Prof dr Dejan Petrović Klinika za urologiju I nefrologiju, kc kragujevacYüklə 110,97 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.03.2018
ölçüsü110,97 Kb.
#34353


59

Prof. dr Dejan Petrović

Klinika za urologiju i nefrologiju, KC Kragujevac

Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac

Tel: 064/806-5102

E-mail: dejanpetrovic68@sbb.rs

Primljen/Received: 24.09.2015.

Prihvaćen/Accepted: 29.10.2015.

doi: 10.5937/mckg49-9121

COBISS . SR - ID 220704268

UDK. 613.2:796/799

Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2015; 49(2): 59-65.HEMOLITIČKO-UREMIJSKI SINDROM: ETIOPATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I OSNOVNI

PRINCIPI LEČENJA

Dejan Petrović

1

, Petar Čanović

2

, Željko Mijailović

3

, Biljana Popovska Jovičić

3

, Saša Jaćović

4

1

Centar za nefrologiju i dijalizu, Klinika za urologiju i nefrologiju, Klinički centar „Kragujevac“, Kragujevac

2

Institut za biohemiju, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac

3

Klinika za infektivne bolesti, Klinički centar „Kragujevac“, Kragujevac

4

Agencija za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije, Beograd

HEMOLYTIC-UREMIC SYNDROME: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTICS AND BASIC

PRINCIPLES OF TREATMENT

Dejan Petrovic

1

, Petar Canovic

2

, Zeljko Mijailovic

3

, Biljana Popovska Jovicic

3

, Sasa Jacovic1

Centre for Nephrology and Dialysis, Department of Urology and Nephrology, Clinical Center "Kragujevac", Kragujevac, Serbia

2

Department of Biochemistry, Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia

3

Department of Infectious Diseases, Clinical Center "Kragujevac", Kragujevac, Serbia

4

Agency for Medicines and Medical Devices of the Republic of Serbia, Belgrade, Serbia

SEMINAR ZA LEKARE U PRAKSISAŽETAK

Hemolitičko-uremijski  sindrom  (HUS)  jeste  klinički

sindrom  koji  se  ispoljava  trombocitopenijom,  hemoliznom

anemijom  i  akutnim  oštećenjem  bubrega.  Tipični  HUS  je

izazvan  dejstvom  verotoksina  na  endotelne  ćelije  malih

krvnih sudova bubrega i mozga. Glavnu ulogu u patogenezi

atipičnog  HUS-a  ima  poremećaj  regulacije  aktivnosti

alternativnog  puta  sistema  komplementa  (mutacije  gena  za

proteine  koji  regulišu  aktivnost  alternativnog  sistema

komplementa, antitela na faktor komplementa H). Bolest se

klinički ispoljava simptomima i znacima oštećenja bubrega i

mozga. Dijagnoza HUS-a postavlja se na osnovu smanjenog

broj  trombocita,  mikroangiopatske  hemolizne  anemije

(negativan  Coombsov  test,  smanjena  koncentracija

haptoglobina, povećana koncentracija ukupnog bilirubina i

laktat  dehidrogenaze  u  serumu,  povećan  broj  šizocita  u

razmazu periferne krvi) i povećane koncentracije kreatinina

u serumu. Za razlikovanje tipičnog od atipičnog HUS-a trebo

uraditi  mikrobiološki  pregled  stolice,  izmeriti  titar

antiverotoksin-antitela  i  antilipopolisaharid-antitela,

odrediti  aktivnost  enzima  ADAMTS13  (mutacija  gena  za

ADAMTS13,  anti-ADAMTS13-antitela)  i  ispitati  aktivnost

alternativnog  puta  sistema  komplementa  (C3  komponenta

komplementa, faktor komplementa H, I, B, ispoljavanje MCP

na  mononuklearnim  ćelijama  iz  periferne  krvi,  anti-CFH-

antitela). Bolesnici sa tipičnim HUS-om leče se rastvorima

za  infuziju,  antibioticima  koji  ne  povećavaju  oslobađanje

verotoksina  i  dijaliznom  potpornom  terapijom.  Kod

bolesnika  s  atipičnim  HUS-om  plazmafereza  je  terapijski

postupak  prve  linije,  a  kod  bolesnika  kod  kojih  postoji

rezistencija  ili  zavisnost  od  plazmafereze  primenjuje  se

blokator C5 komponente komplementa (eculizumab).        

Ključne  reči:  hemolitičko-uremijski  sindrom;  atipični

hemolitičko-uremijski  sindrom;  plazmafereza;  komplement

C5; antitela, monoklonska. 

ABSTRACT

Hemolytic uremic syndrome (HUS) is a clinical syndrome

that  is  manifested  by  thrombocytopenia,  hemolytic  anemia

and acute renal failure. A typical HUS is caused by the action

of verotoxin on endothelial cells of small blood vessels of the

kidneys  and  the  brain.  The  disorder  of  regulation  of  the

alternative pathway of the complement system (mutations of

genes for proteins that regulate the activity of the alternative

complement system, antibodies to the complement factor H)

plays the main role in the pathogenesis of atypical HUS. The

disease  is  clinically  manifested  by  symptoms  and  signs  of

damage to the kidneys and brain. The diagnosis of HUS is set

on  the  basis  of  the  reduced  number  of  platelets,

microangiopathic  hemolytic  anemia  (negative  Coombs  test,

decreased haptoglobin concentration, increased serum total

bilirubin and lactate dehydrogenase, the number of schizonts

in  peripheral  blood  smear)  and  increased  creatinine

concentration  in  serum.  To  distinguish  the  typical  from  the

atypical  HUS  it  is  necessary  to  perform  microbiological

examination chairs, measured titer anti-verotoxin antibodies

and  anti-lipopolysaccharide-antibodies  and  determine  the

activity of the enzyme ADAMTS13 (mutations in ADAMTS13,

anti-ADAMTS13  antibody)  and  examine  the  activity  of  the

alternative  pathway  of  the  complement  system  (C3

component  of  complement,  the  complement  factor  H.  I,  B,

expression  of  MCP  on  mononuclear  cells  from  peripheral

blood.  anti-CFH-antibodies).  Patients  with  typical  HUS

infection  are  treated  with  solutions  for  infusion,  antibiotics

that  do  not  increase  the  release  of  verotoxin  dialysis  and

supportive  therapy.  In  patients  with  atypical  HUS,  a

therapeutic  plasmapheresis  is  a  first-line  process,  while  in

patients where there is resistance or dependence of applied

plasmapheresis  the  blocker  of  the  C5  component  of

complement (eculizumab) is used.

Key  words:  hemolytic-uremic  syndrome;  atypical

hemolytic  uremic  syndrome,  plasmapheresis;  complement

C5; antibodies, monoclonal.


UVOD

Hemolitičko-uremijski  sindrom  (HUS)  jeste  klinički

sindrom  koji  se  odlikuje  smanjenim  brojem  trombocita,

mikroangiopatskom  hemoliznom  anemijom  (MAHA),

stvaranjem  krvnih  ugrušaka  u  malim  krvnim  sudovima

(mikrotromboza)  i  akutnim  oštećenjem  bubrega  (1).

Oštećenje eritrocita (šizociti) nastaje usled prolaska ovih

ćelija  kroz  sužene  delove  mikrocirkulacije  u  kojima  je

ubrzan  protok  krvi  (Coombsov  test  negativan).  Na

pojačanu  hemolizu  eritrocita  ukazuje  smanjena

koncentracija  haptoglobina,  povećana  koncentracija

ukupnog  bilirubina  i  povećana  koncentracija  laktat

dehidrogenaze  u  serumu  (LDH)  (1).  Najznačajnija

komplikacija HUS-a je razvoj akutnog oštećenja bubrega,

a kod 20% bolesnika dolazi do razvoja završnog stadijuma

hronične bolesti bubrega (1, 2).ETIOPATOGENEZA HUS-A

U  zavisnosti  od  etiopatogeneze  razlikujemo  dva  tipa

HUS-a: tipični i atipični (3, 4). Tipični HUS nastaje kao

posledica  oštećenja  endotelnih  ćelija,  koje  je  izazvano

Shiga  toksinom  (Shiga  toksin  1

Stx  1)  koji  stvaraEschrichia coli serotip O157:H7 (1–3). Tipični HUS se u

literaturi  označava  još  i  kao  STEC-HUS  (Stx-producing

Eschirichia  coli-associated  HUS)  (HUS  povezan  sa

dijarejom).  Shiga  toksin  (verotoksin)  jeste  egzotoksin,

protein  molekulske  mase  od  70  kDa,  koji  se  sastoji  od

jedne A subjedinice (33 kDa) i pet B subjedinica (svaka po

7.7 kDa) (3, 4). Svaka B subjedinica se visokim afinitetom

vezuje za globotriaosylceramide (Gb3) receptore, koji se

nalaze u membrani endotelnih ćelija glomerula, epitelnim

ćelijama  tubula  i  mezangijumskim  ćelijama  (3,  4).

Vezivanjem  za  Gb3  receptor  na  membrani  endotelnih

ćelija  glomerula,  Shiga  toksin  1  ispoljava  direktno

toksično  dejstvo,  stimuliše  lučenje  velikih  molekula  von

Wilebrandovog  faktora  –  vWF  (multimeri),  povećava

ispoljavanje  receptora  za  trombocite,  aktivira  trombocite

(stvaranje ugrušaka krvi) i povećano ispoljava P-selektin

(aktivacija  alternativnog  puta  sistema  komplementa)  (3,

4).  Menjajući  površinu  endotelnih  ćelija,  Shiga  toksin  1

može  da  ošteti  funkciju  enzima  ADAMTS13  (A

Desintegrin 

And 

Metalloproteinase with 

a

ThromboSpondin  type  1  motif,  member  13)  i  da  na  tajnačin doprinese stvaranju ugrušaka krvi u mikrocirkulaciji

ciljnih  organa  (bubrega,  mozak)  (3,  4).  Atipični  HUS

(aHUS)  nastaje  zbog  poremećaja  funkcije  proteina  koji

regulišu 

aktivnost 

alternativnog 

puta 

sistema


komplementa:  faktor  komplementa  H  (CFH),  faktor

komplementa  I  (FCI),  faktor  komplementa  B  (FCB),

membrana  kofaktor  protein  (CD46)  i  C3  komponenta

komplementa (4, 5).

Sistem  komplementa  predstavlja  skup  cirkulišućih  i

membranskih proteina koji imaju važnu ulogu u odbrani

domaćina od mikroorganizama, ali i u oštećenju tkiva koje

je  posredovano  antitelima.  Postoje  tri  glavna  puta

aktivacije  sistema  komplementa:  klasični,  lektinski  i

alternativni (5–9). Centralnu ulogu u sva tri puta aktivacije

komplementa  ima  protein  C3,  koji  je  ujedno  i

najzastupljenija  komponenta  komplementa  u  serumu

(5–9).  Klasičan  put  aktivacije  sistema  komplementa

započinje  kada  se  antitela  (klase  IgG  ili  IgM)  vežu  za

antigen,  aktivira  se  C1  komponenta  komplementa,  koja

cepa  komponentu  komplementa  C4  na  C4a  i  C4b.

Fragment C4b cepa C2 komponentu komplementa (C2a,

C2b),  pri  čemu  nastaje  C3  konvertaza  (C4b2a).  C3

konvertaza  klasičnog  puta  razlaže  C3  komponentu

komplementa  na  C3a  i  C3b.  Fragment  C3b  se  vezuje  za

C3  konvertazu  (C4b2a),  pri  čemu  nastaje  C5  konvertaza

klasičnog  puta  sistema  komplementa  (C4b2a3b).  C5

konvertaza razlaže C5 komponentu komplementa na C5a i

C5b, i omogućava stvaranje kompleksa C5b-9 (membrane

attack  complex  –  MAC),  koji  oštećuje  membrane  ćelija

(membrane  endotelinih  ćelija  kod  aHUS-a)  (5–9).

Lektinski  put  aktivacije  sistema  komplementa  započinje

bez prisustva antitela, kada se protein plazme lektin veže

za manozu i nastane manose-binding lectin (MBL). MBL

je po građi sličan C1 komponenti komplementa klasičnog

puta  i  može  da  aktivira  C4  komponentu  komplementa.

Dalji koraci u aktivaciji sistema komplementa su isti kao i

kod  klasičnog  puta  (5–9).  Alternativni  put  aktivacije

sistema  komplementa  je  stalno  aktivan  (nizak  stepen

aktivnosti)  zbog  spontane  hidrolize  C3  komponente

komplementa. Fragment C3b se vezuje za Bb (faktor B se

pod  dejstvom  proteaze  razlaže  na  fragment  Bb).  Tako

nastali  kompleks  C3bBb  razlaže  nove  C3  komponente

komplementa  (C3a,  C3b)  i  označava  se  kao  „C3

konvertaza  alternativnog  puta  sistema  komplementa“

(5–9). Fragment C3b se vezuje za C3bBb i tom prilikom

nastaje  C5  konvertaza  alternativnog  puta  sistema

komplementa  (C3bBb3b).  Razlaganjem  C5  komponente

komplementa  nastaje  C5b-9  kompleks,  koji  razgrađuje

membrane  ćelija  organa  (membrane  endotelnih  ćelija

glomerula kod aHUS-a) (5–9).

Zbog  stalne  aktivnosti,  alternativni  put  sistema

komplementa  je  pod  čvrstom  kontrolom  regulatornih

proteina  (proteini  koji  regulišu  aktivnost  alternativnog

puta  sistema  komplementa)  (5–9).  Postoje  dve  grupe

regulatornih  proteina.  Prvu  grupu  regulatornih  proteina

čine  proteini  koji  su  prisutni  u  cirkulaciji  (regulatori

„solubilne“  ili  „fluidne“  faze).  Oni  blokiraju  aktivaciju

klasičnog  i  alternativnog  puta  sistema  komplementa.  C1

inhibitor/C1  inhibitor  (C1INH)  i  C4-vezujući  protein/C4

binding protein (C4BP) značajni su za kontrolu aktivacije

klasičnog  puta  sistema  komplementa  (C1INH  može  da

blokira  i  vezivanje  lektina  za  manozu),  dok  faktor

komplementa  H  (CFH)  i  faktor  komplementa  I  (CFI)

blokiraju  aktivaciju  alternativnog  puta  sistema

komplementa  (5–9).  Drugu  grupu  regulatornih  proteina

60

doi: 10.5937/mckg49-9121COBISS . SR - ID 220704268

UDK. 613.2:796/799

Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2015; 49(2): 59-65.čine  proteini  koji  su  vezani  za  membrane  ćelija

(membranski  regulatorni  proteini),  a  označavaju  se  još  i

kao  regulatori  „solidne“  faze  aktivacije  sistema

komplementa  (5–9).  U  ovu  grupu  regulatornih  proteina

spadaju:  membranski  kofaktor  protein  (MCP  ili  CD46),

receptor  za  komplement  tip  1/complement  receptor  1

(CR1  ili  CD35),  DAF  (decay  accelerating  factor)  i

protektin/protectin  (CD59)  (5–9).  Klasterin  (SP-40),

vitronektin  (S  protein)  i  complement  factor  H  related  1

(CFHR1)  regulišu  aktivaciju  završnog  puta  sistema

komplementa.  Faktor  komplementa  H  (solubilan),  MCP

(CD46)  i  CR1  (membranski  proteini)  vezuju  se  za  C3b

fragment komponente komplementa i blokiraju vezivanje

faktora  B  u  alternativnom  putu  sistema  komplementa

(5–9).  Faktor  komplementa  H  (CFH)  najznačajniji  je

protein za regulaciju aktivnosti alternativnog puta sistema

komplementa. To je protein plazme, molekulske mase 150

kDa,  koji  sadrži  dva  mesta  za  vezivanje  C3b  fragmenta

komponente  komplementa  C3  i  koji  u  fiziološkim

uslovima  štiti  domaćina  od  oštećenja  izazvanog

aktivacijom  alternativnog  puta  sistema  komplementa.

Nedostatak  ili  poremećaj  funkcije  faktora  H  (mutacija

gena  1q32  (20–30%),  anti-CFH-antitela  (60%))  za

posledicu  ima  pojačanu  aktivnost  fragmenta  C3b,

pojačanu  aktivaciju  sistema  komplementa  (C3a,  C5a,

C5b-9),  oštećenje  endotelnih  ćelija  i  stvaranje  krvnih

ugrušaka u malim krvnim sudovima organa, uključujući i

bubreg (5–9).KLINIČKA SLIKA

Kod bolesnika sa tipičnim HUS-om (STEC-HUS), pre

kliničkog  ispoljavanja  bolesti  javlja  se  infekcija

gastrointestinalnog  trakta  sojem  Escherichia  coli,  koji

produkuje  Shiga  toksin  (muka,  gađenje,  proliv,  krvave

stolice i bol u abdomenu). Klinička slika HUS-a zavisi od

organa u kojima se odigrava mikrotromboza. Zahvaćenost

bubrega se manifestuje porastom koncentracije kreatinina

u  serumu  (smanjenje  jačine  glomerulske  filtracije)  i

razvojem  oligoanurije  (patološki  sediment,  hipertenzija).

Kod  30–40%  bolesnika  potrebna  je  dijalizna  potporna

terapija, a kod 20% bolesnika, posle oporavka od STEC-

HUS-a  dolazi  do  razvoja  hronične  bolesti  bubrega

(hipertenzija,  proteinurija,  mikrohematurija)  (3,  4).  Kod

20–25%  bolesnika  sa  STEC-HUS-om  dolazi  do

zahvaćenosti  centralnog  nervnog  sistema  (pospanost,

dezorjentisanost,  hemipareza,  konvulzije)  (3,  4).  Kod

bolesnika sa aHUS-om, u prodromalnoj fazi, klinička slika

zavisi  od  kliničkog  stanja  koje  je  uzrokovalo  razvoj

aHUS-a  (okidači  aHUS-a),  a  bubreg  i  mozak  su  takođe

dva  primarna  ciljna  organa  u  kojima  se  odigrava  proces

mikrotromboze  i  oštećenja,  sa  već  pomenutim  kliničkim

manifestacijama (5, 6).

DIJAGNOSTIKA

Za  dijagnostikovanje  tipičnog  HUS-a  treba  uraditi

mikrobiološka ispitivanja (kultura stolice ili brisa rektuma

(kultura 

stolice 

za 


STEC 

O157:H7),

antilipopolisaharidna  antitela  (anti-LPS  antitela)  i  PCR

(polymerase  chain  reaction)  za  Shiga  toksin.

Dijagnostikovanje  poremećaja  regulacije  alternativnog

puta  sistema  komplementa  uključuje:  određivanje

koncentracije  C3  i  C4  komponente  komplementa  u

serumu  (normalna  koncentracija  C3  u  serumu  iznosi

660–1250  mg/l,  nefelometrija),  test  za  dokazivanje  C3

nefritičkog  faktora  (C3  nephritic  factor  –  C3NF),

određivanje koncentracije CFH (normalno iznosi 330–680

mg/l,  ELISA),  CFI  (normalno  iznosi  40–80  mg/l,

ESLISA)  i  CFB  (normalno  iznosi  93–380  mg/l,

nefelometrija) u serumu. Vrednosti CFH i CFI manje od

60%  normalne  vrednosti  ukazuju  na  postojanje  deficita

(5–9).  Dijagnostikovanje  aHUS-a  uključuje  i  procenu

ispoljavanja  membranskog  kofaktor  proteina  (MCP)  na

61

doi: 10.5937/mckg49-9121COBISS . SR - ID 220704268

UDK. 613.2:796/799

Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2015; 49(2): 59-65.

Tabela 1. Ispitivanja alternativnog puta sistema komplementamembrani 

leukocita 

(polimorfonuklearni 

ili


mononuklearni  leukociti)  FASC  (fluorescence-activated

cell sorter) metodom i analizu mutacije gena za CFH, CFI,

CFB,  MCP,  C3  i  određivanje  titra  anti-CFH-antitela,

tabela 1 (5–9). Za diferencijalnu dijagnozu aHUS-a treba

uraditi  koncentraciju  enzima  u  jetri  (HELLP  sindrom),

aktivnost  ADAMTS13  (trombotična  trombocitopenijska

purpura – TTP), test za trudnoću (okidač razvoja aHUS-a)

i  testove  za  dijagnostikovanje  autoimunskih  bolesti

(okidač za razvoj aHUS-a): antinuklearna antitela – ANA

(sistemski  eritemski  lupus),  anti-dsDNA  antitela

(sistemski  eritemski  lupus),  antitela  na  antigene

citoplazme 

neutrofila 

– 

ANCA (vaskulitis),

antifosoflipidna  antitela:  lupus  antikoagulans  (LA),

kardiolipinska  antitela  (aCL),  anti-

2-GPI  antitela

(antifosfolipidni sindrom – APS/CAPS) (5–12).

62

doi: 10.5937/mckg49-9121COBISS . SR - ID 220704268

UDK. 613.2:796/799

Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2015; 49(2): 59-65.

Slika 1. Algoritam za lečenje aHUS-a

HUS – hemolitičko-uremijski sindrom, Stx – Shiga toksin, STEC – Stx-producing Eschirichia coli, PCR – polymerase chain

reaction, ANA – antinuklearna antitela,C3 – komponenta komplementa C3, C4 – komponenta komplementa C4, CFH –

faktor komplementa H, CFI – faktor komplementa I, CFB – faktor komplementa B, MCP – membranski kofaktor protein

Izmenjeno prema referenci (23). DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA

U  kliničkoj  praksi  HUS  treba  razlikovati  od

trombotične  trombocitopenijske  purpure  (TTP).  TTP  je

klinički  sindrom  koji  se  odlikuje  trombocitopenijom,

hemoliznom  anemijom,  akutnim  oštećenjem  centralnog

nervnog  sistema  i  blagim  do  umerenim  oštećenjem

bubrega  (13,  14).  Na  površini  endotelnih  ćelija  malih

krvnih sudova organa, veliki molekuli von Wilebrandovog

faktora (oslobađaju se iz endotelnih ćelija) razgrađuju se

pod dejstvom enzima metaloproteaze ADAMTS13 (stvara

se u jetri i vezuje se za površinu endotelnih ćelija u malim

krvnim  sudovima).  Na  taj  način  se  sprečava  njihovo

međusobno  povezivanje,  spajanje  s  trombocitima,

stvaranje ugrušaka krvi (krvni ugrušci se sastoje od vWF,

trombocita  i  fibrinogena/fibrina)  (13,  14).  Nedostatak

(mutacija  gena  9q34  za  ADAMTS13)  ili  smanjena

aktivnost  (anti-ADAMTS13-antitela)  ovog  enzima  za

posledicu  imaju  pojačanu  mikrotrombozu  u  centralnom

nervnom sistemu i bubregu (13, 14). Normalna aktivnost

enzima  ADAMTS13  iznosi  od  30–120%,  a  aktivnost 

10%  (


 5%) ukazuje na trombotičnu trombocitopenijsku

purpuru  (TTP)  (13,  14).  Lečenje  trombotične

trombocitopenijske  purpure  sastoji  se  od  infuzije  sveže

smrznute  plazme  i  plazmafereze.  Plazmaferezom  se

odstranjuju anti-ADAMTS13-antitela i obnavlja aktivnost

ovog  enzima  (za  supstituciju  se  koristi  sveža  smrznuta

plazma)  (13,  14).  Kod  bolesnika  sa  lošom  kontrolom

bolesti  uključuje  se  i  imunosupresivna  terapija

(kortikosteroidi, rituksimab) (13, 14).            

LEČENJE 

Lečenje tipičnog HUS-a se sastoji od primene rastvora

za  infuziju  (optimalni  hemodinamski  status  bolesnika),

antibiotika i dijalizne potporne terapije (akutno oštećenje

bubrega).  Od  antibiotika  se  primenjuju  ciprofloksacin,

meropenem,  fosfomicin  i  hloramfenikol  (ne  povećavaju

oslobađanje Shiga toksina i ne povećavaju rizik od razvoja

HUS-a) (3, 4). 

Bolesnik  sa  aHUS-om  treba  da  se  leči  u

specijalizovanoj  zdravstvenoj  ustanovi  (jedinica

intenzivnog  lečenja),  koja  je  opremljena  i  primenjuje

različite  modalitete  dijalizne  potporne  terapije  i

plazmaferezu  u  svakodnevnoj  kliničkoj  praksi  (5,  6).

Transfuzija  trombocita  je  kontraindikovana  zbog

mogućnosti  pogoršanja  stvaranja  ugrušaka  krvi  u  malim

krvnim  sudovima  različitih  organa    (bubrega),  osim  kod

bolesnika  koji  krvare  i  kod  kojih  je  planirana  hirurška

intervencija (broj trombocita manji od 30 x 109/l) (5, 6).

Plazmafereza je prva linija lečenja bolesnika sa aHUS-om

(5,  6,  15–21).  Plazmaferezom  se  odstranjuju  izmenjeni,

nefunkcionalni  proteini  koji  regulišu  aktivnost

alternativnog puta sistema komplementa (CFH, CFI, CFB,

C3), kao i autoantitela na CFH (anti-CFH antitela) (5, 6,

15–21).  Za  nadoknadu  (supstituciju)  odstranjene  plazme

koristi se sveža smrznuta plazma, koja sadrži funkcionalne

proteine  sistema  komplementa  i  obnavlja  njihovu

koncentraciju  u  serumu  bolesnika    (5,  6,  15–21).

Plazmaferezu  treba  primeniti  unutar  24  h  od  kliničkog

ispoljavanja  aHUS-a,  svakodnevno  tokom  3–5  dana,

menja  se  1,0–1,5  volumen  plazme  (60–65  ml/kg),  a  za

supstituciju  se  koristi  sveža  smrznuta  plazma  (5,  6,

15–21).  U  toku  lečenja  plazmaferezom,  svakodnevno  se

određuje broj trombocita u krvi, koncentracija kreatinina i

koncentracija  laktat  dehidrogenaze  u  serumu.  Odnos

koncentracije  LDH  u  serumu  pre  treće  i  pre  prve  sesije

plazmafereze manji od 0,6 (LDH3/LDH1 

 0,6) ukazuje

na  dobar  odgovor  na  lečenje  plazmaferezom.  Ako  se

aktivnost 

bolesti 


kontroliše 

svakodnevnim

plazmaferezama,  preporučuje  se  postepeno  smanjivanje

njene učestalosti: pet puta nedeljno u toku dve nedelje, a

zatim  tri  puta  nedeljno  u  toku  dve  nedelje.  Učestalost

plazmafereze  nije  isključiva,  ona  se  prilagođava  svakom

bolesniku  (rizik  od  plazmafereze,  broj  trombocita,

koncentracija kreatinina i LDH u serumu) (5, 6, 15–21).

Ukoliko  se  posle  pet  uzastopnih  svakodnevnih

plazmafereza  održava  hemoliza  ili  ne  oporavlja  funkcija

bubrega, govori se o nekontrolisanom aHUS-u, čak i ako

se  broj  trombocita  poveća  do  normalnog  broja.

Nekontrolisani  aHUS  je  indikacija  da  se  lečenje  nastavi

plazmaferezom ili da se primeni blokator C5 komponente

komplementa (eculizumab) (5, 6, 15–21).  Kod bolesnika

sa  aHUS-om  i  anti-CFH-antitelima  pored  plazmafereze,

istovremeno  se  primenjuje  imunosupresivna  terapija

(kortikosteroidi,  azatioprin,  mikofenolat  mofetil,

ciklofosfamid,  rituksimab),  radi  sprečavanja  relapsa

aHUS-a. Glavni nedostaci u lečenju bolesnika sa aHUS-

om plazmaferezom jesu: tehnička opremljenost ustanove

(aparat  za  plazmaferezu),  potrošni  materijal  za

plazmaferezu,  vaskularni  pristup  za  plazmaferezu

(komplikacije povezane s plasiranjem centralnog venskog

katetera),  rastvor  za  supstituciju  (alergijska  reakcija  na

svežu smrznutu plazmu), stručan i uigran tim zdravstvenih

radnika (stalna edukacija kadra) (20–22).

Kod  bolesnika  sa  aHUS-om,  kod  kojih  postoji

rezistencija (nemogućnost povećanja broja trombocita do

normalnog praga ( 150 x 109/l), smanjenja koncentracije

LDH u serumu na normalan nivo, smanjenja koncentracije

kreatinina u serumu za najmanje 25% u odnosu na početnu

vrednost (smanjenje koncentracije kreatinina u serumu za

≥ 25%) posle pet uzastopnih svakodnevnih plazmafereza)

ili  nekompletan  odgovor  na  plazmaferezu  (održiva

hemoliza i/ili trombocitopenija i/ili odsustvo popravljanja

funkcije bubrega posle), zavisnost od plazmafereze (relaps

bolesti  posle  prekidanja  plazmafereze:  pad  broja

trombocita,  porast  koncentracije  LDH  u  serumu),

nepodnošljivost  sveže  smrznute  plazme,  nemogućnost

plasiranja centralnog venskog katetera za plazmaferezu) u

lečenju  se  primenjuje  blokator  C5  komponente

63

doi: 10.5937/mckg49-9121COBISS . SR - ID 220704268

UDK. 613.2:796/799

Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2015; 49(2): 59-65.komplementa  (monoklonsko  antitelo  eculizumab)

(23–27). Terapijska  koncentracija  eculizumaba  u  serumu

od  50–100 

g/ml,  obezbeđuje  kompletnu  blokadu

aktivnosti  završnog  komplementa  (povećava  se  broj

trombocita,  smanjuje  se  koncentracija  LDH  u  serumu,

stabilizuje  se  koncentracija  kreatinina  u  serumu  –

oporavak funkcije bubrega) (23–27). Lečenje se sastoji od

dve  faze:  inicijalna  i  faza  održavanja.  U  inicijalnoj  fazi

eculizumab se primenjuje u dozi od 900 mg, u obliku i. v.

infuzije  u  toku  25–45  minuta,  jednom  nedeljno  tokom

četiri nedelje. U fazi održavanja eculizumab se primenjuje

u dozi od 1.200 mg, u obliku i. v. infuzije u toku 25–45

minuta,  pete  nedelje,  a  zatim  svake  druge  nedelje  (pet

doza)  (23–27).  Eculizumab  povećava  rizik  od

meningokokne  infekcije,  zbog  toga  je  neophodno

primeniti  meningokoknu  vakcinu  (najmanje  dve  nedelje

pre  primene  eculizumab-a  (US  Advisory  Committee  in

Immunization  Practices  –  USACIP)  ili  dugotrajnu

profilaksu  antibiotikom  (azithromycin)  (neophodan  je

monitoring  bolesnika  za  otkrivanje  ranih  znakova

meningokokne  infekcije)  (23–27).  Procena  odgovora  na

primenjenu  terapiju  uključuje  praćenje  broja  trombocita,

određivanje 

koncentracije 

kreatinina 

laktat


dehidrogenaze  u  serumu  na  svake  dve  nedelje.  Remisija

aHUS-a (normalizacija hematoloških parametara) definiše

se kao normalan broj trombocita (broj trombocita 

 150 x


109/l)  i  normalna  koncentracija  LDH  u  serumu,  u

najmanje dva uzastopna merenja, s razmakom od najmanje

četiri  nedelje  (≥  4  nedelje)  (23–27).  Posle  primene

eculizumaba  i  postizanja  kompletne  remisije  potreban  je

monitoring  za  otkrivanje  simptoma  i  znakova  aHUS-a  u

periodu od najmanje 12 nedelja (tri meseca) (23–27).ZAKLJUČAK

Rano dijagnostikovanje HUS-a i precizno razlikovanje

tipičnog  od  atipičnog  HUS-a  omogućava  pravovremenu

primenu  odgovarajućeg  lečenja.  Savremeno  lečenje

aHUS-a uključuje plazmaferezu, imunosupresivne agense

i blokator C5 komponente komplementa (eculizumab) i u

značajnoj meri popravlja ishod.

ZAHVALNOST

Autori  zahvaljuju  Ministarstvu  za  prosvetu  i  nauku

Republike  Srbije  za  projekat  N0175014  čija  su  sredstva

korišćena  kao  jedan  od  izvora  za  finansijsku  podršku

istraživanja.

LITERATURA

1. Noris M, Remuzzi G. Hemolytic uremic syndrome. J

Am Soc Nephrol 2005; 16: 1035–50.  

2. Petrović  D.  Akutno  oštećenje  bubrega:  etiologija,

dijagnostika  i  lečenje.  Medicinska  Istraživanja  2011;

45: 7–13. 

3. Noris M, Mescia F, Remuzzi G. STEC-HUS, atypical

HUS  and  TTP  are  all  diseases  of  complement

activation. Nat Rev Nephrol 2012; 8: 622–33. 

4. Trachtman  H,  Austin  C,  Lewinski  M,  Stahl  RAK.

Renal  and  neurological  involvement  in  typical  Shiga

toxin-associated  HUS.  Nat  Rev  Nephrol  2012;  8:

658–69. 

5. Noris  M,  Remuzzi  G.  Atypical  hemolitic-uremic

syndrome. N Eng J Med 2009; 361: 1676–87. 

6. Kavanagh  D,  Goodship  TH,  Richards  A.  Atypical

hemolityc uremic syndrome. Semin Nephrol 2013; 33:

508–30. 


7. McCaughan  JA,  Orourke  DM,  Courtney  AE.  The

complement cascade in kidney disease: from sideline

to center stage. Am J Kidney Dis 2013; 62: 604–14. 

8. NorisM,  Remuzzi  G.  Overview  of  complement

activation  and  regulation.  Semin  Nephrol  2013;  33:

479–92. 


9. Koscielska-Kasprzak  K,  Bartoszek  D,  Myszka  M,

Zabinska M, Klinger M. The complement cascade and

renal  disease.  Arch  Immunol  Ther  Exp  2014;  62:

47–57. 


10. Nikolić  A,  Petrović  D,  Tirmenštajn-Janković  B,

Živanović  M,  Veselinović  M,  Stojimirović  B.

Dijagnostika i lečenje lupus nefritisa. Timoč Med Glas

2011; 36: 48–55. 

11. Nikolić  A,  Petrović  M,  Đurđević  P,  Veselinović  M,

Petrović  D.  Pulmo-renalni  sindrom:  etiopatogeneza,

dijagnostika i lečenje. Med Čas 2011; 45: 36–41. 

12. Cvetković  M,  Nikolić A, Veselinović  M,  Petrovic  D.

Vaskulitisi 

malih 


krvnih 

sudova 


bubrega:

etiopatogeneza, dijagnostika i lečenje. Med Čas (Krag)

2014; 48: 54–8. 

13. Moake  JL.  Thrombotic  microangiopathies.  N  Eng  J

Med 2002; 347: 589–600. 

14. Barbour  T,  Johnson  S,  Cohnez  S,  Hughes  P.

Thrombotic  microangiopathy  and  associated  renal

disorders. Nephrol Dial Transplant 2012; 27: 2673–85.

15. Kaplan  AA.  Therapeutic  plasma  exchange:  core

curriculum 2008. Am J Kidney Dis 2008; 52: 1180–96. 

16. Pusey  CD,  Levy  JB.  Plasmapheresis  in  immunologic

renal disease. Blood Purif 2012; 33:190–8.

17. Sanchez AP, Ward DM. Therapeutic apheresis for renal

disorders. Semin Dial 2012; 25: 119–31.

18. Clark  WF.  Thrombotic  microangiopathy:  current

knowledge  and  outcomes  with  plasma  exchange.

Semin Dial 2012; 25: 214–9.

19. Baweja  S,  Wiggins  K,  Lee  D,  Blair  S,  Fraenkel  M,

McMahon  LP.  Benefits  and  limitations  of

plasmapheresis  in  renal  disease:  an  evidence-based

approach. J Artif Organs 2011; 14: 9–22. 

64

doi: 10.5937/mckg49-9121COBISS . SR - ID 220704268

UDK. 613.2:796/799

Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2015; 49(2): 59-65.20. Schwartz  J,  Winters  JL,  Padmanabhan  A,  et  al.

Guidelines  on  the  use  of  therapeutic  apheresis  in

clinical  practice-evidence-based  approach  from  the

writing  committee  of  the  American  Society  for

Apheresis: the sixth special issue. J Clin Apher 2013;

28: 145–284. 

21. Williams  ME,  Balogun  RA.  Principles  of  separation:

indications  and  therapeutic  targets  for  plasma

exchange. Clin J Am Soc Nephrol 2014; 9: 181–90. 

22. Kaplan  A.  Complications  of  apheresis.  Semin  Dial

2012; 25: 152–8. 

23. Zuber  J,  Fakhouri  F,  Roumenina  LT,  Loirat  C,

Fremeaux-Bacchi  V;  on  behalf  of  the  French  Study

Group for aHUS/C3G. Use of eculizumab for atypical

haemolytic 

uraemic 


syndrome 

and 


C3

glomerulopathies. Nat Rev Nephrol 2012; 8: 643–57. 

24. Keating  GM.  Eculizumab:  a  review  of  its  use  in

atypical  haemolytic  uraemic  syndrome.  Drugs  2013;

73: 2053–66.

25. Legendre  CM,  Licht  C,  Muus  P,  et  al.  Terminal

complement  inhibitor  eculizumab  in  atypical

hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med 2013; 368:

2169–81. 

26. Verhave  JC, Wetzels  JFM,  van  de  Kar  NCAJ.  Novel

aspect  of  atypical  haemolytic  uraemic  syndrome  and

the role of eculizumab. Nephrol Dial Transplant 2014;

29(Suppl 4): 131–41.

27. Davin JC, van de Kar NCAJ. Advances and challenges

in  the  management  of  complement-mediated

thrombotic  microangiopathies.  Ther  Adv  Hematol

2015; 6: 171–85.

65

doi: 10.5937/mckg49-9121COBISS . SR - ID 220704268

UDK. 613.2:796/799Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2015; 49(2): 59-65.

Yüklə 110,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə