OdkurzaczyYüklə 130,33 Kb.

tarix21.12.2017
ölçüsü130,33 Kb.


 

 

  

 

  

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ODKURZACZY 

DIRT DEVIL 

INFINITY

 REBEL 52 

(DD5550-0/ DD5550-3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

  

Generalny przedstawiciel 

DOM BIANCO sp. z o.o. 

al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn 

tel. (+48) 22 7201198, 7201199 

fax (+48) 22 7200688 

www.dombianco.com.pl

  

Strona - 2 -  

Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego 

odkurzacza Dirt Devil. Gratulujemy dokonania dobrego wyboru i 

m

amy nadzieję, że urządzenie będzie Państwu służyć przez wiele lat !

 

 

Zakupiony odkurzacz jest przeznaczona do 

użytkowania 

w indywidualnych gospodarstwach domowych.  

 

11. 

O instrukcji obsługi 

 

Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji 

obsługi  przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Instrukcję obsługi należy przechowywać w 

bezpiecznym miejscu. 

Przekaż instrukcję obsługi, jeśli oddajesz odkurzacz komuś innemu. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może prowadzić 

do poważnych obrażeń, lub 

 uszkodzenia odkurzacza.  

Producent, Spr

zedający n

ie 


ponosi  żadnej odpowiedzialności 

za szkody spowodowane naruszeniem 

zasad podanych instrukcji obsługi. 

 

Ważniejsze fragmenty instrukcji mające wpływ na bezpieczeństwo zostały oznaczone szarym tłem. 

 

OSTRZEŻENIE:  

Ostrzeżenie dotyczące zagrożeń 

dla zdrowia.  

 

UWAGA: 

Ostrzeżenia dotyczące możliwości uszkodzenia odkurzacza lub innych przedmiotów.

  

 WSKAZÓWKA:  

 

Podkreśla wskazówki i porady, oraz informacje

  

 

 1.2

. Ograniczenia w użytkowaniu

 

Ten 


odkurzacz może

 

być używany przez dzieci w wieku 

powyż


ej 8 lat,  oraz osoby 

o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub 

umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli

 

znajdują się pod nadzorem lub 

zostały zapoznane z instrukcją użytkowania 

odkurzacza w 

sposób zapewniający 

bezpieczn

ą pracę 


 i zrozumienie  

zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się 

odkurzaczem. Czyszczenie i konserwacja 

wykonywana przez U

żytkownik

a nie powinna 

być wykon

ywana przez dzieci bez nadzoru 

dorosłych

. N


ie wolno dopuścić, aby 

dzieci sta

ły

 lub 


si

adały 


na odkurzaczu.  

■ Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby nawet dzieci w wieku powyżej  8 lat nie użytkowały urządzenia, gdyż mogą nie zrozumieć 

wszystkich niebezpieczeństw wynikających z jego obsługi. Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci. 

 

■ Nie wolno używać opakowania do zabawy. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia torebką foliową ! 

 

1.3. Informacje o zasilaniu 

Odkurzacz pracuje z wykorzystaniem 

energii elektrycznej, co oznacza, że 

zawsze istnieje 

ryzyko porażenia prądem. W

 

związku z tym należy zwrócić szczególna uwagę,

 

że:   

■ Nie wolno zanurzać 

odkurzacza w wodzie lub innych cieczach, 

trzymać


  z  dala od deszczu i wilgoci. Nigdy nie 

dotykać wtyczki mokrymi 

rękami !

 

■ Zawsze należy wyciągać wtyczkę z gniazdka pociągając za wtyczkę, a nigdy  

ciągnąc za

 kabe

l, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.  

■ Należy uważać, aby przewód zasilający nie był 

 

wygięty,


 

przyciśnięty

, lub 

splątany należy upewnić się, że nie ma kontaktu ze źródłami 

ciepła. Również należy zadbać, aby nie stać się przyczyną potknięcia.

  

■ Przed podłączeniem do  zasilania, upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej  pasuje  do napięcia w gniazdku. Używać należy tylko 

gniazd ze stykiem ochronnym / bezpieczeństwa. 

 

■ Należy unikać stosowania przedłużaczy. Jeśli musisz użyć przedłużacza, należy używać tylko wodoodpornych przewodów pojedynczych z certyfikatem bezpieczeństwa  (nie przedłużaczy z wieloma gniazdami) dostosowanych parametrami do poboru mocy przez odkurzacz.

  

■ Przed użyciem zawsze należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.  

■ Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odkurzacza, upewnij  się, że wtyczka została wyjęta z gniazdka. 

 

 

1.4. Prawidłowe użytkowanie

  

Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku 

w warunkach gospodarstwa domowego. To nie jest 

urządzenie do użytku komercyjnego, lub 

przemysłowego. O

dkurzacza 

należy używać do sprzątania 

suchych


, normalnie zabrudzonych podłóg. Z dołączoną końcówką do  mebli, można 

również użyć 

odkurzacza do 

sprzątania powierzchni mebli. Można nawet użyć 

odkurzacza czyszcz

enia zasłon

, pod warunkiem maksymalnego 

otwarcie regulatora ciśnienia w uchwycie na rurze ssącej. Nawet wtedy należy zachować ostrożność. Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe 

i zabronione. Zabronione jest w szczególności: 

 

■ używanie odkurzacza w  pobl

iżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. 

 

■ uży


wanie odkurzacza na otwartym powietrzu (na dworze)

. Istnieje niebezpieczeństwo

 opadu deszczu lub 

sprzątania zanieczyszczeń, które 

 

mogą z


niszcz

yć odkurzacz

.  

■ zatykanie otworów urządzenia. Może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia.  

■ naprawianie i przeróbki odkurzacza.

 

Zabronione jest również odkurzanie:  

-  


zwierząt, roślin, osób, a  zwłaszcza włosów, palców i innych części ciała, a także części garde

roby w trakcie noszenia.  

Wody i innych płynów, zwłaszcza środków czyszczących na mokro dywany. Wilgoć wewnątrz odkurzacza  może spowodować zwarcie.  

-

tonerów (do drukarek laserowych, kopiarek, itp). Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.  

gorącego popiołu, żarzących się  papierosów lub zapałek. Może to spowodować pożar.  

Ostrych przedmiotów, takich jak odłamki szkła, gwoździe itp. Mogą one uszkodzić odkurzacz .  

- Gruzu

, gipsu, cementu, pyłu gipsowego, drobnego  kurzu powstałego  podczas wiercenia, pudru, itp. Mogą one 

nieodwracalnie 

uszkodzić odkurzacz

 ! 

 

1.5. Jeśli odkurzacz jest uszkodzony 

 

Nigdy nie używaj uszkodzonego odkurzacza lub 

odkurzacza z uszkodzony

m kablem zasilającym. W przypadku awarii urządzenia należy 

skontaktować się z serwisem centralnym Dom Bianco Sp. z o.o.  Dane kontaktowe znajdują się na karcie gwarancyjnej, oraz na stronach: dirt

-

devil.pl i dombianco.pl  

 

1.6. Utylizacja  

Odkurzacza  nie  można  wyrzucić  do  śmieci.  Zgodnie  z  prawem  ochrony  środowiska  musi  zostać  poddany  utylizacji.  Należy  go 

dostarczyć  do  punktu  zbiórki  odpadów  elektrycznych  i  elektronicznych

Filtry  i  worki    filtrujące  pył  są  wykonane  z  materiałów 
przyjaznych  dla  środowiska.  Można  je  wyrzucać  do  normalnych  odpadów  domowych,  pod  warunkiem,  że  worek  nie  za

wiera  substancji 

niedozwolonych w  odpadach komunalnych. 

 

 Rozdział 2. YTKOWANIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona - 3 -

 

 

2.1. Rozpakowanie, przygotowanie do pracy 

I wybór końcówek ssących

 

 

 

UWAGA:  

Należy zawsze transportować / wysłać urządzenie w oryginalnym opako waniu, aby uniknąć uszkodzenia w transporcie. Zachowaj opakowanie 

na wszelki wypadek. Jeśli jednak opakowanie nie jest potrzebne przez dłuższy czas, należy je prawidłowo utylizować.

 

 OSTRZEŻENIE: 

 

Niebezpieczeństwo obrażeń! Składaj poszczególne elementy, gdy urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania. W przeciwnym razie, 

urządzenie może być przypadkowo włączone.

  

 Rozpakuj urządzenie i wszystkie akcesoria.

 

Sprawdź, czy zawartość jest nienaruszona. Niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą jeśli znajdą się  uszkodzenia wynikające z transportu, lub braki w zawartości pudełka.

 

 1. Włóż końcówkę węża ssącego do otworu wlotowego urządzenia, jak pokazano na rysunku (Rys. 1

). 


Należy upewnić się,  że występy na 

końcówce wpasowały się w rowki otworu wlotowego

 i da

ło

 się usłyszeć charakterystyczne „kliknięcie”. 

 

2. Jeśli chcesz użyć rury teleskopowej, włóż uchwyt (Rys. 6) do górnego końca rury teleskopowej.  

3. Jeśli włożyłeś rurę teleskopową, wyreguluj jej długość: 

 Aby to zrobić naciśnij zatrzask zwalniający na rurze (Rys.7). Następnie wysuń rurę teleskopową do żądanej długości. 

 Puść zatrzask podczas wyciąganiu, który wskoczy na swoje miejsce. Usłyszysz wyraźne kliknięcie.  

 

UWAGA:  

Przed odkurzaniem, upewnij się, że wybrana ssawka odpowiada powierzchni

 

do wyczyszczenia. Przestrzegaj zaleceń producenta wykładzin.  

 

4. Wybierz dyszę, którą chcesz się odkurzać. 

 

 - Ssawka uniwersalna: 

Może być stosowana do większości powierzchni, a dzięki przełącznikowi może być wykorzystywana równie dobrze na 

dywanach i twardych powierzchniach. 

Ustaw przełącznik ' dywan/ parkiet' w zależności od rodzaju odkurzanej powierzchni: 

 Rys. 8: do dywanów , chodników i wycieraczek,   

Rys. 9: do gładkich powierzchni, parkietów, płytki, PCV, itp.  

 Ssawka (ze szczotką) do parkietów (Rys 10): Do odkurzania delikatnych podłóg (np. parkiet, laminat). 

 

 

Końcówka „3

-w-

1” (Rys. 2

-4) Szczotka z włosiem  (Rys 2.): 

Do usuwania kurzu z mebli i delikatnych powierzchni.   

- Ssawka szczelinowa (Rys. 3): 

Do usuwania kurzu z trudno dostępn

ych miejsc.  

 Końcówka do tapicerki (Rys. 4):

Wygodna do odkurzania mebli tapicerowanych. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

  

Rozdział 2. 

 YTKOWANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona - 4 - 

 

 

2.2. Odkurzanie  

 

  

 

OSTRZEŻENIE:  

Podczas przechodzenia do kolejnego , odkurzanego  pomieszcze

nia, wyłącz  odkurzacz. 

 

 OSTRZEŻENIE: 

 

Niebezpieczeństwo obrażeń! Składaj poszczególne elementy, gdy urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania. W przeciwny

m razie, 

urządzenie może być przypadkowo włączone.

  

 

OSTRZEŻENIE:  

Niebezpieczeństwo  obrażeń!  Przed  każdym  użyciem  sprawdź  urządzenie  i  kabel  zasilający.  Uszkodzone  urządzenie  nie  może  być 

używane. 

 

 OSTRZEŻENIE: 

 

Niebezpieczeństwo obrażeń! Zwłaszcza, gdy odkurzasz schody upewnij się,  że zawsze stoisz  wyżej niż urządzenie.

 

 

UWAGA:  Używaj  tylko  odkurzacz  ze  sprawnymi  filtrami.  Filtry  muszą  być  suche  i  prawidłowo  zamontowane.  Upewnij  się,  że  żadne  przedmioty  nie 

zatykają rury teleskopowej, węża ssącego lub innych otworów odkurzacza. 

 

 

OSTRZEŻENIE:  

Niebezpieczeństwo 

o

brażeń! Podczas zbyt szybkiego zwijania istnieje ryzyko utraty kontroli na

d przewodem zasilającym, co może

 

spowodować przypadkowe  uderzenia,  przewracanie  przedmiotów,  lub  stać  się  przyczyną  potknięcia

.  Dlatego  trzymaj 

wtyczkę  w  ręku  i  prowadź

 

przewód podczas wciągania go. 

 

 

1.  Wy

ciągnij przewód za wtyczkę nie dalej niż do żółtego znaku (rys. 11).  

 

OSTRZEŻENIE:  

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Jeżeli na przewodzie pojawi się oznakowanie czerwone (Rys. 12) , naciśnij przycisk cofani

a przewodu , 

a następnie wyciągnij  go ponownie nie dalej niż do żółtego znaku (Rys. 13). W przeciwnym razie, kabel zasilający może ulec uszkodzeniu. 

 

 

2. Włóż wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka ze stykiem uziemienia / bezpieczeństwa.  

3. Włącz odkurzacz przełącznikiem on / off (Rys. 14). 

 

4. Redu


ktor siły ssania (bypass –

 

odpowietrznik) znajdujący się na uchwycie węża ssącego  (Rys. 5) powinien być całkowicie zamknięty tak, że siła ssania nie zmniejszała się niepotrzebnie. Za  pomocą reduktora można szybko zmniejszyć moc ssania, aby uwolnić elementy np. zasłony, 

które przypadkowo zostały zassane.  

 

WSKAZÓWKA: 

  

Twój odkurzacz jest wyposażony w 

termiczny 

wyłącznik bezpieczeństwa, w celu zapobieżenia przegrzaniu, który będzie wyłączać 

odkurzacz 

automatycznie w przypadku przegrzania 

(na przykład z pow

odu zatkanej rury 

ssąc

ej).  


Jeśli tak się stanie: 

 

■ Wyłącz odkurzacz.  

■ 

Wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

 

■ Usuń 

przyczynę przegrzania. 

 

■ Odczekaj około 45 minut.  

Po ostygnięciu, można włączyć odkurzacz ponownie. 

 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 Rozdział 

3: UTRZYMANIE I KONSERWACJA   

 

 

 

 

 

 

Strona - 5 -  

3.1. 

Opróżnianie pojemnika na kurz

 

 

  

 

WSKAZÓWKI■ Zbiornik na kurz należy regularnie opróżniać. W przeciwnym wypadku opróżnienie pojemnika może być utrudnione, a w zależności 

od tego , 

co było wcześniej odkurzane –

 

w jego wnętrzu mogą rozwinąć się niepożądane mikroorganizmy powodujące nieprzyjemne zapachy,  

■ Zaleca się opróżnianie zbiornika na kurz po każdym odkurzaniu.

  Opróżnij zbiornik najpóźniej wtedy

, gdy 


kurz w zbiorniku osiągnie poziom oznaczony kreską i napisem MAX, lub gdy włączy się wskaźnik 

sygnalizuj

ący zapełnienie

 (Rys. 16) .  

■ Ze względów higienicznych, zaleca się 

oczyszczenie zbiornika  na 

kurz co najmniej raz na trzy miesiące, przed przechowywaniem przez 

dłuższy czas, lub przed wysyłką odkurzacza

 (np. do naprawy serwisowej).  

  

1. Wyłącz odkurzacz przełącznikiem on / off 

2. W

yciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.

 

3. 


Odczep pojemnik od odkurzacza (Rys. 17). 

4. 


Otwórz pojemnik nad koszem i wysyp jego zawartość 

(Rys. 18). 

5. 

Korzystając z okazji – 

sprawdź  filtr o

chronny silnika (wlotowy) (Rys. 19-

20), oraz czystość cyklonów (rys. 21).

 

UWAGA: 

Zespół multi

cyklonów jest  fabrycznie złożony i nie nadaje się do mycia wodą 

(Rys.25). Dostanie się do środka wilgoci może spowodować 

przylgnięcie zanieczyszczeń do wewnętrznych powierzchni. Wystarczającym sposobem na oczyszczenia multicyklonów jest wytrząśniecie 

zanieczyszczeń ze środka (na sucho)

 

i oczyszczenie np. szczoteczką 

6. W razie zabrudzenia - w

ypłu


cz  filtr ochrony silnika 

i duży cyklon pod bieżącą, letnią wodą

 (Rys. 23-24) .  

UWAGA:  

Filtry 


mogą być myte bieżącą wodą (Rys. 23, 24), ale 

nie nadaj

ą

 

się do prania w pralkach i zmywarkach.  

■  Nie należy używać 

chemicznych 

środków czyszczących, ani szczotek o twardym włosiu 

 do ich czyszczenia.  

■  Po oczyszczeniu  wodą

filtry należy  p

ozostawić do całkowitego wyschnięcia

 (na ok. 24 godziny w temperaturze pokojowej).  

■ 

 Jeśli filtr jest uszkodzony lub zdeformowany, należy go bezzwłocznie wymienić

.  


7. 

Po oczyszczeniu  wodą, filtry należy  pozostawić do całkowitego wyschnięcia (na ok. 24 godziny w temperaturze pokojowej). Można 

umieścić je z powrotem w urządzeniu, tylko wtedy gdy będą całkowicie suche! 

 

UWAGA:  

Nie można użytkować odkurzacza bez

 filtra, z filtrem mokrym lub uszkodzonym. Praca odkurzacza z niesprawnym filtrem 

może doprowadzić do 

nieodwracalnych uszkodzeń, lub zwarcia !

 

 

8. Włóż nowy / oczyszczony i całkowicie suchy filtr 

wlotowy i cyklon z powrotem na swoje miejsce (Rys. 26-29).  UWAGA:  

Pokrywa filtra, cyklon i sam filtr są tak skonstruowane, że ich prawidłowe ułożenie w odkurzaczu nie wymaga siły. Jeśli nie udało Ci się złożyć 

części za pierwszym razem –

 

spróbuj ponownie, ale bez użycia siły.  

 

9. Załóż z powrotem 

na odkurzacz 

cały, 

 

złożony poprawnie  pojemnik na kurz, aż poczujesz, że zatrzaskuje  

się zatrzask 

słychać  charakterystyczne kliknięcie.

 

 
 

 

 Rozdział 3: 

UTRZYMANIE I KONSERWACJA

  

 

 

 

 

 

 

 

Strona - 6 -3.2. Wymiana filtra wylotowego  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 UWAGA:  

Czyść filtr wylotowy za każdym razem, gdy czyścisz filtr ochrony silnika. Jeśli filtr jest uszkodzony lub zdeformowany, należy go bezzwłocznie 

wymienić

.  


 

UWAGA:

  

Filtr wylotowy nie nadaje się do mycia wodą

 ! Mycie 

może powodować utratę jego właściwości

 

i osłabić 

skuteczność filtracji. 

 

WSKAZÓWKIPo oczyszczeniu, łatwiej umieścić pokrywę filtra na swoim miejscu, jeśli przytrzyma się mechanizm zatrzaskowy, do momentu gdy pokrywa 

znajdzie się we właściwym dla siebie położeniu

 (Rys. 35). 

 

1. 


Wyłącz urządzenie

 

przełącznikiem on / off  

2. 


Wy

ciągnij 


 

wtyczkę z gniaz

dka sieciowego. 

3. 


Pr

zesuń na bok zatrzask (Rys. 3

1

) i zdejmij pokrywę filtra.  

4. 


Wyjmij filtr wylotowy pociągając za mały uchwyt (Rys.

32). 


5. 

Wytrząśnij zanieczyszczenia z filtra nad koszem na śmieci.

 

6. 


U

suń brud 

z filtra 

miękką, suchą szczotką,

 np.  

taką jak znajdująca się w zestawie akcesoriów ssawka do mebli.  

7. 


Załóż z powrotem filtr

 

dokładnie wpasowując  go na swoje miejsce – 

aż do zatrzaśnięcia się zapadki.

 

8. 


Załóż 

 

jego pokrywę, zaczynając od zaczepów na dole. 

9. 


Zamknij pokrywę

 

filtra, aż poczujesz i usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia. Zamykanie może być łatwiejsze, jeśli przy tym lekko przesuniesz na bok  zatrzask  pokrywy filtra (Rys. 35). 

 

3.3. Przechowywanie   

 

 

  

 

  

 

  

 

 OSTRZEŻENIE: 

 

Niebezpieczeństwo obrażeń! Podczas zbyt szybkiego zwijania istnieje ryzyko utraty kontroli nad przewodem zasilającym, co może

 

spowodować przypadkowe  uderzenia,  przewracanie  przedmiotów,  lub  stać  się  przyczyną  potknięcia.  Dlatego  trzymaj  wtyczkę  w  ręku  i  prowadź  przewód 

podczas wciągania go. 

 

 

OSTRZEŻENIE:  

Odkurzacz należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

 

UWAGA:  Nie przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np

piece i grzejniki). Należy unikać wystawiania go na działanie promieni słonecznych. Ciepło może spowodować uszkodzenie urządzenia.

  

Miejsce przechowywania powinno być suche, a akcesoria złożone, 

 

żeby nie zajmować dużo miejsca (Rys. 36-40). 

 

UWAGA:  

Ze względów higienicznych, zaleca się 

oczyszczenie zbiornika  na kurz 

i filtrów przed przechowywaniem przez dłuższy czas

.  


 

5.4. 

Części zamienne i akcesoria 

 

 

Należy używać tylko oryginalnych części zamie

nnych. 

■ adres do zamówień części i akcesoriów podany jest na stronie tytułowej instrukcji.  

■ więcej informacji dostępnych jest na stroni

e: www.dirtd-evil.pl  

Do odkurzacza pasują następujące akcesoria wymienne:

 

Kod części   

 

 

Nazwa części 

  

5500001   

filtr ochrony silnika 1 szt. (Rys.24) +  filtr wylotowy 1 szt.  (Rys.33.) M 219     

mała turboszczotka.

 

M 223  

 

duża turboszczotka 

  

 

Rozdział 4

ZANIM 

ZGŁOSISZ USTERKĘ

   

 

 

 

 

 

 

 

Strona - 7 -

 

4.1

. Zanim zgłosisz usterkę

 

 

OSTRZEŻENIE:

 

Niebezpieczeństwo obrażeń! Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia! Zawsze należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci przed 

rozpoczęciem 

diagnozy i usuwania ewentualnych 

błędów

 

i usterek (Rozdział 4.3.). 

 

Przed skontaktowaniem się z serwisem, 

należy  wykonać procedurę 

sprawd

zającą zgodnie z tabelą poniżej, aby sprawdzić, czy możesz rozwiązać problem samodzielnie.

 

 Problem

:  Wyniki odkurzania nie są zadowalające pomimo, że odkurzacz pracuje prawidłowo.

 

Możliwa przyczyna / rozwiązanie

■ Odpowietrznik (Rys. 5)  jest otwarty. Zamknij odpowietrznik. 

■ Założona ssawka jest niewłaściwa do sprzątanej powierzchni. Zmień ssawkę. Zobacz Rozdział 2.1. 

 

■ Wybrano nieodpowiednią funkcję ssawki uniwersalnej. Przełącz ssawkę uniwersalną stosownie do sprzątanej powierzchni (Rys. 8-9).  

■ Zbiornik na kurz  jest pełny. Opróżnij pojemnik –

 

patrz: Rozdział 3.1. 

■ Filtry są brudne. Oczyścić odpowiedni filtr –

 

patrz: Rozdział 3.1., lub 3.2. 

■ Zatkała się ssawka, rura teleskopowa lub wąż ssący. Usuń przedmiot, który blokuje rurę. Jeśli to konieczne

  

użyj długiego,  drewnianego kija (np. od miotły).

 

 Problem:  

Świeci się wskaźnik opróżniania zbiornika (Rys. 16).

 

Możliwa przyczyna / rozwiązanie

■ Zbiornik na kurz  jest pełny. Opróżnij pojemnik – 

patrz: Rozdział 3.1.

 

■ Filtry są brudne. Oczyścić odpowiedni filtr 

 patrz: Rozdział 3.1., lub 3.2.

 

■ Zatkała się ssawka, rura teleskopowa lub wąż ssący. Usuń przedmiot, który blokuje rurę. Jeśli to konieczne  użyj długiego,  drewnianego kija 

(np. od miotły).

 

 

Problem Odkurzacz nagle się wyłączyłMożliwa przyczyna / rozwiązanie

■ Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem (prawdopodobnie z powodu zablokowania rury ssącej, lub filtrów).  

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

 

2. Usuń przyczynę przegrzania (na przykład poprzez demontaż rury teleskopowej, lub węża ssącego i usunięcia wciągniętego przedmiotu, i / lub oczyszczenie filtrów). 

 

3. Poczekaj  około 45 minut.  

4. Gdy urządzenie ostygnie, można je włączyć ponownie.

 

 

W przypadku wystąpienia usterki, której nie można samemu usunąć należy skontaktować się z serwisem centralnym Dom Bianco Sp. z o.o.  Dane kontaktowe znajdują się na karcie gwarancyjnej, oraz na stronach: dirt

-devil.pl i dombianco.pl 

 

 

4.2. Gwarancja W przypadku awarii urządzenia należy skontaktować się z serwisem centralnym Dom Bianco Sp. z o.o.  Dane kontaktowe znajdują się na 

karcie gwarancyjnej, oraz na stronach: dirt-devil.pl i dombianco.pl. 

Warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej dołączonej do 

urządzenia. Gwarancja jest ważna tylko z ważnym dowodem zakupu.

 

 

 4.3. Utylizacja  

 

Odkurzacza  nie  można  wyrzucić  do  śmieci.  Zgodnie  z  prawem  ochrony  środowiska  musi  zostać  poddany  utylizacji.  Należy  go dostarczyć  do  punktu  zbiórki  odpadów  elektrycznych  i  elektronicznych.

 

Filtry  w  odkurzaczu wykonane  z  materiałów  przyjaznych

  dla 


środowiska.  Można  je  wyrzucać  do  normalnych  odpadów  domowych,  pod  warunkiem  że  nie  sprzątano 

substancji  niedozwolonych  w  

odpadach komunalnych.  

 

 4.4. Dane techniczne  

Typ urządzenia   

 

odkurzacz bezworkowy Nazwa modelu      Infinity Rebel 50  

Numer modelu     

DD5550 (-0 /-3)  

Napięcie              

  220-240 V - 50 Hz  

Moc  


 

1000W  


Poj. zbiornika  

ok. 1,8 litra  

Kabel zasilający

 

ok. 6,0 m Ciężar 

 

 ok. 5,0 kg 

 

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie w związku z ciągłym doskonaleniem produktów. 

 

  Wi

ęcej informacji na www.dirt

-devil.pl 

 

  

 

  


 

 

SERWIS 

 

W godzinach od 09.00 do 17.00 zadzwoń na: 

Telefon (22) 111-00-08 

 

lub 


 

telefon komórkowy

: 663 130 020 

 

lub  

wyślij e


-mail na adres: 

 

serwis@dombianco.com.pl  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 DOM BIANCO Sp. z o.o. 

al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn 

tel. 0-22 7201198, 7201199 

fax 0-22 7200688 

www.dombianco.pl

 

  Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə