NyzYri mexanika IYüklə 388,85 Kb.
səhifə1/5
tarix05.02.2018
ölçüsü388,85 Kb.
  1   2   3   4   5

«Mexanika vY metallurgiya»

kafedrasэ

“NYzYri mexanika I” fYnnindYn

Test suallarэ
(1216 A qrupu ьзьn)
TYrtib etdi: dos. N.Џmiraslanova

GYncY ЁC 2017

NYzYri Mexanika 1 fYnnindYn test suallarэ

Qrup 1216a

Dьz cavablar “A” bYndi

1. QьvvYnin neєY ьnsьrь vardэr?

A) ьз

B) iki


C) beє

D) dцrd


E) altэ
2. QьvvYnin beynYlxalq vahidlYr sistemindY цlзь vahidi nYdir?

A) Н.


B) Кq.mm;

C) Кq/m;


D) Nm;

E) Кг;
3.Bir maddi cismin digYr cismY tYsiri nY ilY xarakterizY olunur?

A) qьvvY

B) hYrYkYt miqdarэ

C) iє;

D) gьc;


E) kinetik enerji .
4. Maddi cisimlYrin hYrYkYt vY mьvazinYtinin ьmumi qanunlarэndan vY bu zaman cisimlYr arasэnda meydana зэxan qarєэlэqlэ tYsirlYrdYn bYs elm hansэdэr?

A) nYzYri mexanika

B) riyaziyyat

C) tYtbiqi mexanika

D) elektrotexnika

E) maєэn hissYlYri


5. NYzYri mexanikanэn statika bцlmYsindY nY цyrYnilir?

A) qьvvYlYr haqqэnda ьmumi bilik verilir vY bu qьvvYlYr tYsiri altэnda olan maddi cisimlYrin mьvazinYt єYrtlYri

B) qьvvYlYr haqqэnda ьmumi bilik verilir

C) qьvvYlYr tYsiri altэnda olan maddi cisimlYrin mьvazinYt єYrtlYri

D) diyirlYnmYni цyrYnir

E) heз nY цyrYnmir


6.CisimlYrin hYrYkYtinin ьmumi hYndYsi xьsusiyyYtlYrini цyrYnYn bцlmY hansэdэr ?

A) kinematika

B) dinamika

C) statika

D) fizika

E) sьrtьnmY


7.NYzYri mexanikanэn dinamika bцlmYsi nYyi цyrYdir?

A) qьvvYlYr tYsiri altэnda olan maddi cisimlYrin hYrYkYt qanunlarэnэ

B) CisimlYrin hYrYkYtinin ьmumi hYndYsi xьsusiyyYtlYrini

C) qьvvYlYr tYsiri altэnda olan maddi cisimlYrin mьvazinYt єYrtlYri

D) qьvvYlYr haqqэnda ьmumi bilik verilir

E) heз nY цyrYtmir


8. Hansэ cism mьtlYq bYrk cisim adlanэr?

A) ixtiyari iki nцqtYsi arasэndakэ mYsafY hYmiєY sabit qalan

B) ixtiyari iki nцqtYsi deformasiya olunan cisim

C) ixtiyari iki цzlь cisimlYr

D) bYrk cisim

E) ixtiyari iki nцqtYsi arasэndakэ mYsafY hYmiєY dYyiєYn


9. MьstYvidY yerlYєYn tYsir xYtlYri bir nцqtYdY kYsiєYn qьvvYlYr sisteminin neзY mьvazinYt tYnliklYri var ?

A) iki


B) ьз

C) dцrd


D) bir

E) beє
10. Maddi cisimlYrin qarєэlэqlэ mexaniki tYsirinin kYmiyyYt цlзьsьnY mexanikada

nY deyilir?

A) qьvvY


B) vektor

C) sьrYt

D) tYcil

E) impuls


11. Bir nцqtYyY tYtbiq olunmuє bir-biri ilY mьYyyYn bucaq YmYlY gYtirYn iki qьvvYnin YvYzlYyicisi nYyY bYrabYrdir?

A) paraleloqramэn dioqanalэna;

B) kubun dioqanalэna;

C) prizmanэn dioqanalэna;

D) sinusoida YyeisinY;

E) kubun tYrYfinY


12.Aрэrlэq qьvvYsi necY istiqamYtlYnir?

A) єaquli olaraq aєaрэ

B) ьfiqi olaraq sola tYrYf

C) ьfiqi olaraq saрa tYrYf

D) ьfiqY nYzYrYn bucaq altэnda

E) єaquli olaraq yuxarэ


13. iki qьvvYnin mьvazinYt єYrti:

A) qiymYtcY bYrabYr istiqamYtcY dьz vY Yks olduqda

B) qьvvYlYr зarpaz olduqda;

C) qьvvYlYr bir birinY paralel olduqda;

D) qiymYtcY bYrabYr istiqamYtcY vY tYsir xYtlYri eyni olduqda;

E) qьvvYlYr bir-birinY perpendikulyar olduqda


14. Hansэ halda baxэlan cisim mьvazinYtdY olar?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
15. TYsir xYtlYri bir nцqtYdY kYsiєYn fYza qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYrin.

A) µ § ;µ §; µ §

B) µ § ;µ §;µ §

C) µ § ;µ §;µ §

D) µ §; µ §;µ §

E) µ §;µ §;µ §
16. qьvvYlYr sistemi nYyY deyilir.

A) HYr-hansэ bYrk cismY tYsir edYn qьvvYlYr toplusuna

B) qьvvYlYrin hasilinY

C) q ьvvYlYrin parзalanmasэna

D) perpendikulyar qьvvYyY

E) qьvvYlYrin cэxэlmasэna


17. qьvvYlYr sistemi nY vaxt ekvivalent olar

A) sэfra ekvivalent olduqda

B) beєY bYrabYr olduqda

C) paralel olduqda

D) kYsiєYn olduqda

E) bir olduqda


18. Ьmumi halda qьvvYlYr sistemi neзY nцv olur

A) ьз


B) iki

C) olmur


D) beє

E) mYlum deyil


19. Bir cismin hissYciklYrinin bir-birinY gцstYrdiklYri tYsir hansэ qьvvYdir

A) daxili

B) xarici

C) kYnar


D) kYsiєYn

E) зarpaz


20. Verilmiє qьvvYlYr sisteminY,mьvazinYtdY olan qьvvYlYr sistemi YlavY etsYk vY ya зэxsaq onun halэ necY olar

A) dYyiєmYz

B) dYyiєYr

C) hYrYkYt edYr

D) sэfэr olar

E) vahid olar


21.Verilmiє qьvvYlYr sisteminin mьvazinYtlYєdiricisi olan qьvvYsinin qiymYtini tapэn:

A)


B)

C)


D)

E)
22. µ § nYyi ifadY edir

A) ЏvYzlYyicisinin modulu kosinuslar teoreminY YsasYn tapэlmasэ

B) ЏvYzlYyicisinin modulu sinuslar teoreminY YsasYn tapэlmasэ

C) ЏvYzlYyicisinin modulu tangenslYr teoreminY YsasYn tapэlmasэ

D) ЏvYzlYyicisinin modulu ьзbucaq teoreminY YsasYn tapэlmasэ

E) ЏvYzlYyicisinin modulu paraleloqram teoreminY YsasYn tapэlmasэ
23. QьvvYnin nцqtYyY nYzYrYn vektor momenti necY vektordur?

A) Baрlэ

B) SьrьєkYn

C) SYrbYst

D) Vektor deyil

E) Skalyardэr


24. cismin fYzada yerdYyiєmYsini mYhdudlaєdэran maneY nY adlanэr

A) dayaq


B) qapaq

C) sancaq

D) ox

E) vYtYr
25. Cismin bu vY ya digYr yerdYyiєmYsinY maneзilik gцstYrYn dayaрэn cismY gцstYrdiyi tYsir qьvvYsi nY adlanэrA) dayaрэn reaksiya qьvvYsi

B) moment qьvvYsi

C) fэrlanma sьrYti

D) yerdYyiєmY

E) sьrьєmY
26.Bir nцqtYyY tYtbiq olunmuє ьз vY ya bir-biri ilY mьYyyYn bucaq YmYlY gYtirYn iki qьvvYnin YvYzlYyicisinin momenti haqqэndakэ teoremi kim mьYyyYn etmiєdir

A) Varinyon

B) Eyler ;

C) Nyuton;

D) Laqranc;

E) Dalamber.


27. Aєaрэdakэ qьvvYlYr sisteminin A nцqtYsinY nYzYrYn baє momentini tapmalэ: ; ;

A)


B)

C)


D)

E)
28. Bir cismY tYtbiq olunmuє iki qьvvY hansэ halda cьt qьvvY tYєkil edYr.

A) - tYsir xYtlYri mьxtYlifdir

B) - tYsir xYtlYri eynidir

C) - tYsir xYtlYri mьxtYlifdir

D) - tYsir xYtlYri eynidir

E) - tYsir xYtlYri mьxtYlifdir
29.Dayaрэn reaksiyasэ hansэ tYrYfY yцnYlir.

A) cismin yerdYyiєmY ala bilmYdiyi istiqamYtin YksinY

B) cismin yerdYyiєmY ala bildiyi istiqamYtin YksinY

C) cismin yerdYyiєmY sэfэr olduрu halda

D) cismin yerdYyiєmYsi iki olduqda

E) cismin yerdYyiєmY зarpaz olduqda


30. Verilmiє qьvvYsinin Z oxuna nYzYrYn momentini alэn. ; ; .

A)


B)

C)


D)

E)
31. Bir mьstYvi ьzYrindY yerlYєib bir-birinY paralel olmayan ьз qьvvY mьvazinYtdY olarsa nY alinar

A) qьvvYlYrin tYsir xYtti bir nцqtYdY kYsiєYr

B) qьvvYlYrin tYsir xYtti bir nцqtYdY kYsiєmYz

C) qьvvYlYrin tYsir xYtti bir nцqtYdY зarpaz olar

D) qьvvYlYrin tYsir xYtti bir nцqtYdY toxunan olar

E) qьvvYlYrin tYsir xYtti bir nцqtYdY Yyilmiє olar
32. FYzada ixtiyari qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt tYnliklYrini gцstYrin.

A) ; ; ; ; ;

B) ; ; ;

C) ; ; ; ; ;

D) ; ; ; ;

E) ; ; ;


33. MьstYvidY ixtiyari qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYrin.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;
34. Z oxuna paralel fYza qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYrin.

A) ; ;

B) ; ;


C) ; ;

D) ; ;


E) ; ;
35. MьYyyYn qьvvYlYr sisteminin tYsirindYn tYrpYnmYz Z oxu Ytrafэnda fэrlanan cismin mьvazinYti єYrtini gцstYrin.

A)


B)

C)


D)

E)
36. Hansэ halda qьvvYnin oxa nYzYrYn momenti sэfra bYrabYr olur?

A) QьvvY ilY ox eyni mьstYvinin ьzYrindY olduqda

B) QьvvY oxa paralel olmayэb, oxu kYsmYdikdY

C) QьvvY oxu kYsmYdikdY vY ox ьzYrindYki proyeksiyasэ sэfэr olduqda

D) QьvvY oxa зarpaz olduqda

E) QьvvY oxa perpendikulyar olub, oxu kYsmYdikdY
37. NYzYri mexanikada hansэ sьrtьnmYlYr nYzYrdYn keзirilir?

A) SьrьєmY vY diyirlYnmY sьrtьnmYsi

B) Yalnэz sьrtьnmY sьrtьnmYsi

C) Yalnэz diyirlYnmY sьrtьnmYsi

D) Statiki sьrtьnmY

E) Dinmaiki sьrtьnmY


38. FYza paralel qьvvYlYr sisteminin hYndYsi mьvazinYt єYrtlYrini gцstYrin.

A) ;


B) ;

C) ;


D) ;

E) ;
39. Paralel qьvvYlYr mYrkYzinin koordinatlarэnэ gцstYrin.

A) ; ;

B) ; ;


C) ; ;

D) ; ;


E) ; ;
40. AB tiri divara sancэldэрэ yerdY ( A nцqtYsindY) yaranan reaksiya qьvvYsinin hansэ toplananlarэ olar?

A)


B)

C)


D)

E)
41. QьvvYnin tYtbiq nцqtYsinin tYsir xYtti boyunca yerini dYyiєsYk,onun momenti necY olar

A) dYyiєmYz

B) sэfэr olar

C) dYyiєYr

D) ьз olar

E) olmaz
42. Aєaрэdakэ єYkildY gцstYrilYn tir - nэn hansэ qiymYtindY mьvazinYtdY olar? Burada ; .

A)


B)

C)


D)

E)
43. GцstYrilYn єYklidY F qьvvYsinin qiymYti nY qYdYr olmalэdэr ki, bu tir mьvazinYtdY qalsэn? Burada ; ; .

A)

B)


C)

D)


E)
44. Bir cismY tYtbiq olunmuє iki µ § qьvvY hansэ halda cьt qьvvY tYєkil edYr.

A) µ §- tYsir xYtlYri mьxtYlifdir

B) µ § - tYsir xYtlYri eynidir

C) - tYsir xYtlYri mьxtYlifdir

D) µ § - tYsir xYtlYri eynidir

E) µ § - tYsir xYtlYri mьxtYlifdir

45. Verilmiє µ § qьvvYsinin Z oxuna nYzYrYn momentini alэn. µ § ; µ § ; µ §.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
46.Verilmiє qьvvYlYr sistemi ьзьn baє vektorun qiymYtini tapmalэ. ; .

A)

B)


C)

D)


E)
47.Hansэ halda cisim verilmiє qьvvYlYr sisteminin tYsiri altэnda mьvazinYtdY olar?

A)


B)

C)


D)

E)
48. TYsir xYtlYri bir nцqtYdY gцrьєYn mьstYvi qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYr.

A) ;

B) ;


C) ;

D) ;


E) ;
49. Liftin kabinasэ yuxarэya doрru tYcili ilY qalxэr. Liftin kabinasэnэn yuxarэsэna yay qoyulmuє vY ona aрэrlэрэ olan bYrkidilib. Onda yayda yaranan qьvvY nYyY bYrabYr olar?

A) 150


B) 200

C) 100


D) 300

E) 50
50. Verilmiє F qьvvYsinin oxlarэ ilY YmYlY gYtirdiyi bucaqlar uyрun olaraq olarsa, onun oxlar ьzYrindYki proyeksiyalarэ necY olar?

A) ; ;

B) ; ;


C) ; ;

D) ; ;


E) ; ;
51. Eyni tYrYfY yцnYlmiє iki paralel qьvvYnin YvYzlYyicisinin qiymYti vY tYtbiq nцqtYsinin yerini tapmalэ. ; . .

A) ;


B) ;

C) ;


D) ;

E) ;
52. FYzada ixtiyari qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYr.

A) ; ; ; ; ;

B) ; ; ; ; ;

C) ; ; ; ; ;

D) ; ; ; ; ;

E) ; ; ;
53. qьvvYnin oxa perpendikulyar mьstYvi ьzYrindYki proyeksiyasэnэn, oxla mьstYvinin kYsiєmY nцqtYsinY nYzYrYn momenti nY adlanэr

A) QьvvYnin oxa nYzYrYn momenti

B) QьvvYnin iki oxa nYzYrYn momenti

C) qьvvYnin proyeksiyasэ

D) qьvvYlYr hasili

E) qьvvYlYr cYmi


54. MьstYvi ixtiyari qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYr.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;
55. qьvvY ilY ox kYsiєdikdY moment neзY olur

A) sэfэr olur

B) iki olur

C) dцrd olur

D) yox olur

E) mYnfi olar
56. FYza paralel qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYr. QьvvYlYr oxuna paraleledir.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;
57. BYrk cismin iki tYrpYnmYz nцqtYsi varsa, bu cismin neзY mьvazinYt єYrti olar?

A) 1

B) 4


C) 3

D) 6


E) 2
58. FYzada cьt qьvvYlYr sisteminin mьvazinYt єYrtlYrini gцstYr.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;
59. Cismin aрэrlэq qьvvYsinin koordinatlarэnэ gцstYr.

A) ; ;

B) ; ;


C) ; ;

D) ; ;


E) ; ;
60. qьvvYsini cismin A nцqtYsindYn B nцqtYsinY цzьnY paralel kцзьrmYk ьзьn sistemY momenti olan hansэ cьt qьvvYni YlavY etmYk lazYmdэr?

A)


B)

C)


D)

E)
61. QьvvYlYr sisteminin O nцqtYsinY nYzYrYn baє momentinin qiymYtini gцstYr.

A)

B)


C)

D)


E)
62. ЄYkildY gцstYrilYn tir bucaрэnэn hansэ qiymYtindY mьvazinYtdY ola bilYr?

A)


B)

C)


D)

E)
63.MьYyyYn qьvvYlYr sisteminin tYsirindYn tYrpYnmYz Z oxu Ytrafэnda fэrlanan cismin mьvazinYti єYrtini gцstYrin.

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
64. Hansэ halda qьvvYnin oxa nYzYrYn momenti sэfra bYrabYr olur?

A) QьvvY ilY ox eyni mьstYvinin ьzYrindY olduqda

B) QьvvY oxa paralel olmayэb, oxu kYsmYdikdY

C) QьvvY oxu kYsmYdikdY vY ox ьzYrindYki proyeksiyasэ sэfэr olduqda

D) QьvvY oxa зarpaz olduqda

E) QьvvY oxa perpendikulyar olub, oxu kYsmYdikdY


65. NYzYri mexanikada hansэ sьrtьnmYlYr nYzYrdYn keзirilir?

A) SьrьєmY vY diyirlYnmY sьrtьnmYsi

B) Yalnэz sьrtьnmY sьrtьnmYsi

C) Yalnэz diyirlYnmY sьrtьnmYsi

D) Statiki sьrtьnmY

E) Dinmaiki sьrtьnmY


66. FYza paralel qьvvYlYr sisteminin hYndYsi mьvazinYt єYrtlYrini gцstYrin.

A) µ § ; µ §

B) µ §;µ §

C) µ § ; µ §

D) µ § ; µ §

E) µ §; µ §


67. Paralel qьvvYlYr mYrkYzinin koordinatlarэnэ gцstYrin.

A) µ § ; µ § ; µ §

B) µ § ; µ § ; µ §

C) µ § ; µ § ; µ §

D) µ § ; µ § ; µ §

E) µ § ; µ § ; µ §


68. AB tiri divara sancэldэрэ yerdY ( A nцqtYsindY) yaranan reaksiya qьvvYsinin hansэ toplananlarэ olar?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
69. Aєaрэdakэ єYkildY gцstYrilYn tirµ § - nэn hansэ qiymYtindY mьvazinYtdY olar? Burada µ §; µ §.

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
70. GцstYrilYn єYklidY F qьvvYsinin qiymYti nY qYdYr olmalэdэr ki, bu tir mьvazinYtdY qalsэn? Burada µ §; µ §; µ §.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
71. Verilmiє qьvvYlYr sistemi ьзьn baє vektorun qiymYtini tapmalэ. µ § ; µ §.

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
72. ЄYkildY mьvazinYtdY olan qьvYvlYr sistemindYki µ § qьvvYsinin qiymYtini tapmalэ. µ § ; µ § ; µ § ; µ § .

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
73. Эki dayaq ьzYrindY oturan AB tirinin µ § vY µ § qьvvYlYrinin tYsirindYn B dayaрэnda yaranan µ § reaksiya qьvvYsinin qiymYtlYrini tapmalэ. µ § ; µ §

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
74. Aрэrlэрэ µ § olan bircins AB tirinin B dayaрэndakэ reaksiya qьvvYsini tapmalэ. Єaquli divar ideal hamardэr.

75. GцstYrilYn єYkildY qьvvYsinin qiymYti nY qYdYr olmalэdэr ki, bu tir mьvazinYtdY qalsэn?

A)

B)


C)

D)


E)
76. ЄYkildY mьvazinYtdY olan verilmiє qьvvYlYr sistemindYki qьvvYsinin qiymYtini tapmalэ.

A)


B)

C)


D)

E)
77. ЄYkildY gцstYrilYn tirin D dayaрэnda yaranan reaksiya qьvvYsini tapmalэ.

A)

B)


C)

D)


E)
78. Эki dayaq ьzYrindY oturan AB tirinin vY qьvvYlYrinin tYsirindYn dayaqlarda yaranan reaksiya qьvvYlYrini tYyin etmYli.

A) ;


B) ;

C) ;


D) ;

E) ;
79. Aрэrlэрэ olan tir divara sцykYnmiєdir. SьrtьnmY Ymsalэ nY qYdYr olmalэdэr ki, bu tir sьrьєmYsin. B nцqtYsindYki sьrtьnmY nYzYrY alэnmэr.

A)

B)


C)

D)


E)
80. AB tiri cьt qьvvYlYrin tYsiri altэndadэr. A dayaрэnda yaranan reaksiya momentini tapmalэ.

A)


B)

C)


D)

E)
81. A dayaрэndakэ reaktiv momentin qiymYtini tapmalэ. .

A)

B)


C)

D)


E)
82. NYzYri mexanika nYdYn bYhs edir?

A) Maddi cisimlYrin mexaniki hYrYkYtindYn

B) Elektromqanit sahYsindYn

C) Elektrik maєэnlarэndan

D) Faydalэ qazэntэlardan

E) Riyazi fizakadan


83. QьvvY vektoru neзY elementlY tYyin olunur?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
84. ьзьn yazэlmэє aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэ doрrudur?

A)

B)


C)

D)


E)
85. Aєaрэdakэlardan hansэ fYzada bir nцqtYdY tYtbiq olunmuє qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtidir.

A)


B)

C)


D)

E)
86. Aєaрэdakэlardan hansэ fYzada bir nцqtYdY tYtbiq olunmuє qьvvYlYr sisteminin YvYzlYyicisinin analitik ifadYsidir.

A)

B)


C)

D)


E)
87. Aєaрэdakэlardan hansэ qьvvYnin nцqtYyY nYzYrYn momentinin vektori ifadYsidir?

A)


B)

C)


D)

E)
88. Aєaрэdakэlardan hansэ Varinyon teoreminin ifadYsidir?

A)

B)


C)

D)


E)
89. qьvvYsinin O nцqtYsinY nYzYrYn moment vektorudur, isY O nцqtYsindYn keзYn ixtiyari oxdur. Aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэ doрrudur?

A)


B)

C)


D)

E)
90. fermanэn hYndYsi dYyiєmYzliyinin (sYrtliyinin) zYruri єYrti aєaрэdakэlardan hansэdэr. - fermanэn зubuqlarэnэn sayэ, - dьyьnlYrinin sayэdэr.

A)

B)


C)

D)


E)
91. Aєaрэdakэ hansэ ifadY ixtiyari fYza cьtlYr sisteminin hYndYsi mьvazinYt єYrtidir.

A)


B)

C)


D)

E)
92. Aєaрэdakэ hansэ ifadY ixtiyari fYza cьtlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtidir.

A)

B)


C)

D)


E)
93. QьvvYni цzьnY paralel olaraq cismin bir nцqtYsindYn digYr nцqtYsinY kцзьrdьkdY onun cismY olan tYsiri dYyiєmYz, bu єYrtlY ki, ona momenti bu qьvvYnin nYzYrYn momentinY bYrabYr olan bir cьt dY YlavY olunsun”. Buradakэ nцqtYYlYrin yerinY aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэ yazmaq doрrudur.

A) KцзьrmY mYrkYzinY

B) Эxtiyari nцqtYyY

C) x oxuna

D) y oxuna

E) z oxuna


94. Aєaрэdakэ hansэ ifadY mьstYvi paralel qьvvYlYr sisteminin mьvazinYt єYrtidir?

A)


B)

C)


D)

E)
95. Aєaрэdakэ hansэ ifadY fYza ixtiyari qьvvYlYr sisteminin mьvazinYt єYrtidir?

A)

B)


C)

D)


E)
96. Bircins hYcmlYrin aрэrlэq mYrkYzinin koordinatlarэ aєaрэdakэ hansэ ifadY ilY tapэlэr?

A)


B)

C)


D)

E)
97. AC vY BC ip dayaqlardэr. AC ipinin vY BC ipinin reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A)

B)


C)

D)


E)
98. AC зubuq dayaq, B isY tYrpYnmYz oynaqlэ dayaqdэr. AC зubuрunun vY B dayaрэnэn uyрun olaraq vY reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A) ,


B) ,

C) ,


D)

E)
100. olduqda tirin A vY B dayaqlarэnэn vY reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A)

B)


C)

D)


E) ,
101. Dayaqlar neзY nцv olurlar?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
102. olduqda tirin A vY B dayaqlarэnda vY reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A) ,

B) ,


C)

D) ,


E) ,
103. AC зubuq dayaq, B isY tYrpYnmYz oynaqlэ dayaqdэr. . AC зubuрunun S vY B dayaэnэn vY reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A) , ,


B) ,

C) , ,


D) , ,

E) ; ;
104. , , olduqda A dayaрэnэn vY B dayaрэnэn vY reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A) , ,

B) ,


C) , ,

D) ; ;


E) , ,
105.QьvvY ilY ox eyni mьstYvinin ьzYrindY olduqda nY sэfra bYrabYr olar

A) qьvvYnin oxa nYzYrYn momenti

B) qьvvY sэfra bYrabYr olar

C) moment iki dYfY artar

D) sьrьєmY qьvvYsi taraz olar

E) diyirlYnmY sэfra bYrabYr olar


106. SьrьєmY vY diyirlYnmY sьrtьnmYsi hansэ fYndY цyrYnilir.

A) nYzYri mexanikada

B) mьhYndis riyaziyyatэnda
C) biologiyada
D) kimyada
E) mexanizmlYr nYzYriyyYsindY
107. Paralel qьvvYlYr mYrkYzinin koordinatlarэnэ gцstYrin.

A) µ § ; µ § ; µ §

B) µ § ; µ § ; µ §

C) µ § ; µ § ; µ §

D) µ § ; µ § ; µ §

E) µ § ; µ § ; µ §


108. FYza paralel qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYr. QьvvYlYr µ § oxuna paraleledir.

A) µ § ; µ § ; µ §

B) µ § ; µ § ; µ §

C) µ § ; µ § ; µ §

D) µ § ; µ § ; µ §

E) µ § ; µ § ; µ §


109. NYzYri mexanika nYdYn bYhs edir?

A) Maddi cisimlYrin mexaniki hYrYkYtindYn

B) Elektromqanit sahYsindYn

C) Elektrik maєэnlarэndan

D) Faydalэ qazэntэlardan

E) Riyazi fizakadan


110. Bir cismY tYtbiq olunmuє iki qьvvY hansэ halda cьt qьvvY tYєkil edYr.

A) - tYsir xYtlYri mьxtYlifdir

B) - tYsir xYtlYri eynidir

C) - tYsir xYtlYri mьxtYlifdir

D) - tYsir xYtlYri eynidir

E) - tYsir xYtlYri mьxtYlifdir


111. µ § ьзьn yazэlmэє aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэ doрrudur?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
112. Aєaрэdakэlardan hansэ qьvvYnin nцqtYyY nYzYrYn momentinin vektori ifadYsidir?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
113. Aєaрэdakэlardan hansэ Varinyon teoreminin ifadYsidir?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
114. µ § µ § qьvvYsinin O nцqtYsinY nYzYrYn moment vektorudur, µ § isY O nцqtYsindYn keзYn ixtiyari oxdur. Aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэ doрrudur?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
115. fermanэn hYndYsi dYyiєmYzliyinin (sYrtliyinin) zYruri єYrti aєaрэdakэlardan hansэdэr. µ § - fermanэn зubuqlarэnэn sayэ, µ § - dьyьnlYrinin sayэdэr.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
116. Aєaрэdakэ hansэ ifadY ixtiyari fYza cьtlYr sisteminin hYndYsi mьvazinYt єYrtidir.

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
117. Aєaрэdakэ hansэ ifadY ixtiyari fYza cьtlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtidir.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
118.QьvvYnin цzьnY paralel olaraq cismin bir nцqtYsindYn digYr nцqtYsinY kцзьrdьkdY onun cismY olan tYsiri dYyiєmYz, bu єYrtlY ki, ona momenti bu qьvvYnin µ § nYzYrYn momentinY bYrabYr olan bir cьt dY YlavY olunsun”. Buradakэ nцqtYlYrin yerinY aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэ yazmaq doрrudur.

A) KцзьrmY mYrkYzinY

B) Эxtiyari nцqtYyY

C) x oxuna

D) y oxuna

E) z oxuna


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə