal dəyəri üzrə məbləğini üzündə əks etdirir.

Müəssisə dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra onunelan edilmiş və ya abunə kapitalı, təsis sənədlərində nəzərdə tutulan, iştirakçıların qoyduqları vəsaitlərin məbləğində(səhmlərə edilmişabunə məbləğində) mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir.

Ödənilmiş kapital, daha doğrusu, təsisçilərin qoyduqları vəsaitlərinin məbləğləri-

nin ödənilməsi pul formasında(manatlarla və ya xarici valyutada), maddi cismi for-

mada(əsas vəsaitlər, maddi qiymətlilər, azqiymətli və tezköhnələn əşyalar) , qeyri-maddi aktivlər fprmasında(torpağın, suyun və digər təbii ehtiyatların istifadə hüqu-

qu, əmlak hüququ, əqli mülkiyyət hüququ şəklində) əks etdirilə bilər.

Səhmdar cəmiyyəti qeydiyyata alındıqdan sonra nizamnamə kapitalında qeyd edilən dövrdə cəmiyyətin təsisçilərinə borc əmələ gəlir.

Təsisçilərlə hesablaşmaların uçotu üçün 75№-li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabından istifadə edilir.Buhesab aktiv-passiv hesabdır. O, bir tərəfdən «Nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə hesablaşmalar» subhesabıda nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə təsisçilərlə hesablaşmaların uçotunu, digər tərəfdən, «Gəlirlərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar» subhesabıda isə onlara hesablanmış gəlirlər üzrə təsisçilərlə hesablaşmaların uçotunu aparmağa xidmət edir.

Səhmdar cəmiyyətin səhmdarları səhmdar cəmiyyətinin xüsusi reyestirində qeyd olunur. Qoyuluşa görə səhmdarlarla, yaxud təsisçilərlə hesablaşmaların analitik uçotu onların hər biri üçün açılmış nizamnamə kapitalına qoyuluş üzrə əmələ gələn borc məbləği, bu borcun ödəmə tarixi və borcu ödəmək üçün verilən aktivlərin məbləği göstərilən kart, yaxud cədvəllərdə aparılır.

Analitik uçotun aparılması üçün təsis sənədlərindən, əsas vəsait və qeyri-maddi aktivlərin qəbul-təhvil aktından, verilən əmlakın qiymətləndiril- məsi aktından, ödəmə tapşırığından, kassa mədaxil orderindən və.s-dən istifadə edilir.Bu zaman bütün qoyuluşlar təsisçilər və səhmdarlar arasında razılaşdırılmış dəyərlə mədaxil edilir.

Beləliklə, qeydə alınmış nizamnamə kapitalı üçün 75№-li«Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının 1.«Nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə he –

sablaşmalar» subhesabının debetinə yazılış verilir. Hesab aktiv hesab ol -

maqla nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə təsisçinin borç məbləğini gös- tərən ancaq debet qalığına malik olur. Onun debet dövriyyəsi hesabat ayın - da nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə təsisçilərin yeni yaranmış borcunu, kredit dövriyyəsi isə pul vəsaiti, material dəyərliləri əmlak kimi verilmiş debi- tor borcunun ödənilmiş məbləğini əks etdirir.

Bütün bunları əsas götürməklə mühasib aşağıdakı mühasibat yazılışları- nı tərtib edir:  • dövlət qeydiyyatına götürülən dövrə səhmdarlara hesablanan borc məbləği

Dt- 75« Təsisçilərlə hesablaşmalar»hesabının

1.«Nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə hesablaşmalar» sub-

hesabı

Kt- 85«Nizamnamə kapitalı» hesabı;  • nizamnamə kapitalının azalması halında vəsaitin təsisçilərə verilmiş

məbləği

Dt- 75«Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının

1.«Nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə hesablaşmalar» subhesabı

Kt- 50 «Kassa»hesabı, 51«Hesablaşma hesabı»;

- əsas vəsait yaxud qeyri-maddi aktivlər qoymaq yolu ilə borcun ödənilən məbləği

Dt- 08«Kapital qoyuluşları»hesabı

Kt- 75«Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının

1.«Nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə təsisçilərlə hesablaşma-

lar» subhesabı;


Dt- 51«Hesablaşmalar hesabı»

Kt- 75«Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının

1.«Nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə hesablaşmalar» subhesabı;


  • qoyuluş üzrə borcun mal-material, qiymətli kağızlar formasında verilən məbləği

Dt- 10«Materiallar»hesabı

08«Kapital qoyuluşları»hesabı

20«Əsas istehsalat»hesabı

41«Mallar»hesabı

58«Maliyyə qoyuluşları»hesabı

Kt- 75«Təsisçilərlə hesablaşmalar»hesabının

1.«Nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə hesablaşmalar» sub - hesabı

Xarici valyutada vəsaitlər müəssisənin nizamnamə kapitalına vəsait qo- yuluşu hesabına keçirilən zaman kurs fərqlərinin məbləğləri meydana çıxır, bunlar özündə onun təsis sənədlərində əks olunduğu tarixə və qoyulan və- saitin faktiki keçirildiyi günə, qoyulan vəsaitin manatla qiyməti arasındakı fərqləri əks etdirir. Kurs fərqi 80№-li «Mənfəət və zərərlər» hesabına aid edilir.Müsbət kurs fərqi mənfəət, mənfi kurs fərqi isə zərər yaradır.

Müəssisənin fəaliyyəti prossesində onun nizamnamə kapitalının artırıl- masının və ya azaldılmasının vacibliyi meydana çıxır.Nizamnamə kapitalı- nın istənilən dəişikliyi nizamnamə kapitalının yeni həcminin dövlət orqanla - rında qeydiyyatından sonra müəssisənin təsisçilərinin qərarı ilə həyata ke - çirilir. Müəssisənin mühasibatlığı nizamnamə kapitalının dəişməsi ilə əla - qədar olan əmaliyyatları təsisilərin müvafiq qərarının dövlət orqanlarında qrydiyyatı təsdiq olunmadan əks etdirə bilməz.

Nizamnamə kapitalının artması və azalması bir qayda olaraq keçən he- sabat ilinin yekunu müəyyən olunduqdan və müəssisənin təsis sənədlərin- də dəişikliklər edildikdən sonra icra olunur.

Müəssisənin nizamnamə kapitalının həcmi aşağıdakı hallarda artırıla bilər:

- qanunvericilikdə tələb olunduqda;

- əsas vəsaitlər yenidən qiymətləndirildikdə;

- istiqrazların səhmlərə dəişdirilməsi ilə əlaqədar olaraq yeni səhm bura-

xıldıqda;


  • müəssisənin mənfəətinin bir hissəsinin fonda ayrılması ilə əlaqədar ola-

raq.

Beləliklə, müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində nizamnamə kapi- talının artması ilə əlaqədar aşağıdakı yazılış aparılır:Yüklə 287,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə