Nutqni tasniflashga yondashuvlar. Psixologik-pedagigok tasnif hususiyatlariYüklə 18,05 Kb.
tarix06.05.2023
ölçüsü18,05 Kb.
#108761
Nutqni tasniflashga yondashuvlar. Psixologik-pedagigok tasnif hususiyatlari


NUTQNI TASNIFLASHGA YONDASHUVLAR. PSIXOLOGIK-PEDAGIGOK TASNIF HUSUSIYATLARI

  1. Logopediyada nutq buzilishlarining tasnifi.

  2. Amaldagi nutq buzilishlari tasnifi mezonlari.

  3. Nutq buzilishlarini tasniflashdagi munozarali va hal etilmagan masalalar.

Nutq buzilishlarining shakl va turlari haqidagi ilmiy asoslangan tasavvurlar shu buzilishlarni bartaraf etishning samarali usullarini ishlab chiqish uchun dastlabki shart hisoblanadi. Tadqiqotchilar logopediya fani taraqqiyotining barcha tarixiy davrida ko‘pgina turlarga ega bo‘lgan nutq buzilishlarini tasniflashga harakat qildilar. Lekin hozirgi davrda ham tasniflash muammosi nafaqat logopediyaning, balki nutqiy faoliyat buzilishlarini o‘rganadigan boshqa ilmiy fanlarning ham muhim muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda. Bunday fanlarga quyidagilarni kiritish mumkin: neyrofiziologiya, tibbiyot, patopsixologiya va neyropsixologiya, maxsus psixologiya va pedagogikaning tarmoqlari: oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tiflopedagogika. Nutq buzilishlarini tasniflashning murakkabligi ayrim sabablar bilan bog‘langandir, ular orasida nutq mexanizmining o‘zi yetarlicha o‘rganilmaganligi, Shuningdek, tadqiqotchilarning tamoyillar masalasidagi nuqtayi nazarlarining mos kelmasligi yetakchi o‘rinni egallaydi, tasniflash esa yuqoridagi tamoyillar asosiga qurilishi lozim.
Logopediya fani o‘zining dastlabki shakllanish bosqichlarida o‘z tasnifiga ega emas va hatto uni ishlab chiqish zarurligi masalasini ham qo‘ymagan edi. Zero, u Yevropa tibbiyotining nutq buzilishlarini o‘rganish borasida qo‘lga kiritgan muvaffaqiyatlarining katta ta’siri ostida bo‘lib, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida to‘plangan tasniflashlarga tayanar edi. A. Kussmaul tasnifi dastlabki tasniflardan biri bo‘lib (1877), u nutq buzilishlarining turlari haqidagi avval yig‘ilgan tasavvurlarni tanqid ostiga oldi; ularni sistemalashtirdi, atamalarini tartibga keltirdi. U (uni keyinchalik klinik deb atay boshlashdi) XX asrning birinchi choragidagi chet ellik va rus tadqiqotchilari: V. Oltushevskiy, G. Guttsman, E. Freshelьs, S.M. Dobrogayev va boshqalarning qator ishlariga asos qilib olindi.
Bu tasniflarning umumiy tomonlari ko‘p edi: etiopatogenetik mezon bilan to‘ldirilgan klinik yondashuv, buzilishlarning alohida turlari bilan kasallikning u yoki bu patologik shakli o‘rtasidagi bog‘lanish (bunday hollarda nutq buzilishlari ko‘pincha u yoki bu kasallikning alomati sifatida talqin qilinar edi), Shuningdek, tavsif tili, bunda lotin va grekcha so‘z yasovchi elementlaridan tashkil topgan atamalar qo‘llanilgan (ularning ko‘pchiligi xalqaro miqyosda tarqalgan va bugungi kunda ham saqlanib qolgan). Tasniflar o‘rtasida buzilishlarni guruhlashning turli tamoyillari, Shuningdek, u yoki bu mezonni tasniflashning muhimlik darajasiga bo‘lgan qarashlardagi ayrim qarama-qarshiliklar bilan bog‘liq nomutanosibliklar ham kuzatiladi. 1. Hech bir muallif tasniflashni qandaydir bir tamoyil asosida olib borishga muvaffaq bo‘lmadi. Buning natijasida nutq buzilishlarining tur va shakllar nomenklaturasida ham, atamalar mazmunida ham nomuvofiqlik bor edi: ayni bir xildagi xastaliklar ko‘p hollarda turli atamalar bilan belgilandi, turli ko‘rinishdagi buzilishlar esa bitta atama bilan ataldi. Nutq buzilishlari ko‘rinishi ularda birlashtirilib, hatto qarama-qarshi qo‘yilgan bo‘lib chiqdi. Buzilishning bitta turiga bog‘liq holatlar ko‘p paytlarda turli guruhlardan, turli holatlar esa bitta guruhdan o‘rin olgan edi. Ayrim tasniflar o‘rtasidagi, Shuningdek, bitta tasnif ichidagi ziddiyat XX asrning asosiy va amaliy fanlari: oliy asab faoliyati fiziologiyasi, psixologiya, tilShunoslik, tibbiyot, pedagogikaning yutuqlari ichida muhim jihatlari bilan ko‘zga tashlanib qoldi. Nevrologiyada nutq buzilishlarining turlari haqidagi ko‘pgina tasavvurlar qayta ko‘rib chiqildi. Logopediya bunday an’anadan chetda qolmadi; M.Ye. Xvattsev, F.A. Rau, keyinchalik O.V. Pravdina, S.S. Lyapidevskiy va boshqalar tibbiy tasniflarga tuzatish kirita boshladilar. Buning natijasida bir shaklga taalluqli alohida buzilish turlari haqidagi tasavvurlar sezilarli darajada o‘zgardi; bunda nutq buzilishi ta’rifining mazmun tomoni ma’lum miqdorda to‘ldirildi. Bu XX asr boshlaridagi tasniflarning uzuq-yuluqligini bartaraf etishga imkon berdi. Biroq kiritilgan tuzatishlar tibbiy tasnif mohiyatini o‘zgartirmadi, uning atamalar apparati jiddiy o‘zgarishlarga uchramadi. Lekin tibbiyotda ham, logopediyada ham qo‘llaniladigan tushunchalar va ularga tegishli atamalarning ma’nolari bir xil bo‘lmay qoldi. Bu nutq buzilishlarini bartaraf qilishga hamkorlikdagi tibbiy-pedagogik yondashuv tashkil etish uchun juda zarur bo‘lgan fanlararo bog‘lanishlarni hiyla murakkablashtirdi. Logopedlar tomonidan tibbiy tasniflashga kiritilgan tuzatishlar shu bilimlar doirasidagi bir xil atamalarni tushunishda tafovutlar paydo qildi.
SHu bilan birga logopedik tekshirishlar tajribasi, nutq buzilishlarining alohida shakllarini bartaraf etish uchun ishlab chiqilgan aniq metodikalar samaradorligining tahlili nutq buzilishlarining ma’lum bir shakliga nisbatan qo‘llaniladigan tuzatish logopedik ta’sir etishining yagona metodikasini ishlab chiqish mumkinligiga asosli shubhalanishlar uyg‘otdi.
Bu shubhalar pedagogik jarayon sifatidagi logopedik ta’sir etishning tibbiy tasnifi bilan bog‘liq holdagi maqsad va vazifalaridagi ishonchga putur yetkazadi hamda keyingi nazariy izlanishlarga omil bo‘lib xizmat qildi.
Logopediya fanining navbatdagi tiklanishi va nazariy bazasining shakllanish jarayonida nutq buzilishlarining simptomatik talqiniga asoslangan tibbiy qurilishlarning logopediya fani nazariyasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri singishining muqarrarligi tobora ko‘proq tan olina boshlandi. Bolalardagi nutq buzilishlarining rivojlanish tamoyiliga uzluksiz tayanish va ularni sistemali yondashuv nuqtayi nazaridan chuqur tahlil qilish Shuni ko‘rsatdiki, rivojlanish jarayonida paydo bo‘ladigan nutq buzilishlar bilan tenglashtirish mumkin emas. Bolalardagi nutq buzilishining tasnifi va tipologiyasi tahlilning boshqa tamoyillariga hamda tibbiy tasnifga asos qilib olingan mezonlaridan ko‘ra ko‘proq mazmunli mezonlariga tayanishi lozim. Klinik tasnifda bolalar va kattalardagi nutq buzilishlari izchil farq qilinmas edi.
Bolalardagi nutq buzilishlarini tahlil qilishning bu yangi tamoyillari R.Ye. Levina tomonidan ifodalangan edi. Uning bu ishlari logopediya fanining yangi bobbi – bolalar logopediyasiga asos soldi. Bolalar logopediyasi pedagogika fanida o‘z tadqiqot predmetiga ega bo‘lgan mustaqil bo‘limga aylandi.
Bolalar logopediyasining mustaqil bo‘lim sifatida ajralib chiqishi natijasida bolalardagi nutq buzilishlarini tashkil qilishning o‘ziga ham nuqsonning birlamchi-ikkilamchi me’yori asosida aniq cheklanishlar kiritilgan edi. U turli tipdagi anomal bolalar nutqiy rivojlanishidagi ko‘p xilli nuqsonlardan o‘zining tekshirish maqsadi qilib Shundaylarni tanlab oldiki, ulardagi nutq buzilishlari birlamchi saqlangan eshitish, ko‘rish va intellektdagi nutqiy psixologik hamda fiziologik tartiblar ontogenezining dastlabki bosqichidagi shakllanganlik yoki kamchilik bilan shartli bog‘langandir. Bunday buzilishlar R.Ye. Levina atamalarida birlamchi nutqiy rivojlanmaganlik darajasiga kiritilgan edi.
Bolalardagi nutq buzilishlarini tasniflashning keyingi barcha ishlab chiqilgan masalalari mamlakat logopediyasida birlamchi buzilishlarga nisbatan qo‘llaniladigan bo‘ldi.
Bolalardagi turli (boshqa) xil kamchiliklar bilan rivojlanishdagi nutq buzilishlari asosiy, yetakchi nuqson bilan uzviy bog‘langan holda o‘rganila boshlandi.
Tadqiqotchilar bolalardagi nutq buzilishlari tasnifi masalalarini ishlab chiqishda ikkita yo‘nalishga ajraldilar: birinchi yo‘nalish tarafdorlari nutq buzilishlarining umumiy logopediyaga dahldor an’anaviy nomenklaturasini saqlab qoldilar. Lekin uni yangi mazmun bilan boyitdilar. Boshqa yo‘nalish tarafdorlari nutq buzilishlarining logopediya uchun an’anaviy bo‘lgan nomenklaturasini inkor etdilar va nutq buzilishlarining yangi guruhlarini tuzdilar.
Shunday qilib, hozirgi davr mamlakat logopediyasida nutq buzilishlarining ikkita tasnifi o‘rin olgan: bittasi – tibbiy pedagogik, ikkinchisi – psixolog-pedagogik yoki pedagogik (R.Ye. Levina bo‘yicha).
Qayd qilingan tasniflar nutq buzilishlari tipologiyasi guruhlarda farq bo‘lgan holda bir xildagi holatlarni turli nuqtayi nazardan o‘rganadi, lekin ular bir-biriga qarshilik qilishdan ko‘ra bir-birini ko‘proq to‘ldiradi. Zotan, ular logopedik ta’sir etishning yagona, ammo ko‘p tomonli jarayonidagi turli vazifalarni hal etishga qaratilgandir.
Ijtimoiy psixologiya - bu odamlarning ijtimoiy guruhlar va jamoalarga qo'shilishi munosabati bilan xatti-harakatlari va faoliyati mexanizmlari va shakllarini, shuningdek, ushbu guruhlar va jamoalarning psixologik xususiyatlarini o'rganadigan fan.
Ijtimoiy psixologiya predmeti masalasiga uchta asosiy yondashuv mavjud. Ulardan birinchisiga ko'ra, ijtimoiy psixologiyaning predmeti psixikaning ommaviy hodisalaridir. Ushbu yondashuv sotsiologlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u: sinflar, yirik ijtimoiy jamoalar psixologiyasini, guruhlar ijtimoiy psixologiyasining turli tomonlarini (urf-odatlar, odatlar, urf-odatlar) o'rganadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, ijtimoiy psixologiya ijtimoiy psixologiya fani sifatida ta'riflanadi. Ikkinchi yondashuvga ko'ra, ijtimoiy psixologiyaning predmeti shaxs hisoblanadi. Bu yondashuv psixologlar orasida keng tarqaldi. Ushbu yondashuv doirasida shaxsni o'rganish uchun kontekst masalasi muhokama qilinadi. Shaxsni guruhdagi mavqei nuqtai nazaridan tahlil qilish mumkin; shaxsni kontekstda ko'rib chiqish shaxslararo munosabatlar yoki aloqa tizimida.
Uchinchi yondashuv birinchi ikkitasini sintez qilishga urinishdir. Ijtimoiy psixologiya ommaviy aqliy jarayonlarni ham, shaxsning guruhdagi mavqeini ham o'rganadigan fan sifatida qaraladi. Shuni ta'kidlash kerakki, ijtimoiy psixologiya predmetini bunday tushunish tadqiqotning haqiqiy amaliyotiga eng mos keladi. Hozirgi vaqtda ijtimoiy psixologiya predmetining eng umumiy qabul qilingan ta'rifi quyidagilardan iborat: odamlarning ijtimoiy guruhlarga qo'shilishi munosabati bilan xatti-harakatlari va faoliyati naqshlarini o'rganish, shuningdek, ushbu guruhlarning o'zlarining psixologik xususiyatlarini o'rganish. . Ijtimoiy psixologiyaning o'rganish ob'ekti sifatida quyidagilar bo'lishi mumkin: shaxs, ijtimoiy guruh (ikki yoki uch kishidan iborat kichik va katta, shu jumladan butun etnik guruh vakillari). Bundan tashqari, ijtimoiy psixologiyaning ob'ekti shaxs va muayyan guruhning rivojlanish jarayonlarini, shaxslararo va guruhlararo o'zaro ta'sir jarayonlarini o'rganishni o'z ichiga oladi.
Pedagogika ijtimoiymi? ijtimoiy ta'sirini o'rganuvchi pedagogika bo'limi. shaxsni tarbiyalash va shakllantirish muhiti; ijtimoiyning o'ziga xos sharoitlarini hisobga olgan holda shaxsni tarbiyalashni optimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish. muhit. P. s. ta'lim sotsiologiyasi, ijtimoiy-pedagogik falsafa, nazariya, psixologiya va ijtimoiy sotsiologiya muammolarini o'rganadi. ta'lim. Bu atama tomonidan kiritilgan 19-asrda oʻqituvchi A. Disterveg. Mamlakatimizda sahifaning P. sohasidagi yetakchi mutaxassislari. A.S. Makarenko, S.T. Shatskiy.
Ijtimoiy-pedagogik nazariya va amaliyotning ob'ekti odamlarning nisbatan barqaror jamoasi sifatida ijtimoiy darajadagi jamiyat bo'lib, pedagogik harakatlarning tashkilotchisi va boshqaruvchisi esa jamiyat a'zolarining ijtimoiylashuvidan manfaatdor bo'lgan davlat, turli siyosiy va jamoat tashkilotlari va harakatlardir. ma'lum bir yo'nalishda.
Ijtimoiy-pedagogik nazariya va amaliyotning ob'ekti ikkinchi ma'noda jamiyatning ijtimoiy sohasi, mikromuhit, odamlar guruhlari va boshqalardir. Amalga oshirishning tipik vositalari: madaniy-ma'rifiy, jismoniy tarbiya va sog'liqni saqlash, ijtimoiy-ma'rifiy ishlar va boshqalar. Uchinchi ma'noda ijtimoiy pedagogikaning ob'ekti sotsializatsiyaning turli bosqichlari va darajalaridagi shaxs bo'lib, unga nisbatan uning rivojlanishining barqaror darajadagi holatiga muvofiq turli xil ijtimoiy-pedagogik usullar va vositalar qo'llaniladi. Ijtimoiy pedagogikaning predmeti tadqiqot (amaliy faoliyat) mazmuni, tamoyillari, shakllari va usullarini hamda uni amalga oshirish shartlarini belgilovchi ijtimoiy-pedagogik jarayondir. O`quv predmetining bevosita mazmun komponenti ijtimoiy pedagogika bo`limi bilan belgilanadi.
Maxsus pedagogika - jismoniy va aqliy rivojlanishida nogironligi bo'lgan shaxslarni maxsus (maxsus) ta'lim nazariyasi va amaliyoti bo'lib, ular uchun mavjud madaniyat bilan belgilanadigan normal pedagogik sharoitlarda, umumiy pedagogik usullar va vositalar yordamida ta'lim qiyin yoki. imkonsiz.

Maxsus pedagogikaning ob'ekti - ijtimoiy-madaniy, pedagogik hodisa sifatida alohida ta'limga muhtoj odamlarni maxsus ta'lim.


Maxsus pedagogikaning predmeti - maxsus ta'lim nazariyasi va amaliyoti. U cheklangan yashash imkoniyatlariga ega bo'lgan shaxsni rivojlantirish va tarbiyalash xususiyatlarini, uning shaxs sifatida shakllanishi va ijtimoiylashuvi xususiyatlarini o'rganishni, shuningdek, ushbu bilimlardan foydalanishning eng yaxshi usullarini, vositalarini, sharoitlarini topishni o'z ichiga oladi. jismoniy yoki aqliy nuqsonlarni tuzatishni, buzilgan organlar va tana tizimlarining faoliyatini qoplashni va bunday shaxsni uning ijtimoiy moslashuvi va jamiyatga integratsiyalashuvi va unga eng mustaqil hayot kechirishi uchun ta'lim berishni ta'minlaydi.
Yüklə 18,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə