Peyğəmbərin (s) məzarını ziyarət edilməsi



Yüklə 209,93 Kb.
səhifə1/3
tarix29.01.2018
ölçüsü209,93 Kb.
  1   2   3


Peyğəmbərin (s) məzarını ziyarət edilməsi.
Qəstəlani1 və İbni Həcər “Əlcövhərül-münəzzəm” kitabında İbni Teymiyyə barəsində belə söyləmişlər ki, o (İbni Teymiyyə), Peyğəmbərin (s) məzarının ziyarət etməsini (istər Şə`ddur-rihal, Şəddur-rihals,22) yasaq və haram etmişdir. Peyğəmbərin (s) məzarının ziyarət edilməsi haram hesab edilirsə, digər qəbirlərin ziyarətinin haram olmasına heç bir şübhə qalmır. O (İbni Teymiyyə) belə güman etmişdir ki, ziyarət etmək məqsədi ilə səfərə çıxmağın haram olmasına dair, alimlər arasında yekdil rəy mövcuddur. Bu səfər isə namazın qəsr qılınmasına səbəb olmur3
İbni Teymiyyənin versiyasını inkar edən dəlillər:
Dörd əsas dəlil, ziyarətin şəriətə görə qanuni olmasını sübuta yetirir:

Birinci sübut: Quran.

Allah-təala Nisa surəsinin 64-cü ayəsində buyurur:

(ərəbi)

(ərəbi)


“Onlar (münafiqlər) özlərinə zülm etdikləri zaman dərhal sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanmaq diləsəydilər və peyğəmbər də onlar üçün əfv istəsəydi, əlbəttə, Allahın tövbələriqəbul edən, mərhəmətli olduğunu bilərdilər”.
Ziyarət, bir növ ziyarət olunan şəxsin yanında hazır olmaqdır; istər bağışlanmaq məqsədi ilə, istərsə başqa məqsədlə. Belə bir əməlin üstün olması Cənab peyğəmbərin (s) həyatı dövründə isbat olunursa, sözsüz ki, bu iş onun vəfatından sonra da öz qüvvəsini itirməyəcəkdir. Çünki, sevinli peyğəmbər (s) bərzəx həyatına4 (ölümdən sonraki həyat) malikdir. Belə ki, o həzrət ziyarətçinin salamını eşidir və əməllərini nəzərdən keçirir.

İstəkli peyğəmbərin bərzəx həyatını açıqlayan sitatlar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Səmhudi Subkidən nəql edir: Alimlər bu ayədən (Ən-Nisa, 64.) ümumilik anlamışlar; yəni, peyğəmbərin hüzurunda olmaq, eləcə də Allahdan bağışlanmalarını o həzrətdən istəmək, yalnız peyğəmbərin həyatı zamanına məxsus olmayıb onun vəfatindan sonrakı dövrə də aid edilir. Elə bu cəhətdən alimlər bu ayənin o həzrətin qəbri kənarında oxunmasını müstəhəb bilmişlər1.

2. Qəstəlani yazır: Elə bir gün yoxdur ki, ümmətin əməlləri (gecə-gündüz gördükləri) peyğəmbərə təqdim olunmasın. Peyğəmbər (s) onları simaları və əməlləri ilə tanıyır və elə bu vasitə ilə onlara (əməllərinə) şahid olur2.

İraqlı İbni Zərənin İbni Məsuddan nəql etdiyi hədisdə peyğəmbər buyurur: “Mənim həyatım sizin üçün faydalıdır; Çünki, siz mənimlə, mən də sizinlə danışıram. Həmçinin vəfatım sizin üçün xeyirlidir, çünki, sizin əməlləriniz mənə təqdim olunur. Əməlləriniz arasında müşahidə etdiyim hər bir xeyirli iş qarşısında Allaha həmd və səna edir, onların arasında mövcud olan hər hansı pisliklərə görə, Allahdan sizin üçün bağışlanmağınızı diləyirəm.”3

3. İbni Əsakir və bir çox firqələrin biliciləri Muhəmməd ibni Hərbdən4 nəql edərək yazırlar: Mədinəyə daxil olub peyğəmbərin məzarına yaxınlaşaraq onu ziyarət etdim. Sonra isə qəbrin qarşısında oturdum. Elə bu an bir bədəvi ərəb gəlib həzrətin qəbrini ziyarət etdikdən sonra dedi: Ey göndərilmişlərin ən gözəli! Allah sənə doğru kitab nazil edərək buyurdu:

(ərəbi)

“Onlar özlərinə zülm etdikləri zaman5... Mən isə özümə zülm etmişəm (günah etmişəm) və gəldim ki, mənim (Allahdan) bağışlanmağımı diləyəsən.” Sonra qəbirdən belə bir nida gəldi ki, sən bağışlandın. Bu hadisəni Səmhudi iki ayrı yolla Əli ibn Əbutalibdən (ə) nəql etmişdir.6


İkinci sübut: Hədislər.

Rəvayətlərə gəlincə isə demək olar ki, bu barədə müxtəlif yollarla, habelə ayrı-ayrı məzmunlarda çox saylı hədislər nəql olunmuşdur:

1-ci hədis.

Peyğəmbərlərdən (s) nəql olunmuş hədisdə deyilir: “Hər kim məni ziyarət etsə,onu şəfaət etmək, mənim vəzifəm olar”.1

Əhli-sünnə kitablarından nəql olunan bu hədis, 40 əsas qaynaqda qeyd olunmuşdur. Bu kitabların müəllifləri hafiz və hədis alimləridir; O cümlədən:

1. Übeyd ibn Muhəmməd Əl-vərraq Nişaburi ( 255 hicri ilində doğulmuşdur)

2. İbn Əbid-dünya Əbu bəkr Əl-Qurəyşi (təvəllüdü : 271 hicri ili)

3. Dəulabi Razi “Əl-kunu vəl-əsma” adlı kitabında (t. 310h.)

4. İbn Xuzeymə öz səhihində (t. 311h.)

5. Əbu Cəfər Əl-Əqili.

6. Əbu Əhməd bin Ədiy (t. 360h.) “Əl-Kamil” kitabında.

7. (ərəbi) (t. 375h.) öz sünənində bu hədisi gətirmişdir.

8. Əl-Marərdi (t. 450h.) “Əl-Əhkamus-sultaniyyə” əsərində.

9. Qazi Əyyaz Maliki (t. 544h.) “Əş-şifa” kitabında.

10. İbn Əsakir öz tarixində “Mən zarə qəbrini” fəslində2

11. Fəqiyyəddin Sübki (t. 756h.) “Şifaus-siqam” kitabında3

Əllamə (ərəbi) yazır: Bu hədisin (Mən zarə qəbri rəcəbət ləhu şəfaəti) (hər kim məni ziyarət etsə, onu şəfaət etmək mənim vəzifəm olar) zəif4 olmasını sübuta yetirməyə çalışan hər bir şəxs büdrəməyə düçar olmuşdur... Bu barədə daha ətraflı məlumat almaq istəyən “Ziyarətul-qəbrin-nəbəvi” (peyğəmbərin məzarının ziyarət edilməsi) haqda yazdığım əsərlərə müraciət et.

Xatırladaq ki, sözü gedən hədisin (mən zarə qəbri...) Musa bin Hilala kimi qeyd olunan ravilərinin siqə5 olmasında heç bir şübhə yoxdur. Musa bin Hilal barəsində isə İbn Ədiy belə söyləmişdir: Zənnimcə onun heç bir eybi yoxdur; çünki o, Əhmədin ustadlarındandır, Əhməd isə təkcə siqədən6 nəql edir. İrad edənin özü də buna etiraf etmişdir7.

Sübki bu hədisin sənədinin səhih8 olmasına dair bir sıra sitatlar gətirərək, deyir: Yazdığımız mətləblərdən aydın olur ki, əgər biz bu hədisin səhih olmasına irad etsək, heç olmasa hədisi qiymətləndirmək üçün minimum dərəcəni nəzərdə alaraq deyə bilərik ki, bu hədis həsəndir1.

O, sözünə davam edərək yazır: bu və digər azacıq dəlillərlə, ziyarət barəsində deyilən hədislərin qondarma olmasını iddia edən şəxsin yalanları üzə çıxar. Görəsən o, (İbn Teymiyyə) özünə qədər heç bir alim və hədis bilicisinin, ümumiyyətlə heç bir müsəlmanın dilə gətirmədiyi öz sözlərinə görə Allah və Onun rəsulundan (s) utanmırmı? – Sübhanəllah – Bizim əldə olan məlumatımıza görə isə kimsə Musa bin Hilali və bu hədisin rəvayətçilərini yalançılıqla ittihamlandırmamışdır. Ümumiyyətlə müsəlman olan bir şəxs necə özünə icazə verir ki, ziyarət hədislərinin qondarma olması sözünü təsdiqləsin.2


2-ci hədis:

“Hər kim ziyarət məqsədi ilə mənim yanıma gəlsə, Qiyamət günü onu şəfaət etmək mənim vəzifəm olar.” Bu hədisə 16 nəfər hafiz3 və hədis alimi öz kitablarında yer vermişlər. Burada bir neçə nümunə ilə kifayətlənirik:

1. Fəbrani (v.t. 360h.) “Əl-möcəmül-kəbir” kitabında;

2. Hafiz bin Əs-Səkən Bağdadi (v.t. 353h.) Əs-Sünən kitabında;

3. Darqitni (v.t. 375h.) öz əmalisində onu qeyd etmişdir.

4. Əbu Nəim İsfəhani (v.t. 430h.)

5. Əbu Hamid Qəzzali Şafei (v.t. 505h.) “İhyaul-Ülum” kitabında bu hədisi gətirmişdir.4
3-cü hədis.

Peyğəmbər (s) buyurdu: “Allahın evini (Kə`bəni) ziyarət etdikdən sonra ölümümdən sonra məni ziyarət edən, sağlığımda məni ziyarət etmiş sayılar.”1 Bu hədis “mərfu” surətində İbn Ömərdən nəql olunub.

Bu hədisə 25 sünni alimi öz kitablarında yer vermişlər. Onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək:

1. Şeybani (v.t. 303h.);

2. Əbu Yəla (v.t. 307h.) öz müstədində bu hədisi gətirmişdir;

3. Bəğəri (v.t. 317.);

4. İbn Ədiy (v.t. 365h.) Əl-Kamil kitabında;

5. Beyhəqi (v.t. 458h.) Əs-sünən kitabında;

6. İbn Əsakir (v.t. 571h.) öz tarixində qeyd etmişdir.
4-cü hədis:

“Hər kim Allahın evini ziyarət edə və məni ziyarət etməyə, mənə zülm etmişdir.”

Bu hədisi bir çox hafizlər2 nəql etmişlər; o cümlədən:

1. Səmhudi (v.t. 911h.) “Vəfaul-vəfa” kitabında;

2. (ərəbi) (v.t. 385h.) O, Malikin “Əl-muvəttə” əsərində gətirmədiyi hədisləri nəql etmişdir;

3. Qəstani (v.t. 923h.) “Əl-məvahib-əlləduniyyə” əsərində bu hədisi gətirmişdir.


5-ci hədis:

“Ümmətimdən hər kəs məni ziyarət etməyə qadir olduğu halda, məni ziyarət etməsə, heç bir üzrü qəbul olunmayacaqdır.”3


Üçüncü sübut: Səhabələrin əməlləri:

1. Ömər ibni Xəttab Şam zəfərindən dönərkən Mədinəyə daxil olduqda, birinci gördüyü iş, məscidə gəlib Allahın rəsuluna (s) salam vermək oldu.4

2. İbni Ömər bütün səfərlərdən qayıtdıqda peyğəmbərin (s) məzarı üzərinə gələrək deyərdi: Salam olsun sənə ey Allahın rəsulu! Salam olsun sənə ey Abu Bəkr! Salam olsun sənə ey ata!5

3. İbni Ömər peyğəmbərin (s) qəbri kənarında dayanaraq ona salam göndərdi.6

4. İbni Oun deyir: Bir nəfər Nafedən soruşdu: İbni Ömər əziz peyğəmbərin (s) məzarına salam göndərirmi? Nafe dedi: Bəli, onu yüz yaxud yüz dəfədən çox gördüm ki, qəbrin kənarına gəlib onun yanında dayanaraq deyirdi: Peyğəmbərə (s) salam.1

5. Əbu Hənifə İbni Ömərdən belə nəql edir: Müstəhəbdir ki, qiblə tərəfdən peyğəmbərin qəbrinə tərəf gəlib, arxanı qibləyə çevirərək üzünü peyğəmbərin (s) məzarı səmtinə çevirəsən daha sonra isə deyəsən...

Bütün bunlar səhabələrin əməllərindən bir neçə nümunə idi. Mərhum Əllamə Əmini, əziz peyğəmbərin (s) məzarını ziyarət etməyin müstəhəb olması, habelə o həzrəti ziyarət etməyin ədəb və qaydaları haqda qırxdan çox Əhli-Sünnə alim və fəqihlərinin sözünü öz kitablarında gətirmişdir.2
Dördüncü sübut: Əql.

Normal və sağlam ağıl, sahibinə belə hökm edir: Allah-təalanın dəyərləndirərək böyütdüyü şəxsə təzim və ehtiram etmək gözəldir. Ziyarət də bir növ təzim və ehtiramdır. Peyğəmbərə (s) bir növ ehtiram hesab edilən onun ziyarəti, ilahi əlamətlərdən olub, düzgün və bəyənilmiş əməllərdəndir. Çünki, bu əməl, düşmən və muxaliflərin istəyinin tam əksinədir.




  • “Səddur-rihal” hədisinə istinad.

İbn Teymiyyə şiələrin əleyhinə yağdırdığı böhtana davam edərək deyir: Onlar (şiələr) Allahın evini ziyarət edən hacılar kimi, imamlar (ə) və övliyaların qəbrini də eyniylə ziyarət edirlər. Bu sözə görə guya ilahi şəxsləri ziyarət etmək, təkcə imamiyyə şiələrinə məxsusdur. Digər firqələr isə bu işi görmürlər.

Məhəmməd İbn Əbdul-Vəhhab belə düşünmüşdür ki,imamların, övliyaların və əziz islam peyğəmbərinin (s) məzarını ziyarət etmək üçün səfərə çıxmaq haramdır. O, öz müddəasını isbat etmək üçün istinadən deyir: Peyğəmbəri ziyarət etmək müstəhəbdir; lakin məscidul-həram, mənim məscidim (məscidun-nəbi) və məscidul-əqsanın ziyarətindən başqa səfərə çıxmaq , düzgün deyil.

(ərəbcə) 3

Elə bu səbəbdən O, bu hədisə əsaslanaraq qəbirləri ziyarət etmək üçün səfərə çıxmağı haram bilmişdir.




  • Vəhhabilərin nəzərinin tənqidi təhlili.

Qeyd edildiyi kimi, Vəhhabilər peyğəmbərin (s) və digər şəxsiyyətlərin məzarlarını ziyarət edilməsinin haram olmasına dair “Şəddur-rihal” hədisinə istinad etmişlər. Hədisin məzmununa görə göstərilmiş üç məsciddən başqa, səfərə çıxmaq düzgün hüsab edilmir.

Hədisi daha aydın düşünmək üçün aşağıdakı məqamları diqqətdən qaçırmamalıyıq.

Hədisə görə bu üç məscid qoyulmuş qadağadan kənarda qalır – istisna edilir. Amma bu məscidlər nədən istisna olunur? Burada mövzu və istisna mərkəzinin (müstəsna minh) nədən ibarət olması, cümlədə açıq şəkildə öz yerini tapmır.1 Belə hallarda ərəb dilinin qromatik qanunlarına müvafiq olaraq, cümlənin bitmiş bir fikri ifadə etməsi və mənasının dolğun şəkildə tamamlanması üçün, məna ilə uzlaşan bir kəlmə nəzərdə tutulmalıdır. Bu kəlmənin isə iki sözdən birinin olması ehtimalı var.

I Ehtimal: “Məscid” sözü.

II Ehtimal: “Yer” yaxud “Məkan” sözü.
I Ehtimalın izahı: Mövzu (müstəsna minh) “məscid” sözü olarsa, hədisin mənası bu şəkildə düzəllir: Namaz qılmaq üçün bu üç məsciddən əlavə, digər məscidlərə getmək qadağandır. Yəni, namaz qılmaq, yalnız, bu üç məsciddə məhhdudlaşmalıdır. Bu surətdə ərəbcə işlənmiş variantda (hədisin orijinalı) “İlla” (ərəbi) ədatı vasitəsiə bildirilən bu inhisarçılıq, nisbi məhdudiyyət olacaqdır (həsri-nisbi). Belə ki, peyğəmbərin (s) göstərişi sübuti və inkarı formada məscid oxu ətrafında fırlanır. Allahın rəsulunun (s) məzarının ziyarət edilməsi isə,ümumiyyətlə mövzudan xaricdir. Bu şəkildə hədisin məzmunundan bunu anlamaq olar ki, bir şəhərdə came məscidi (şəhərin böyük və mərkəzi məscidi) olarsa, oranın əhalisin o məscidi boşlayıb, digər şəhərə müsafirət edərək oranın came məscidində namaz qılması yersizdir. Çünki, bu iki məscidin Allah yanında dəyəri və qılınan namaz qarşılığında verilən savab bərabərdir; lakin sözügedən üç məscid, müstəsna hal təşkil edir. Belə ki, orada namaz qılmaqla insan daha artıq savab və ilahi mükafata yiyələnmiş olur.

Bu hədis yalnız “məscidlər” haqda söhbət açdığından, sair ərazilərə səfər etməyə dair açıqlama vermir.


II Ehtimalın izahı: Əgər “məkan” yaxud “yer” sözünü, zehnimizdə mövzu və istisna mərkəzi (müstəsna minh) kimi yerləşdirsək, yalnız o zaman, İbn Teymiyyə və ardıcılları öz müddəalarının isbatı yönümündə bu hədisə əsaslana bilərlər; Çünki, belə olan təqdirdə hədisin mənası aşağıdakı kimi olacaqdır:

“Bu üç məsciddən başqa heç bir yerə səfər etmək olmaz.” Bu zaman “İlla” (ərəbi) ədatı vasitəsilə ifadə olunan məhdudiyyət, həqiqi inhisarçılıq olacaqdır (həsri-həqiqi).

Ancaq ikinci ehtimala bir çox tutarlı və qaçılmaz iradlar olunur. Sözümüzü bu iradları açıqlamaqla davam etdiririk.

Birinci fərziyyəni qəbul etməyə məcburuq. Çünki, “məscid” sözünün mövzu (müstəsna minh) kimi nəzərdə tutulması, həm hədisin zahiri mənası (ibtidai) ilə, həm də ümumi kütlənin zehnindən keçən ilkin məna ilə üst-üstə düşür (təbadüri-urfi). Təkcə belə olan halda hökm və mövzu arasında uyğunluq və qromatik harmoniya yaranacaqdır.

Amma “məkan” sözü istisna mərkəzi (müstəsna minh) kimi, nəzərdə tutularsa, bu surətdə Allah dostlarının (imamlar və əməli salehlər) məzarlarının ziyarət edilməsi ilə hədis arasında heç bir bağlantı mövcud olmayacaqdır.


  • İradlar:

Birinci irad: Bu barədə Qəstəlani belə qənaətdədir ki, “məkan” sözünün nəzərdə tutulması, məlum üç məkandan (üç məsciddən) başqa özgə yerlərə (o cümlədən: gözəl bir şəxsi, dostu ziyarət etmək, elm, ticarət və yaxud səfərə çıxmaq) səfər etməyin yasaq olması ilə nəticələnir. Bu “məkan” və ya “yer” sözünün nəzərdə tutulacağı təqdirdədir. Bu təqdir, öz ümumiliyinə görə dünyada olan bütün məkanları əhatə edir. Lakin, təqdirdə olan istisna mərkəzindən (müstəsna minh) məqsəd, “məscid” kəlməsidir. Bu kəlmə isə “məkan” sözü kimi geniş ümumiliyə malik olmayıb, yalniz ümumiliyə dəvət edir. Başqa sözlə, bütün əraziləri deyil, bütün məscidləri əhatə edir.

İkinci irad: Bütün islam məzhəbləri yekdilliklə bu qənaətdədirlər ki, ticarət, elm, cihad, alimlərlə görüşmək və ya ümumiyyətlə turizm qəsdi ilə hər hansı bir yerə səyahətə çıxmağın, şərii baxımdan heç bir eybi yoxdur. Elə bu cəhətdən məlum hədisdə, nəzərdə tutulacaq təqdir “məkan” və ya “yer” sözü olarsa, sadalanan yerlərə səfər etmək düzgün sayılmamalıdır. Halbuki, məzhəblər arası vahid fikir bunun əksinədir. Demək, hədisdə nəzərdə tutulacaq söz “məscid”dir. Yəni, “bu üç məsciddən başqa, digər məscidlərə səfər etmə”. Bu təhlilə görə isə, ümumiyyətlə övliyaların məqbərələrini, xüsusilə peyğəmbərin (s) məzarını ziyarət etməyin haram olub-olmaması hədisdə göstərilməmişdir.

Üçüncü irad: Nəzərdə tutulacaq mövzunun “məscid” sözü olacağı təqdirdə belə, onun məzmununa əməl etmək olmaz; Çünki, birinci ehtimala görə hədisin mənası, yalnız o üç məscidə səfər etməyin düzgünlüyündən ibarətdir. Namaz qılmaq məqsədi ilə digər məscidlərə səfər etmək düzgün hesab edilmir. Halbuki, hədislərdə bunun tam əksi- yəni, peyğəmbərin (s) və səhabələrin şənbə günləri Quba məscidinə getmələri-aşıq-aydın göstərilir. Quba məscidi isə Mədini şəhərinin 12 kilometrliyində yerləşir və sözü gedən üç məsciddən biri deyil. Bu hədisə əsasən Quba məscidinə səfər etmək haram olmalıdır; Lakin, heç bir müsəlman şəxs belə bir sözü dilinə gətirməmişdir.

İbn ömərdən nəql olunmuş aşağıdakı sitat versiyamızın əyani sübutudur. O yazir: “Əziz peyğəmbər (s) hər şənbə günü piyada və yaxud miniklə “Quba” məscidinin ziyarətinə gedərdi. Ömərin oğlu da bu adətə əməl edərdi.1



Dördüncü irad: Bir rəvayətdə deyilir ki, Bilal səfər yükünü bağlayaraq, peyğəmbəri (s) ziyarət etmək qəsdilə yola düşdü. İbn Əsakir belə nəql edir: Ömər Beytul-müqəddəsdən qayıdarkən, “Cabiyyə” adlanan məntəqəyə yetişdikdə, Bilal, Ömərdən Şamda (indiki Dəməşq şəhəri) qalmağı istədi. Ömər bu təklifi qəbul etdi. Bələliklə Bilal Şamda qalmalı oldu.

İbn Əsakir sözünün ardında yazır: Daha sonra Bilal röya aləmində, əziz peyğəmbəri (s) gördü. Allahın rəsulu (s) buyurdu: Ey Bilal, bu nə zülmdür? Məgər məni ziyarət etməyin vaxtı çatmayıbmı? Bilal yuxudan ayıldıqda, narahatlıq və qorxu həyəcanı bütün vücudunu bürümüşdü. Öz atına minərək oranı Mədinə qəsdi ilə tərk etdi. Mədinəyə yetişcək, peyğəmbərin (s) məzarı üzərinə gələrək ağlamağa başladı. Elə bu an gözlənilmədən Həsən və Hüseyn (ə) ona tərəf gəldilər. Bilal hər ikisini öpərək, bağrına basdı. İmam Həsən və Hüseyn (ə) Bilaldan azan verməsini istədilər. Bilal “Allahu Əkbər” (Allah böyükdür) dedikdə, Mədinə şəhəri lərzəyə gəldi. “Əşhədu əlla ilahə illəllah” (şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa Allah yoxdur) dedikdə həyəcan Mədinədə daha da şiddətləndi. “Əşhədu ənnə Muhəmmədən rəsulullah” (Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd Allahın rəsuludur) cümləsinə yetişdikdə, pərdə arxasında olan qadınlar, evlərindən çıxaraq “peyğəmbər məzardan baş qaldırmışdır” deyə səsləndilər. Demək olar ki, Allahın rəsulundan (s) sonra, ruzigar belə müsibəti və hüznlü günü Mədinə şəhərinə göstərməmişdi.1

Hafiz Əbdül-Qəni və başqaları, Bilalın peyğəmbərdən (s) sonra, yalnız bir dəfə (peyğəmbərin ziyarəti üçün Mədinəyə gəldiyi gün) azan verdiyini söyləmişlər.2

Sübki yazır: Biz peyğəmbərin (s) məzarının ziyarət edilməsinin şərii baxımdan qanuni olmasını sübuta yetirməklə, Bilalın yuxusuna əsaslanmırıq; Əslində, biz Bilalın əməlinə və gördüyü işə əsaslanırıq. Ömərin xəlifəliyi dövründə görülən bu əməl, o dövrün heç bir səhabəsindən gizli qalmamış, bununla yanaşı Bilala heç bir etiraz olunmamışdır. Bilalın yuxusu isə, öz növbəsində müddəamızın təsdiqləyicisidir.3



“Futuh-əşşam”(şam zəfərləri) kitabında belə bir yazıya rast gəlmək olar: Ömər Beytul Müqəddəs camaatı ilə razılıq əldə etdikdən sonra, Kəbul-əhbar. Ona yaxınlaşaraq, islam dinini qəbul etdi. Ömər onun müsəlman olmasından çox sevindi. Sonra isə ona “mənimlə Mədinəyə gəlib, peyğəmbərin (s) məzarını ziyarət etmək və bu ziyarətdən faydalanmaq istəyirsənmi?” deyə söylədikdə, Kəbul-əhbar bu təklifi qəbul etdi. Ömər Mədinəyə daxil olduqda ilk gördüyü iş, məscidə gələrək peyğəmbərə (s) salam vermək oldu.4

Beşinci irad: Ömər bir Əbdül-Əziz barəsində bir neçə yerdə belə nəql edilmişdir: O, öz tərəfindən bir şəxsi, peyğəmbərə (s) salam göndərmək üçün, Şamdan Mədinəyə yolladı.1
İbn Teymiyyənin yanlış təsəvvürləri qarşısında alimlərin mövqeyi:

  1. Bu haqda Qəstani yazır: Peyğəmbərin (s) məzarının ziyarət edilməsinin qadağan olmasına dair İbn Teymiyyənin söylədikləri ondan nəql olmuş ən çirkin məsələlərdəndir.2

  2. Nablesi isə yazır: Bu, İbn Teymiyyə və ardıcıllarının üzləşdiyi ilk problem deyil; çünki, o, Beytul-müqəddəsi ziyarət etmək üçün səfərə çıxmağı günah hesab etmişdir... və insanın peyğəmbər ya övliyalar vasitəsilə Allaha təvəssül etməsinə izn verməmişdir.3

  3. Hər kim peyğəmbərin (s) öz sağlığında o həzrəti yaxından müşahidə etməklə təbərrük axtarırdısa, vəfatından sonra da o həzrəti ziyarət etməklə təbərrük əldə etmiş olur. Peyğəmbərin (s) ziyarəti üçün səfər yükünü bağlamaq düzgündür. Bu hədis (ərəbi)(Şəddur-rihal hədisi) isə, bu əməlin yerinə yetirilməsi üçün heç bir maneə törətmir.4

  4. Əzami Şafei deyir: bu kişi (İbn Teymiyyə) hətta cənab peyğəmbərə (s) belə cəsarət edərək demişdir: O həzrəti ziyarət məqsədi ilə səfər yükü bağlamaq günahdır5...

  5. Heysəmi Şafei: O tutarlı dəlillərlə peyğəmbərin (s) məzarını ziyarət etməyin düzgün olduğunu sübuta yetirdikdən sonra demişdir: Belə bir iradla qarşılaşa bilərik ki, siz, İbn Teymiyyənin (hənbəlilərin sonuncularından) ziyarət və ziyarət qəsdi ilə səfər etməyin şərii vaxtından qanuni olmasını imkan etdiyi bir halda, necə ziyarət və onun üçün səfər etməyin düzgünlüyünə həmfikir olmusunuz?! Bu sözü Sübki, İbn Teymiyyənin əlyazmasında görərək nəql etmişdir. İbn Teymiyyə (eşidənin ona qarşı nifrətini oyadan) uzun-uzadı sübutlarla, əziz peyğəmbərin (s) ziyarətini rədd etmiş, hətta ziyarət qəsdi ilə səfərə çıxmağın haramlığına, bununla da yolda namazın tam qılınmasına dair, alimlər arasında yekdil rəyin mövcudluğunu güman etmişdir. Eləcə də onun fikrincə, ziyarət barəsində olan bütün hədislər qondarmadılar. Sonrakı dövrlərdə İbn Teymiyyənin fikirlərindən təsirlənmiş bir sıra şəxslər onun yolunu davam etdirmişlər?!

Yuxarıda qeyd olunan sualı aşağıdakı kimi cavablandırmaq olar: Məgər İbn Teymiyyə kimdir ki, ona əhəmiyyət verilsin və yaxud islam və dini məsələlərdə müraciət mərkəzi (mərcə) kimi tanındıqdan sonra, onun nəzəri yekdil rəyə xələl gətirsin. Bir çox alimləronun qeyri məntiqi sözlərini və heç də möhkəm bazisi olmayan dəlillərini izləmiş, onun düşüncəsiz büdrəmələrini və xam xəyallarını üzə çıxarmışdır...1

Fikrimizi ümumiləşdirib yekun vursaq deyə bilərik ki, sünnə əhlinin hafiz və hədis bilicilərindən bu zəminədə nəql olunan hədislər, təvatur2 dərəcəsində yetişmişdir. Bundan əlavə səhabələrin əməli, həmçinin Bilalın peyğəmbərin (s) məzarını ziyarət etmək üçün səfərə çıxması və o həzrəti ziyarət etməsi, təmamilə bütün səhabələrin gözü önündə idi. Özləri görməsəydi də xəbərini eşitmişdilər. Bununla belə heç bir etiraz etmədilər. Habelə Omər Kəbul-əhbarı peyğəmbərin (s) qəbrini ziyarət etmək üçün dəvət etdikdə, bu iş səhabələrdən heç birinin etirazına səbəb olmadı. Bütün bunlar, şəxsən cənab peyğəmbərin (s) qəbrinin ziyarətinin düzgünlüyündən əlavə, bu işin üstünlüyünə və müstəhəb olmasına aydın sübutdur. Çünki, rəvayətlərin bir hissəsində ziyarətə göstəriş verilmişdir. Bütün alimlər isə yekdilliklə bu göstərişləri müstəhəb anlamına yozmuşlar. Hətta İbn Həzm bu məsələdən vacibliyi anlamış və hər bir müsəlmanın ən azı ömründə bir dəfə əziz peyğəmbərin (s) məzarı üzərinə getməyi vurğulamışdır.3



  1. Şeyx Əhməd Qəstəlani deyir: Bil ki, peyğəmbərin (s) mübarək məzarını ziyarət etmək, insanı Allaha yaxınlaşdıran ən gözəl əməllərdəndir. Eləcə də ən uca itaətlərdən sayılan bu əməl, ali dərəcələrə nail olmaqda ən gözəl vasitədir. Hər kəsin inancı bununla fərqlənsə, islam çərçivəsindən xaric olaraq, Allah, onun rəsulu (s) və bir çox görkəmli alimlərlə müxalifətə qalxmışdır. Habelə İbn Teymiyyədən ziyarət məqsədi ilə səfərə çıxmaqa dair çirkin və heyrətamiz söz, nəql olunmuşdur...4

  2. Zəhəbinin Həsən ibn Həsənə cavabı: Həsən, peyğəmbərin (s) dəfn olunduğu evin qarşısında dayanıb, o həzrət üçün dua edən və salam göndərən şəxsi gördükdə, o şəxsi tutduğu əməldən çəkindirmək üçün, peyğəmbərə (s) mənsub hədisə istinad etdi: “Mənim evimi bayram və şənlik üçün seçməyin və qəbirləri öz evlərinizdə basdırmayın. Olduğunuz hər yerdən mənə salam göndərsəz, salamınız mənə yetişər.”

Zəhəbi onun cavabinda deyir: Bu rəvayət sənəd baxımından mürsəldir (ravilərinin məlum olmadığı hədis). Həsən bin Həsənin istinadgahı isə, dəlalət baxımından yetərsizdir. Xoş o adamın halına ki, təvazökarçasına müqəddəs evin kənarında (peyğəmbərin (s) qəbri olduğu yer) dayanaraq, o həzrətə salam versin; Çünki, belə bir şəxs gözəl bir ziyarət yerinə yetirməklə yanaşı, ən gözəl ülvi sevgiləri büruzə vermişdir; Peyğəmbərə (s) gönlərdiyi salam yaxud qıldığı namazdan əlavə, bir ibadət də yerinə yetirmişdir. Çunki, ziyarətçiyə iki savab verilir. Biri ziyarətə görə, digəri isə peyğəmbərə (s) göndərdiyi salam və qıldığı namaza görə. Uzaqdan peyğəmbərə salam göndərən şəxs, yalnız bir savaba (salam göndərdiyi üçün) yiyələnir və hər kim bir dəfə peyğəmbərə (s) salam göndərərsə, uca Allah o şəxsə on dəfə salam göndərir. Ziyarətin etik qatdalarına riayət etmədən peyğəmbəri (s) ziyarət etmək, yaxud o həzrəti ziyarət edərkən qəbrin üzərinə səcdə etmək düzgün deyil. Belə bir şəxs bir tərəfdən pis iş görməyi ilə yanaşı, başqa bir tərəfdən yaxşı əməl yerinə yetirmişdir. Bu şəxsə dostcasına – səmimi şəkildə təlim1 vermək və yol göstərmək lazımdır. Allah isə bağışlayan və mehribandır. Müsəlman şəxsin əziyyətə qatlaşaraq peyğəmbərin (s) ziyarətinə gəlməsi, orada Quran və dua səsləndirməsi və ağlaması buna görədir ki, bu şəxsdə Allah və onun rəsulunun (s) sevgisi vardır. Allah və onun rəsulu ilə dostluq, od əhlini cənət əhlindən ayıran başlıca amildir. Demək, əziz islam peyğəmbərinin (s) məzarının ziyarəti, insanı Allaha yaxınlaşdıran ən üstün və fəzilətli əməllərdəndir.

“Şəddur-rihal” (ərəbi) hədisinə istinadən səfər yükü bağlayaraq, peyğəmbərin (s) və övliyaların məzarlarını ziyarət etməyin qeyri-düzgünlüyünü rədd etmək üçün, təkcə bunu demək kifayətdir ki, əgər ziyarət məqsədi ilə səfər etmək yasaqdırsa, sözsüz ki, məscidə getmək üçün səfə etmək, şərii baxımdan qanuni çəkişməsiz məsələlərdəndir. Cunki, peyğəmbərin (s) evinə ( o həzrətin mübarək cəsədi də orada dəfn edilmişdir) yetişmək, məscidə daxil olmadan müyəssər olmur. Ora gedənlər məscidə daxil olduqda, onun üçün təhiyyət namazı qılır, sonra isə məscidin sahibinə salam göndərirlər.

8. “Seyru-əlamun-Nəbla” kitabının şərhcisi yazır: Bu məsələni açıqlamaqda müəllifin (zəhəbinin) məqsədi, İbn Teymiyyəyə rədd cavabı yazmaqdır. Belə ki, O (İbn Teymiyyə), ziyarət məqsədi ilə səfərə çıxmağı (Şəddur-rihalı) düzgün hesab etməmişdir.2

9. Zeynəddin Məraği bu haqda yazır: hər bir müsəlman inanmalıdır ki, peyğəmbərin (s) özünü və məzarını ziyarət etmək insanı Allaha yaxınlaşdırır; cünki, bu barədə əlimizdə yetərincə hədislər movcuddur. Allah-təala buyurur:

(ərəbi)

“ Onlar (münafiqlər) özlərinə zülm etdikləri zaman dərhal sənin yanına gəlib Allahdan bağışlamaq diləsəydilər və peyğəmbər də onlar üçün əfv istəsəydi...1



Peyğəmbərə (s) ehtiram etmək onun vəfatı ilə sarsılmadığından, demək olmaz ki, peyğəmbərin (s) xalq üçün Allahdan əfv istəməsi, habelə o həzrəti ziyarət etmək onun həyatı dövrünə məxsusdur. Bu barədə tədqiqatçı alimlərin cavabını dinləmək yerinə düşər: Ayənin ardında buyurulur:

(ərəbi)


“Allahın tövbələri qəbul edən və mərhəmətli olduğunu bilərdilər”.

Tövbələri qəbul etmək üç şərtlə həyata keçir:

1. Xalqın gəlməsi, 2. Onların tövbə etmələri, 3. Peyğəmbərin (s) (onlar üçün ) Allahdan əfv istəməsi. Əvvəlki iki şərtin doğrulması problemsizdir; Çünki, gəlmək və tövbə etmək şəxsin öz əlindədir; üçüncü şərtə gəlincə isə, demək olar ki, bu peyğəmbərdən (s) asılıdır. O həzrət (s) isə bütün möminlərin bağışlanmasını uca Allahdan diləyir. Çünki, uca Allah Qurani-Kərimdə öz Peyğəmbərinə (s) belə buyurur:

(ərəbi)


“Öz (əməllərinin) aqibəti və imanlı kişi və qadınlar üçün (Allahdan ) əfv dilə.”2

Yuxarıdakı üç şərt tamamlandıqda, yəni, günahkar şəxs gələrək tövbə etdikdə, peyğəmbər (s) də öz növbəsində onun üçün, Allahdan əfv istədikdə, o zaman, Allahın tövbələri qəbul edən və mərhəmətli olduğunu bilərdilər.3



  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə